Danmarks Riges Breve

| |
Uddrag af Diplomatarium Danicum - Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Uddrag omfattende lokaliteter i Sunds herred 1362-1394

Svendborg købstads segl 1362Svendborg købstads segl 1362 Kong Valdemar Atterdag og dronning Helvig som fremstår i Næstved Sct Peders kirkeKong Valdemar Atterdag og dronning Helvig som fremstår i Næstved Sct Peders kirke1362 4. oktober
Diplomatarium Danicum nr. 218. (På bagsiden Svendborgs påtrykte segl af ufarvet voks. Grandjean, Danske Købstæders segl 42).
Rådmænd og indbyggere i Svendborg beder rådet i Lübeck eller Wismar om at tillade Peder Madsen, der kommer med gods fra Svendborg, at købe varer til salg på byens torv med garanti for, at de ikke kommer kong Valdemar 4. Atterdag eller hans tjenere i hænde.

Omkring 1362 4. oktober
Diplomatarium Danicum nr 219. Note Indholdsmæssigt svarer brevet til Svendborgs brev af 1362 4. oktober, nr. 218, samt til et brev af 1362 19. oktober af staden Kiel om tilsvarende begunstigelser for en af dens medborgere.

1372 5. januar
Diplomatarium Danicum nr. 164.
Esger Brok af Häckeberga erkender at have foretaget mageskifte og deling af sin fader Niels Broks efterladte gods med sin søster Johanne Nielsdatter, enke efter Anders Jensen af Estrup

Biskop Erik Johansen Krabbe 1362-76Biskop Erik Johansen Krabbe 1362-761372 5. januar
Diplomatarium Danicum nr. 165
Ærkebiskop Niels af Lund, biskopperne Erik af Odense, Niels af Roskilde, Jens af Ribe, Oluf af Århus, Henrik af Slesvig og Svend af Børglum eftergiver hver især alle, der skænker gaver, rækker en hjælpende hånd til restaureringen af og besøger St. Jørgens kirke nær Svendborg på visse festdage 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

1372 6. juli
Diplomatarium Danicum nr. 210 og 212
Bisperne Erik af Odense, Jakob af Viborg, Jens af Ribe og Oluf af Århus giver Nikolajkirken i Stenstrup et afladsbrev.

 

 

Drost Laurids Jonsens seglDrost Laurids Jonsens segl1372 11. august
Diplomatarium Danicum nr. 221
Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer de spedalske uden for Svendborg det gods i Sørup, der var skødet dem af Niels Brun på afdøde drost Lars Jonsens vegne.

1372 18. august
Diplomatarium Danicum nr. 223
Tingsvidne af Sunds herredsting om, at Mogens Jensen, forstander for de spedalske uden for Svendborg, har godtgjort, at de i 40 år og mere havde besiddet det gods i Sørup, som Bodil, datter af Niels Kærv har rejst krav
om.

1372 27. september
Diplomatarium Danicum nr. 231
Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for anden gang de spedalske uden for Svendborg det gods i Sørup, der var skødet dem af Niels Brun på afdøde Lars Jonsens vegne.

1374 2. juli
Ærkebiskop Niels, biskopperne Erik af Odense, Jens af Ribe, Jakob af Viborg, Olaf af Århus, Niels af Roskilde og Svend af Børglum giver Egense kirke et afladsbrev.

1374 3. juli
Diplomatarium Danicum nr. 381
Kong Valdemar 4. Atterdag giver spedalskhuset uden for Svendborg låsebrev på det gods i Sunds herred, der var tilskødet det af Lars Jonsen og Marina Tygesdatter.

1375 3. august Lübeck
Diplomatarium Danicum nr. 494. Svendborg omtalt.
Johan Schoping og Henrik Heydem lover på Johan v. Münsters vegne rådet i Lübeck at svare på de krav, der måtte rejses over for rådet som følge af det anbefalingsbrev, der er givet ham til Danmarks konge.

1377 omkr. 6. januar Lübeck
Diplomatarium Danicum nr. 175
Johan Horborg og Eggert Rosenvel skylder Niels Smed fra Svendborg 106 mark penge, at betale førstkommende helligtrekongersdag.

Franciskaner klosteret - sigillum gardiani swinborghFranciskaner klosteret - sigillum gardiani swinborgh Amund, sognepræst i BjerrebyAmund, sognepræst i Bjerreby1377 3. marts.
Diplomatarium Danicum nr. 202
Jens Stolte, provst af Gamtofte, broder Anders, guardian i Svendborg, Amund sognepræst i Bjerreby, og Jens Klot, borger i Svendborg, vidimerer Lars Jonsens brev af 1332 21. september, Jens Ulks af 1317 4. september, Niels Star m.fl.s. af 1372 18. august og Kong Valdemar 4. Atterdags breve  af 1372 11. august, 1372 27. september og 1374 3. juli.

1384 Thingsvidne af Fyenbo Landsthing om Ret til at optage Quæg.
Latin. Sunds Herreds liber copiarum side 157. Sunds Herreds provstearkiv LAO. Udtog hos Suhm Historie af Danmark, 14de Tome s. 138, efter det Langebekske Diplomatarium i Gehejmearkivet.
1384 23. januar
Diplomatarium Danicum nr. 432
Fyns landsting bevidner, at Peder Ottosen, borger i Svendborg, har fået et tingsvidne om, at bymænd, der dyrker agerjord uden for deres sogns grænser, ikke i høsttiden på lovlig vis kan bringe optagne husdyr til deres hjemby, men skal indrette kvægfolde for disse dyr ude på marken. Endvidere fastslås, at optagning af husdyr - bortset fra geder - ikke kan finde sted i deres inddigede smålodder (abildgårde, kålbårde og toftegårde)

Ridder Fin Aagesens seglRidder Fin Aagesens segl  Beskrivelse af Aalholm v. Magister Viborg 1843Beskrivelse af Aalholm v. Magister Viborg 1843Beskrivelse af Aalholm (2) v. magister Viborg 1843Beskrivelse af Aalholm (2) v. magister Viborg 18431385 26. juni
Diplomatarium Danicum nr. 593
Fin Nielsen Skriver af Sandager oplader sin farbroder Fin Ovesen af Løjtved gården Bremholm i Tullebølle sogn, som Lars Mus havde pantsat til ham.

1388 25. oktober
Rigsarkivets seddelregistratur Svendborg by Rep. 3672
Membr. Soc. Dan Svendborg by. Diplomatarium Danicum 447.
Werner Gnevekow, foged på Ålholm, erklærer, at indbyggerne i Svendborg har betalt dronning Margrete 100 mark lybsk, som de havde lovet ham til dronningens hånd, og kvitterer dem derfor.

 

Foged Tue Skytte, 23.5. 1394 ØrkildFoged Tue Skytte, 23.5. 1394 Ørkild1394 23. maj
Diplomatarium Danicum nr. 216.
Fin Pedersen, landstingshører og -dommer på Fyn, Henneke Pranger, sognepræst i Agedrup og otte verdslige erklærer, at notaren Niels Mule har ladet ridderen Jens Andersens brev af 1394 29. marts vidimere på Fyns landsting. Latin.
Finn Ågesen, Løjtved, Gunnar Holm, borgmester i Svendborg, fogeden? på Ørkild nævnes.