Panter-slægten på Sydfyn

| | | |

Drost Laurids Jonsens seglDrost Laurids Jonsens seglI 1419 den 23. februar testamenterede, Grethe Brokdorp, enke efter landsdommer Jens Pedersen til Løgismose, en stor del af sit gods til Sortebrødrekloster i Odense "for sin mands og andre slægtninges sjæle". Testamentet blev bevidnet af hendes sønner, "Lars og Peder Jensen" (Panter), hendes fader, Henrik Brokdorp, hendes moder, Inger, Henrik Barsebeck og fru Cecilie. Ydermere står der: "velfortjente af samme munke var også væbnerne Tyge Tausen, hans broder, Kjeld Tausen og Borckard Limbek, som stiftede årtider". [Efter pastor A. Crones oversættelse efter S.R.D. I, 323] -

Året efter den 8. juni 1420 pantsatte samme Grethe Broktorp, 2 gårde i Stenstrup sogn til Jens Finsen, provst i Assens. - "Nesse Pæderss" gård i Lille Løjtved (Lilla Løgetweth) og "Nesse Jonss" gård i  Hundtofte (Honetoffte). Ifølge Stednavneudvalget er det første gang de 2 byer omtales på skrift.

I 1441 får vi flere oplysninger: "1441 bekjende ovennævnte Fru Grethe Henriksdatter i Lövitsmose (Løgismose), Jens Pedersens Efterleverske, og Mette Pedersdatter, Lars Jensens Efterleverske i Lövitsmose, at de have stiftet en evig Messe i Prædikebrødre-Kloster (Sortebrødrekloster) i Odense for Jens Pedersens, hans Sønners, Lars og Peder Jensens, deres Søsters, Jomfru Bekes, og alle christne Sjæle, for hvilken Messe Munkene skulde have 150 Mark; men siden de nu ingen rede Penge havde, pantsatte de dem, indtil de bleve indløste, 2 Gaarde i Thorpe og 3 i Aldrop". [Pastor A.Crone efter Vedel Simonsens optegnelser].

Erik Ulsig hjælper os videre med identifikationen: "Anders Pedersen, Jens Pedersen af Løgismose og Højrup på Fyn og Sofie, gift med hr. Oluf Pedersen (Godov) af Nyrup, var børn af hr. Peder Laurisen, som var en søn af den bekendte mægtige drost Lauris Jonsen". - I 1326 blev Lauris Jonsen (Panter) af kong Valdemar forlenet med Langeland (Tranekær), som han beholdt til sin død 1340. 1332 skænkede samme drost Laurids Jonsen nogle ejendomme i Sørup til Sankt Jørgensgård ved Svendborg. (3 dombreve af 1372 og 1374) tilkendte Valdemar Atterdag hospitalet dette gods).

Anders Pedersen Panters seglAnders Pedersen Panters seglEfter Laurids Jonsens død skrev de to sønner Peder og Jens Lauridsen (Panter) sig til Langeland. Panterslægten havde ifølge Erik Ulsig "i 1350erne en imponerende position i Danmark". Peder Lauridsens søn Anders Pedersen (Panter) skrev sig i 1374 til Hvidkilde, ifølge Ulsig, "vel som lensmand", men sidenhen altid af hustruens hovedgård, Svanholm i Horns herred (Sjælland). Trap med flere antager, at Hvidkilde på det tidspunkt var et kgl. len, måske indtil Claus Rønnow, der skriver sig til Hvidkilde fra 1467.

Anders Pedersen (Panters) bror Jens Pedersen skrev sig til Løgismose fra 1387. Han døde 1417. Ifølge pastor A.Crone holdt Jens Pedersen til Løgismose, landsdommer i Fyn, henved 1407 med flere et møde om "at vise velgerninger imod prædikebrødrene i Odense". (Efter Vedel Simonsens optegnelser)

Jens Pedersen var gift 2 gange 1) Marine ..., enke efter Johan Thorbensen. 2) Grethe Henriksdatter Broktorp. Med sidstnævnte fik han 3 kendte børn Peder Jensen (Panter), Bege Jensdatter (Panter) og Laurids Jensen (Panter), som blev gift med Mette Pedersdatter (Present). Sidstnævnte Laurids Jensen (Panter), der også skrev sig til Løgismose var død 1432. Mette Pedersdatter (Present) blev herefter gift 2. gang med Eiler Hardenberg og 3. gang med hr. Engelbrecht Albrechtsen Bydelsbak til Torbenfeldt (+o.1493).

