Dyrlæge Peder Jensens samlinger om Egeskov gods

| | | | |
Dyrlæge P. Jensens samlinger om Egeskov.LAO

Diplomatarium - Skiftebreve og Jordebøger til 1671

Udateret jordebog til Nyborg Slot

Skiftekontrakt mellem Anna Rosenkrantz, Otto Krags Enke på Egeskov og hendes 2 Børn 1667

Overleveringsbrev fra Anne Rosenkrantz på Egeskov til hendes Søn Niels Krag 1671

Tilhørende jordebog over Egeskov Hovedgård 1671

Kong Christian IV's låsebrev til Jacob Ulfeld. 6.10. 1620 [ikke komplet?]
Otto Krag påtegnet: "Min Moder f. Jytte Høgh Afståelse på Trudsholmb Gård til min broder Kield Kragh 1658".

Jordebøger 1697 og 1764 Egeskov og Løjtved, Kirkejorder 1753

Af en Jordebog fra 1697 over Egeskov og Løjtved

Jordebog over Egeskov og Skjoldemose 1764

Matrikel over kirkejorder i Kværndrup, Stenstrup, Lunde og Kirkeby sogne 1753

Jordebøger fra 1778 og 1785

Matriculs jordebog over Egeskov og Skjoldemose 1778

Matriculs-og landgilde jordebog over Egeskov og Skjoldemose hovedgårde 1785

Jordebøger 1796-97

Matriculs- og landgilde jordebog over Egeskovs hovedgård 1796-97

Hoveriforening Egeskov gods 1791 

Se også Hoveriforening Skjoldemose 1791

Dyrlæge P.  Jensens Samlinger: Provst Lassens Optegnelser om Kværndrup. Afskrift.

N:1. Christian den Fierdes Laasebrev til Jacob Ulfeld, dateret 6te Oct.1620.

Pergament N:2 Lauritz Ulfelds Skiøde til Oluf Pasberg paa Egeskovgaard og underliggende Gods, dateret 22 Sept. 1648

N:3 Mogens Ulfelds Skiøde til Oluf Pasbierg paa nogle Bøndergaarde og Gods ved Egeskovgaard, dateret d. 27. Juni 1640.

N:4 Ebbe Ulfelds Skiøde til Oluff Parsberg paa det ham tilhørende Bøndergods ved Egeskovgaard,.. dat. d. 10de Marts 1646.

Gregers Krabbes Pergament Skiøde til Oluf Parsberg paa Gods i Qværndrup By, dateret 25 Jan. 1650

N:6 Marcus Rothsteins Skiøde til Oluf Parsberg paa Gods i Qværndrup Bye, dateret 25de Sept Ao 1649.

Mageskiftebrev imellem Jørgen Brahe til Hvedholm og Oluf Parsberg,ifølge en Gaard i Egeskov og en Gaard i Espe magelægges imellem dem, dateret 1ste Sept. 1651

Oluf Parsbergs Skiøde paa Egeskovgaard og underliggende Gods til Otte Krag, .. dato 8de Mai 1656

Skøde  på Tangegaard i Krarup til Otte Krag 1662

Kongens skøde til Hans Villumsen 1664

N:12 Transport paa Kongens Have til Otte Krag 1665

Hans Vilhelms skøde til Otte Krag på Kongens Have 1665

Manderup Brahes skøde til Otte Krag på en gård i Kværndrup 1656

Erik Kaas' skøde til Otte Krag på en gård i Trunderup 1657

En obligation til Otte Krag 1664

Erik Krags skøde til Otte Krag på gårde i Gultved, Rudme, Fjellerup og Brangstrup 1665

Vedr. Tangegårdens overdragelse til Otte Krag 1662 

Kong Christian V's skøde til Niels Krag på jordegods i Fyn 1683

Et tingsvidne 17.2.1690 ang. et stengærde mellem Fjellebro Løkke og Egeskovs mark.

Mageskiftebrev (dato?) mellem Valdemar Christopher v. Gabel og Niels Krag (gård i Kværndrup, jorder i Øster Skerninge til Krag imod gård i Egense til Gabel)

Kong Frederik IV's åbne brev 1702 ang. Egeskov Marked

Auktionsskøde 1703 på strøgods i Fyen til Niels Krag

Skøde 14. september 1718 på jordegods i Stenstrup og Kværndrup

Underretning 13. januar 1721 om hartkornet på 2 gårde i Kværndrup

Auktionsskøde 11. juni 1722 pågård i Kværndrup

Auktionsskøde 9. februar 1725 på 2 gårde og 1 gadehus i Trunderup

Kontrakt ml N. Krag og generalmajor Trampe Fjellebro (19. maj 1736)

Skøde på hus i Kværndrup (25.6. 1738)

Skøde 11.12. 1765 på 3 huse i Kværndrup

Landstingsdom 7.9. 1709 ang. tyrehold i Gultved

Landstingsdom 23.9. 1700 ang. smedehuset i Trunderup

Skøde 16. marts 1703 på gård i Kværndrup

Tingsvidne 1718 ang. gård i Lunde

Tingsvidne 5.12. 1701

Tingsvidne 25.11. 1682

Kontrakt 21.1. 1747 ml etatsrådinde Krag og etatsråd Pentz til Fjellebro

 

BilagStørrelse
Sara Højvang og dyrlæge P. Jensen.pdf9.41 MB