Sognepræst Frederik Caspar Struchs selvbiografi (1759)

| | |

 Ved sognepræst Frederich Caspar Struch, Øster Skerninge (med selvbiografiske optegnelser). Af Badens Pap. Fol. Des?. Nr. 17. 1759 10/1. Samlinger til gejstlighedens historie. LAO.

Fortegnelse paa Sogne Præsterne for Öster Schierninge og Hundstrup Meenigheder i Fÿhn siden Reformationen.

Præstetavle Øster Skerninge kirkePræstetavle Øster Skerninge kirke1. Hr. Petrus Johannis kaldet 1522, og döede 1562.

2. Hr. Rasmus Christensen 1592.

3. Hr. Sören Jörgensen Wittenberg. Var för 1594, som sees paa Prædikestolen. 1600

4. Hr. Bagge Jacobsen, hvis Liigsteen findes i Öster Schierninge Kirke, hvorpaa sees, at han var födt i Riibe, og har haft 2de Hustruer. - 1629.

5. Hr. Mathe Zonesen (See Wormii Lexic:) .. 1633

6. Hr. Eggert Christensen .. 1660

7. Hr. Mads Gregersen .. 1678.

Disse 7 Præster ere tegnede paa et Bræt oven over Degne=stoelen i Kirken, men ieg finder ellers intet mærkværdigt om dem.

8. Mag. Mogens Jensen Lucoppidan; Denne Præst er /: det hans Epitaphium i Kirken udviiser:/ föd paa Taasinge i Lundbÿe Præstegaard Mortens Aften 1652. Hans Fader var Jens Mogensen Hosum, Sogne Præst for Lundbÿe og Bregninge Sogner paa mældte Taasinge, og Proust over Sunds Herred i Fÿhn, og Moder Karen Mogens-datter. I sit Alders 17de Aar, som var 1669 blev han dimitteret til det Kiöbenhafnske berömmelige Universitet, hvor han blev indskreven i Studenternes Tall: 1671 tog han attestatz og prædikede strax der paa for Dines. 1678 blev han sogne Præst for Öster Schierning og Hundstrup Menigheder. 1680 d. 14de Febr. kom han i Ægteskab med Jomfrue Apollonia Madsdatter, forrige Sogne Præstes ældste Datter, ved hvilken sin kiære Hustrue han havde 13 Börn, 6 Sönner og 7 Döttre. 1689 blev han beskikket til at være Proust udi Sunds Herred, hvilket Embede han forrettede til 1727 d. 18de Sept:, da han döede, efterat han havde levet i denne Verden 75 Aar ringere end 2 maaneder.

Paa bemte Mag: Lucoppidans Epithaphio staar tegnet paa den överste Ende dette Latinske Vers:

Ante steti, jaceo nunc, exultabo brevis
Ad Sanctas aras pro Cathedris steti,
Sub terra jaceo tumulatus in æde Sepulici
Exultem in coelis Æthereas Plago
[Forbehold for korrekt transkribering tages]

Og paa den nederste dette Danske

I liden Verden, som vor Moders Lif, ieg giorde
Ni Maaneder derpaa i store Verden boede
Aar otte gange ni, dog legges til tre Aar
hvoraf halvhundrede til Præste=Embed gaar
Hvorlænge Jeg, hvad Jeg /: thi Kroppen kun skal være
J Verdens Jorde Bug, veed han at numerel?
Han som er een og tree, men i tilkomende
Og sidste Verden skal en ævig Vaaning ske.

9. Hr: Anders Riegelsen, kaldet 1727, men blev  forflöt til Sælland 1755 sidst i Aaret, hvor han nu er Sogne Præst for Jersie og Solleröd Meenigheder.

