Holger Rosenkrantzes mageskifte med Kronen 1633

| | |
Fynske registre 1633-1648, folio 22ff

Renæssancedag 2006 -SkjoldemoseRenæssancedag 2006 -Skjoldemose Den gl. jordegne gård i Egebjerg - nu kendt som MøllegårdDen gl. jordegne gård i Egebjerg - nu kendt som MøllegårdMageskiftet mellem Kronen og Holger Rosenkrantz, der blandt meget andet gods også skrev sig til Skjoldemose fra 1630 til sin død 1647, omfattede bl.a. Kollokviegården i Stågerup og den senere Møllegård i Egebjerg by, Kirkeby sogn.

 

 

 

 

Efter Christian Friis og Mette Hardenberg, hvis initialer endnu i 1758 prydede indgangsportalen til Skjoldemoses statelige hovedbygning, overgik hovedgården i 1617 til deres søskendebarn Mette Grubbe, en datter af Palle Grubbe og Margrethe Hardenberg, det næstyngste af Corfits Hardenbergs og Mette Skrams børn.

Epitafie o. Holger Rosenkrantz i Nyborg kirkeEpitafie o. Holger Rosenkrantz i Nyborg kirkeMette Grubbe bragte Skjoldemose til sin mand Axel Rosenkrantz til Glimminge i Skåne, hvem hun havde ægtet 1584, men heller ikke denne, ved sin store godsrigdom vel kendte adelsmand, har været synderlig knyttet til Skjoldemose, hvor han næppe nogensinde har boet. Ved hans død 1630 gik hans ejendomme over til hans søn Holger Rosenkrantz til Glimminge, i samtiden kaldet den rige, der besad endnu mere jordegods end faderen - til 4000 tønder hartkorn vurderedes hans rigdomme, da han døde - og hvis forhold til Skjoldemose utvivlsomt har været et lignende.

Holger Rosenkrantz har iøvrigt ikke indskrevet sit navn med synderlig ære i sin ansete slægts historie; hans fremgang i Herlufsholm skole var så ringe, at han bestemtes til krigshåndværket og som yngling sendtes han til Holland, hvor han gjorde tjeneste nogle år, indtil Kalmarkrigen kaldte ham hjem og gav ham lejlighed til at vise sin dygtighed og vundne erfaringer.

Han havde siden forskellige len, indtil han 1625 fik Bornholm, hvor han sad i en snes år, og hvor det flere gange lykkedes ham at henlede opmærksomheden på sig på en lidet smigrende måde; bekendt er historien om hans korporlige overfald på biskoppen i Lund, Mads Jensen Midelfar, men sagnet om denne affære er utvivlsomt stærkt udsmykket, og hvorledes den egentlig endte, er ubekendt: Sikker er derimod Holger Rosenkrantz uheldige afslutning på styrelsen af Bornholm; i 1645 da landet påny var i krig med svenskerne, overrumplede fjenden pludselig øen, og lensmanden overgav uden kamp Hammershus faste slot mod at få lov til frit at sejle bort. Christian IV's, i dette tilfælde naturlige og berettigede harme, frugtede imidlertid lidet, da herredagen frikendte Holger Rosenkrantz for den anklage for pligtforsømmelse, som kongen rejste imod ham, men noget nyt len eller andet hverv fik han naturligvis ikke, og kun et par år efter denne begivenhed døde han i Odense;

Lensmand i Nyborg Otte Krag og ejer af Egeskov og SkjoldemoseLensmand i Nyborg Otte Krag og ejer af Egeskov og SkjoldemoseFørste gang var han gift med Lene Gyldenstjerne, datter af Mogens Gyldenstjerne til Bjersgaard og efter hendes død med Karen Krabbe, datter af Tage Krabbe til Jordbjærg.

Af det første ægteskab var datteren Anne Rosenkrantz, der arvede Skjoldemose, som hun ved sit bryllup i 1645 bragte til sin mand Otte Krag. (Efter William Norvin)

Brev 24.10. 1633Brev 24.10. 1633 Brev 24.10. 1633 (2)Brev 24.10. 1633 (2) Brev 24.10. 1633 (3)Brev 24.10. 1633 (3) Brev 24.10. 1633 (4)Brev 24.10. 1633 (4) Brev 24.10. 1633 (5)Brev 24.10. 1633 (5)