Sunds Herreds Tingbog fra 1630 Del 3

| | |
For ca. 10 år siden transkripterede Arne Ottesen fra Ribe Sunds Herreds Tingbog fra 1630. Den originale transkription står på Landsarkivet i Odense.

Den ordrette transkription er næsten uforståelig for nutidsdanskere, og Arne Ottesen bad mig om at lave en oversættelse. Det gjorde jeg ved hjælp af bl.a. Kalkers Ordbog over det gamle danske sprog - men jo længere jeg kom jo mere usikker blev jeg på det jeg lavede. Der er sikkert mange ting jeg har mistolket også med hensyn til juraen i stoffet. Dette gjorde, at jeg aldrig fik gjort dette arbejde færdigt. Jeg mente og det gør jeg stadig, at min oversættelse ikke er korrekt nok til at stå på landsarkivet. Men på den anden side så rummer den en beskrivelse af, hvad der foregik på tingstedet, og der er også så meget navnestof, som måske kan bruges af nogle slægtsforskere.

Tingbøgerne er opdelt i nedenstående afsnit:
Sunds Herreds Tingbog 1
Sunds Herreds Tingbog 2
Sunds Herreds Tingbog 3

Onsdag den 10. november 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, F. Folmersen

Vidner Jørgen Madsen, Øster Skerninge, Hans Lauritsen, Høje, Hans Sørensen, Magård, Knud Rasmussen, Heldager, Morten Simonsen, Kirkeby, Søren Rasmussen, Skerninge, Niels Pedersen, Egeskov, Rasmus Madsen, Tved, Niels Bonde, Hørup

Stævningsmænd for Ernst Mortensen, Ollerup på kong. majestæts og lensmandens vegne, er Jørgen Knudsen og Jens Lauritsen,Skerningballe. De bekræftede med deres ed at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Rasmus Pedersen, Ollerup, Hans Jensen, Ollerup, Peder Jacobsen, Ollerup, Karen Ivers., Ollerup med hendes lavværge Niels Nielsen, Skerninge. 300)

Anmærkning om, hvad Ernst Mortensen, Ollerup, på ridefogedens vegne, anklagede Karen Ivers i Ollerup for. I henhold til vidneudsagn som findes indført i landsdommerens dom, skal Hans Lauritsen, Ollerup, ved Fynbo Landsting, have vidnet, at hans hustrus moder så vel som Morten selv, skulle have bedt og overtalt ham til, at han han i sagen om den brune blissede stud skulle vidne, ligesom han havde vidnet ved landstinget og ikke anderledes. Han (Ernst Mortensen) mente derfor, at Karen Ivers havde mistet retten til sin ejendom. Karen Ivers svarede herpå, at hun aldrig har bedt nævnte Hans Lauritsen om at vidne falsk. Dommeren optog sagen til i dag om 14 dage. 301)

Dommeren optog sagen mellem Rasmus Jørgensen, Gislev og Rasmus Madsen i Tved til i dag om 3 uger. 302)

Stævningsmænd for Ernst Mortensen, Ollerup er Jørgen Knudsen, Skerningeballe og Morten Rasmussen, Ollerup. De bekræftede med deres ed at de med fulde 6 ugers varsel til i dag havde fra Fynbo Landsting havde indkaldt Morten Andersen Ullemose, som boede i Ollerup, til dom, og tiltalte og rettede beskyldning imod ham i henhold til slutningen af en landsdommers dom. Han mente, Morten Ullemose skulle dømmes til at miste sin ejendom. Og dommeren fradømte Morten Ullemose hans ejendom, som kom i kongens værge. 303)

Stævningsmænd for Anders Jørgensen, Slæbæk, er Niels Jørgensen, Slæbækgård og Peder Jørgensen, Rårud. De bekræftede med deres ed, at de fra Nyborg Slot med fulde 14 dages varsel havde indkaldt velb. Birgitte Jacob Ulfeldts til Urup og
kongens ridefoged, til at udtale sig om et vidnesbyrd. 304)

Samme stævningsmænd bekræftede også at de samme dag på Laurits Hansen og Jesper Hansen, Egebjergs vegne, Fra Nyborg Slot havde indkaldt velb. frue Birgitte Jacob Ulfeldt og ridefogeden til at udtale sig mod et vidnesbyrd. 305)

Tingsvidne til 3 fattige mænd, på det som Jep Hedegård i Kirkeby med sin ed bevidnede, at han med sandhed kan sige, at Anders Jørgensen, Laurits Hansen og Jesper Hansen, er nogle fattige stakkels mænd, som overhovedet ikke ejer nogen, som de kan betale kongeskat med. Hans Pedersen, Egebjerg, Laurits Jørgensen, Dongshøjrup og Jørgen Olufsen. 306)

Hans Poulsen, smed i Tved og Søren Hellesen i Øverste mølle fik på deres egne og de andres vegne, som i år har kørt korn og afgrøde fra Ørkild Fang, hos Niels Christoffersen, borger i Svendborg, udsættelse af sagen til i dag om 3 uger, mod at sagen står ved magt. 307)

Hans Sørensen i Magård benægtede ved sin sjæl og med sin højeste ed, at han i år ikke har kørt noget korn eller afgrøde fra Ørkild Fang ved Svendborg, han har i år lejet jorden ud til nogen, som bor i Svendborg. 308)

Stævningsmænd for Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på Jørgen Pedersen, Råruds vegne, er Anders Hansen, slæbæk og Hans Hansen, Rårud. De bekræftede med deres ed, at de i går for 14 dage siden til i dag, har indkaldt følgende til afhøring og dom:
Niels Persen, Dongshøjrup, Rasmus Madsen, Heldager, Jørgen Olsen, Rårud, Marqvor Andersen, Dongshøjrup, Rasmus Nielsen, Dongshøjrup, Maren Jeppes, Dongshøjrup med hendes lavværge, Jens Nielsen, Lunde, Morten Simonsen, Kirkeby, Peder Mortensen, Høje.
Peder Mortensen blev krævet for 3 mark og 2 alen fintvævet lærred, som han skylder i tjenesteløn.
Ane Hansdatter, som tjener hos Rasmus Hansen, krævede Morten Simonsen for 4 rdl., som han har modtaget, men som afdøde Peder Jørgensens søn Jørgen er den rette arving til. Morten Simonsen svarede, at han havde fået 4 rdl. i mønt og 10 mark, heraf var 1 rdl. i gode penge. De andre penge af den udgåede møntsort. Men pengene findes urørt hos ham.
Rasmus Madsen, Heldager blev krævet rente i et år af 12 rdl., som hans søn Mads Rasmussen skyldte Peder Jørgensen, Rårud.
Jørgen Olsen, Rårud krævedes for 2 rdl., som han skylder Peder Jørgensens arving.
Niels Poulsen, Rårud krævedes for 10 mark. Hertil svarede Niels Poulsen, at han har betalt de 10 mark. Morten Andersen krævedes for 3 mark.
Rasmus Nielsen, Dongshøjrup krævedes for (blank plads).
Maren Jeppes, Dongshøjrup krævedes for 3 mark, som hun efter testamentets indhold skulle skylde. Hertil svarede Niels Rasmussen, at hun ikke skyldte dem noget, da skiftet blev afholdt. Han fortalte, at hun havde fået 3 skæpper havre, og dem havde hun betalt 3 mark for.
Jens Nielsen i Lunde krævedes for 2 skæpper rug. Der til svarede Jens Nielsen, Lunde, at han er Peder Jørgensens arving, og at det, han skyldte, havde han betalt Peder Jørgensen med græs.
Jørgen Olsen krævedes for 2 rdl. Jørgen Olsen svarede, at han havde haft 2 stude på græs for Peder og Mads Jørgensen for 6 mark, afleverede for dem 1/2 læs hø til Svendborg for 1 1/2 mark, han afleverede også 1 lam for dem til 1 1/2 mark.
Han havde lånt dem 2 skæpper af værdi 2 mark.
Mads Jørgensen havde lånt en ryddeøkse af værdi 1 1/2 mark samt et jernhjul
til 1 mark.
Jørgen Olsen bekræftede at have lånt Jørgen Pedersens sønner de nævnte penge og varer, og herfor krævede han sin betaling ved skiftet efter nævnte Jørgen Pedersens sønner.
Imod dette fremlagde Peder Nielsen en skriftlig fortegnelse fra skiftet efter nævnte Jørgen Pedersens sønner. Heraf fremgik, at Jørgen Olsen havde krævet 2 mark for leje af græs, 1/2 mark for en gammel hammel, 1/2 mark for 2 spær. Mere var der ikke krævet. Han (Peder Nielsen) forlangte derfor at Jørgen Olsen, så vel som de andre som skyldte, skulle betale inden 15 dage, da det her er afhøring mod dom. Og de andre skal betale, hvad de efter testamentet skylder. Hvis de derimod har noget at kræve fra Jørgen Pedersens arving, må de gøre dette med lovlig indstævning og indkaldelse. Han krævede herefter dom. 309)

