Ulovlig udførsel af brændsel 1605

| | | |
Fynske tegnelser 1596-1627 (RA)
KulsviereKulsviere

Brev 11.10. 1605Brev 11.10. 1605 Brev 11.10. 1605 (2)Brev 11.10. 1605 (2)Jacob Rosenkrans fick breff bönnderne vdj Gudme och Vinddingh Herritter ahnrörendis

Christianus IV

Vor gunst tillfornn, Viid att eftersom os Elskl: borgemester och raad, sampt menige borgere och indvonnere her vdj Vor kiöbstedt Nÿborgh, Vnderdanigst till Os haffuer Suppliceret, thilkiende giffuendis, Huorledis Vor och Cronnens bönder och tiennere vdj Gudme och Vindding herritter, her vdj Vor land Fyenn liggendis, segh skall fordriste emod Voris vdgangne Mandat, och deris bÿes bevilgede Prævilegia, till frembmede att afhennde, och paa vlouelighe forbudne haffner (havne) att vdföre ved (brænde), kuell (kul) och anndet, dennem saavell som andre, omliggende kiöbsteder, her vdj landet till stoer skade, paa huis ildebrand the till deris husis behoff, behöffue att indkiöbe, Tha bede Vij digh och ville, atthu herefter haffuer flittigh och grand giffueligh indsehende, Att sligh vlouligh kiöb och vdskibningh af forne bönder paa forbudne steder maatte bliffue affskaffit, och dennem till hollder att vdförre, huis ved och kuell de vdj saa maade kunde haffue at afhende till næste omligendis kiöbsteder, Saa frembt du nogen thennom som sig Vor Mandat vachtet tilfordrister vedt, kuell eller andet vdj vlouligh haffner att vdföre, eller och der sammestedtz os at affhende, kanndst betrede och offrkomme, du de som forfallden godtz, huis the haffuer met att fare lade ahnamme, och dennem lader tiltale och straffe, som Voris vdgangne breff nu och Mandat icke agte och hollde ville (?) Actum Nÿeborgh thenn 11 Octobris Anno 1605