Om uskikkelig levevis og "løse Qvindfolk"

| | | |
Kilde Fynske tegnelser 1596-1627 folio 39 (RA)
Kong Christian IV (1577-1648)Kong Christian IV (1577-1648)

Brev 30.1. 1598Brev 30.1. 1598Carl Bryske fich breff thuende personer ahnrörendis som hand fengsligen haffuer ladit ahnholden

Christian IV

Vor gunst thilfornn Wide At som du vnderdanigst lader giffue thilkiende at thu skall fengslig haffue ahnholdenn thuende personer som beskÿldis for thiuffuerie (tyveri), Oc for nogle falske breffue som de skulle haffue saa vell som for en vskickelig vesen (væsen), oc leffuit (levet) med nogle löese Quindfolck de skulle haffue hos dennem, Vnderdanigst begerendis Vor naadigste betenckende, huorledis du dig med dennem skal forholde, Daa bede Vij dig oc ville atthu dennem med retten for deris gierninger oc uskickelig vesen lader forfölge, thagendis domb offuer dennem oc siden derepther lader straffe offuer dennem som vide böer, D. Actum Hadersleffhus den 30. Januarij Anno 1598.

Kilde Fynske tegnelser 1596-1627 folio 39 (RA)