Stenstrup kirkes gæld 1633

| | |
Indkomne breve fra Sunds herred 1541-1669. Fyns bispearkiv. LAO

Stenstrup by og kirkeStenstrup by og kirke Biskop Jacob Madsens visitats bogBiskop Jacob Madsens visitats bog I et regnskabsnotat fra 1611-12 (Nyborg Len) hedder det: "Stenstrup Kirke. Kirkens gæsteri er udi mange år ikke udkommen, af den årsag, kirken har tilforn været meget bygfalden (brøstfældig), og indkomsten er forbrugt på kirken. Præsten giver ingen gæsteri, for han har ringe underholdning. Korntienden er nådigt bevilget halvparten til præsten, og halvparten følger kirken til underholdning".
I regnskabsåret 1619-20 hedder det: "Stenstrup sogn. Kirkegæsteri 2 mark, 10 skilling 2 alb. Præsten giver ingen gæsteri for han har ringe underholdning. Korntienden er nådigt bevilget halvparten til præsten og halvparten følger kirken til underholdning".

Kancelliets brevbøger 1632Kancelliets brevbøger 1632Ikke desto mindre kom Stenstrup kirke i det næste tiår ud i nogle alvorlige økonomiske problemer. Det fremgår af et missiv  (1633) til lensmanden Mogens Kaas og Fyns biskop Hans Mikkelsen, hvoraf fremgår, at Jørgen Hock, borger i Svendborg har berettet, at Stenstrup kirke i Fyen skylder ham 479 rdlr., .. Kongen forventer, at der snarest indsendes en erklæring om sagen, og om, hvorledes kirken bedst kan komme af med sin gæld. Af et senere missiv skinner det igennem at kirken ikke kan betale denne gæld, med mindre det tillades, at nogle af de mest formuende kirker i Fyens Stift bidrager 450 Dlr. dertil og Stenstrup Kirke betaler resten. Kongen befaler derfor, at "De skal lade de mest formuende Kirker yde 450 Dlr. til Stenstrup kirke til betaling af Jørgen Hock". Og så hører vi tilsyneladende intet

mere til RA kartotekskort - Johan Friis' legat 1625RA kartotekskort - Johan Friis' legat 1625sagen. Måske er der en  forbindelse til oplysningen,  i et brev dateret 1645, hvori det anføres: at Løjtveds ejer fra 1618-35 Johan Friis "har funderet 300 Rigsdaler, hvoraf fornævnte sognepræst oppebærer den årlige rente, men skal derimod gøre en tjeneste i Stenstrup kirke hver uge. To hundrede rigsdaler har velbemelte den salige mand funderet til en substitut, efterdi degnerenten ligger til Svendborg Skole. Velb. fru Karen Krabbe har undt ham (præsten) en af sine bøndergårde for sognets ringheds skyld, dog alene indtil denne forandring med sognenes anneksering kunne ske".

Kongebrev 1637 ang. sognenes annekteringKongebrev 1637 ang. sognenes annekteringI 1631 havde kongen begyndt sine overvejelser om, hvordan Stenstruppræstens ringe levevilkår på sigt kunne forbedres. Efter en årrække resulterede det som bekendt i, at Kirkeby sogn efter præsten Claus Juuls død i 1644 blev anneks til Ollerup, mens Lunde sogn blev anneks til Stenstrup.

Men tilbage er bl.a. det spørgsmål, hvordan Stenstrup kirke kunne pådrage sig en så stor gæld til Jørgen Hock? Ifølge Bro Jørgensen blev Jørgen Hock i 1629 forordnet til borgmester i Svendborg af lensmanden Mogens Kaas, men måtte fratræde dette i 1642 som en konsekvens af, at han i 1640 var blevet anklaget for forsømmelighed med indbetalingen af tolden. Jørgen Hock var nemlig ifølge Bro Jørgensen "en foretagsom svendborger", der gennem en længere årrække leverede mursten til kongens bygnings behov, og som i 1621 forpagtede tolden og akcisen af Fåborg og Svendborg for 3 år. Efter udløbet af denne periode fortsatte han som tolder i Svendborg og fra 1629 altså også som borgmester.

Stenstrup kirkeStenstrup kirke Regnskab 1633 Øster Skerninge kirkeRegnskab 1633 Øster Skerninge kirkeMen Jørgen Hock interesserede sig også for omegnens kirker, således kan vi se af et bevaret regnskab for Øster Skerninge kirke, at han her i 1617 forpagtede "Kirckens Thiende". I 1633 hedder det: "Mesten kirkens indkomst er anvendt og bekostet på tårnet og kirkens bygfældighed, som Jørgen Hock, borgmester i Svendborg, har forstrakt, og overalt hans indtægt og udgift, bliver kirken Jørgen Hock endnu skyldig". Så måske har Jørgen Hock også på det tidspunkt haft "Kirckens Thiende" for Stenstrup sogn i forpagtning og muligvis financieret en større til- eller ombygning ved kirken omkring 1630?.

