Da kong Christian 4 i 1642 forbarmede sig over et par brandlidte kronbønder i Øster Åby

| | |

Kopi af kongebrev 1642Kopi af kongebrev 1642 Kong Christian IV 1640Kong Christian IV 1640Christian den fierde med Guds Naade Danmarks, Norgis, Venders og goters Koning
Wor Sÿnderlig  Gunst tilforn vider eptersom Chresten Lauridzen och Hans Andersen i Öster Oubÿe der vdj eders Lau, Vnderdanigst giffued tilkiende, huorledes deris gaarde aff en stor Jldebrand, thredie Paasche daugh Sidst forleden schall Vere aff brendt,

Sambtt Alt huis Goeds och formoue dee? haffde, hvorudoffuer dj vdj Stor Armod schall Vere Geraaden, huor for dj Vnderdanigst hos os haffr Verit Begierendes, Vi Naadigst dennom Noget Thömmer Vdj Neste hoesligende Schoffue ville forunde bemeltte deris gaarde igen med att Opbÿge, Saauell som Och for et Aars Landgilde och hoffningh, de J midlertid Samme deris gaarde opbÿge kunde, tillkomme att Vdgiffue, Maatte vere forschaanidt foer;

Bilag 9. marts 1642 ang. 2 gårdes brand i Øster Åby - Nyborg lensregnskaberBilag 9. marts 1642 ang. 2 gårdes brand i Øster Åby - Nyborg lensregnskaberThi Beder Vi eder och Naadigste Ville at forne Mend Saa Meget Thömmer der till bemeltte gaarde fornöden haffue med at opbÿge, Vdj Neste hosligende Schoffue Lade bekomme, Saa Vell som och for et Aars Landgielde, Egt och Arbede der midlertid de samme gaarde opbÿge, lader Vere forschaanidt foer.

Der med Schee Vor Villie Befallendes eder ? Skreffuit paa Slott Kiöbenhaffn den 9. Marttÿ Anno 1642.

Wnder Vort Zignett Christian

Att dette er en Rigtige Copie Aff Kong Maÿts Breff bekiender Jeg Wnderschr. Jens Madsen ?

Kilde: Nyborg lens regnskaber. RA.