Klager fra jordegne bønder i Gudme herred over hoveribyrden

| | | | |
Fynske tegnelser 1648-1660, folio 227ff (RA)
Lensmand Mogens KaasLensmand Mogens Kaas NyborgNyborg

Brev 20.2. 1656Brev 20.2. 1656 KulsviereKulsviereHr. Mogens Kaas anl: nogle Selffeiger bönder i Nyborig som besuerger dennem offr Kull och Ved ÿder

.....Viider at for oss vnderdanigst haffuer ladet andrage Vore och Cronens Selffeyre bönder vdj Oure, Albierg och Bruagger Sogner vdj eders lehn, huorlediss de med Kull och brendeVed [kul og brænde] aff deris egne schouffue til Slottet at age schall besuergess, Vanseet till deris gaard der nu ingen schouff schall vere, men til stran(d) Vagts fornödenhed i fejdetid gandsche vere forhugget, desligeste ochsaa at dennem nu mehre end i forige tider terschning [tærskning] schall paaleggiss, och efterdi Vj aff eders Vnderdanigste erklering sub dato Nÿborg Slott d. 19 Martij 1649 naadigst erfarer Sagens beschaffenhed, och at forne Selffeÿer bönder saalediss for Kull och brendeVed till Slottet at ÿde vdj Jordebogen ere indschreffne, och Vj aldeliss indtet vdj Jordebogen ville lade affkorte, da bede Vj eder och naadigst ville, atj eder med förderligste emod oss vnderdanigst erklerer, huad i Korn eragtes forne Selffeÿer bönder Serdeliss for brendeved och kull som de pleÿer at ÿde och serdeliss for terskning herefter at kunde enten vdj penge eller Korn vdgiffue, hvorefter Vj oss siden naadigst ville vide at resolvere om hues (?) de derfore hidindtill (?) restere med de haffuer i Jndtill paa videre naadigst anordning vpaatalt at lade berooe.
Haf. d. 20. februar 1656

Fynske tegnelser 1648-1660, folio 227ff (RA)