Regnskab for en rejse tur-retur fra Rudkøbing til Odense i juni 1699

| | | |

Vemmenæs Færgegård i dagVemmenæs Færgegård i dagFra Vemmenæs foregik i ældre tid en livlig færgeforbindelse med Rudkøbing, og al trafikken mellem Fyn og Langeland gik regelmæssig denne vej. I 16-1700-tallet bestod byen kun af færgegården samt skovfogedboligen Vemmenæshus (1688 Wenners Huus). Færgegården afbrændtes i svenskekrigen

  

 

 Rigsdaler  Mark  Skilling
Herredsfoged på Langeland Niels Hansen "reiste d. 19 Junij her fra Landet, og til Landztinget" i Odense; derfor "gaf ieg for En Bood fra Rudkiöbing og til Taasing"  2 
For 1 Vogn ofuer Taasing  2 
Færgepenge fra Taasing og til Svenborg    4
"Da ieg kom til Svenborg gaf ieg Een Karl som gich der fra og til Tued, til Sognefougden Niels Jörgensen"    4
"som der skulde hænte Mig En Vogn efter Velædle Hl: Amptsforvalters Seddel af 15. Junij som her hoes fölger, Mens fich dog ingen, Huor da Amptsforvalteren kom da Self til Svenborg samme dag, Thi gaf ieg hannem det til kiende, at ieg Jngen Vogn kunde faa, sagde hand, at ieg maatte leje En, paa det hans Maÿsts Sag iche skulde blifue forsömt, som og skede, huor ieg da gaf for En Vogn fra Svenborg og til Ottense"  1 2 
"og for hand aag (kørte) mig tilbage igien sampt for hans fortæring Jmillertid hand laa og beede efter mig J Ottense gaf ieg hannem"  4 
"Den 23. Junij betalte ieg til Færgepenge fra Svenborg og til Taasing"    4
"Vognrejse ofuer Taasing tilbage igien"  2 
"Gaf for En Bood fra Taasing og til Rudkiöbing"  2 
"Min fortæring paa Reisen frem og tilbage og J Ottense, Jmillertiid ieg var til Landtztinget kostede mig" 2 5 

Herredsfogdens tur kostede ialt 3 rigsdaler og 2 mark.

Kilde: Nyborg og Tranekær amters arkiv (RA)