Lunde sogn 1768

| | | |

LundegårdenLundegårdenSognepræst Rasmus Fog 27.12. 1768 Af Badens Papirer, Folio Des. Nr. 18. (Topografisk Samling. LAO)


Beretning Om Steenstrup og Lunde Sogners Beskaffenhed etc:

Lunde Sogn, som er Annex til Steenstrup, bestaaende af 3de Bÿer: Lunde, Höÿe og Boedbierg:

i Lunde Bÿe ere 6 Gaarde og 5 Huuse; af Gaardene tilhörer den eene Her CancellieRaad Becker Herretzfoged over Sunds Gudme Herret, som haver i dette Aar ladet Stuehuuset meget smukt opföre og indrette, samdt ladet det Teglhænge, og beboer den Selv; ved Gaarden er en skiön Skovlÿkke.

Lunde kirkeLunde kirke Herredsfogder i Sunds-Gudme herrederHerredsfogder i Sunds-Gudme herrederLunde Sogns Kirke er bÿgt af grundmuur med Hvelvinger; i Taarnet er ikkun 1 Klokke; den tilhörer HöÿVelbaarne Frue Etatzraadinde Kragh paa Eegeschousgaard; Prædikestoelen og Altertavlen ere gamle, uden noget mærkværdigt. - i Choret findes denne Jnscription indmuuret i Væggen paa en Steen; Her under ligger begravet den förste Herrets Foget for de samlede Sunds=Gudme Herreder Morten Pedersen Skelde, betiente Embedet i 39 Aar, levede 71 Aar, Döde 1699, og hans Hustrue Sophia Jörgensdatter, levede 89 Aar, döde 1719, og deres SvigerSön Herrets Foget Christen Jörgensen Söling, levede 85 Aar, döde 1729 og hans 1ste Hustrue Maren Mortensdatter levede 32 Aar, Döde 1692 og hans 2den Hustrue Dorthe Egersdatter levede 76 Aar, döde 1718, og hans SvigerSön Herrets Foget Niels Brinches 1ste Hustrue Sophia Maria Christensdatter levede 31 Aar, döde 1724. De döde i den sande Troe, og hviiler i det gode Haab med Job 19 Cap: 25.26.27 v: Og dennem til Aamindelse er dette oprettet udi det for Qvæget her i Lunde Sogn meget fatale Aar 1745 af N:B:

Rekonstrueret kort over Lunde sogns byer 1795Rekonstrueret kort over Lunde sogns byer 1795 LangkildegårdLangkildegårdUdi Höÿe Bÿe ere 13 Gaarde og 13 Huuse
Udi Boedbierg ere 6 Gaarde og  3 Huuse

Deres Marker have de til Fællets, udi hvilke befindes en Deel Skov e:g: Höÿs Riis, bestaaende meest af Eege Skov; Öxenhaugen meest ung Bög; MörkeBöje baade med Bög og Eeg: Gammelhöÿs Marken der findes Eeg, Bög og Elle; Vængerne, hvorudi findes (?) unge Træer af foranförte Slags.

Eenlig Bÿgte Gaarde: Landkilde og Vandmosehuus, hvor der begge Steder findes Eege= og Böge=Skov; Men Vandmosehuuses Jorder drives under Hoved=Gaarden Eegeschousgaard. Kokkenborg: Ellehauge, ved Kokkenborg befindes og Skov.