10. Frideric Caspar Struch, som blev föd til Verden Ao 1720 d:  15de Julÿ i en Landsbÿe ved Nafn Marslef i Fÿhn, en miil fra Odense paa Lande Veÿen til Nÿborg; Hans Fader var Hr. Hans Johansen Struch, kaldet at være Sogne Præst til Marslef og Birchende Sogner 1714, for hvilke han var Præst til 1742, da han in Januario döede; Moderen var Ide Sophia Juel, Hr. Jesper Hieresen Juels Datter, sin Mands Formand i Embedet; Hun döde 1757, og ligger begravet i Öster Schierninge Kirke. Disse hans kiære Forældre bar strax Christlig Omsorg, at han, som var föd af dem til Verden, kunde i Daaben igienfödes af Gud til Himelen, og derefter ved Aarenes Tiltagelse opdrog og lod Ham opdrage i Herrens sande Frÿgt og boglige Konsters Videnskaber hiemme i Deres Huus indtil hans Alders 18de Aar, da de satte ham paa det berömmelige Gÿmnasio i Odense, hvilket han freqventerede 2 Aar, og blev saa Ao 1740 med Testimonio til Academiet i Kiöbenhafn dimitteret, hvor han blev indskrevet i Studenternes Tall. Aaret derefter 1741 in Majo sustinerede han Examen Philosophium, forblev saa hos sine kiære Forældre til hans Fader döde, da han begav sig til sin svoger, Hr. Niels Husum Den tid Sogne Præst for Bregninge og Söebÿe Meenigheder paa Æröe, hvor han opholdt sig et aars tid, og derfra reÿste til Kiöbenhafn for at underkaste sig Examen Theologicum, den han sustinerede 1744 d: 8de Febr. og strax i efterfölgende maaned d: 7de Martij prædikede for Dimit. Efter at han havde vedstaaet alle sine Examina ved Academiet, kom han i Condition hos Velærværdige Hr. Augustinus Falck (?), sogne Præst for Langaae og Öxendrup Meenigheder i Fÿhn, og informerte hans Börn paa 3die aar indtil d: 8de Martij 1747, da han efter Guds forsÿn blev kaldet af Höÿædle og Velbaarne Hr. Johan Lehn til Hvidkilde, Nielstrup og Lindschou Gaarder til at være sogne Præst paa Dreÿöe under Fÿhn i Hr. Oluf Tönders stæd, som druknede med sin Kone Giertrud Catrine Kegebeen?, da de ville seÿle fra Faaborg til deres Hiem; bemelte hans Kaldsbrev blev allernaadigst confirmeret d: 1te Aprilis anni ejusdem. Han blev derpaa d: 21 Aprilis samme aar ordineret til det hellige Præste= og Lære Embede af Hans Höÿædle Höÿærværdighed Hr. Christian Ramus, Biskop over Fÿns Stift, og Dom: Cantate indsadt til Sogne Præst for bemte Dreÿöe Meenighed af Velædle og Höyædle Hr. Witus Bering, den tid Sogne Præst for Ollerup og Kirckebÿe Meenigheder og Proust over Sunds Herred.

Endnu 1742 kom han efter Guds Forsÿn i Ægteskab med Jomfrue Sophie Magdalene Cabolt barneföd i Kiöbenhavn, med hvilken han havde Brÿllup paa Lindschou i Fÿhn d: 11te August, og har han haft 6 Börn med hende, 1 Sön og 5 Döttre, hvor af 1 Datter er död.

Øster Skerninge PræstegårdØster Skerninge PræstegårdFornæfnte Dreyöe Meenighed var han Præst paa 9de aar til d: 2den December 1755, da han blev kaldet af ovenmælte Herre, Hr. Johan Lehn, at være Sogne Præst for Öster Schierninge og Hundstrup Meenigheder i Fÿhn, udi Hr. Anders Riegelsens Stæd, som /:det för er mældt:/ blev forflÿttet til Jersie og Solleröd Meenigheder i Sælland og blev hans Kaldsbrev Allernaadigst Confirmeret d: 26 Decembris samme aar, Dom: Cantate i aaret derefter 1756 blev han indsadt af Velædle og Höÿlærde Hr. Peder Duus, Sogne Præst for Seerup og St: Jörgens Meenigheder og Proust over Sunds Herred, at være Sogne Præst for bemte Öster Schierninge og Hundstrup Sogner, hvor længe skal være, ved den Allvidende.

Skrevet udi Öster Schierninge Præstegaard d: 10de Jan: 1759 af F:C: Struch