Dommeren erklærede Niels Kåbeløs fri for Rasmus Pedersen i Højes tiltale, så længe denne ikke kommer med en ny indkaldelse. 310)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, krævede første afhøring angående en gæld, som der tidligere er gjort udlæg for. Det afslog dommeren, fordi en del af tingsvidnesmændene var gået fra tinge, det var Jacob Madsen, Skerninge, Hans Sørensen, Maegård, Søren Rasmussen, Skerninge, Rasmus Madsen, Tved, Niels Bonde, Hørup 311)

Onsdag den 17. november 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, Frands Folmersen

Vidner Jørgen Hansen, Nørregård, Rasmus Mortensen, Høje, Morten Simonsen, Kirkeby, Niels Bonde, Egebjerg, Anders Knudsen, Stenstrup er overstreget.
Rasmus Sørensen, Falde, Hans Knudsen, Kværndrup, Niels Skrædder, Sørup
Christen Nielsen, Øster Skerninge

Stævningsmænd for Morten Simonsen, Kirkeby, er Niels Olufsen og Villum Nielsen, begge Kirkeby. De bekræftede med ed, at de i dag for 3 uger siden til i dag havde indkaldt Jørgen Pedersen, Rårud med hans lavværge Rasmus Hansen, Rårud til dom og afhøring. Og han krævede 5 daler 12 skilling, som han havde udlagt for Jørgen Pedersen, Rårud, der foruden for en vogn til Nyborg efter en rejse i drabssagen 2 rdl., for en vogn til Odense, da den samme sag blev blev gentaget på landstinget 2 rdl., for 2 stævningsmænd, som stævnede i både drabssagen og gældssagen 2 ?sletdaler. Givet 2 degne som sang for afdøde Peder og Mads Jørgensens lig 2 mark 4 skilling. Han krævede Jørgen Pedersen dømt til at betale. 312)

Stævningsmænd for Laurits Hansen og Laurits Andersen i Kværndrup er Peder Mortensen i Kværndrup og Jørgen Hansen samme sted. De bekræftede ved deres ed og oprakte fingre, at de i dag foran Nyborg Slot havde indkaldt velbårne frue Birgitte salig Jacob Ulffelds og ridefogeden til at udtale sig mod et
vidnesbyrd. 313)

Tingsvidne til Laurits Hansen og Laurits Andersen. De havde vidnesbyrd fra Peder Pedersen i Kværndrup. Han bevidnede ved sin ed, at det for ham i sandhed var helt rigtigt, at der til nævnte Laurits Hansen og Laurits Andersens boliger ikke er det halve tilligende af, hvad der er til de hele gårde i Kværndrup, og at de derfor ikke har mulighed for at give kongen fuld skat, ligesom de er forarmede på grund af stor rytterskat. Peder Mule, Rasmus Lauritsen og Peder Pedersen
Kåbeløs, alle fra Kværndrup vidnede på samme måde. 314)

Rasmus Sørensen på Falde klagede og kærede over, at Oluf Andersen Vinter i Kværndrup i går for 8 dage siden havde fjernet et hæs hør, som stod ved den vesten ende af Knud Olufsens stuehus i Trunderup. Og han efterlyste hvad lovlig ret han havde hertil. 315)

Stævningsmænd for Jørgen Nørregaard er Peder Jørgensen i Øster Skerninge og Claus Jørgensen i Nørregaard. De bekræftede ved deres ed, at de i går for 8 dage til i dag havde indkaldt Hans Pedersen i Skerningeballe til afhøring, Hans Ravn i Øster Skerninge til afhøring, Christen Nielsen og Rasmus Nielsen samme sted til afhøring og dom. 316)

Samme stævningsmænd bekræftede også for Jørgen Jørgensen i Øster Skerninge til i dag at have indkaldt Christoffer Hansen på Holm til afhøring. 317)

Jørgen Hansen i Nørregaard betroede Ernst Mortensen i Ollerup og Rasmus Nielsen i Øster Skerninge betroede Anders Graa i Øster Skerninge til at mægle den strid, der er mellem dem. Og hvad de bestemmer, vil de rette sig efter. 318)

Stævningsmænd for Hans Jørgensen i Heldager og Rasmus Madsen samme sted er Rasmus Hansen i Heldager og Mads Andersen samme sted. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 14 dage siden fra Nyborg Slot havde indkaldt velbårne frue Birgitte, Jacob Ulfelds og ridefogeden til at udtale sig mod et vidnesbyrd. 319)

Tingsvidne til Hans Jørgensen i Heldager og Rasmus Madsen samme sted på at de på tinget havde vidnesbyrd, nemlig at Jørgen Hansen i Heldager ved sin ed bevidnede, at det for ham i sandhed var helt vitterligt, at nævnte Hans Jørgensen og Rasmus Madsen er to gamle vandføre mænd, som er kommet fra deres gårde, og på grund af rytterskat er så forarmede, at de ikke har formue til at betale nogen kongeskat. Knud Rasmussen, samme sted, Anders Olsen i Tved og Jens
Rasmussen samme sted bevidnede det samme. 320)

Tingsvidne til Søren Nielsen i Øster Skerninge på at Ernst Mortensen i Ollerup bevidnede, at det for ham i sandhed var helt vitterligt, at det hus i Øster Skerninge, som Rasmus Hansen skrædder beboede står helt øde og har stået øde i over et år. Rasmus Nielsen og Jørgen Jørgensen i Øster Skerninge bevidnede det samme. 321)

