Var Diderich Jespersen i Skårupøre uskyldig?

| | |
Kilde:Supplik af 22. august 1775. (Protokol 6X nr. 576). Michael Bregnsbo. Danske Kancellis Supplikprotokoller 1705-1795. Elektronisk udgave: Gunner Lind (2005)

I folketællingen 1787, Skårupøre, Skårup sogn oplyses ved Diderich Jespersen, at han "er for nogle Aar siden for et begaaet Mords Skÿld bortrömt". Tilbage i huset i Skårupøre boede hans hustru Gjertrud Hansdatter, på det tidspunkt 60 år, sammen med flere voksne børn. I 1775 forsøgte Diderich Jespersen, da bosiddende i Holland, at få frit lejde til at få sin sag genoptaget, men uden held.

Sagen findes iblandt de 5000 supplikker (ansøgninger til kongen):"Michael Bregnsbo. Danske Kancellis Supplikprotokoller 1705-1795". Elektronisk udgave: Gunner Lind (2005).

Giertrud Hans Dotter af Skårup, Nyborg Amt, hvis mand Diderich Jespersen sammen med andre er blevet dømt til døden for et mord på en ladefoged, begået i 1769. Hendes mand er straks efter mordet i forvirring og af utidig frygt bortrømt. Da han mener, at kunne føre vidner, der kan bevise hans uskyldighed, hvad der fremgår af en i Amsterdam foretaget notarialforretning, anmoder hun om salvum conductum (frit lejde) for sin mand, at han kan opholde sig frit i riget indtil hans uskyldighed er bevist eller han får straffen formildet, samt at bevillingen hertil må være gratis.

Svar på supplikken: afslag

Resume af sagens behandling:
Til amtmandens erklæring. Indkommet 29.8.: da sagen mod supplikantindens mand er blevet ført i Kalundborg, hvor den myrdede ladefoged boede, vil den derværende amtmand kunne give oplysninger. Kancelliet 6.9.: til konfirmation råd Cederfeldts erklæring. Indkommet 23.3.: det er ikke at formode, at der kan være noget til Diderich Jespersens frelse i sagen, hvorfor der ikke bør reflekteres på denne ansøgning. Kancelliet 28.9.: til justitiarii erklæring. Indkommet med dateringen 3.10.: ansøgningen bør afslås. Kancelliet 10.10.: herved er intet at gøre.

Brev 22.8. 1775Brev 22.8. 1775 Brev 22.8. 1775 (2)Brev 22.8. 1775 (2)Giertrud Hans Datter af Schaarup i Nÿborg Amt andrager, at hendes Mand Diderich Jespersen er tilligemed Mads Hansen bleven sigtet som Gierningsmand til et Mord, som skeete i Aaret 1769 paa en Ladefoget ved Navn Christen Michelsen ved Callundborg, hvorpaa han saavel ved Hiemtinget som Höÿeste Ret er dömt tilligemed Mads Hansen at böde Liv for Liv;

Bemeldte hendes Mand er strax efterat Mordet var begaaet i Forvirring og af utidig Frÿgt bortrömt og derfor ei for Retten har kundet fremföre hvad der kunde tiene til at oplÿse Sagen og formilde Dommeren; Og da han formener, at kunde frembringe saadanne Vidner, som tilstrækkelig kunde beviise hans Uskÿldighed, hvorom han ogsaa indsender en i Amsterdam holden Forretning, saa anholder han om Salvum Conductum (frit lejde) for bemeldte hendes Mand, saa at han maa have Friehed til at opholde sig her i Riget indtil han enten kunde bevisliggiöre sin Uskÿldighed eller dog frembringe det som kunde tiene til hans Strafs Formildelse, og at samme Bevilling ham gratis maatte forundes.

Herhos en i Amsterdam holden notorial for...