Mageskifte mellem Falk Gøye og kronen 1653

| | | |
Fynske registre 1648-60, folio 188b ff.-f.

Brev 28.7. 1646Brev 28.7. 1646 Brev 28.7. 1646 (2)Brev 28.7. 1646 (2) HvidkildeHvidkildeFalk Gøye 1602-53, til Hvidkilde, søn af Henrik Gøye, blev født 8. januar 1602. Efter faderens død i 1611 tog den lærde Holger Rosenkrantz, der var gift med hans moders søster, sig af ham, sørgede for hans opdragelse på Rosenholm og lod ham 1611 rejse til Tyskland, hvor han i flere år studerede ved forskellige universiteter, særlig Giessen og Strassburg.

Senere opholdt han sig længere tid i Leiden, hvor han boede hos historikeren Johannes Meursius, foretog derpå en rejse til Frankrig og tjente nogle år som hofjunker hos hertugen af Nevers. Efter sin hjemkomst til Danmark deltog han i Christian IV's krig i Tyskland og var med i slaget ved Lutter am Barenberg.

5. oktober 1628 havde han bryllup med Karen Markvardsdatter Bille (død 1670) og fik med hende Hvidkilde på Fyn. Han blev fra da et af de anseteste medlemmer af den fynske adel, og blev 1642 og atter 1646 valgt til landkommissær.

En ejendommelig retssag henledede 1640 opmærksomheden på ham og hans broder Otte. Da nemlig en tredje broder, Eskil, sammen med Oluf Daa ved deres morbroder Tyge Brahe til Tostrups bisættelse i St. Knuds kirke i Odense havde erklæret, at den afdødes arvinger ikke skulle have at befatte sig med boet, førend kreditorerne var blevet tilfredsstillede, protesterede Falk og Otte Gøye mundtlig i selve kirken imod dette opbud, og deres protest blev kendt for gyldig af kongens retterting.

Underlig nok varede det til 1649, inden Falk Gøye fik nogen egentlig ansættelse i statens tjeneste; han blev da udnævnt til hofmester på Sorø Akademi, hvilken ansættelse vel var noget begrundet i den forholdsvis lærde uddannelse, han havde modtaget. Han synes at have udfoldet en temmelig betydelig virksomhed i dette embede, både som administrator af godset, med hvilket han foretog omfattende mageskifter og som tilsynshavende på selve akademiet, i hvis statutter han foreslog forandringer.

1652 blev han offentlig angreben med ærerørige beskyldninger af dr. Georg Witzleb, der var professor i teologi og tysk præst ved akademiet; Witzleb blev suspenderet, mens sagens kerne og udgang kendes ikke.

Brev 22.6. 1655Brev 22.6. 1655Falk Gøye døde 17. september 1653 i Odense og blev begravet i St. Knuds kirke. 

(Biografisk Lexikon)

 

 

 

Fynske registre og tegnelser


 

Brev 23.4. 1653Brev 23.4. 1653 Brev 23.4. 1653 (2)Brev 23.4. 1653 (2) Brev 23.4. 1653 (3)Brev 23.4. 1653 (3) Brev 23.4. 1653 (4)Brev 23.4. 1653 (4) Brev 23.4. 1653 (5)Brev 23.4. 1653 (5)

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                             

Brev 7.11. 1650Brev 7.11. 1650 Brev 7.11. 1650 (2)Brev 7.11. 1650 (2) Brev 8.7. 1651Brev 8.7. 1651 Brev 8.7. 1651 (2)Brev 8.7. 1651 (2) Brev 8.7. 1651 (3)Brev 8.7. 1651 (3) Brev 8.7. 1651 (4)Brev 8.7. 1651 (4) Brev 8.7. 1651 (5)Brev 8.7. 1651 (5)                                                                                                                                                               

Brev 21.10. 1650Brev 21.10. 1650 Brev 21.10. 1650 (2)Brev 21.10. 1650 (2) Brev 21.10. 1650 (3)Brev 21.10. 1650 (3) Brev 21.10. 1650 (4)Brev 21.10. 1650 (4)