Bymølleren i Svendborg

| | | | |

Bymøllen i SvendborgBymøllen i Svendborg Biskop Jens Andersen BeldenakBiskop Jens Andersen BeldenakSvendborgs ældste vandmølle var sikkert, den nu nedlagte bymølle. Det omtales allerede i 1503 i en dom af biskop Jens Andersen Beldenak m.fl. "at samme mølle stod på Jep Kortsens egen grund som den tid boede udi Hans Pedersens gård". [Hans Pedersen var fæster af bymøllen 1546. RA Herredagsdombog 1545-49 Bl. 101a.]. Samme Jep Kortsen, som altså formentlig havde titel af møller omtales i et rådstuevidne fra 1499.

1499 Et Raadstuevidne om Grunde og Gods, tilhørende S. Knuds Gilde og Alter i Svendborg.
Aktstykker ..... 1841, s. 110f. Sunds Herreds Liber copiarum 1565- s. 75. Sunds Herreds provstearkiv LAO

Wi effterscreffne Hans Anderssen Borgemester i Suenborrig Bild Perssen Vebner, Claus scriffuer, Jep Engel, Eggert Friis, Matz Remp, Oluff kerurt, Jep Kortzssen, knud Jenssen raadmend oc Michel Diegen Byscriffuer ibid, giørre vitterlig at aar effter gudz byrd mdxcix den fredag nest effter S. Matthie apostoli dag, var skickit for os paa Suenborrig raadhus for raad og for rette, oc for Danne mend flere som der da neruerrindis vaare, hederlige mand her Hans Rød, Oc var begerindis for gudz skyld oc for retferdighz skyld at vide effter wore Bys bøger, huor mange bode der var ett stund mellem den gaard Hans Perssen nu iboer, oc det hiørne huus anders kremer nu iboer, Da kunde wi ey andit kiende eller finde vdi vore Bys bøger end vdi lxxx aar oc mere, da haffuer der verrit iiij bode mellem forne Hans Perssen gaard oc byggested, oc det hiørne huus som anders kremer nu iboer, føre her Matz Olderup lod bryde de ij boder aff, oc lod bygge det huus op igen som Anders Skomager nu iboer, Item vindit Matz remp for os paa sin gode tro, sel oc sandings ord at den tiid Tord Eschildssen oc hand de vaare Lensmend til S. Knudz gille i Suenborrig, Da var her Matz Olderup Skraaprest til forne gilde, oc har hand oppe renthen oc huusleyen aff forne iiij boder paa S. Knudz vegne, Item vindit gircke skinder for os paa sin gode tro, sel oc sandhedz ord at det er xij oc xl aar siden hand bode i S Knudz bod, oc mere som Soouren Jude nu bor oc leyde hand hende aff her Matz Olderup, oc gaff hannem huusleyen paa S. knudz vegne, Oc da bode der Matz Juncker som skøtte det iorde godz til S. Canuti Alter norden nest optil hannem, som forne her Matz lod siden bygge ett huus, Item vindit Hans Jenssen oc Jes Jude, met flere gamle Danne mend paa Suenborgs raadhuus for os paa deris gode tro, sel oc sandhedz ord, at det med fuld vitterligt er, at der vaar iiij boder imellem den gaar Hans Perssen nu iboer oc det hiørne huus Henrick lege for dem aathe, Oc her Matz Oldrup bar huusleyen oppe paa S. Knudz vegne aff dem alle fire, Item vindit for os forne Matz remp, Hans Jensen Jes Jude oc gyrke skinder at den Jord her Matz Olderup lod bygge forne huus oppaa, hun bør met rette til S. kanuti Alter i vor frue kirke i Suenborrig, Oc det ville de vinde i helgens eed alle ord oc Article, Som fornit staar, om behoff giørris, At saa er vindit for os, oc gangit oc farit, Til vindisbyrd, trycke wi vore Jndzegle for dette breff, Datum et actum ut supra.

Fra 1543 har vi bevaret en jordskyldsliste til Vor Frue kirke, hvori Jep Kortsen omtales:

En iord vid bagergade port som Jørgen Nielssen nu haffuer, oc giffuer
Aarligen iiii (skl)
It. en boo liggindis emellem her Hans gaas oc Søuren gaas som giffuer
aarligen x engelske til kyrken, oc x til presten
It. en iord nest optil mølledammit skyller iii (Skl)
It en iord nest optil ........... iii (skl), Huilke Hans Andersen
borgemester aathe,
It. Her Hans Gaas haffuer en iord i Holgade for vj (skl)
oc en anden iord der hoes for ................ vj (skl)
som Hans Andersen borgemester aathe
It. Thomis krag en iord i Holgade for vj (skl)
oc en anden ibidem for ............. vj (skl)
som Jep kordssen aathe
It. Oluff kervrt en iord i Holgade for vj (skl)
It. Jesper Andersen haffuer en iord i Holgade for vj graatte
It. Erich Hanssen en iord i Holgade for v (skl)
It. Per guldsmid en iord i Holgade for vj (skl)
It. Morten skeyre haffuer en iord Nordoust fra kyrken for ix (skl)

Om Jep Kortsen er identisk med Jep/Jens Tordsen må stå hen i det uvisse, men i 1481 omtales i Svendborg en "Kordh Eskildssen Ratmen wdj sweneborgh", som i  andre kilder kaldes "Tord Eskilss" (1455); "Tord Eschildss" (1466); "Tord Eskelss" (1474); "Tord Eskilss" (1484); I 1539 hedder det således: Vor Frue kirke, Svendborg, Ældre Danske Arkivregistraturer, V, side 1044 D. 13. Ett tingsvinde, at Matz Ibss oplader sin gaard liggindis mellum bode, Jens Tordss i bode, oc at kirkeverrier tilbiuder seg at ville betale hanum paa kirckens vegne. Datum 1539.

På jordskyldslisten til Kalentealteret i St. Nicolai kirke og Vor Frue alter i Frue kirke i Svendborg ca 1537 omtales en "Jens Tordsen" ( Og ifølge en artikel fra 1930 fortæller museumsleder Johs. Olsen, at museet fra St. Nicolai kirkegård fik en gravsten, visende et "bomærke samt navnet "Jens Torsen" og en ganske ulæselig omskrift, men hidtil har man intet fundet om, hvem manden er; dens alder er fra omkring 15 à 1600").

 Niels Kotte, rådmand i Odense 1516Niels Kotte, rådmand i Odense 1516Dronning ChristineDronning ChristineDet skal også lige nævnes, at den bekendte rådmand i Odense, Niels Kotte ifølge Poul Enemark var gift med Marine Tordsdatter, datter af Tord Jepsen fra Svendborg. Fra et tidligere ægteskab med Marcus Mule fra Odense havde hun en datter Mette, som blev gift først med Jørgen Bonde, søn af tidligere borgmester Peder Bonde, og senere med Herman Vale. Begge datterens ægtefæller optræder som oksehandlere i toldregnskabet for Assens 1519/20. Marine Kotte førte mandens forretning videre efter Niels Kottes død 1518 og havde i 1520-21 livlig handel med - navnlig klædeleverancer til - dronning Christine. Og skriver Poul Enemark videre i sin bog om Dansk Okseeksport 1450-1550, hun førte også oksehandelen videre. I Odense byfogedregnskab betalte hun told af 118 okser i foråret 1519.