En adelig drabsmand

| | | |

Lensmand Laurids Brockenhuus (+1604)Lensmand Laurids Brockenhuus (+1604)Lensmand Frands Brockenhuus' eneste søn Laurids (1552-1604) havde fra 1579-1601 Nyborg len i forlening. Bedst kendt er nok hans brutale optræden overfor datteren Rigborg, som han "murede" inde efter at hun havde fået et barn med Frederik Rosenkrantz til Rosenvold. At han var "ubehersket og voldsom" ses af, at han som 19-årig "uden skellig og billig årsag" i København myrdede en kvinde. I Danske Kancellis brevbøger er indført 3 dokumenter af Frederik II, hvor kongen pålægger Lauritz Brockenhuus at møde frem for rettertinget og få sin dom, ligesom kongen pålægger de 2 fynske lensmænd Erik Rosenkrantz (Odensegård) og Axel Viffert (Nyborg) at stævne ham på sit gods. Ifølge biografisk leksikon slap Lauritz Brockenhuus fra sagen mod at "betale en ualmindelig høj bøde i penge"!.

Senere samme år den 25. november 1571 fejrede han iøvrigt på Egeskov bryllup med Karen Skram, en datter af den berømte søhelt Peder Skram, med hvem han fik 3 sønner og 1 datter, der døde tidligt. 5 døtre nåede voksenalderen heriblandt Rigborg.

Karen Skram overlevede Laurids Brockenhuus i 21 år, han døde den 7. november 1604 på Bramstrup.

Brev 19.2. 1571Brev 19.2. 1571Kon: Ma: obnne Breff till Lauritz Brochenhus till Brangstrup Som fölger

Wij Frederich thend Anden (?) helse teg Lauritz Brochenhus till Brangstrup, ved att Wij ere komen wdj forfaring, huorledes att thu nogenn tiid Sidenn forledenn, haffr wdj Wor Kiöbsted Kiöpennhaffnn om Natte tid, begangitt itt mord, oc skendelig drebt oc ihiell slagitt enn Quinde, wdenn ald skiellig oc billig Aarsag, huilchett Wij lade oss töcke(?), icke att were giortt Erligenn Thij bede Wij teg oc biude, att thu retter teg epther att möde her om for oss oc Wor Elskl: Danmarchis riiges raad wdj retthe paa Wor gaard wdj Otthennsse, Mandagen nest epther (?) quasi  (?) geniti förstkommendis, oc tha att lide oc wndgelde hues ther om loug oc rett er, ladendes thett (?) Actum Frederichsborg thennd 19 Februarij Ao 1571.

Brev 19.2. 1571Brev 19.2. 1571Till Erich Rossenkrantzs och Axell Wiffert vt segnitur Frederich II

Wor synderlig gunst tilforn p vider att Lauritz Brochenhus till Brangstrup, stache siden haffuer om Natter tide begangitt itt mord drebt oc (?) ihiellslagitt en Quinde vdj Wor Kiöbsted Kiöpenhaffn, oc for same G(er)ning vnduigett aff bÿen, Thi bede Wj etther oc Aluorligen befalle, attj mett ald flid forfarer, om hand nogen stedtz findes her vdj Wort land Fÿen enthen paa hans gaarde eller Andenstedzs, oc strax paa Wore vegne tager handen(?) aff hanno, att hand skall bliue tilstede oc lide huad retten hanno giffue vill, for forne hans misshandling, ther mett skeer Wor vilge oc endelig Mening p the tager h(?) ingen forsömelsse for saa frempt i iche ville Suare hans gierning p Actum Frederichsberg thend 19 februarij Ao 1571.

Tegnelser o.a. Lande 1569-71, folio 249 og 250.

Erik Rosenkrantz lensmand på Odensegård 1568-72 og Axel Viffert tiltrådte samme år som lensmand i Nyborg