Tvende documenter om Nyborgs befæstning i 16de Aarhundrede

| | | | |

Nyborg Slot 1659Nyborg Slot 1659 Kong Christian IIIKong Christian III Lensmand Frands Brockenhuus og frueLensmand Frands Brockenhuus og frueMens Frands Brockenhuus var lensmand på Nyborg Slot (1545-62) skete der en gennemgribende modernisering af Nyborg bys fæstningsværker, samtidig med at slottet blev betydeligt ombygget og udvidet, således som det fremgår af en indskrift på stedet. "Kong Christian, Frederik I's søn, byggede tårnet og fornyede borgens bygninger samtidig med, at han opførte byens fæstningsværker i Herrens år 1549, sin regerings 13. år." - Nyere dendrokronologiske dateringer af slottets bygningstømmer, konkluderer dog, at det tømmer, der ifølge indskriften skulle være anvendt til byggeriet, endnu stod i skoven i 1549. - I Danske Magazin fra 1806 er gengivet "Tvende documenter om Nyborgs befæstning i 16de Aarhundrede", fra 1554 og 1558, der tilfulde viser, at det var et gigantisk bygningsprojekt, der strakte sig over en længere årrække. 

EgeskovEgeskovI de samme åringer opførte Frands Brokenhuus sin egen pragtborg - Egeskov, hvorfor de 2 dokumenter også kan være med til at øge vores forståelse for, hvor omfattende et projekt, det har været at bygge Egeskov. 

Iøvrigt så er det jo stadig et interessant spørgsmål, hvorfor man også byggede herregårdene som små fæstningsværker, var det faren for ydre fjender eller var det mon optrin som det i Gudme i 1543, som adelen frygtede?

Tvende documenter om Nyborgs befæstning i 16de Aarhundrede
(ligeledes udskrevne af de ofteciterede No. 833`34 i den thotske Manuscript=Samling i Folio)

Wi Christian, med Guds Naade Danmarks Norges Wenders og Gothers Konge .. Giøre Alle vitterligt, at Os elskelige Frands Brockenhuus, Vor Mand Tiener og Embedsmand paa Vort Slot Nyborg, haver nu giort Os elskelig Eskild Oxe og Jørgen Pedersen, Vore Rentemestere, Rede og Regnskab for hvis Penninge som han efter hans Register og Regenskabs Lydelse paa Vore Vegne haver opbaaret af Adelens Tienere over alt Fyen og Langeland, af hver Bonde 1 Mk. danske til den Befæstnings Behov omkring Vor Kiøbsted Nyborg, udi to Aar som er 1547 og 1552; desligeste for hves Agterstadt, han og haver opbaaret af Vore egne Tienere Kirketienere og Clostertienere, som ikke have selv kommet og arbeidet, Aar fra Aar som er først fra det Aar 1548 og til det Aar 1552.

Sammeledes havde han og opbaaret til samme Befæstnings Behov af Os elskelige Corfytz Uulfelt Vor Secreterer 400 Daler. Desligeste havde han og til sig annammet til fornævnte Arbeids Behov udi samme Aar 1552 af de Daler, som Os elskelige Eskil Oxe, Vor Rentemester, efter Vor Befaling havde indsat hos hannem paa Vort Slot Nyborg, 3186 Daler. Og beløb sig overalt hans Jndtægt, han udi saa Maade efter hans Registers og Regenskabs Lydelse opbaaret havde, 6269 Mk. og 6 (Skl.) danske, og 3186 Daler.

Hans Udgift deraf, som han udi forskrevne Aar haver givet tydske og danske Graversvende og Voldmestere for Arbeide paa Volde og Graver; givet Tømmermænd, Saugemænd og Smede for Arbeide som de have giort til samme Befæstningsarbeides Behov; item givet for Bast-Reb, Liner, Kordelle og Hampereb, som og dertil brugt er; desligeste givet Vognmænd for Sættejorde og Ris, som er kommen og lagt udi Volden, og udi andre Maader udgivet; efter hans Registers og Regenskabs Lydelse beløb sig hans Udgift overalt 5238 Mk. 7½ Skill. danske, og 3522 Daler 6½ Skill. lybske og dermed hans Udgift lignet og lagt imod fornævnte hans Indtægt og Opbyring efter samme hans Register og Regenskabs Lydelse, da blev han Os deraf skyldig 6½ Daler 9 Skill. lybsk og 7 Skill. danske, som han nu strax Vor Rentemester Eskil Oxe paa Vore vegne antvordede og afbetalte, og blev  Os deraf intet ydermere skyldig.

