Lundeborg Teglgård

| | | | |
Fynske registre 1633-1648, folio 25b
Ved Lundeborg StrandVed Lundeborg Strand Senmiddelalderlig teglovn fundet ved SvendborgSenmiddelalderlig teglovn fundet ved SvendborgLundeborg Teglgård var i første halvdel af 17. århundrede et familieforetagende. Kronen ejede teglgården, som drev det med en forpagter. I 1610 hed forpagteren Rasmus Jensen og efter hans død omkring 1630 fik sønnen Jens Rasmussen teglgården i forpagtning. Den årlige forpagtningsafgift var 40.000 mursten, som i 1633 skulle leveres til opførelsen af Valdemars Slot på Tåsinge.

 

Brev 25.10 1633Brev 25.10 1633Obne breff Jens Hansen Tegelbrender (?)

....eptersom Vor nerverendis Breffviser Jenss Rasmussen Tegelbrender vdj Lundeborg vdj Vort land Fÿen, Vnderdanigst giffuer tilkiende, huorledis hand Anno 1631 aff affgangne Frandtz Randtzou Rigen Hoffmester skall haffue i forpactning bekommit tegelgaarden der samestedtz for den sædvanlig affgifft, nemlig fÿrgetiuffve tusind Mursteen som hand aarlig til Vort behoff skall leffvere, Och hand vnderdanigst der paa Vores forpactnings breff begerendis, at hand den med des rette grund oc tilleggelse mue niude och bruge, saa vijtt hans affgangne Fader Rasmus Jensen for hannem hafft haffuer, da haffue Vij naadigst vndt, forpactitt och nu hermed vnde oc forpacte forne Jens Rasmussen same Tegelgaard vdj forne Lundeborg, och den med des rette grund och tilleggelse at mue niude oc bruge saa viith bemte hans affgangne fader Rasmus Jensen for hannom hafft haffr, huor aff hand aarlig skal giffue den sedvhanlig affgifft som er 40.0000 mursteen, huilcke hand aarligen skal leffvere paa Vort land Tossinge indtil paa videre beskeed, och siden her (her) vdj Vor Kiöbsted Kiöbenhaffn /dog fragten oss at skal betale / Forbiudendis alle och huer forne Jens Rasmussen her imod efftersom forskrtt: staar at hindre, eller i nogen maade forfang(?) at giöre Vnder Vor  Hÿllist och Naade, Giffvitt Hafnia den 25 Octobris Anno 1633.

Kilde: Fynske registre 1633-1648, folio 25b