Gislev præstegård

| | | |
Fynske tegnelser 1596-1627, folio 47 (RA)
Kong Christian IV (1577-1648)Kong Christian IV (1577-1648)

Brev 16.6. 1598Brev 16.6. 1598Hoffmesteren fich breff it mageschiffte emellom en prest ved naffn Her Jacop Christensen, oc nogle bönder ahnrörendis.

Christian IV

Vor sönderlig gunst thilforn Vider att som thenne breffuiser, Her Jacop Christensen, Sogneprest vdj Gissle (Gislev), haffuer vnderdanigst supplicerit giffuendis thilkiende, huorledis hans prestegaard skall vere nogit ringe paa auffling (avling), och hannd thennd ville lade forbedre formedelst nogen mageskiffte med bönderne, vnderdanigst begerenndis thill samme mageschiffte Vor naadigste beuilling oc thilladelse, Tha bede Vij eder oc naadigst begere, Atthi forordner at samme mageschiffte maa gange for sig, Oc med breffue emellem dennem thilennde giöris, Oc atthi ville lade haffue flitig thilsiuffn (tilsyn), thil att Vor oc Chronens bönder oc thienere, vdj samme mageschiffte maa skie skiel oc fÿlliste, dog naar disse bönder som nu boer paa gaardene, med huilcke hannd vill mageschiffte, enten döer eller andre maader kommer frae gaardene, Oc de som epther dennem kunde komme thil gaarden igien, befannd dennem formedelst samme mageschifft bröstholden, Att presten eller hanns eptherkommere, tha dennem derfor nöiachteligen thilfridz stiller. D: Actum Haffniæ 16. Junij Anno 1598.

Kilde: Fynske tegnelser 1596-1627, folio 47 (RA)