Anne og Sigvard Hansen i Oure Friskole 1884-1907

| | | | | | | |
Breve fra friskolelærer Sigvard Hansen til Anne Kirstine Nielsen 1879-81

Friskolelærer Sigvard Hansen, OureFriskolelærer Sigvard Hansen, Oure

 Afskrift  ved Anette Grønlund Møller

Friskolelærer Hans Lund, Øster Åby, skrev ved Sigvard Hansens død følgende stykke som blev offentliggjort i "Baunen" den 30. maj 1906:

 Friskolelærer Sigvard Hansen, Oure blev Mandagen d. 21. Maj jordet på Vejstrup Valgmenigheds Kirkegaard under meget stor Deltagelse. At Kirken var fyldt som paa en Helligdag vidnede tillige med de mange Krandse om, at han i aarenes Løb havde vundet sig en stor Venneskare. Han var en Gaardmandssøn fra Maugstrup i Sønderjylland og havde fra Barn af megen Lyst til Læsning og mindre Lyst til Bondearbejde, og det blev derfor tidlig bestemt at han skulde være Skolelærer, og den første Forberedelse dertil fik han hos den Lærer, han gik i Skole hos til sin Konfirmation.

Denne Lærer var en troende Mand og har nok været medvirkende til, at S. Hansen fra ung af troede paa Gud og henvendte sig til ham i Bøn om en Gang at føre ham til en Gerning, hvori han kunne virke til Guds Ære og med hans Velsignelse. Som Saa mange andre unge udvandrede han til Kongeriget, og i 1876 kom han paa Skaarup Seminarium, hvorfra han blev dimitteret 1879, og henved 4 Aar til 1883, var han Lærer i Lomborg nordre Skole ved Lemvig. Her blev han paavirket i grundtvigsk Retning af Pastor Bertelsen, hvem han alle dage satte meget højt og omtalte med stor Taknemmelighed. Hans barnlige Tro paa og Hvile i "Daabspagten" tog her sin Begyndelse, og heri voksede han sig fastere og fastere, indtil sin Død.

Den første friskole i OureDen første friskole i OureDa der kom Opfordring til ham om at komme til Vejstrup Friskole på Fyn, tog han imod Opfordringen som et Kald fra Gud, skønt han den Gang ikke kendte noget til Friskolen, og trods dette at han maatte nøjes med en mindre Løn, og havde Gæld fra sin Seminarietid. I Vejstrup var han dog kun kort Tid, men da der i Oure - samme kommune som Vejstrup - var en Del Forældre, der vilde begynde en ny Friskole, blev han opfordret til at være deres Lærer, og her tog han saa fat, i Førstningen noget famlende baade med Hensyn til Friskolens Ide og dens Maade at undervise paa.

Han slog dog snart Rod der og sluttede sig snart af hele sit Hjerte til Vejstrup Valgmenighed.

Oure friskole 1894/95Oure friskole 1894/95I de 22 Aar han har virket i Oure Friskole er der foregaaet en smuk aandelig Vækst og Udvikling med ham, og skulde jeg med et Ord betegne hans Personlighed, saa vil jeg sige, at han var trofast i al sin Færd, og det passer paa ham baade som Menneske og Lærer. Han blev en trofast Arbejder i Friskolens Tjeneste, og tro var han imod Friskolens Ide som Hjemmets Skole, da han først var bleven klar derover, og han arbejdede med trofast og utrættelig Kærlighed, han gav sig selv i sit Arbejde.

Ja han var tro i hvad han tog sig for, og dette gælder ogsaa hans Gudsforhold. Han var en af de barneglade Kristne, der byggede paa Barnetroen og ikke lod sig forlede af ethvert Lærdoms Vejr, og jeg tror derfor at han er af dem, det herlige Ord har lydt og vil lyde til: "Vel, du gode og tro Tjener, du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig over mere, gaa ind til din Herres Glæde".

 

I Kirken blev der af forskellige sagt smukke Mindeord om S. Hansen og hans Virksomhed, og alle sammenstemmede i at betegne ham som den trofaste Personlighed, der var tro i smaat og stort.

 

Valgmenighedspræst Laursen fremhævede denne Trofasthed i Skole og Menighed og bragte ham særlig en Tak som den, der med stor Inderlighed stadig deltog i Menighedens Gudstjeneste og særlig hjærtelig og kraftig var med i dens lovsang .Friskolelærerne Hans Lund og Emanuel Pedersen udtalte en Tak for trofast Arbejde i den danske Friskole og betegnede ham som en god Ven og trofast Medarbejder, og den sidste betonede særlig, at han mente i den sidste Tid at have mærket, at S. Hansen var forberedt til at rejse herfra.

 

Snedker Sørensen bragte sluttelig en varm tak paa egne og Skolekredsens Vegne. - For mange af hans Venner er det vist en Overraskelse at læse om hans Død, da han jo egentlig hidtil har været en ret stærk Mand, og endnu kun var 48 Aar gl., men i Vinter har han skrantet noget, og lige før Paaske maatte han til Sengs. Da han havde ligget i sit Hjem en Tid kom han ud paa Svendborg Sygehus, hvor han døde 14. Maj af et Saar i Maven.

Anne Hansen, født Anne Kirstine NielsenAnne Hansen, født Anne Kirstine NielsenHan efterlader sig ingen Børn, men hans Hustru, Anna Hansen, der i de 22 Aar har været ham en god Medhjælp baade i hjemmet og Skolen, sidder nu tilbage med Savnet.Gud velsignede deres Gerning ogsaa økonomisk, saa de ikke kom til at savne noget eller fortryde, at de var gaaet ind i den usikreGerning i Stedet for et fast og sikkert Levebrød.Venner og medarbejdere i den danske Friskole har Grund til at sige:"Tak for Sigvard Hansens Arbejde i Friskolens Tjeneste".

Var også omtalt af Pastor Nørregård, Vejstrup Valgmenighed.

Kilde: Ved Oure Friskole 100 års jubilæum 1984:   

Anette Grønlund Møller har bidraget med 11 breve skrevet af lærer Sigvard Hansen 1879-81 til sin tilkommende hustru, Anne Kirstine Nielsen, d.a. af Niels Christensen Grønlund. Brevene er skrevet, mens han var lærer i Lomborg nordre Skole ved Lemvig. Samlingen omfatter også et brev dateret 11. 1. 1925 stilet til "Sofie", hvori Anne Hansen fortæller om baggrunden for hendes og Sigvards gerning ved Oure Friskole.