Hestemarked i Odense 1649

| |
Fynske registre 1648-1660, folio 49f (RA)
Hestehold i nyere tid på HolevgårdHestehold i nyere tid på Holevgård

Brev 9.6. 1649Brev 9.6. 1649Ottense att maa holde heste marked en gang om Vgen

...att eftersom os .. Borgemester och Raad udj Vor Kiöbsted Odense hos os Vnderdanigst lader anholde och begierer, att dend .. maatte beuilgies, Aarlig udj faste en dag om Vgen, att holde ett hestemarkett, eftersom dend fast mitt udj Vort Land Fÿen er beliggendis, da efterdi Vi aff os ... Hr. Henning Valkendorff till Glorup ... hans .. erklering ... erfarer forne deris begiering att kunde .. Vor Kiöbsted Odensse till merkelig gaffn, och huerken Landett eller de andre Kiöbsteder der udj till nogen skade, haffue Vi naadigst bevilgett och tillatt, saa och her med bevilger och tillader att der aarlig udj .... Vor Kiöbsted Odensse, indtill anderledis forordnett vorder vdj fastelaffn en dag om vgen, naar dett best beleyligtt schee kand efter dend Anordning Lehnsmanden paa Vore vegne derom giörendis vorder maa holdes hestemarkett. .. Hafnia dend 9 Junij 1649

Handel afsluttesHandel afsluttes  TærsketromleTærsketromleSognepræst og lokalhistoriker i Landet sogn, Frederik Christian Lund 1780-1854, anfører i 1823 "hestehandel" som et særskilt erhverv af stor økonomisk betydning for Tåsinge. Hestehandel var ifølge Lund et anliggende for "velhavende gårdmænd, der ofte besidder megen kyndighed i dette fag". Hesteprangerne drog langvejs omkring for at opkøbe "unge heste", som de solgte straks eller når hestene havde fået lidt mere sul på kroppen. Hestene blev opkøbt overalt på Fyn, i Jylland og i hertugdømmerne og især solgt til Ærø og Lolland. En gesjæft der kunne være meget indbringende for de mest talentfulde, men også tabgivende for de mindre dygtige.

Se toldregnskab fra Rudkøbing

Se også om Hestemøllen

Heste- og eksporten fra Fyn

Se også regnskab fra Vester Skerninge præstegård hvor der er interessante oplysninger om rationelt hestehold

Se også sognefoged i Frørup Hans Sørensens regnskab fra 1793-1821

Se også Vognmuseet i Rødkilde