Krumstrup gods

| |

KrumstrupKrumstrupAf rigsarkivar C.F. Bricka (1883) 

I pastor Crones papirer (Litterære Saml. (LAO)) om Krumstrup gods i Ryslinge sogn, findes et interessant notat af daværende rigsarkivar, dr. phil. C.F. Bricka, d. 1903, udarbejdet august 1883: "Krumstrup solgtes af Klavs Hvitfeldt til Jakob Høg (+1610), hvorom der 1603 førtes proces, (se Secher, Kongens Rettertings Domme 1595-1604, s. 465. (Om pengemellemværende mellem Hvitfeldterne og Jakob Høg (se Kolderup=Rosenvinge Gamle danske Domme IV. 379)).

Just Jakobsen Høg til Bjørnholm + 1649.

1627 hedder det om den fynske adels kontribution: Annammet af Tage Thott Ottesen til Eriksholm, som fogden på Krumstrup leverede, osv. (Danske Saml. 2 R. III. 141)

Niels Trolle +1667. Hans datter Birgitte havde 1649 bryllup med Manderup Brahe (Danske Saml. 2 R. II. 77).

I Gehejmearkivet (Rigsarkivet), hvis topografiske samling aldeles intet indeholder om Krumstrup (uden hvad der kan findes omtalt i dokumenter til andre gårdes historie), opbevares i samlingen "Jordebøger" to jordebøger over Krumstrup gods, den ene fra 1661 og den anden fra 1662. De ere underskrevne af en Brahe, men hans forbogstav kan jeg ikke tyde. I jordebogen fra 1661 hedder det: Summarum over Krumstrups bønders landgilde (?) og gårdens taxt udi hartkorn anslagen er 346½ tdr 2½ skp. I en egenhændig efterskrift af ejeren læses bl.a. følgende: "Her findes intet øde gods specificeret, eftersom både gård og gods er ganske øde, så jeg ikke alene intet deraf i nogle år haver haft, men og intet haver at forvente, og hvis jeg de få bønder (som endda blev ved boligerne) formedelst deres store nød og elendighed haver med undsat, det haver de nu siden til rytterskat og anden besværings udgift været højlig nødt til at sælge og skille sig af med igen, så det alt isammen nu er eller snart må blive udi grunde øde og ubesat". Salbygård 12. marts 1661.

Den anden jordebog er dat. Kbhvn 24. aug. 1662. Hartkornet beløber sig til 364 tdr. ½ skp. ½ fjdk., men hertil skal yderligere lægges noget og fradrages andet, så at summen, da jordebogen i oktbr. 1663 leveredes amtsskriveren på Nyborg Slot, beløb sig til 367 tdr. 4 skp. 2½ fjdk. hartkorn.

Om Klavs Hvitfeldts forlening med Bratsberg får man ikke klar besked af Norske Rigsregistranter. De vise blot, at han havde lenet 1550 og 1555 (I. 119, 179). Men sandsynligvis tør man fuldt ud stole på Huitfeldt=Kaas's angivelse i Personalhist. Tidsskr. IV. 120, at Klavs H. var forlenet med Skisyssel (hvortil Bratsberg) 1550-56.