Hestemøllen

| | | |
Fynske registre 1596-1632 (RA)

Tærskemaskine 1786Tærskemaskine 1786 TærsketromleTærsketromle Hesteomgang 1989Hesteomgang 1989Ved en hestemølle forstås en mølle, der drives ved hestekraft. I Danske Lov (1683) hedder det: "det Dyr, der dreyer Hestemøllen, og som bestandig gaaer i en Cirkelgang, uden nogensinde at sætte Foden udenfor Peripherien." At lade f.eks. en kværn trække ved hestekraft kendes helt tilbage til middelalderen, men som Anton Christensen skriver i Dansk Landbrugs historie, men næppe særlig almindeligt. Han citerer således fra Adresse-Contoirets Efterretninger for 1763 en beretning om opfindelsen af en hestemølle i Polen med 4 kværne, som "alle 4 drives ved et eneste Mølle-Axel, og sættes i Gang af 8 Heste eller Oxer, saaledes at en af Qværnerne eller alle paa en Gang efter Behag, kand gaae".

Brahesminde godsarkivBrahesminde godsarkivI Fynske registre 1596-1632 findes fra 1625-26 3 breve omhandlende hestemøller på Fyn. "Jacob Ulfeld fich breff en hestemölle anrörendis. ....viider eptersom neruerende suplicant (ansøger) vnderdanigst ehre begierendis, en heste Mölle viidere at maate beholde, eptersom i aff medfölgende Suplication viidere haffuer at erfare, Thi bede Vi och begierer, atj eder med forderligste om samme Mölle os erklerer om den icke hans Maÿtz Möller kunde vere thill forfang (skade) eller maasche och anden Betenkende der vnder vere. Actum Andttuorschouff den 18 Septemb: 1625

 

Brev 18.9. 1625Brev 18.9. 1625 Brev 12.3. 1626Brev 12.3. 1626 Brev 14.6. 1626Brev 14.6. 1626
BilagStørrelse
Hestemoller.pdf3.29 MB
Hestemoller-1632.pdf3.33 MB