Trætte mellem Gertrud Parsberg og Mette Skram 1548

| | | |

 Trætte 1548 Nielstrup og SkjoldemoseTrætte 1548 Nielstrup og Skjoldemose Trætte 1548 Nielstrup og Skjoldemose (2)Trætte 1548 Nielstrup og Skjoldemose (2)Ejerne til Nielstrup Johan Bjørn +1534 og Gertrud Parsbjerg +1560Ejerne til Nielstrup Johan Bjørn +1534 og Gertrud Parsbjerg +1560Mens Gertrud Parsbjerg sad enke på Nielstrup i Ollerup havde hun en trætte i 1548 med Korfits Hardenbergs enke Mette Skram til Skjoldemose om noget gods. Det fremgår af "Tegnelser over alle Lande fra Aaret 1548", trykt i Danske Magazin 4 rk. II, s. 171f.)

"Frue Gertrud, her Jæhan Biørnsens riidders eptherleffuerske, haffuer ladit beret, att sandemend wdj Sundsherrett haffuer sorett hinder nogen eyendom frann, som haffuer verret hindes frij enmercke, oc till frue Mette Korfitzs Hardenbiergs garde liggendes wdj Stoggerupe, som hun siger oc sielff ydermere berette kannd.

Att Anders Emicksen, Axel Nielssen, Per Lauritsen, Jesper Dae, Jyrgen Tiemand, Peder Lycke oc Hans Norbye ther fore inden sex vgger thennom forsambler oc gransker oc forffarer, om sande mend vdj Sundsherrett haffue saa retteligen soret hinndes eyendom fran, at thet bør veed magt at vere".

Ifølge Landsbyregistreringen: Egebjerg kommune, s. 162, havde Glorup i 1497 en gård i Stågerup, men ellers syntes byen på det tidspunkt at være domineret af krongods. I 1538 afhændede kronen 2 gårde i byen til Skjoldemose, og herefter havde kronen 7 jordegne gårde i Stågerup i 1563 (Nyborg lens jordebog).

Af gårde i Stågerup kendes desuden Kollokviegården og en jordegen gård, der var en del af Kirkeby gods.

Et voldsted Mændenes Skovløkke er muligvis en forgænger for Skjoldemose.