I skiftet efter Mette Pedersdatter 1475 omtales Skjoldemose for første gang. De 2 ovennævnte gårde i henholdsvis Lille Løjtved og Hundtofte genfinder vi måske også i samme skifte. I Landsbyregistreringen for Egebjerg kommune (1983),s.174 tolker man det således: "I 1400-tallet havde Løgismose 1 gård i Hundtofte, der formentlig har hørt med til Skjoldemose, der havde fælles ejer med Løgismose" og side 186 hedder det: "Under Skjoldemose (Løgismose) godser lå i 1400-tallet 1 gård i Lille Løjtved". Så måske Skjoldemose omkring 1400 var en del af Panterslægtens omfattende besiddelser?

Udskiftningskort over Hundtofte, Stenstrup sognUdskiftningskort over Hundtofte, Stenstrup sognAntallet af gårde i Lille Løjtved og Hundtofte omfattede i 1572 henholdsvis 4 og 11. I 1529 havde Else Pedersdatter Thott til Løjtved ved mageskifte med kronen erhvervet sig den ene, - en jordegen målsgård, tilhørende Laurids Nielsen med et årligt landgilde: "1/2 Ørtug Rug, 8 Skp. Byg, 13 1/2 (skl)
"eritzpendinge", 2 Grot Inde, 2 1/2 (skl) "maallpendinge", 1 Gaas, 4 Høns, 1 Lam, Trediedelen af en "yde gallt", Fjerdeparten af en Ko, Trettendeparten af en Hanvædder og sin Part i en Td. Smør, som 13 Mænd give, og skylder 1 Ørtug Byg af en Kronens Jord, som Herredsfogeden aarlig oppebærer".

Bonden Laurids Nielsen og hans medarvinger var involveret i dette mageskifte, idet Else Thott aftalte med Laurids Nielsen, "at hun faaer deres Bondegaard i Lillde Løgetwedt og de beholde den Gaard i Hesleager som en Bondegaard", som hun hidtil havde ejet og hvor kronen nu fik herlighedsretten.

I 1652, da Karen Krabbe, salig Holger Rosenkrandtz's til Vemmetofte, skødede Løjtved til Arndt v. der Kulla befalingsmand på Kronborg Slot fulgte der i Lille Løjtved by 5 gårde og 1 hus med i handelen.

I Hundtofte lå ligeledes i 1500-tallet en jordegen gård. Ifølge Nyborg Lens jordebog 1563 hed bonden  Michel Olsen, måske er det en søn, Oluf Michelsen, der omtales i jordebogen 1572?

I 1591 omtales der stadigvæk en jordegen gård i Hundtofte, men ingen i Lille Løjtved.

I et mandtal 1658 hørte 8 gårde i Hundtofte under Løjtved og 3 under Skjoldemose. En synsforretning fra 1663 giver dog et bedre indtryk af bebyggelsesforholdene:

Hundtofte 1663

1. Niels Jensen 3/4 gård
2. Hans Bald 3/4 gård
3. Jep Pedersen helgård
4. Anders Nielsen helgård
5. Anders Jørgensen halvgård øde
6. Morten Nielsen helgård
7. Hans Jensen Smed 1/4 delegård
8. Laurits Nielsen halvgård
9. Peder Ibsen 1/4 del
10. item part udi et bol Hans Hansen ibor
11. Laurits Blome et gadehus
12. Rasmus Høg et hus
13. Michel Ploug et hus
14. Anders Bødker et hus
15. Hans Skræder et hus
Er velb fru Anne Vinds tjenere til Løjtved
16. Niels Hansen 1/3 gård
17. Thomas Hansen helgård
18. Rasmus Nielsen halvgård
19. Hans Hansen 1/4 gård

 

BilagStørrelse
Kong-Valdemars-Jordebog.pdf7.31 MB
Flintholm_Skiftesag_1549.pdf3.11 MB
Biskop Engelstoft om Løgismoses ældste historie.pdf5.2 MB