Post til tiden

| |
Uindførte koncepter 1559-71. Danske Kancelli (RA)
Kongebrev 20.5. 1563Kongebrev 20.5. 1563Et organiseret postvæsen med regelmæssig afgang og til brug for alle fandtes ikke før 1624. Kongen brugte i 1500-tallet kancellibude, der af lensmændene blev forsynet med heste - postklippere (heste til postbrug).  Også en agende post med pakker og passagerer forekom allerede i 1500-tallet med de såkaldte messagerer på ruten København-Hamborg. Mere organiserede former for færgefart synes også at være indført i 1500-tallet. Den første danske lov, der omtaler færger og færgemænd, er Christian II`s byret fra 1522, der fastsatte takster for færgemændene i København og Malmø. Herefter træffes der jævnligt i forskellige kilder oplysninger om færgesteder og færgemænd. [Efter Kulturhistorisk Opslagsværk]  

Frederik thennd Andenn mett Guds naade Danmarcks, Norgs, Wends oc Gotts Konning
Vor gunst tilforn, Wiid att wij dagligen formode til oss breffue oc bud aff Tÿdskeland, oc thesligeste Wore breffue ther heden att lade afferdige, Thij bede wij theg oc wille, att thu strax bestiller thuende postklippere, som althiid stande till rede, en paa thenne siide Guldborgferge wdj Falster, thend anden paa hin siide wdj Laaland, Oc nar nogen breffue komme hiid ind i Riigitt, att the tha strax iligen dag oc nat (?) bliffue forskickett ther fraan oc til Gobnes [Gaabense] fergested, oc hues breffue, som Wij lade udschriffue, oc skulle ind wdj Tÿdskland, att the i lige maade, oc wden ald forsömmelsse forskickis ther fraan, oc til Mariboe Closter,[Se tilføjelse nedenfor] Att thu ther fore thett aldelis saa bestiller, saa ther mett ingen forsömmelsse skeer, saa framt thu icke wilt stande oss til rette, Befalendes theg Gud, Schreffuett paa wort Slott Kiöpnehaffnn thend XX (20) dag Maij Aar MDLXIII Wnder Wort Signet. (20.5. 1563)

[tilføjelse] och at thu wdj lige maade bestiller en god postklipper ved Gobenes ferge som och kand stande til rede at flötte och före ther fra oc til Guldborg ferge, hues breffue som kome ther oss er och skulle ind i Tÿskland, oc ther til f

[Det fremgår ikke af konceptet hvem brevet er stilet til].

I 1653 anskaffede generalpostmesteren en galiot for at gøre sig uafhængig af Korsørs færgefolk [Korsør i 15000 år]

Lensmand Mogens KaasLensmand Mogens Kaas  Kongebrev 10. 10. 1657Kongebrev 10. 10. 1657Her Mogens Kaases Arffuinger om Postvogn at holde. [Fynske Registre 1657]

...eftersom vj tilsinds er paa Vort Slott Nÿborg at lade holde en Postvogn, da bede vj Eder och naadigst ville, atj forschaffer samme Postvogn, heste och kudsk, fornöden Underholdning saalenge i Lehnit nÿder, lige ved andre Postvogne paa andre vore Slotte och gaarde, huilchet och Eder vdi Regnschaberne paa behörige steder schal vorde gotgiort. Nÿborg dend 10 (October), 1657Præsident, Borgm och R. i Nyborg anl: Postens offr förelse veed ferge mændene at befordre, naar Post Jachten eÿ kand offr komme [Fynske Tegnelser 1669]

V.N.. Voris N.V. o. B. er, at naar Post Jachten veed v-veÿer och Contrarj Vind forhindris ther offr at komme, J da .... tillholder Fergemændene, imod billig betalling Posten at offr före, och ingen leilighed till at vdlöbe lade forbigaae, Naar Veÿerliget dett nogenlunde ville tillstede, Paa dett at Posten med Voris hoes sig haffuende Breffue icke schulle forhindris eller opholdis. Der efter ... Hafn d 19 Febr. 1669