Bevilling på apotek i Nyborg

| | |
Fynske registre 1633-1648, folio 4b (RA)

Løve apoteket i Odense fik udstedt sit privilegium i 1549, Nyborg var den næste af de fynske byer, der fik eget apotek. Det første kendte privilegie på et apotek i Nyborg udstedtes i 1631, men andre handlende i byen gik  åbenbart  apotekeren i næringen, så i 1633 klagede han sin nød til Christian IV.

Brev 11.7. 1633Brev 11.7. 1633Knud Wulff fik breff paa itt Apotecke i Nÿborg

.... eftersom denne Breffviser Knud Wulff, som for nogen tid siden haffuer bekommet Voris naadigste bevilling att holde itt Apotecke udj Vor Kiöbsted Nÿborg, Vnderdanigst oss giffuer tilkiende huorledis der udj bÿen skall findes mange, som fordrister sig till at holde fald det som Apotecket allene tilhörer, Saa och kremmerer och andre at holde Succer och andre Specerie fald Wandseett de haffuer deris goede Næring med Kram och anden Varer saa och med Kornhandell och andit, Wnderdanigst begerendis, saadant maatte bliffue forböden och affskaffvitt, da effterdi det ehr billigt at enhuer nærer sig af sitt HandtVerck och brug, Ville Vij her med strengeligen haffve forbudden, att ingen maa fald hold Sucker eller anden Specerie, eller de Vare som Apotecket allene tilhører dog her med icke meentt, at dersom nogen vill allene bruge den handell med Specerie, hand jo det maa giöre, saa frembt nogen kand betredis der imod at giöre, da skall Vor Lensmand der sammestedtz och Borgemester och Raad lade der offuer straffue som ved bör. Giffvit. Haff: den 11 Julij Anno 1633.

Kilde: Fynske registre 1633-1648, folio 4bf (RA)

Uddrag af Ordbog over det danske sprog: Speceri. 1) (jf. Specie 2.1) (kolonial-, material)vare med særlig (krydret) lugt ell. smag; krydderi. ........ De Varer, som Martinianerne føre hertil, ere Rosenvand, Balsam, og adskillige andre vellugtende Specerier. ..... Pakhusene duftede af allehaande rare Specerier. ... Købmand V. (havde) nedsat sig her i Sognet (og) aabnet sin “Kolonial-, Speceri-, Delikatesse- & Diverse-Handel, en gros & en detail”.  2)  om naturgenstande, naturalier (2); i ssg. Specerilade, d. s. s. Naturlade.