Dom over Hans Frost ved Vindinge herredsting, der dømtes som en ret forræder, til at stejles 1433

| | | | |

Basse - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbogBasse - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbog Dom o. Hans Frost 1433Dom o. Hans Frost 1433 Dom o. Hans Frost 1433 (2)Dom o. Hans Frost 1433 (2) Dom o. Hans Frost 1433 (3)Dom o. Hans Frost 1433 (3) Dom o. Hans Frost 1433 (4)Dom o. Hans Frost 1433 (4)

Kilde: Danske Magazin, 2 rk. 6, 1836, s. 266ff

Poul Enemark anfører i "Riget, magten og æren" (2001), s. 400, Steen Basse  1419 og 1423 som lensmand på Nyborg slot.

Steen Basse, død 1448, til Tybjerg, rigsråd. Søn af hr. Tyge Basse til Tybjerg og Hverringe. 1406 lensmand på Elmelunde på Møen, 1422 på Visborg, 1423 på Nyborg, var 1430 ridder. AFLEVERING: Udskilt af Topografisk Samling på Pergament, Danske Adelsbreve, Voss' Samlinger (registratur 69). TILGÆNGELIGHED: Umiddelbart tilgængeligt. Arkivalietid: 1415 til 1439 og udateret. Omfang: 1 læg (i Samlingspakke nr. 5). Se også Privatarkiver på Pergament.

 Basses Kapel ved Nyborg kirkeBasses Kapel ved Nyborg kirkeEn søster til Steen Basse og datter af Tyge Basse, Sofie Tygesdatter Basse var gift med Peder Olufsen (Godov), som nævnes i 1403, og hvis sønner Oluf Pedersen (Godov) (1423-72) og Anders Pedersen (Godov) (1434-56) siden arvede Steen Basse.  

Lisbet Bryskes slægtebog: Sten Base hade Nybori i forlening 1422 

Flere af Korsbrødregårdens senere ejere, har et epitafie i Nyborg kirke

BilagStørrelse
Steen_Basse.pdf6.22 MB
Steen_Basse_2.pdf6.8 MB
Korsbrødregården_i_Nyborg.pdf3.6 MB

Torben Bille

Antvorskovs Breve

http://fynhistorie.dk/node/31697 

Antvorskov Brevregister

Nyborg Remeke Thyggessønn aff Otthensse giør Mattis Jennssøn i Korderop Fuldmechtig ind af løsse enn sinn Jord, Som Peder Kremmer Vdj Nyeborg aff Hannem i pandt haffde, for xiiii Lybsche marck 1450.

Remike Thyggessønn kiender sig Schyldig att were Mattis Jennssøn forne xiiii mk pendinge, for huilche hand hannem pantsathe vj Agger liggendis hoess, den gamble kircke i Nyeborgh 1451.

Erich friiss Soldte och schiødte paa Nyeborgh byting thill Closter ald denn Rettighed och Eyendomen Som hand haffde i Sex Aggre liggendiss for Nyeborg i Nørremarck Nordenn denn gamble Kircke, Och kaldis forne Agger "lodne høye", 1521.

Erick Madtzenn webneer och Jørgenn Friss skiøtte till Closter forne Sex Aggre 1491.

Lauritz Friiss gaff Sinn ModerJord hed? perssdater thennd Jord wdenn for Nyeborg Som hans Morfader Mattis Jennssøn thillforn gaff hannem, Och forne Lauritz Friiss haffde Sinn Kost aff Korssbrødre ibidem paa Nogenn tiid Lanngh for ....? 1486.

Forstander till S: Giertrudtz Kapell Vdj Nyborgh beplichter dennem att holde en Lampe ved liige Vdj forne Kapell, huor for dennem er forehrit enn gaardt Vdj nyeborg Anno 1412.

Jenns Findtzønn Prouist i Assønss Solde her Steen Basse Sinn gaard Vdj Nyborrig Som Olluff Orm iboede liggenndis i Synnder gaade emellom preste gaarden och Jes Perssønns Laffuendtz fars gaard, Och huis breffue Som liude paa samme gaardt Att skulle høre forne Her Steen thill Anno 1405.

Borgemester och Meenige Almue i Nyeborrig Annammede Steen Basse och Hannss fru Vdj Borgeschab saa at hannd lige ved Anndre Borger der Vdj Byenn matte Hantere til Lanndtz og Wannd, Och Vdj lige maade beuilget the Hannem en gaard och thoe Boeder der sammestedtz liggendiss paa Synder Gaade Anno 1425.

Jes perssønn Lauentzfar, skiøder Henndricke Huidtzessøn sin gaard liggenndis i Nyeborg emod thet westre Syndre Hiørne hoess Frue Kircke, 1425.

Forne Hendrick Hindtzessøn Soldte och schiødte Steen Basse forne gaard och grund 1422.

Konning Erich thildømmer Her Steen Basse forne Gaardt i Forbiudendis nogre sig att beuare? med den Imod Her Steens Villie 1422.

Borgemestere och Meenige Allmue i Nyborg Bekiendelsse Breff att haffue Annammit Her Steen Basse, Och fru Eline i Borgeschab ther Vdj byen, og her till bekiender Att haffue Vndt thennem it Byens grund og gaarde i Nyeborgh, Liggendis Synden hoss wor Frue Kircke, fra prestegaardenn, och som strecker sigh Rett i Wester LV Alne Langt, Och schulle the giffue aff samme Jord och gaard ij marck om Aaret thill byen, Och mue de siden der Hoess frii kiøbe och Selge vdj Nyeborgh 1431 eller 1435.