Stenstrup kirkeStenstrup kirke

 Borgmester Jørgen Hock's bønskrivelse til kong Christian IV i 1633Borgmester Jørgen Hock's bønskrivelse til kong Christian IV i 1633Stoermegtigste, Oc Höiborne Förste, allernaadigste, Herre och Konning, Efftersom Steenstrup Kircke i Fÿenn Vdj Nÿborg Lehnn ere Bleffuenn mig, for nogenn Aar, enn Summa Pennge skÿldig, Som enndnu Resterer, effter nest forledenn Aarss Regennskab, HalfemteHunderet Tiuffue Och To Sletedaller, enn mark, fire schilling och to alb., Huorfor Kirckenn thid effter Anndenn er Bleffuenn Bÿgt och forbederet, Saa effterdij ieg fattige mand, Vdj nogen Aar, icke kand komme till minn Betalling, foruden Anndere middel Oc Bistannd, Aarsagen Kirkenn icke haffuer formue, at erlegge mig Samme gield, thill med er Klockenn J sönnder, Nedertaget och Schall omstöbes, Saauell Anndenn Kirckens Bekostning, paataget, Vinduerne Vdj Storm Oc v-uer er paakommett. Derfor kommer thill Ethers Kongl Maÿz: ieg fattige Supplicant, Vnderdanigst ombedendes At(?) Kong. Maÿz: ville Naadigst forVnnde, tilstede, Oc Beuilge, Att de Anndere Kircker Vdj Nÿborg Lehnn, som [Sundz herrit] formuendes ehre, motte komme Samme Kircke, saa möget tilhielp, dermed hun konnde erlegge, och Betalle mig Samme gield, efftersom hende(?) dermed er forstrækett, denn tidd hun Vaar Bögfeldig och Nöttörftig Da(?) herpaa mig motte meddeeless, Naadigstenn promotoriall Mandat thill Lennsmandenn, velb: Her Mogennss Kaass, At Saadantt Naadigst motte Bliffue Beforderett och effterkommett, Formodendes herpaa H: kong: Maz: Naadigst resolution Oc giensuaar,
Ethers Kongl Maÿz:
Vnnderdanigst Jörgen Hock, Suendborg

Påtegning: Stenstrup kirke gield

Stenstrup kirkeStenstrup kirke Kong Christian IV 1640Kong Christian IV 1640 Kong Christian IV's brev 21.10. 1633 til lensmand Mogens Kaas og biskop Hans MikkelsenKong Christian IV's brev 21.10. 1633 til lensmand Mogens Kaas og biskop Hans Mikkelsen Kong Christian IV's brev 21.10. 1633 (2) til lensmand Mogens Kaas og biskop Hans MikkelsenKong Christian IV's brev 21.10. 1633 (2) til lensmand Mogens Kaas og biskop Hans MikkelsenChristian den fierde med Guds Naade, Danmarckes, Norgis, Wendis och Gottes Konning etc.

Wor sÿnderlig gunst tilforn, .. efftersom Jörgen Hock, Borger vdj vor Kiöbstad Suenborg, Os Vnderdanigst haffuer ladet Andrage, Huorledis Stenstrup Kircke vdj vort Land Fÿen hannom Halfembte hundrede thÿffve och Nj Rixdr. schal vere schÿldig, efftersom J videre aff hoss föÿedt hanns Supplicatz haffuer at erfare; da bede vi eder och Naadigst vill, Attj om samme Beschaffenhed eder med forderligste erklerer, saauel som och huorledis samme Kircke best kand komme aff sin gield. Dermed skeer vor villie, Befallendis eder ... Skreffuit paa Vort Slott Kiöbenhaffn den 21 Octobris 1633 Vnder Vort Zignedt  Christian

An(?) Stenstrup Kirckes gield til Jörgen Hock Ao 33

Oss Els[?]: Erlig och Welbÿrdig Her Mogens Kaas til St[øvring]gaard Ridder, Vor Mand Raad och Embetzmand paa Vor [..] Slott Nÿborg och Hæderlig och Höÿlærd Doct(?) Hans Mickel[..] Superintendent offuer Fÿens Stifft

BilagStørrelse
Stenstrup_kirkeregnskab_1662-78.pdf6.14 MB
Stenstrup_kirkeregnskab_1662-78_2.pdf7.42 MB
Stenstrup_kirkeregnskab_1662-78_3.pdf6.1 MB
Stenstrup_kirkeregnskab_1662-78_4.pdf6.78 MB