Stævningsmænd for Rasmus Hansen i Ollerup er Rasmus Madsen i Ollerup og Morten Rasmussen samme sted. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Ernst Mortensen i Ollerup, Jens Hansen i Stågerup, Hans Knudsen, samme sted, Jens Rasmussen, samme sted, og med 14 dages varsel at have indkaldt Jacob Madsen til ifølge loven at byde på den ejendomsgård i Ollerup, som Rasmus
Hansen selv bebor. 322)

Tingsvidne til Jesper Mikkelsen i Skårup på at Bent Lauritsen i Skårup bevidnede, at det for ham er helt vitterligt, at nævnte Jesper Nielsens vilkår efter den ildebrand, som han har været ude for, er som der står i præstens bevis. Ligeledes om den havsnød, som han kommet i, i henhold til indholdet
i det skriftlige bevis, og at han derfor er nødt til at opsøge godtfolk i Jesu Navn for at bede om hjælp. Rasmus Olufsen i Skårup, Oluf Lauritsen i Skårup, Rasmus Rasmussen i Åby, bevidnede det samme. 323)

Stævningsmænd for Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på hans husbonds, hans egne og Oluf Winther i Kværndrups vegne er Mads Pedersen i Egense og Mads Pedersen i Skovsbo. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 8 dage siden havde været i
Egebjerg og til i dag at have indkaldt Niels Bonde i Egebjerg. Ligeledes havde de været i Kværndrup og indkaldt Mads Hansen degn til at vidne, ligeledes Per Hansen og Jep Persen samme sted til at sige sandheden om, hvad de vitterligt ved
om det svar, nævnte Mads Hansen degn gav dem på spørgsmålet, som de på Oluf Andersens opfordring stillede ham, angående et brev, som han imod Oluf Vinters vilje og ønske havde taget og beholdt. De bekræftede at have indkaldt til dom, afhøring og vidnesudsagn til i dag, idag om 8 dage, 14 dage og 3 uger. 324)

Samme førnævnte stævningsmænd bekræftede også på Peder Nielsens vegne at have indkaldt Rasmus Lauritsen i Kværndrup og hans søn Mads Rasmussen, samme sted, til afhøring, dom og vidnesbyrd. Og nævnte Rasmus Lauritsen og hans ledsager be-
skyldtes for, at de nogen tid efter nævnte Rasmus Lauritsens datter var død, hun boede i Øster Skerninge, havde bortført følgende af hendes efterladte gods:
1 linneds dyne, 2 puder, 2 lagen, 2 køer, 1 ulden (lodden) blakket stud, 2 svin, 3 gæs, 3 gryder, 1 kåbe, 1 trøje, 1 hvid kvinde hue, 1 skindkjortel med rødt klæde hvilket gods, Peder Nielsen mener er bortført inden der er afholdt et rigtigt skifte. Han kræver derfor, at Rasmus Lauritsen og hans ledsager, for at have fjernet nævnte gods, skal bevise deres lovlige og nøjagtige hjemmel i form af et rigtigt skiftebrev og registrering, og ellers blive anklaget for at have fjernet det.
Hertil svarede Rasmus Lauitsen og bekræftede ved ed at have fået nævnte gods, men at Peder Jensen selv havde leveret ham det, mens han var i live, og at han kun fik, hvad han kunne tilkomme som han rette lod. Man havde ikke kunne afhol-
de rigtigt skifte på grund af den smmitsomme syge, og derfor mente han, at han skulle frifindes for Peder Nielsens anklage, da han ikke havde fjernet noget ulovligt gods.
Peder Nielsen fastholdt sin tidligere anklage, da Rasmus Lauritsen og hans søn bekender, at de har bortført godset, og han kræver, at de skal bevise deres ret hertil eller også anklages. Han fremlagde for retten sin adkomst til føre sagen, som i dag blev læst og påskrevet.
Rasmus Lauritsen forklarede under ed, at han ikke havde fået eller bortført noget af det nævnte gods efter at Peder Jensen var afgået ved døden. Også Mads Rasmussen forklarede, at han havde været med og bortført det gods, som tilkom hans fader. Rasmus Lauritsen forklarede også, at der ikke var nogen, som før nu havde klaget over, at han havde fået godset før nu.
Dommeren optog sagen til i dag om 14 dage. 325)

Tingsvidne til Hans Rasmussen i Lydinge på, at Rasmus Jensen i Høje fremstod på tinget og bekendte at være nævnte Hans Rasmussen 69 slette daler skyldig, som er salige Mads Stigsens børns fædrene arv. Af hovedstolen på 69 slette daler lovede Rasmus Jensen til førstkommende påske at betale den halve sum, dog uden rente, og til førstkommende Mikkels dag at betale den anden halvdel, d.v.s. resten af hovedstolen med tilbørlig rente. 326)

Tingsvidne til Rasmus Jensen i Høje på, at Hans Rasmussen i Lydinge på tinget fremstod og gav nævnte Rasmus Jensen et fuldt, fast, sikkert og urokkeligt afkald for al arv og løsøre, som afdøde Mads Stigsens børn, her ved navn
Johanne Madsdatter kunne få i lod og arv efter hendes afdøde forældre Mads Stig-
sen og Anne Jespersdatter. Ligeledes for de andre af Mads Stigsens børn Maren Madsdatter, Karen Madsdatter og Margrethe Madsdatter hvad de kunne få i lod og arv efter deres afdøde Mads Stigsen. 327)

Stævningsmænd for Ditlev Iversen i Ollerup er Laurits Rasmussen og Simon Pedersen, begge Ollerup. De bekræftede ved deres ed i dag for 8 dage siden af have indkaldt Peder Hansen Gr.... i Ollerup, Laurits Hansen, Maren Mads Marchussen, Peder Jacobsen, Laurits Byne, til afhøring. 328)

Tingsvidne og skøde til Rasmus Hansen i Ollerup i Ladegaard, på at Jens Hansen i Stågerup skødede til Rasmus Hansen og hans hustru Johanne Christensdatter, al den arvepart, som han havde i den gård i Ollerup, som han arvede efter sin afdøde mor Maren Ernstes og efter sin broder Mads Hansen. Hans Knudsen i Stågerup skødede dem sin part i nævnte gård, som han arvede efter sin farmoder Maren Ernstes. Jens Madsen i Svendborg skødede dem sin hustru Apelone
Hansdatters part i gården, som hun arvede efter sin mor Maren Ernstes og sin broder Mads Hansen. Ernst Mortensen i Ollerup skødede dem sin datter Karen
Ernstdatters part i samme gård, som hun arvede efter sin ... moder Maren Ernstes og hendes broder Mads Hansen, at skulle (4 tomme linier). 329)

Tingsvidne til Jens Madsen, borger i Svendborg, på, at Rasmus Hansen i Ladegård i Ollerup lovede at betale Jens Madsen hele hans anpart af de pantepenge, som han har tilgode, og i alle måder at holde ham skadesløs på søndag om 8 dage. 330)

