Jus patronatus på Kværndrup kirke 1560

| | |
Registre o.a. lande 1560-62, folio 12 (RA)

Kværndrup kirkeKværndrup kirke Kong Christian III befalede 1550, at tienden af Kværndrup sogn skulle deles lige imellem sognepræsten og kirken. Og 1560 fik Frands Brockenhuus til Egeskov og lensmand i Nyborg len Jus patronatus  til Kværndrup kirke, da han havde berettet, at den var meget forfalden og ikke havde den rente, at den dermed kunne sættes i stand, siden kong Christian III havde henlagt kronens part af tienden i sognet til sognepræstens underhold. Brevet der findes i Registre o.a. Landet, folio 12, er dateret "Nyborg den Søndag næst efter Jule Dag, som var den 31. Decbr. 1560", men da nytår er regnet fra julen, er det egentlig fra 1559. (Note af F.R: Friis)

Patronatsretten i følge Håndbog for danske lokalhistorikere, s. 388: I senmiddelalderen fik både gejstlige stiftelser, adelsmænd og kongemagten i stigende grad patronatsret (Jus patronatus) særlig til landsbykirker. De pågældende fik da forsvaret for disse kirker, men nød til gengæld herligsretten, hvoriblandt kaldsretten (præsentationsretten). Patronatsretten bruges også efter 1660 om de private, der af kronen købte kirkerne og deres gods. De oppebar kirkens tiender og andre indtægter mod pligt til at vedligeholde kirken. Da denne pligt ofte blev forsømt, var det gerne indbringende at være ejer af en kirke.

Jus patronatus til Kværndrup kirke 1560Jus patronatus til Kværndrup kirke 1560 Jus patronatus til Kværndrup kirke 1560 (2)Jus patronatus til Kværndrup kirke 1560 (2)Frandtz Brockennhus Fick Jus patronatus paa Querndrup Kiircke (?)

Vi Frederiich II Giiöre alle vittherliigt, att oss Elskl Frandz Brochennhus Vor Mand thiennere Och Embitzmanndtt her paa Vortt Slott Nÿborg haffuer berett for Oss, Huorledes att Querndrup Kiircke er mögett bögfalledenn Och Kiirckenn icke haffuer thend Rennthe eller Jndkomme Att Mannd ther mett thend kand biigge eller ved macht holle Och Sthormegtige hogborne Förste hoglofflige ihukommellse nogen tiid siiden forledenn haffuer lagtt Kronens partt aff thiienden aff forne thil Sogneprestens Vnderholning ther Sammested. Tha paa ther forne Querndrup Kiircke, saa mögit thes bedre maa bliffue vpbÿdtt oc her effth altid ved god macht holdt haffue vj aff Vor sÿnderlig gunst oc Naade vnt och thilladt Och nu mett thette Vort obne Breff vnde oc tillade, Att forne Frandz Brochenhus och hans Arffr mue och skulle till Euig tid haffue Jus patronatus till fone Querndrup Kircke, Oc aarligen lade opbere all Kirkens rennthe oc Rettighed, hues hand met rette kand tilkomme Och thet siden foruennde(?) thill Kiirkens beste. Och skulle the forskaffe att forne Querndrup Kiircke, altid bliffuer forsöegt mett en god lerder(?) mand till Sogne prest som ther kannd lere och Predicke Gudz ord och Euangelium, Och giiöre Sognefolkit ther samestedz thennd tilbörllige tienniste bode inden Kiircken oc uthen som en Siele vogter(?) och sogne prest sine sognefolck plictig er. Thiill ÿdermer viitniissbiurd haffuer vj ladett hennge Vortt Jndseglle nedenn for thette Vortt obne Breff. Giiffuit paa Vortt Slott Nÿborg Söndagen nest effther Jule dag som er thend XXXI Decembris Aar effther Christi födzell MDLX.