Søren Ribers forbrudte gård i Nyborg

| | | | |

Kong Christian IIIKong Christian IIIDa kong Christian III definitivt efter en belejring af København kunne udråbe sig selv som sejrherre i borgerkrigen 1534-36, kom det til et opgør med taberne i konflikten, borgere og bønder, men især landets katolske biskopper blev berørt. De blev alle i sommeren 1536, da kongen gennemførte reformationen, arresteret, og sønnen fra Hvidkilde, den sidste katolske biskop i Roskilde stift, Joachim Rønnow, overlevede ikke sit fængselsophold. Efter forbløffende kort tid viste kongen dog nåde, og mange af de, der ikke var blevet et hovede kortere, blev genindsat i deres gamle poster, som vi har set det ske i Svendborg med borgmester Hans Skriver, rådmændene Claus og Peder Bang samt Peder Mogensen m.fl.

I Nyborg var Søren Riber "rømt af riget", hvorfor hans gård i byen som "forbrudt gods" tilfaldt kronen. Om denne gård handler et dokument indført i Registre o.a. Landet 1546-52 (RA), folio 339b,340a, hvor kongen overdrager brugsretten til lensmanden på Nyborg slot Frands Brockenhuus, efter at denne havde indløst et pantebrev i gården.

Lensmand Frands Brockenhuus og frueLensmand Frands Brockenhuus og frue Nyborg 1762Nyborg 1762Frands Brochennhuss finge breff som heer efter følger: Christian rq?

Giör alle witterligtt att efter thij oss elskelige Franndz Brochenhus Wor manndt tienner oc embitzmanndt paa Wort slott Nÿborg haffuer berrett for oss Huorledes att Seuerin Riiber som boede vdj Wor Kiöbstedt Nÿborgh römbde heer aff riigett vdj siidste forledenne Feÿgde och hans gaardt som hanno tilhörde liggennde vdj forne Nÿborgh vdj mellom gadenn westenn nest vp till Maartthenn Baggers gaardt och östenn nest thett "lille streede" som er emellom forne gaardt och P. Andersens gaardt oc stoedt same gaardt vdj panntt och thend haffuer forne Franndz Brochennhuss indlöst till segh, Huilchennd gaardt som er forbrott till oss oc kronnenn; Tha haffue Wij aff Wor sÿnnderligh gunst oc naade vnndtt och giffuitt oc nu mett thette Wort obne breff vnde oc giffue forne Frandz Brochennhuss aldt then rett oc rettighed som oss och Brev om Søren Ribers gård 1551Brev om Søren Ribers gård 1551 Brev om Søren Ribers gård 1551 (2)Brev om Søren Ribers gård 1551 (2)Kronnennd tilfaldend er vdj forne gaardt saa handt oc hans arff(vinger) then maa oc skall haffue nÿde bruge oc beholle for arffueligh eÿenndom.  Eum inhibitione solita Datuz Odennsse Sÿnndagenn p9 om? ? 1551.