Rasmus Jensen, som tjener i Ollerup, gav Peder Mortensen i Stågerup fuldmagt til at tale og svare på hans vegne ved herreds- og landsting, eller hvor retten holdes, og der at forhandle som om han selv personlig var til stede. 331)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, begærede på Jørgen Pedersen i Råruds vegne dom over Morten Simonsen i Kirkeby, for 54 daler, som han mente, at han havde modtaget af Niels Pedersen i Hørup. Pengene havde han fået til at gemme for Jørgen Pedersens søn i Rårud, Peder Jørgensen. Peder Nielsen spurgte retten, om Morten Simonsen ikke burde aflevere så mange penge som han vedgår. Og som Niels Pedersen bekender. Og derfor enten at forsvare sig efter loven, eller betale dem inden 15 dage eller få foretaget udlæg.
Dertil svarede nævnte Niels Pedersen, at han overgav Morten Simonsen i store fireskilling 23 sletdaler og 12 skilling, alle regnet for 4 skilling. I småpenge 4 sletdaler, og ligeledes i småpenge 10 mark. Endvidere overdrog han hans sø-
ster i Kirkeby 10 1/2 mark af de penge, som han skulle gemme. Hans Andersen i Slæbæk forklarede på tinge, at han kan bekræfte, hvad Niels Pedersen forklarer. 332)

Dom til fordel for Peder Nielsen på Hvidkilde på Jørgen Pedersens vegne, at dommeren dømte Morten Simonsen i Kirkeby til at betale Jørgen Pedersen i Rårud så mange penge, som Morten Simonsen vedgår at have taget i forvaring af Jørgen
Pedersens søn Peder Jørgensens penge, og at betale dem inden tre gange fem dage eller få foretaget udlæg og vurdering. 333)

Peder Nielsen på Hvidkilde på vegne Rasmus Pedersen i Kærsmølle på Ærø stod frem og klagede over, hvorledes nævnte Rasmus Pedersen forrige lørdag ved Sct. Jørgens klosters kyst, med magt og imod hans ønske, med en båd og 9 stykker
svin, af tre personer skulle være indbragt til Svendborg skibsbro og der være tilbageholdt. Ønsker oplysning om hvad søgsmål denne sag kan forfølges med for retten. 334)

Stævningsmænd for Peder Mortensen i Stågerup er Hans Knudsen i Stågerup og Jørgen Rasmussen samme sted. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Niels Juul i Stågerup, Jørgen Hansen i Ollerup, aurs Stigsen samme sted, Rasmus Hansen i Ladegård, Jens Jensen, Johanne Rasmusdatter
til afhøring og Ditlev Iversen i Ollerup til at svare på vidnesbyrd til i dag, i dag om 8 dage, om 14 dage, om 3 uger, om 4 uger, om 5 uger og om 6 uger. 335)

Morten Simonsen i Kirkeby krævede dom over Jørgen Pedersen i Rårud for (tom plads) daler, som han har udlagt. Peder Nielsen svarede herpå og mente, at Morten Simonsen skal bevise, at Jørgen Pedersen har krævet, at han på hans
vegne skulle gøre noget udlæg eller køre nogen vognægter, og han mener han indtil da skal være fri for tiltale. Denne sag udskydes til i dag om 14 dage. 336)

Anders Ebbesen i Ollerup forklarede at have lejet Laurits Christensen i Ollerup et herberge, og har ligget der siden. 337)

Onsdag den 24. november 1630

Dommer Mads Pedersen, Hundtofte

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, F. Folmersen

Vidner Rasmus Sørensen på Falde, Peder Pedersen i Kværndrup, Peder Madsen, samme sted, Anders Jensen, Trunderup, Peder Olsen, Ollerup, Rasmus Hansen, samme sted,
Oluf Nielsen, Stågerup, Peder Mortensen, Kirkeby

Stævningsmænd for Tomas Henriksen, foged på Egeskov, på sin husbond og egne vegne, er Knud Knudsen i Egeskov og Mads Rasmussen, samme sted. De bekræftede ved deres ed, i dag for 8 dage siden til i dag at have indkaldt Niels Pedersen Kåbeløs i Egeskov, Laurits Hansen skrædder, samme sted, Peder Pedersen, Kværndrup, Niels Madsen smed, samme sted, Oluf Vinter, samme sted, Christen Hansen tækkemand, Trunderup til afhøring, dom og vidnesbyrd, for hvad de med rette kan beskyldes for, og imod vidnesbyrd ... 338)

Stævningsmænd for Jens Rasmussen i Tved er Rasmus Hansen i Heldager og Mads Andersen, samme sted. De bekræftede ved deres ed at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Anders Hansen i Kirkeby til afhøring og dom. 339)

Stævningsmænd for Mikkel Olufsen i Egeskov Mølle er Knud Lauritsen i Egeskov og Peder Sørensen i Egeskov Mølle. De bekræftede ved deres ed, at de i gård for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Kirsten, Niels Knudsen, i Kværndrup med hendes lavværge Niels Hansen i Trunderup til afhøring. 340)

Jens Rasmussen i Tved gav Ernst Mortensen i Ollerup fuldmagt til at anklage Anders Hansen i Kirkeby for, hvad han med rette kan anklages for, og ved herreds- og landsting eller hvor retten holdes, at gøre og lade som om han selv personlig var til stede. 341)

Tingsvidne til Tomas Henriksen, foged på Egeskov, på de vidner, som han havde ladet indkalde til at vidne sandhed og udtale sig.
Niels Madsen smed i Kværndrup stod frem og vidnede ved ed med oprakte fingre efter recessen, at han var tilstede, da Tomas Henriksen, foged på Egeskov, til Oluf Andersen Vinter i Kværndrup fæstede den gård i Egeskov, hvorfra Mads Hansen var død, for 40 slette daler til husbonden og medfølgende fogedpenge. Oluf Vinter bad om at måtte beholde det af Mads Hansens efterladte gods, som fandtes i gården. Tomas Henriksen svarede, at gården ville han give til ham, men ikke godset. For når hans husbond havde fået, hvad han havde til gode, så skulle godset gives til de rette arvinger, som var berettiget dertil.
Peder Pedersen i Kværndrup vidnede på samme måde, og alle vidnede ved ed med oprakte fingre efter recessen. 342)

Tomas Henriksen, foged på Egeskov, anklagede Oluf Vinter, Kværndrup, for at have afleveret et brev her på tinget, som skulle være skrevet i hans navn. Tomas Henriksen nægtede at have skrevet brevet, og kræver brevet fremskaffet ved det
første ting efter i dag, eller også kræve første høring for at få udleveret brevet. 343)

Tingsvidne til Hans Villumsen i Egeskov på, at Peder Hansen i Kværndrup og Jep Pedersen samme sted, på Oluf Vinters vegne lovede førstkommende anden juledag at betale nævnte Hans Villumsen 9 slette daler uden videre forhandling, og at de og
deres arvinger ville holde Hans Villumsen og hans arvinger skadesløse. 344)

Tingsvidne til Oluf Andersen Vinter i Kværndrup på, at Hans Villumsen i Egeskov stod frem på tinget og frifandt ham for alt, hvad han havde anklaget ham for, således at de nu er enige, dog undtaget den dolk, som Oluf Andersen her på tinget har tilbudt at gå i band for i kirken. 345)

Stævningsmænd for Peder Madsen, Trunderup er Henrik Knudsen, Kværndrup og Hans Nielsen samme sted. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Anders Jensen i Trunderup til afhøring og dom. 346)

Samme stævningsmænd bekræftede også på Peder Andersens vegne at have indkaldt
Anders Jensen, Trunderup, Niels Ibsen, samme sted, Ane Jensdatter i Kværndrup med hendes lavværge, Torsten Skomager, Hans Nielsen med hans lavværge, Peder Hansen, samme sted, Jep Pedersen, samme sted, til at afgive vidnesbyrd, og
Niels Ibsen, Kværndrup imod vidnesbyrd ... (afbrudt) 347)