Borgemestere och Meenige Almue Vdj Nyeborg Bewilge? her Steen Basse att mue Beholde forne gaard med Halffdeelenn Aff thend Jord, Som byen sielff kiøbte, aff Jess Jpssønn med faartaarg, Jndgang och frij Wdgang fra prestegaardenn och ind thill Stredet frii och frelss thill Euig thiideAtt skulle bliffue for ald wegt, Och schall hannd haffue samme Pladtz frie for Ald skat och thynnge, ehuad det heldtst were kannd, Och med kiøb och Sall, Hanteren lige wed Anndre Borgere der i byen, For huilchen for de all the wederkiender thenem fyldist att haffue fangit aff forne Her Steen, som er en Jord liggendis der sammestedtz i Nørregade 1431 (1435).

Her Jens Findtzøn Prouist i Assens skiøtte her Steen Basse forne Gaard och grund paa Windinge Herritzting Huilchen som hand tilforne Kiøpte aff Olluff Orm 1434.

Her Steen Basse, Ridder, gud thill loff och alle Siele thill Salighed Stifftede et Euigh Vicariam i thend Synnderste Kapell i Vor Frue Kircke i Nyborg Som hand sielff Bygge lod, thill Huilchen Capell och Vicariam hand gaff och schiødte thette efterschrne guodtz, som er først Jersore Hoffuidgaardt med viij gaarde i ... Item 9 gaarde Høderup,  Item Rosendorp? Hoffuidgaardt med vj gaarde ibidem, Item enn gaard i Westerby; Item tho? gaarde T.dorpe Item enn gaard i Steenssby; Item Red.inge Mølle; Item ij gaarde i Weirssløff, Item ij gaarde i Hudeuad och enn halff Møllested der sammestedtz; Item iij gaarde i Rogelund; Item Een gaard i Nyeborg by neden hoss forne Capell Med saa Skeell att presten som forne Vicariam fanger i Bethaling, Skall holde huer dag tho Siungendes messer, Och enn dag om Vggenn skall Siungis Vigiler?, Item skall Presten Och der aff føde og kost giffue, huer dag vij nødtørfftige fattige folck, Och skall giffue huer dennem en Kledningh Och et par skoo Om Aarit; Item skall the och føde og holde her aff enn fattig Pebling och Klerck till forne gudtz thinniste Och schall ingen Biscop macht haffue forne Vicariam nogenn att forlenne Anno 1427.

Konning Christian Senior Vnder till Dombgaarden vdj Nyeborgh frij feegang, Saa og fri Jldebrand paa schouffen, Som For..sses schall aff Fougiden der paa Slothet 1468

Jacob Smed oplod Hanns Skinckeel en gaard Vdj Nørreby i Skam herrit som forne Jacob Sand? war Pandtsath aff enn Som kaldiss Wollrad? Skinckell Anno 1404

Wolrad (Folrad) Skinckell Bekiender sig, skyldig at were Jacob Smed 2 mk och 10 skl .. Huor for hand pandtsathe hannem en gaard Vdj Nørrebye Anno 1398.

Konning Hanns Beuilgede paa det att thend gudtz thinniste, sin her Steen Basse haffuer Stifftet i Andtuorschoff och Nyeborg maa des ydermere bliffue wed Magt. Tha Vndte Hans Maytt dennem att de.ris Bønder och tinnere i for... gaarde och Eyer ald dem Agger Eeng och .. och thend Jord som Cronens bønder i Nørrebye och Clinte nu paathale, att mue Niude brugge och beholde herepter som the tilforn thz brugt haffuer aff Arrildtz tiid Skier och saa att Sandmend gange Marckeskiell paa forne Jord, Tha schall det Closters tiennere i Jersore ingenledis komme till forfang eller skaade, dog med saa skiell att Cronens tiennere i Nørreby og Clinte skulle haffue deris fri fegang och gressbed i Egennsse och Birckemosse med Closters thieneris fæ Kree och Wdenn ald affgifft, Sammeledis Wnder Hanns Naade Closters thinnere i Jersore, Nørreby, Clinte, Westerby en Wongsgang, Owerbyemarck Och fri Skouffhug i Æblø, Som the her till hafft haffue Forbiudendis 1470

Konning Hanns forbiuder sine Fougidter paa Nessbyhoffuidt att were wbeuarede mz Closters thiennere Wdj Jersore Nørreby och ther omkring, och ey formaane eller forbiude thennom fri skouhug att haffue till skiellighed paa Æbløø Anno 1500.

Jess Basse skiøtte och oplod sinn fader Steen Basse forne Breff paa forne guodtz och Rettighed Effter som that war hannem skiøtt aff Torsten Wenstermand; Item oplod hand frembdeliss Steen Basse et andet Breff, Vdj huilchet forne Torsten haffde skiøtt hannem den Arff som hannem tilfalde med sin høstrue epter Axell Jensøn 1422

Steen Basse gaff Effterne Goedtz vdj Fyenn liggendis till Andtuorschoeff Closter

Her Steen Basse Ridder thill Tiideberg, gaff till Andtuorschouff Closter alt thet Kiøbe guodtz och pante guodtz, som hand haffde i Fyenn liggendis. Item gaff hand et Vicarj, som hand haffde Stifftet till Eet Capell i Vor Frue Kircke i Nyborg med enn gaard och Steenhuss, der sammestedtz 1441 (1445)

Her Steen skiøde sit skiell thill Bønderne i Nyborrigh Leen, Och ehr Aarsagde och Vndschyldte hannem for ald wseeduanlig paa leeg och wrett 1433