Kgl. privilegeret krohold i Espe 1621

| | | | | |
Fynske registre 1596-1632 (RA)
Kong Christian IV (1577-1648)Kong Christian IV (1577-1648)Se også de tidligste kroer i Nyborg Amt 1721

Brev august 1621Brev august 1621Hans Oelsön i Espe fich beuilling att holde itt Krohus

......att Vi aff Vor sÿnderlig gunst och naade, naadigst haffuer beuilget och tillatt och nu med dette Vort obne breff beuilger och tillader denne breffuiser Hans Oelsön i Espe i Vortt land Fÿen i Espe Sogen boendis paa oss Elschl: Ebbe Munck thill Fiellebro (?) hans Staffuen att mue sammesteds paa forne grund och eiendom holde itt Kroehuss och herberge for fremmede did kommer eller igennemreiser,

och att mue allene der i bÿen och ingen anden end hand vdtappe Öll, och denne Vores naadigste beuilling nÿde, saa lenge hand sig tilbörligen forholder och ingen klage med rette paa hannem kommer, dog skall hand vere thilforpligt sig imod den veifarendis mand billiggen och som dett sig bör och Voris udgangen forordning udkreffuer att forholde, och aff Öllet hand saaledis selger och vdtapper udgiffue den accisse och rettighed andre giffr. Saa frembt anderledis befindis, hand da icke denne Voris benaading vill haffue forbruth och derforuden stande till rette som ved bör, forbiudendis alle och en huer forne Hans Oellsön. .
Haff: Aug. 1621