Samme stævningsmæn bekræftede også på Peder Kåbeløs, i Kværndrups vegne, samme dag at have indkaldt Ane Mortens i Kværndrup med hendes lavværge, Peder Pedersen, samme sted, Hans Madsen til dom og afhøring. 348)

Peder Kåbeløs i Kværndrup beskyldte Peder Pedersen samme sted for at have fjernet nogle gæs, som afdøde Niels Pedersen, der boede og døde i Kværndrup, havde efterladt sig, og som Peder Kåbeløs var berettiget til at arve. Peder Pedersen svarede og benægtede ved ed, at han havde fjernet noget af Peder Kåbeløs tilkommende arv, hverken gæs eller andet, efter at Niels Pedersen døde. Men han havde, mens Niels Pedersen levede, købt 6 gæs og 1 buløkse af ham, og det ville han bevise med ærlige folk. Peder Kåbeløs spurgte Peder Pedersen, om det var gamle eller unge gæs, han havde købt af Niels Pedersen. Peder Pederseen svarede, at han ikke vidste hvor gamle gæssene var, og han oplyste, at han kunne bevise dette med Laurits Hansen, Kværndrup, Eskild Christensen, samme sted og
Anne Esbørnsdatter med hans egen hustru. 349)

Laurits Hansen Black i Stenstrup betroede unge Laurits Jensen, Rødme, og
Jens Sørensen, samme sted, og Ostred Pedersen, samme sted og Hans Lauritsen samme sted og Jep Hansen, samme sted, betroede Erik Jensen, Stenstrup og
Knud Lauritsen Buck, Egeskov til at forlige dem om den arv, de kræver efter deres morfader og mormoder, og til at have fuldmagt hertil, og hvad de bestemmer, vil de affinde sig med. De skal mødes hos Laurits Black førstkommende søndag, når gudstjenesten er forbi, og afgive beretning om udfaldet næstkommende onsdag. 350)

Stævningsmænd for Knud Jacobsen, foged på Egeskov, Løjtved, på hans husbonds vegne, er Morten Buck i Stenstrup og Per Andersen samme sted. De bekræftede, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt alle Lunde sognemænd Peder Hansen i Langkilde undtaget, Mads Nielsen i Lunde, Laurits Nielsen i Vandmosehus
og Niels Nielsen i Bobjerg undtaget
til dom og afhøring, og hvad de med rette kan beskyldes for. 351)

Stævningsmænd for Rasmus Nielsen i Øster Skerninge er Anders Nielsen i Skerninge og Mikkel Clausen samme sted. De bekræftede, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt Laurits Andersen i Ullemose, Anders Hansen Grå i Skerninge, Peder Andersen samme sted, Søren Rasmussen, samme sted, til afhøring.
Mads Hansen, Ollerup, Niels Juul, Stågerup, Mads Hansen, samme sted, Oluf i Skerningeballe til afhøring. 352)

Stævningsmænd for Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på Niels smed i Skovsbos vegne, er Jørgen Andersen i Skovsbo og Poul Olufsen samme sted. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 14 dage siden til i dag havde indkaldt Niels Lauritsen på Kærstrup, Simon Ibsen i Strammelse, Laurits Ibsen, samme sted,
Jørgen Ibsen, samme sted, Jens Olsen eller Jens Andersen, Anders Svendsen eller Anders Ibsen, samme sted, med det navn, de ville lyde. Claus Hansen, samme sted med sin lavværge, Anders Ibsen i Bregninge, Morten Salomonsen i Nybo, Maren Lauritsdatter og Christoffer Hansen, som var samme sted, med deres lavværger
til i dag, i dag 14 dage, 3 uger og 4 uger, til at høre på vidnesudsagn og klage.
Samme (stævningsmænd) bekræftede at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt
Anders Møller, Lehnskov Mølle, Hans Poulsen i Skerningeballe, Hans Mortensen, samme sted, Mads Nielsen på Skarø, Peder Rasmussen Korshavn, Mads Knudsen,
Jep Nielsen og Anders Hansen, alle samme sted, til i dag at afgive vidne og stå til ansvar for retten. 353)

Tingsvidne til Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på Niels smed i Skovsbos vegne, på at have ladet de følgende indkalde for overfor for retten at vidne sandhed og tilstå.
Så fremstod Anders Eriksen i Lehnskovs Mølle og bevidnede sin ed med oprakte fingre, at sidste fredag for 2 uger siden, da fulgte han med Niels smed i Skovsbo efter dennes ønske med til Skovsbo sammen med Hans Poulsen i Skerning-balle og Hans Mortensen samme sted. Der sluttede nogle af skarømændene sig
til dem, og de fulgtes ad til Vornæs og ledte efter en ambolt, som var blevet frastjålet nævnte Niels smed. De fandt ambolten, som Niels smed genkendte, liggende i en stor båd syd for Vornæs land. Båden lå for anker så langt fra land, at ingen karl kunne vade i land og bjærge sit liv. Niels smed blev ved sin ambolt, sammen med Anders Hansen på Skarø og Hans Poulsen i Skerningeballe og den dreng, som var med ham.
Niels smed bad Anders Eriksen om at drage til Hvidkilde for at give hans husbond besked, hvilket Anders Eriksen også gjorde, og roede til land og sendte bud til velb. Falck Giøe. Men da han kom tilbage til båden sammen med Falck Giøes
mænd, da mødte han dem, som er indkaldt fra Tåsinge, vest for Iholm med den båd, som Niels smed og ambolten var i. Niels smed beklagede sig over for sin husbonds mænd, over dem, som er indkaldt fra Tåsinge, fordi de mod hans vilje havde taget
båden og var roet fra stedet, hvor båden lå for anker, og hvor Niels smed først havde fundet sine ting. I båden befandt sig hans ambolt, et kvindfolk og en lille dreng.
Mads Nielsen på Skarø vidnede, at han samme dag og tid var med nævnte Niels smed, da han fandt sin ambolt i båden, som lå syd for Vornæs så langt fra land, at han ikke kunne vade i land og redde livet. Båden lå for anker og der var et kvindfolk og en lille dreng i båden sammen med ambolten.
Peder Rasmussen, samme sted, Mads Knudsen, samme sted, Mads Nielsen samme sted, vidnede samme. Anders Hansen samme sted, vidnede som dem, og forklarede
endvidere, at de, som er indkaldt fra Tåsinge, alle kom til båden, da den lå for anker, og roede afsted med den mod Niels smeds vilje og indforståelse, for Niels smed forbød dem at fjerne båden fra det sted, hvor den lå for anker, før han
havde fået besked fra sin husbonde.
Niels smed i Skovsbo stod frem og bekræftede på sin sjæls salighed, at han fandt sine nævnte ting, som var taget fra ham, nøjagtig som de nævnte har bevidnet og forklaret at det er gået til. Og alle bevidnede deres ed med oprakte fingre
efter recessen. 354)

Tingsvidne til Jacob Olsen i Åby på, at Oluf Rasmussen i Åby og Jacob Rasmussen for deres fædrene arv. Bend Rasmussen gav afkald for sin fæddrene og mødrene arv. Niels Eriksen i Åby på sin hustru Maren Rasmusdatters fædrene arv.
Jørgen Nielsen på sin hustru Kirsten Rasmusdatter fædrene arv gav fuldkommen afkald. 355)