Item haver og forskrevne Frands Brockenhuus giort os Rede og Regenskab for de 13,191 Daler, som Vor Rentemester Eskil Oxe efter Vor Befaling indsatte hos ham udi det Aar 1551. Deraf haver han udgivet efter Vor Befaling  til Os elskelige Hr. Anders Bilde, Tage Thot, Eiler Rønnow, og Gabriel Gyldenstierne, som Vi vare dem skyldige og havde tilforn laant af dem, som beløb sig IIII (M) I½ (C) XVII½ Daler VII½ Skill. lybsk, antvordet Os elskel. Jens Mogensøn af Helsingøer at bestille vor Hofklædning for IIII (M) Daler, udgivet til Vort Slots og Bygnings Behov I½ (M) II (C) II Daler, udgivet til Graverløn til den Befæstnings Behov omkring vor Kiøbstæd Nyborg, som han haver giort Rede for III (M) I½ (C) XXXVI Daler, og beløb sig overalt han udi saa Maade udgivet havde XIII (M) I (C) V½ Daler VII½ Skill. lybsk.

Og dermed hans Udgift lignet og lagt imod hans Indtægt og Upbyring da blev han Os der af samme hans Regenskab paa forne Daler skyldig LXXXV Daler i Orth, som han nu strax Vor Rentemester Eskil Oxe paa Vore Vegne antvordede og afbetalde, og blev Os deraf intet ydermere skyldig. Thi lade Vi forskrevne Frands Brockenhuus og hans Arvinger efter samme hans Register og Regenskabs Lydelse qvit og krafsløs af Os Vore Arvinger og Efterkommere Konninger udi Danmark for alt ydermere Krav eller Tiltale om forskrevne Daler og Penninge efter hans overantvordede Registers og Regenskabs Lydelse, han Vor Rentemester Eskil Oxe derpaa antvordet haver, udi alle Maader.

Givet paa Vort Slot Kiøpnhavn d. 20 Dag Julii Aar 1554. Under Vort Signet     Christian

Vi Christian den tredie med Guds Naade o.s.v. giør Alle vitterligt at Os elskelig Frands Brockenhuus, Vor Mand Tiener og Embedsmand paa Vort Slot Nyborg, haver nu udi Vor egen Nærværelse giort Os elskelig Jochim Beck, Vor Rentemester, paa Vore Vegne Rede og Regnskab for de 37, 148 Daler, han havde annammet af Vort elskelige Danmarks Riges Raad af Vor Skat til Vort og Rigens Bygnings Behov, hans Udgift deraf, som han haver givet Daglønnere og Gravere for Arbeide de have giort paa den Befæstning for Vor Kiøbstad Nyborg; givet Stenhuggere, Murmestere, Kalkslaaere, Thembermend (Tømmermænd), Skibsfolk paa Øeholken og den lille Skude som er brugt til samme Bygnings Behov, item Saugmænd, Hiulmænd, Rebslaaere, Vogndrivere, Smede, Kalkbrændere, Voldmestere og andre Arbeidsfolk til Løn; givet for Kalk og Kalksten, Tømmer, Saugdeller, Trug, Øser, Bastliner, Hamp, Tiære, Jern, Steenkul; for Vognheste som kiøbte er for rede Pendinge og hves andet Behov giordes til samme Arbeide;

Item givet til Tærepenninge paa adskillige Reiser; desligeste for Kost og Fetallie, som Arbeidsfolk har faaet af Vort Slot Nyborg, og udi andre adskillige Maader udgivet efter hans Registers og Regenskabs Lydelse, fra Søndagen Invocavit 1555 og til Midfaste Søndag 1558, beløb tilsammen overalt 36,767 Daler 12 (Skill.) danske.

Dermed hans Udgift lignet og lagt imod samme hans Indtægt og Opbyring efter hans Registers og Regenskabs Lydelse, blev han deraf skyldig 380 Daler 36 (skill.) danske, som han fremdeles skal stande os til Rede og Regenskab for.

Item er Frands Brockenhuus Os skyldig af det som kiøbt er til fornævnte Befæstnings Behov 2 Fad Jern 27 Vognheste, 3 Tylter, 3 Stykker Fyrtømmer, 2 Tylter 5 Stykker Egetømmer, 36½ Tylter Saugdeler, 289 Lægther, som han og skal føre Os til godt og klart Regenskab.

Thi qvittere Vi fornævnte Frands Brockenhuus og hans Arvinger qvit og kravsløs af Os Vore Arvinger og Efterkommere Konninger udi Danmark efter forskrevne hans Register og Regnskabs Lydelse, han nu Vor Rentemester Joachim Bek derpaa antvordet haver, udi alle Maade.

Givet paa Vot slot Kiøpnehaffn den 31 Dag Martii Aar 1558. Under Vor Signet     Christian