Da uroen ulmede blandt fynske kronbønder

| | | | |

Nyborg SlotNyborg SlotI 1550erne ulmede uroen blandt de fynske kronbønder. Det fremgår med al ønskelig tydelighed af Chr. III rentemesterregnskaber, hvor den fynske landsdommer Verner Svales indbetaling af sagefaldsbøder "for oprør" blandt bønderne den 9.1. 1554 androg 1984.00 mark og den 17.12. 1554 2790.00 mark. Den 20.5. 1556 indbetalte Verner Svale 3771.67 mark, som han havde inddrevet i "bøde for bønders oprør". Og i 1558 går det helt galt med de trodsige og opsætsige bønder. Den 29.6. havde Svale således fået inddrevet 2201.00 mark og kort før jul, den 16.12. 1558 afregnede han hele 4650.00 mark med kongens rentemester. [Kilde: Kildeskriftsselskabets online udgave af Chr. III rentemesterregnskab].

Et dokument i Danske Kancelli, udfærdiget på Nyborg slot 21.2. 1558, her efter Rigsarkivets seddelregistratur, viser, at kong Christian III ikke var uberørt af uroen blandt de fynske kronbønder: "Franntz Brockinhuuz, der har faaet Befaling til ubemærket at forfare, hvilke ny Besværinger Bønderne der i Lenet beklager sig over, meddeler, at de besværer sig over Gæsteriets Forhøjelse, over at  de ikke selv maa bruge deres Bønderskov, samt for deres Vedkommende, hvis Gaarde er adskilte, over at maatte gøre tvende Ægter og Arbejde og give tvende Gæsteri. Endvidere meddeler han, at Kongens Jagt, "Havfruen", efter Ordre er gjort sejlende, og udbeder sig Befaling m.H.t. Baadsmænd, da disse ellers drager af Landet til Stæderne i Tjeneste".

En gruppe af utilfredse bønder kan ud fra dette dokument indkredses til de gårde, hvor der var 2 brugere, eller efter dokumentets ordlyd: "hvis Gaarde er adskilte". Det kunne tolkes således, at princippet med 2 fæstere på samme gård var indført på lensmandens initiativ for at få bl.a. dobbelt hoveri ud af den samme gård. Det har formentlig sin årsag i, at 1550erne var årtiet med de store udvidelser af fæstningsværkerne på Nyborg Slot, hvortil bønderne i hele Nyborg len blev pålagt at udføre ægter og arbejde.http://www.fynhistorie.dk/node/14077 

Se også Nyborg Lensregnskaber

"Tøsingegården" i Høje by, Lunde sogn er måske et eksempel på en krongård, der i 1560'erne får 2 brugere, og dermed både øget hoveri og landgildeydelse. http://www.fynhistorie.dk/node/29394 - Tøsingegården" er formentlig identisk med med matr. nr. 16a, Egelykkegård i 1974 tilhørende Th. Jørgensen.

En bevaret jordebog 1572 over Sunds herred viser, at der i Gultved var en gård med 2 brugere (Gultvedholm). I Skårup ejerlav var 4 gårde med 2 brugere, heriblandt Hovgård, og i 1661 kan Jørgen Olufsen og Rasmus Pedersens gård i Skårup identificeres som en målsgård. I Øster Åby (Skårup sogn) var der 1572 5 gårde med 2 brugere, i Holmdrup ligeledes Skårup sogn var der 1572 3 gårde med 2 brugere.

 

I Egense sogn havde en enkelt gård i 1572 2 brugere, mens Øster Skerninge havde hele 6, ja måske 7 gårde med 2 brugere. I andre sogne f.eks. Ollerup har der muligvis også været gårde med flere brugere, men oplysningerne er her for usikre. En af gårdene i Øster Skerninge var angiveligt også en gl. målsgård.

Som materialet antyder var det især de større gårde, som lensmanden diktatorisk mente godt kunne brødføde 2 familier samtidig med at de blev pålagt dobbelt hoveribyrde.