Stævningsmænd for Niels Olsen i Åby er Rasmus Laursen i Skårup og Knud Andersen samme sted. De bekræftede, at de i går for 14 dage siden ved Nyborg Slot havde indkaldt fru Birgitte Jacob Ulfeldts til at vidne. De samme for Laurits Jensen i
Holmdrup og Niels Rasmussen i Holmdrup og Hierick Laursen i Skårup. 356)

Tingsvidne på, at Niels Eriksen i Åby bevidnede, at Niels Olufsen i Åby er en fattig stakkels mand, som tigger sin føde. Jacob Olsen og Anders Jørgensen i Holmdrup og Jørgen Knudsen samme sted .... om nævnte 4 mænd. 357)

Stævningsmænd for Laurits Andersen i Vandmosehus er Hans Andersen, som tjener Mads Nielsen, Lunde og Erik Pedersen i Høje. De bekræftede, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt Niels Jensen Dongshøjrup, Niels Ibsen, gamle Rasmus
Pedersen, Johanne Hanses Hans Hiericksens i Høje med hendes lavværge. 358)

Tingsvidne til Jørgen Lauritsen i Stågerup på at Oluf Nielsen i Stågerup havde lovet nævnte Jørgen Lauritsen, at han måtte bygge sig et hus på den gårds grund, hvor Oluf Nielsen bor, på bostedet Raas Have, lige nord for Hans Andersens stuehus i Stågerup. Dette hus og bolig skal nævnte Jørgen Lauritsen og hans hustru Maren Olufsdatter have, nyde, bruge og besidde i hele deres livstid uden nogen afgift til ham i nogen måde. 359)

Onsdag den 1. december 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen i Slæbækgård, og F. F.

Vidner Søren Hansen, Egense, Jens Hiericksen, samme sted, Rasmus Madsen, Tved,
unge Rasmus Pedersen, Høje, Knud Lauritsen, Egeskov, Ditlev Jørgensen, Ollerup,
Jacob Olsen, Åby (overstreget), Hans Ravn, Skerninge, Hans Pedersen, samme sted

Landstingsryttere Knud Hansen og Povel Nielsen i Egense. De meddelte, at de havde bud til landstinget i lørdags. Der var gode tiender. 360)

Stævningsmænd for Erik Rasmussen i Egense er Rasmus Pedersen i Egense og Peder Jensen samme sted. De bekræftede ved deres ed, at de i går for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Bertel Madsen i Egense til afhøring og dom. 361)

Tingsvidne afkald til Rasmus Nielsen i Sørup, på at Hans Lauritsen i Sørup på sine egne og sine søskendes vegne Jens Lauritsen, Hans Lauritsen, Maren Lauritsdatter og Birgitte Lauritsdatter gav nævnte Rasmus Nielsen et fuldkommen afkald på al arv og løsøre, som de kunne få del og lod i efter deres moder Helle
Lauritses. 362)

Erik Rasmussen i Egense betroede Hans Nielsen og Jens Henriksen samme sted, og Bertel Madsen i Egense betroede Søren Hansen i Egense og Niels Jensen i Dongshøjrup til at mægle i den strid, der er mellem dem angående Appelone Jensdatters gods. De gav dem fuldmagt, og hvad de bestemmer, vil de rette sig
efter. De skal mødes her ved tinget førstkommende onsdag før tinget, og afgørelsen skal fremsættes på tinget førstkommende onsdag. 363)

Niels Christoffersen i Svemndborg begærede på borgmester og råds vegne tredie ting til Hans Povelsen i Tved og så mange, som har afført avl fra Ørkild Fangs jorder ved Svendborg i dette år.
Hertil svarede Hans Povelsen smed i Tved og forklarede, at han har givet sognepræsten sin andel tiendekorn i kærver af den høst, han har avlet der i år. På samme måde kongens og kirkens del deraf. Han krævede, at Niels Christensen skulle sige, hvad hans bøde skulle være herfor. Han tilbød at ville betale, mod at slippe for 3. ting. Dertil svarede Niels Christoffersen, at angående den manglende avl, som der er rejst sag for, kræver han dom for, for så vidt byen angår. Og Hans Poulsen tilbød at ville betale, når han vidste hvad bøden var.
Hans Knudsen i Tved svarede, og benægtede ved sin ed, at han i år skulle have ført avl af Svendborgs Ørkild Fangs jorder, da han havde solgt Laurits Knudsen i Bymøllen sin jord. Og Laurits Knudsen bekræftede selv dette.
Erik Eriksen i Tved benægtede, at han havde ført avl af Ørkilds Fangs jorder ved Svendborg, for han havde lejet jorden til Søren møller i Øverste Mølle for dette og næste år. Og dersom Søren Møller ikke må bruge jorden, vil han afhænde jorden til Svendborg, til den, som vil betale ham for den.
Dommeren dømte tredie ting for dem, som på trods af forbud, i år havde ført avl fra Ørkild Fang. 364)

Tingsvidne og afkald til Laurits Hansen Black i Stenstrup på at Hans Lauritsen i Stenstrup på sin egen og sin søster Margrethe Lauritsdatters vegne gav afkald for al arv og løsøre, som han var berettiget til efter hans afdøde moder, morfader og mormoder. Ostrid Pedersen i Stenstrup på sin hustru Karen Lauritsdatters vegne gav i lige måde afkald for al førnævnte arv og løsøre.
Jeppe Hansen i Stenstrup på sin hustrus vegne gav nævnte Laurits Hansen Black fuldt afkald for al arv og løsøre, som kunne tilfalde hende efter hendes afdøde moder. 365)

Tingsvidne til Hans Lauritsen i Stenstrup på, at hans fader Laurits Hansen i Stenstrup havde lovet at betale ham 10 sletdaler førstkommende påske, og på hans tidligere hustrus vegne førstkommende Michelis dag at betale ham 10 sletdaler. 366)

