Svendborg bylov 1619 -(12)

Svendborg bylov 1619 -(12)
§ 16 "Vloulig Queg i Holmene"