Svendborg bylov 1619 -(14)

Svendborg bylov 1619 -(14)

§ 18 "om Queg Jndkomst - Vaffvidendis"

§ 19 "Homble"