Skibsbyggeri i Troense og Svendborg

| | | | |

 GallionsfigurGallionsfigurAf Museumsleder Johs. Olsen (Uddrag af artikel 23.12. 1923 Sv. Avis)

For nylig modtog jeg fra hr. kaptajn Martin Hansen i Troense en trykt meddelelse, hvoraf fremgår, at en enkelt mand, Lars Andersen Smidt, som boede i Røde Mølle, fra 1779 til 1835 i alt har bygget 80 fartøjer, hvoriblandt findes en postjagt 1793, "Mercurius" til Generalpostdirektoratet, 1809 en kanonbåd og slup til flåden. 1813 byggede han en ny jagt til postvæsenet, fordi englænderne under krigen havde taget den første, og atter 1818 og 1819 byggede han lignende fartøjer til postvæsenet.

Han har bygget fartøjer for ærøboere, og han må have bygget godt, thi mange af de skibe, han byggede, var for folk ikke blot i Troense og Svendborg, men også til Lolland, flere byer på Fyn, Langeland, ja helt ovre fra Vordingborg, Korsør og flere steder blev bestilt skibe hos ham.

En kontrakt om bygning af et fartøj i 1775 lyder således:

"Dags undertegnede dato er imellem Lars Andersen i Troense og på den anden side hr. Niels Larsen af Rudkjøbing på Langeland akkorderet og afsluttet følgende bygningskontrakt:

1) Jeg N.L. leverer tømmer og planker hertil Troense 14 dage før Lars Dag og bemeldte Lars Andersen forpligter sig til at påtage sig bygningen af en galease for bemeldte N.L., den skal være 24 alen lang i kølen, skibet skal dertil have passende bredde og højde, og derfor skal betale L.A., når skibet er i sejlbar stand for kost og arbejdsløn den sum af 500 rigsbankdaler, skriver femhundrede rigsdaler, og desforuden brændevin 2 gange om dagen til hver mand, og videre rejsegilde (man rullede skibene ud den gang), ligeledes betales alt tømrerarbejde, snedkerarbejde, sejlmager samt smedearbejde af N.L.. Det bemærkes, at tømmermændene får de spåner, de afhugge, undtagen dem, de skal benytte til kogning af bøg og planker.

2) Når galeasen er færdig til at sættes i vandet, så foranstalter jeg Niels Larsen alt, hvad dertil behøves (alle remedier), således at der ikke skeer noget ophold fra min side.

3) Denne "Contract", som frivillig og vel er indgået på begge sider, love vi troligen og uden svig at holde og efterkomme til den ende af os begge, og bekræfter vi dette med vores navnes egenhændige underskrift.

Således vedtaget udi Troense den 16. april 1775.

Niels Larsen Lars Andersen

Troense Skole mens det endnu var museumTroense Skole mens det endnu var museumUnder krigen med England byggedes meget her på egnen; i Svendborg allerede i årene 1807-14 i alt 130 skibe på tilsammen 1511 læsters drægtighed, og desuden 45 kanonbåde, 3 kanonjoller, 15 kaperslupper samt 10 andre kongelige fartøjer, og sidst, men ikke mindst orlogsbriggen "Bornholm". Den løb af stabelen den 28. august 1811, og var af størrelse som en fregat.

Men efter krigens ophør stagnerede skibsbyggeriet, og kun skibsbygger Lars Møller fortsatte sin virksomhed i Svendborg. Alle de andre hørte op, og af Fyens Stiftstidende fra de påfølgende år ses, at der var mange fartøjer fra Svendborg til salg.

Læs også Konkursboet efter skipper Christen Hansen Thurøe, Troense

Læs også Beskrivelsen af Tåsinge (Troense) 1838

Læs også om Skibsfører Anders Hansen, Troense 1869