Absolon Krugelund af Tved

| |

Absalon Krugelund af TvedAbsalon Krugelund af TvedI Traps sognebeskrivelse af Tved sogn i Sunds herred, har man overset en forlængst forsvunden hovedgård i sognet. Allerede museumsleder Johs. Olsen var i 1920erne opmærksom på, at der i et dokument fra 1394 omtales en væbner Absolon Krugelund af Tved. Senest har Erland Porsmose påpeget forholdet i bl.a. Den regulerede landsby (1981). 

 Det ser ud til at antallet af gårde i Tved har ligget fast på 18 gårde (1572 , 1610 og 1688 , i 1774 var der 19). I 1497 havde Glorup 3 gårde i byen. Byen domineredes dog selvsagt af bispelenet Ørkild, herunder lå ved reformationen 1536 9 gårde og 2 småbrug, der følgelig inddroges under Kronen, der ifølge jordebogen 1563 i forvejen havde en selvejergård og en alm krongård i byen. Hertil kom så præstegården. (Landsbyregistreringen).

21. marts 1653 måtte Kongen låne 4068½ rd af Mogens Høgh til Arreskov som "forstrækning til flådens udrustning i forleden fejde, hvorfor pantsættes 11 gårde stifts og kronens tjenere i Tved".

I 1657 hedder det: Tved sogn. Her findes 3 helgårde, som Kongen og Kronen tilhører. Nok findes i denne by 10 gårde, dog ulige store og regnes dog for helgårde, og 2 boliger, Hr. Mogens Høgh til Arreskov tilhørende og én ham pantsat, fra Kronen. Ligeledes en helgård, Christoffer von Offenberg (Klostergården i Svendborg) tilhørende. Nok en halvgård, Erik Kaas til Lindskov, tilhørende. Annekspræstegården, som præsten nyder rente og rettighed af, og er ikke mere gejstligt gods i Skårup eller Tved sogne. Ligeledes et bolig som tilhører Henning Valkendorffs arvinger.

Henry Petersen: Danske Adelige Sigiller (1897): Absolon Krughelund. S' ABSOLONI .... HANNIS. I skjoldet en murgavl. 1385 20/6. Nørre Herred. 1394 (de Tywz armiger). Citat på tegningen i Klevenfeldts sigilsamling.

1394 30. september
Diplomatarium Danicum nr. 267
Tingsvidne af Sunds herredsting om, at væbneren Erland Krugelund har skaffet sig tingsvidne på, at Brenne Kristiansens fader med samtykke af dennes brødre havde afstået ham al sin ret til at oppebære bod for drabet på Brenne Kristiansen.
Finn Ågesen, Løjtved, Johannes Esth, Klingstrup, Absolon Crvgelwnd af Tved, Matheum Iønsson de Aldorp, Pe. Iønsson de Banchetoft (Egense), Io Nielsson de Høthorp, Kol de Ryskebølæ, Nicholaum Pethersson, Io Petersson ibidem, Ni Bosson de Kyrkeby et Iohannem Ostresson de Egehebier.

1425 4. marts
Rigsarkivets Seddelregistratur Svendborg by Rep 6176 Afleveret fra Oldnordisk Museum. Pergament uden segl.

1425 4. marts (die sancti Lucii pape et martiris)
Eric Jenss Præst ved Vor Frue Kirke i Swineborgh og Oldermand i Kalentegildet sstds og samme Gildes Alterværge skøder med Kalentebrødrenes Villie en Kalentets og Alterets Jord liggende hos Høyebøghe til Swineborgh By for en Byens Jord liggende vesten næst den Gaard, som Claus Brøgere ibor.

1425 4. marts
Repertoriet 6176. Pergament med 4 segl. Svendborg bys arkiv (siden Danske Selskab, derefter Oldnordisk Museum, hvorfra til RA. LDipl.

Jeg Eric Jenss, Præst "at" vor Frue Kirke i Swineborgh og Oldermand i Kalandsgilde sstds. og Alterværge til det samme Gilde, har med kalentebrødres Vilje skødet hæderlige Mænd Borgemester, Raadmænd og ganske Almuen i Swineborgh en vor Kalentes og fornævnte Alters Jord liggende hos Høyebøghe, for en deres Bys Jord liggende vesten næst den Gaard, som Claus Brøyer nu i bor, og saa "in til umlobet". Sig. meum cum sig. discretorum Dn. Johannis Clementis rectoris ecclesie Kirkeby, Absolonis Krughelund A. et Johannis Anderss civis Swineburgensis et predicti convivii convivarum. Datum die Lucii.

BilagStørrelse
Tved_bispegods_1531.pdf2.49 MB
Tved_bispegods_1537.pdf2.22 MB
Tved_stiftsgods_1542.pdf2.15 MB
Tved_Praestegaard.pdf3.69 MB

Tved sogns kirkebøger

Skårup-Tved, Sunds, Svendborg 1669-1696, 1697-1736, 1736-1749