De tidligste kroer i Nyborg amt

| | |

I Stenstrup var der krohold allerede i 1721I Stenstrup var der krohold allerede i 1721Krovæsenet i Danmark blev ordnet ved en forordning af 5.3. 1695, der fastlagde kroers og herbergers pligter og rettigheder. En tidlig oversigt over udbredelsen af de første kroer kan vi få gennem amtsregnskaberne på Rigsarkivet. For Nyborg og Tranekærs amters vedkommende attesterede amtmand Christian Rosenkrantz således den 24.3. 1722 at der "icke befindes fleere Kromænd udj Nÿborg og Tranekier Amter, Som Jeg haver accorderet med til de hertegnede Penge Aarlig at svare paa Nÿborg Ampstue". 

 

Hl: Diderich Schult om tvende værtzhuuses indrettelse i een hver kiøbsted paa den alfar vey i Fyen, neml: et for fornemme personer, og et for den agende post. Dat: 23 decbr: 1699.

V. .. saasom adskillige klagemaale for os allerunderdanigst ere indkomne over værtshusene i kiøbstæderne, at de reisende der meget slet skal blive accommoderet, og vi der for allernaadigst fornøden eragte, at i en hver kiøbsted, hvor den store landevey gaar igiennem, tvende gode værtzhuse bliver indrettede med beqvemme logementer og staldrum, det eene for fornemme reisende og det andet for den agende post og deris passagiers, hvor en hver for betaling tilbørligen kand blive logeret, og uden vitløftig ophold med viin, øl og mad samt senge og andet deslige vel vorder accommoderet, saa er voris allernaadigste villie og befaling, at du strax værer betengt paa, os allerunderdanigst forslag til videre voris allernaadigste resolution at giøre, om tvende beqvemme huse dertil i hver kiøbsted paa den store alfare vey i vort land Fyen, paa hvad maade du eragter at det best kand indrettes, med gode og vederhæftige værter forsiunis, og hvad friheder dennem til deris dis bedre ved magt blivelse allernaadigst kunde forundes. Dermed etc. Hafn: d: 23 decbr: 1699.

Kilde: Fynske Tegnelser 1699-1707. RA

Oversigten omfatter følgende kroer i 1721:

  Rigsdaler Mark
 Hans Knudsen i Ellinge 2 
 udj Egeschou en Kroe 4 
 Olle Lind i Gislev 2 
 Jörgen Stritzou i Sÿnderbrobÿe   2 
 Rasmus Gudster? i Gjaldbiere 2 
 Hans Ravn i Röslinge  2 
 Svindinge Kroehold 3 
 Jörgen Jörgensen i Millinge 4 mk.
 Anne Wilmand i Frörup 1 
 Jörgen Rasmussen i Silkeborg Huus  3 
 Anne Catrine Bremer j Bogense 2 4
 Peder Andersen i Ullerslev 4 
 Hans Christensen i Refsvindinge 2 
 Christen Larsen i Steenstrup 2 2
 Niels Jörgensen i Ollerup  1 2
 Olle Jörgensen i Strandbÿe 3 
 Johan Pave? i Frörup 2 
 Summa 38 

Svindinge kro var egentlig sat til årligt at skulle svare 4 rdl. til amtstuen, men i 1715 blev afgiften nedsat p.g.a. af de ugunstige tider under Den store Nordiske krig. "Om Kroholdets Beskaffenhed udj Svindinge" noterede amtsskriveren således ind til Rentekammeret i 1715" .... hvor jeg finder Kroen ikke at være af nogen Sÿnderlig Næring, endskiönt den ligger over 2 Mile fra Kiöbstæderne Nÿborg og Swineborg, men J Henseende til disse Tiders slette tilstand Jmellem Folch saa vel for Rejsende som Andre, at der er ingen Sögning, hvor af de 4 rdl kand svares. Saa haver Jeg derfor .. at afgiften af kroeholdet for dend passerede Tiid accorderet paa 2 rdl Aarlig at svare, og for de efterfölgende aaringer aarligen at erlegge til Nÿborg Amptstue Trei Rixd."