Den tidlige adel i Svendborg

| | | |

Rådstuevidne 23.10 1469Rådstuevidne 23.10 1469I årene fra 1469 til 1496 optræder jævnligt rådmand Niels Mogensen i Svendborg. Før sit ægteskab med en søster til Kjeld Hansen til Tidselholt i Vejstrup, Christine Hansdatter havde han købt et par gårde - henholdsvis i Øster og Vester Skerninge og lagt indtægten herfra til Vor Frue alter i Sankt Nicolai kirke i Svendborg.

Af særlig interesse i denne forbindelse er, at Niels Mogensen i 1483 købte "3 pund land" af en gård i Vejstrup, som ejedes og beboedes af den adelige Peder Eriksen, der i Trap sættes i forbindelse med Vejstrupgård. Af dombogen fra Kongens retterting i 1539 fremgår, at det var "retvis fjerdings jord" som "bruges endnu til samme gård". I 1496 pantsatte Peder Eriksen hele gården til Niels Mogensen, som på dette tidspunkt var i ægteskab med Christine Hansdatter, med hvem han fik 2 kendte børn 1) Jørgen Nielsen, som var død før 30.10. 1536 og så en datter, hvis navn vi ikke kender, men som ægtede rådmand i Svendborg Eggert Friis, der ligeledes døde før 30. 10 1536.

 

 

Anne Hvide og Jesper Friis' anevåbenAnne Hvide og Jesper Friis' anevåben Anne Hvide's gård i SvendborgAnne Hvide's gård i SvendborgHan var søn af Niels Friis "som er søn af Claus Bondesen, der i Dansk Adels Aarbog 1942:II:64 er sat som første mand i Linjen til Aarslevgaard; en gren "hvis genealogiske tilknytning til Hovedlinjen på Haraldskær ikke kan eftervises". Claus Bondesens ældste søn og storebror til Niels Friis, Bonde Friis er far til Christiern som igen er far til Jesper Friis g. m. Anne Hvide til Rødkilde. Jesper Friis er med andre ord søn af en fætter til Eggert Friis. (Oplysning af Finn Holbek og Dansk Adels Aarbog 1942:II:64).

 

 

 

Eggert Friis rådmand i Svendborg 1502Eggert Friis rådmand i Svendborg 1502I 1496 var svendborgenserne Hans Goes (88 okser) og 14 dage senere Eggert Friis og Anders Pedersen (48 okser) på vej til Lybæk med stude. (P. Enemark: Dansk Oksehandel, bd. 1, s. 207. (2003). Og i et tingsvidne fra 1501 ses, at rådmand Eggert Friis af Svendborg fredlyste en jord, som alle Svendborgs indbyggere fik af "vor kæreste nådige herre" (Kong Hans), beliggende på Heldager mark til årlig fælles græsgang og overdrev.  Eggert Friis fik en søn Niels, som 1544 var vikar i Roskilde, 1550 kantor. Han døde 6.1. 1557 og hans gravsten er bevaret.

Efter Niels Mogensens død indgår Christine Hansdatter nyt ægteskab med Hans Gaas den ældre. Og han er formentlig identisk med den Hans Goes, der i 1496 drev en flok okser til Lybæk. Næste gang Hans Goss optræder er i 1503, da biskop Jens Andersen Beldenak m.fl. ved dom fastslog, at en mølle i Svendborg stod på Jep Kortsens egen grund.(Udtog anført i Rettertingdom 1546 Nov. 28 mellem Hr. Hans Gaas sognepræst i Suinborg og "borgemesther" og Raad i Suinborg angaaende en Dom, som disse havde dømt mellem Hr. Hans Gaas og Hans Perssen. Brevet fremlægges af denne sidste. RA Herredagsdombog 1545- 49 Bl. 101a.) Byhistoriker Bro Jørgensen hælder også til den opfattelse, at vi her har med den ældre Hans Gaas at gøre.

 

 Dombog 5.6. 1539 (2)Dombog 5.6. 1539 (2)Dombog 5.6. 1539Dombog 5.6. 1539Christine Hansdatter fik i 1507 skøde på Peder Eriksens gård i Vejstrup. Af pastor Crones optegnelser om Vejstrupgård (LAO) og dombogen fra Kongens retterting Odense 05.06.1539 fremgår nemlig, at Peter Eriksens søn Jørgen Pedersen (Øster Linnet), at han skyldte Kristine Gaas's 200 mark danske penge og havde sat hende den gård i Vejstrup i pant der for, som hans fader, Peter Eriksen udi boede; hvis samme gård ikke igen løstes inden Guds Legems dag næst efter kommendes, skulle gården med al sin rette tilliggelse være afhændt, solgt og skødet med samme brev fra ham og hans arvinger til Kristine Gaas's og hendes arvinger til evindelig eje. Pastor Crone tolker Niels Mogensens jordkøb i 1483 og hvad der siden fulgte således: "Dette er, som det synes grund til Hans Gaas's senere besiddelse af adelsgods i Vejstrup".

I Hans Goes' og Christine Hansdatter ægteskab er der 3 kendte børn. 1) Hans Gaas, magister, 1549 superintendent 2) datter g.m. rådmand i Svendborg Jesper Hansen 3) datter g.m. rådmand i Assens Hans Nielsen

BilagStørrelse
Gaas-og-Hundermark.pdf1.99 MB