Tingsvidne til Peder Nielsen foged på Hvidkilde på hans husbondes og dennes bondes vegne, på at have ladet efterskrevne indkalde for overfor retten at afgive sandt vidne og bekendelse.
Niels Wulff i Brydegård kom og vidnede ved sin ed med oprakte fingre, at i fredags for 4 uger siden, var han med til at ro hans velb. husbonde Falck Giøe fra Skovsbo land ud på havet, da Niels Laursen i Kærstrup med hans følgesvende kom roende med den båd, som Niels smed i Skovsbo havde fundet og set sin ambolt i, som tidligere fra stjålet fra ham. Den havde ligget for anker under Vornæs land, som det tidligere er bevidnet.
Da de nåede Niels Laursen og hans følgesvende, som kom roende i båden langt vest for enden af Iholm, og da Falck Giøe opdagede, at hans bonde Niels smed mod sin vilje og godkendelse var ført fra det sted, hvor båden lå for anker, og hvor Niels smed havde genkendt sine frastjålne koster, som han ikke kunne få med sig uden modstand, krævede Falck Giøe af Niels Laursen, at denne og hans følgesvende skulle lade ham registrere båden med hvad, der deri fandtes. Og hans folk
Peder Nielsen, Rasmus Jensen i Skovsbogård og førnævnte Niels smed, som vidner hertil skulle være til stede, Rasmus Jensen i Skovsbogård, Erik Madsen i Skovsbo og Rasmus Hansen samme sted, de vidnede og bekræftede ved deres ed at det var gået til, som nævnte Niels Wulff har vidnet. Og de bevidnede alle deres ed med oprakte fingre efter recessen. 367)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, meddelte, at eftersom sagen mellem ham og Rasmus Lauritsen i Kværndrup og dennes søn er ansat til i dag, så krævede han dom efter det, som er anført i tingbogen om denne sag, idet han fuldt og fast sigter og sagsøger Rasmus Lauritsen i Kværndrup og hans søn for at have modtaget gods uden at der er afholdt rigtigt skifte, indtil de kan bevise, at de har fået det på lovlig vis. Og nu som før kræver han dem dømt.
Dertil svarede Rasmus Laurtsen i Kværndrup, at han med et rigtigt testamente og nøjagtigt vidnesbyrd skulle overbevises om, at han ulovligt havde fået eller fjernet noget. Han meddelte endvidere, at han har givet kongens foged sin afgift
for at føre gods bort, og han benægtede ved sin sjæl og salighed, at han i Skerninge ulovligt skulle have fået noget gods. Men det som blev ham overdraget i Peder Jensens levende live, var de også venligt og rigtigt enedes om. Og ingen skal sige noget andet end sandfærdigt om ham. Og han krævede at blive fri for denne tiltale. 368)

Stævningsmænd for Rasmus Sørensen på Falde er Peder Madsen i Trunderup og Peder Andersen i Kværndrup. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Oluf Andersen Vinter i Kværndrup til at modtage dom og
stå til ansvar for retten, og svare på et forligsmål, et spørgsmål, et vidnesbyrd og hvad han med rette kan beskyldes for. 369)

Peder Hansen i Langkilde og Niels Pedersen i Kværndrup spurgte i retten Oluf Andersen Vinter, om han ville nægte, at de havde kautioneret for ham overfor Rasmus Sørensen på Falde for 8 sletdaler. Også herredsfogeden spurgte nævnte Oluf Vinter derom. Og Oluf Vinter svarede ikke herpå.
Men Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, svarede på Oluf Vinters vegne, at der ikke bør tages hensyn til en sådan overenskomst, og at den ikke kan sættes bag efter en klage, som er anmeldt i denne sag. Desuden mener han, at Oluf Vinter
ikke anerkender kautionen, men hvis Rasmus Sørensen har noget krav i sagen om hans fjernelse af noget, så mener han, det bør forfølges efter loven. Men ellers mente han, at Oluf Vinter burde frifindes. Og han begærede dom. Og Oluf Vinter mente også med hensyn til det nævnte hø, at han kunne føre sin lovlige hjemmel ved vidnesbyrd, fra en som var til stede, da købet skete og pengene betalt.
Rasmus Sørensen krævede, at Peder Nielsen opgav navnet på vidnet, da han havde påberåbt sig vidner, da de ellers ikke kan være nøjagtige.
Dertil svarede Peder Nielsen, at vidnerne er tre personer, og de vil blive navngivet, når de skal have lovligt kald og varsel. 370)

Stævningsmænd for Christen Ibsen i Skårup er Rasmus Jørgensen i Skårup og Rasmus Christoffersen samme sted. De bekræftede ved deres ed, at de med fulde 3 ugers varsel til i dag havde indkaldt alle Åby bymænd, som pløjer og sår, til dom og afhøring. I særdeleshed Jens Laursen i Åby og Frands Hansen samme sted til dom og til at have hjemmel. Jens Laursen skal bevise sin ret til de svin, som stod i hans gård og var brændt med velb. Claus Brockenhuses jern. Og Frands Hansen afkrævedes erstatning for at have pløjet og sået på hans husbonds jord, og uden hans husbonds vidende og tilladelse i nogle år at have bortkørt avlen.
Hertil svarede Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, at han ikke mente, at hans husbonds bonde havde bortkørt nogen avl uden ret og tilladelse. 371)

Stævningsmænd for Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, er Peder Pedersen i Sørup og Povel Pedersen i Skovsbo. De bekræftede ved deres ed, at de går for 8 dage siden havde været i Kværndrup og havde til i dag indkaldt Mads Rasmussen degn samme sted sammen med hans lavværge. Endvidere havde de været i Øster Skerninge og indkaldt Søren Rasmussen, Jacob Madsen, samme sted, Niels Jensen i Dongs-højrup. Og i dag for 8 dage siden indkaldt Rasmus Madsen i Tved og Hans Sørensen i Magård til at modtage dom, afgive vidnesbyrd og hvad de med rette kunne beskyldes for. 372)

Forkyndelse og tingsvidne for Tomas Henriksen, foged på Egeskov, på at Mads Rasmussen degn til Kværndrup sogn, inden tinget kom og meddelte, at eftersom han er indkaldt til tnget af Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på Oluf Vinters vegne, og fordi han ikke er vant til at omgås en verdslig sag, og da han heller ikke havde tid dertil på grund af hans kirketjeneste og skolehold, overgav han derfor sin husbond alle sine sager, både imod Oluf Vinter og andre, både hvad angik forsvar og anklage, så vidt det kan ske med lov og ret. Og nævnte Tomas Henriksen skal procedere på sin husbonds vegne. 373)

Tomas Henriksen, foged på Egeskov, meddelte og tilkendegav, at han på sin husbonds vegne havde en anklage mod Oluf Vinter. Og eftersom Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, har fået fuldmagt fra Oluf Vinter til at svare for sig på tinge, så mente han ikke, at nævnte Peder Nielsen var så pålidelig, at han kan yde, hvad Oluf Vinter kræver af ham, idet han ikke kan udtale sig om hans bopæl. Han krævede dom, og krævede at Peder Nielsen af dannemænd blev kendt pålidelig. Men han måtte afstå herfra, og det kunne derfor ikke skrives. 374)

Stævningsmænd for Niels Mule, Egebjerg er Knud Laurdsen i Egebjerg og Hans Nelsen samme sted. De bekræftede, at de i dag for 14 dage sden indkaldt Rasmus Laurdsen i Egebjerg til at modtage dom. 375)

Onsdag den 8. december 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, Frands Folmersen

Vidner Peder Pedersen, Kværndrup, Mads Charstensen, samme sted, Anders Jensen, Trunderup, Peder Mortensen, Kirkeby, Rasmus Hansen, Ladegård, Ollerup, Hans Knudsen, Kværndrup, Niels Ibsen, Kværndrup, Rasmus Sørensen, Bærholm

Stævningsmænd for Peder Olsen, Ollerup, er Hans Marcussen i Ollerup og Simon Pedersen samme sted. De bekræftede ved deres ed, at de i går for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Rasmus Sørensen i Bærholm til dom og afhøring. 376)

Landstingsryttere Anders Knudsen, Skerniingballe og Jørgen Hansen samme sted. De meddelte, at de i lørdags havde haft bud til landstinget. Der var gode tiender, og dog ingen landsting. 377)

Stævningsmænd for Anders Knudsen i Trunderup er Laurits Lauridsen i Trunderup og Claus Hansen i Trunderup. De bekræftede ved deres ed, at de i går for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Knud Pedersen, Guldtved, Niels Ibsen, Kværndrup
til afhøring og dom. 378)

