Tidlige bondeteglværker på Fyn

| | | | | |
Fynske tegnelser 1596-1627, folio 73. (RA)

Nyere bondeteglværk e. 1854 - Fromms teglværk i SlæbækNyere bondeteglværk e. 1854 - Fromms teglværk i Slæbæk Brænding af teglsten i Jylland ca 1850Brænding af teglsten i Jylland ca 1850 Måske form fra Langeskov teglværk ved Stenstrup etabl. ca 1750Måske form fra Langeskov teglværk ved Stenstrup etabl. ca 1750

 

 

 

 

 

 

 

Brev 7.5. 1600Brev 7.5. 1600Lauridz Brochenhuss fich breff, Thegeloffne vdi Nÿborg lehn ahnrörendis

Christianus IV

Vor gunst tilforn vide att epthersom Vij ere kombne vdi forfaring, huorledis att paa Jordegne bönder godz ther vdj Vort land Fÿen, Vdi Vor oc Chronens lehn Nÿborg lehn, schall vere opsatte en stoer ahnthall Tegeloffne (teglovne), huor (?) vdoffr Vor oc Chronens schouffue met thiden kunde bliffue forhugne oc slet ödelagde, Thaa bede Vij dig oc ville, atthu med det förste lader forfhare, (hvor) mange thegeloffne offuer ald forne Nÿborg lehn kand vere opsatte, Saa vell som oc med flid lader besichtige huis schouff schade der kand vere scheed, Siden forne thegeloffne ere bleffne opsatte, Oc om the lenger schouffuene vden schade kunde bliffue ved magt holdne, Oc om aldtingest(?) med dett förderligste, dig vnderdanigst emoed oss erklerer, saa Vij epther samme din erklering, naadigst Vider derom kunde lade giöre forordningh. Sammeledis bede Vij dig oc ville atthu lader haffue flitig opsehende med Jordegne bönderne, ther vdi forne Nÿborgh lehn, att de icke vider lader hugge paa deris schouffue end som de thill deris notturfftig (nødtørftig) ildebrannd (ildebrændsel) kunde behöffue, oc thill huis skattevidt (skattebrænde), de aarligen schulle ÿde, der thill Vort Slot Nÿborg kunde behöffue, Saa frembt de icke dristher(?) tilbörligen schulle bliffue straffet. D: Haffniæ 7 Maÿ Ao 1600

Brev 16.11. 1601Brev 16.11. 1601 Brev 16.11. 1601 (2)Brev 16.11. 1601 (2)

Kilde: Fynske tegnelser 1596-1627, folio 73. (RA)