Assens færgested

| |
Fynske tegnelser 1648-1660, folio 208f. (RA)

Toldregnskab Assens 1635-36Toldregnskab Assens 1635-36  AssensAssensDen første danske lov, der omtaler færger og færgemænd, er Christian II`s byret fra 1522, der fastsatte takster for færgemændene i København og Malmø. Herefter træffes der jævnligt i forskellige kilder oplysninger om færgesteder og færgemænd. Gennem Christian IV`s frd af 4.6.1615 om vognleje og færgeløn mm kendes til færger og færgetakster mellem København og Landskrona, Malmø og Helsingborg, mellem Korsør og Nyborg, Vordingsborg og Falster, Kalundborg og Århus samt over Østersøen fra Rødby og Gedser til henholdsvis Heiligenhafen og Warnemünde. Der har naturligvis også været færgeforbindelser andre steder. Således er de vigtige forbindelser over Lille Bælt ikke nævnt i forordningen. Det sker i Christian V`s frd af 29.4.1684 om færgeløbene mellem Nyborg og Korsør, Århus og Kalundborg, Assens og Haderslev samt Middelfart og Snoghøj.

Ud over disse hovedruter var der talrige andre, mindre færgesteder.
Med baggrund i den opfattelse, at alt, der ikke tilhørte nogen, ejedes af kongen, gav denne færgemænd og ved enkelte større færgesteder færgelav eneret, privilegium, på at drive færgefart over et farvand. Til gengæld for eneretten bestemte kongen taksterne for overfarten. Endvidere fulgte af eneretten en forpligtelse til at sætte folk og varer over samt til at have de fornødne både i forsvarlig stand. Endelig kunne færgemændene være forpligtede til at yde forskellige ydelser til kongen eller andre i form af afgifter eller fri ret til overførsel. Så sent som ved plakat af 12.8.1820 blev der givet generelle regler for færgeriernes eneret.
(Kulturhistorisk opslagsværk)

Brev 9.7. 1655Brev 9.7. 1655Hr. Jörgen Brahe at Poffuel Friis maa vere Fergemand i Assens

...Eftersom Poffuel Friis  .. er begierendiss at han maatte bevilgiss allene at holde Ferge J Vor Kiöbsted Assens till at offuerföre huis folch der hans thieneste kunde behöffue, thill Vor Förstendomb Slesuig. Da ere Vi naadigst dermed tilfredtz, dog schall hand derimod .. och forpligt vere, der at holde en smacke, fornödne ferger och boder till at offrföre Reÿsendiss folch sampt Öxen och andet som der offuer schibess och det for saa billig priss, at ingen sig med rette der offuer kand haffue at beklage, hand schall och der foruden till borgemester och raad vdj forne Vor Kiöbsted Assens aarligen udgiffue 20 Rdlr. Som hans formend, fergemend sammestedtz for bÿens ferger udgiffuet haffuer.
Haf: den 9. Julj Ao 1655

Kilde Fynske tegnelser 1648-1660, folio 208f. (RA)