Anders Knudsen i Trunderup begærede på Hans Hansen i Volstrups vegne første høring af Niels Ibsen i Kværndrup for en kaution til Karen væverske. Under ed benægtede Niels Ibsen dette. 379)

Stævningsmænd for Peder Pedersen i Kværndrup er Peder Andersen i Kværndrup og Hans Nielsen samme sted. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Else Peders i Kværndrup, Anne Esbørnsdatter, samme sted, Niels Hansen, samme sted, Maren Hansd. til at afgive vidnesbyrd, og Peder Pedersen Kåbeløs til at forsvare sig derimod. 380)

Tingsvidne til Peder Pedersen i Kværndrup på de vidnesbyrd han i dag fik på tinge.
Laurits Hansen i Kværndrup fremstod og bevidnede ved ed med oprakte fingre, at dengang Niels Pedersen i Clostergård i var død, da kom Peder Pedersen til ham og Rasmus Clemmensen og bad dem om at bære en kiste til Clostergård, hvor Niels Pedersens lig skulle lægges i. Det gjorde han også sammen med Rasmus Clemmensen, og de lagde Niels Pedersens lig i kisten. Desuden sendte de efter Peder Pedersens ønske en anden kiste til Niels Knudsen, hvor de lagde Niels Pedersens
hustrus lig i, og de førte begge ligene til kirkegården.
Else Peders i Kværndrup bevidnede, at nogen tid efter at Niels Pedersen, som boede i Clostergården i Kværndrup, var død, da kom Peder Kåbeløs ind til Peder Pedersens. Da spurgte Peder Pedersen Peder Kåbeløs, om han ville unde ham sin part af de seks gæs, som Niels Pedersen havde efterladt sig, for den kiste, han havde leveret til Niels Pedersens lig. Da svarede Peder Kåbeløs ja, han ville ikke bedrøve den dødes ord, da Niels Pedersen selv havde givet ham dem.
Anne Esbørnsdatter i Kværndrup bevidnede det samme. Og de vidnede alle under ed med oprakte fingre efter recessen.
Dertil svarede Peder Kåbeløs, at han ikke benægtede, jo at have været i Peder Pedersens hus og gård, og Peder Pedersen havde selv givet ham husly, men ved sin sjæl og salighed benægtede han, at han skulle have undt og givet Peder Pedersen
nogen del i de nævnte seks gæs. 381)

Peder Pedersen Kåbeløs spurgte Peder Pedersen i Kværndrup, hvem der havde ansvaret for de seks gæs, som de var uenige om. Dertil svarede Peder Pedersen, at Anne Mortens i Kværndrup, som Peder Kåbeløs havde fået nøgle af, for ham havde ansvaret for dem. 382)


Stævningsmænd for velv. Falck Giøe til Hvidkilde og Ejler Nielsen, foged samme sted, på hans husbond velb. Henrich Gyldenstjernes vegne, er Mads Pedersen i Egense og Mads Bendsen i Heldager. De bekræftede ved deres ed, at de i går for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Peder Hansen Lollik i Svendborg, Hans Eriksen i Brogade, Hans Madsen Holme, Hans Eriksen i Gerritsgade.
De bekræftede at have indkaldt dem mundtligt på gaden for at påhøre en anklage, sigtende vidnesbyrd og vedkendelse af ejendomsret. Og hvad yderligere velb. Falck til Hvidkilde og Henrik Gyldenstjerne til Svendsholm eller deres befuldmægtigede kan fremlægge mod deres bonde (Mads) Rasmus Pedersen i Dunkær på Ærø, som betaler landgilde til Sct. Jørgens Klosters fattige, angående de svin, som nævnte Rasmus Møller for nogen tid siden skal være frataget ud for nævnte kloster. De bekræftede at havde indkaldt Hans Richardsen og Jørgen Hock, borgmestre, Albert Nontstechert, Enoch Hansen, Rasmus Lauridsen, Niels Jørgensen, rådmand, samme sted, Niels Christoffersen og Frands Folmersen for bykæmneren til at møde samme tid og sted, om de havde noget at svare, hvad de eller deres fuldmægtige da ved at forelægge både imod eden og de ovennævnte.
Endvidere bekræftede de, at de samme dag havde været i Strandhuse, og derfra til i dag havde indkaldt alle dem, som bor der, altså kun i Strandhusene og i Sct. Jørgens Gård samt Niels Wulff i Brydegård til at vidne og bekende sandheden.
Dertil svarede Jørgen Hock, borgmester i Svendborg og Niels Jørgensen byfoged samme sted, at de ikke mente at kaldet er så lovligt, som det skal være, da der kun er indkaldt til tinget med 8 dages varsel. De mener, at de, som bor i en
købing og bliver indkaldt til herredstinget, skal have 14 dages varsel.
Hertil svarede velb. Falck Giøe og Eiler Nielsen på sin husbonds vegne, at når købing eller birk ligger i herredet, er 8 dages kald lovligt nok efter recessen og birkeretten, og at købing og birk er underlagt retten, og krævede efter re-
cessen, da de nu er til vedermålsting, burde dette også efter recessen holdes for gyldigt. Og Jørgen Hock og Niels Jørgensen krævede dom. Og dommeren optog denne sag til i dag om 8 dage. 383)

Tingsvidne til velb. Falck Giøe og Eiler Nielsen på sin husbonds vegne, på at Hans Madsen Holme i Svendborg, havde indleveret en seddel for retten, som lyder:
Jeg Hans Eriksen, borger i Svendborg, erkender og gør vitterligt, at eftersom velb. Falck Giøe og Eiler Nielsen, foged på Hvidkilde, har ladet nogle her i Svendborg indkalde til Sunds Herredsting angående nogle svin, som ved Sct. Jørgens gård af forskellige årsager blev holdt tilbage, og eftersom jeg efter øvrighedens befaling var med til at tilbageholde de nævnte svin, skal der ikke vidnes mod, at jeg på nogen måde er indkaldt af nævnte Falck Giøe eller Eiler Nielsen til at møde ved Sunds Herredsting i sagen.
Til yderligere bevis har jeg underskrevet dette med egen hånd. Svendborg den 8. december 1630. Hans Eriksen, egen hånd. 384)

Ejler Nielsen og Peder Nielsen, fogeder på Hvidkilde, fremlyste 9 svin. De 8 er hvide og har et hul igennem det højre øre og har en stynet revne i det venstre øre og aftagne mærker i samme øre. Det niende er lille og sortagtigt og stynet på det højre øre. De findes nu frit og åbent på Hvidkilde. De har været brændt, men brændemærket er uigenkendeligt. 385)

Velb. Falck Giøe overlod til de 5 mænd, som sidste gang forlod tinget, at afgøre om hans bonde skal foretage ny indkaldelse for at få sin ret, og de derfor skal give hver 1 sletmark, eller hvis bonden på grund af den første indkaldelse ikke kan få sin sag for, da at lade sagen stå åben. 386)

Stævningsmænd for Ernst Mortensen i Ollerup på hr. Malti Sørensen, i Skerninges vegne er Hans Nielsen i Skerninge og Rasmus Knudsen i Skerningeballe. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt
Hans Nielsen i Sandbjerget i Skerningeballe til 8 synsmænds afgørelse, samt alle Øster Skerninge sognemænd. 387)

Stævningsmænd for Tomas Henrichsen, foged på Egeskov, er Knud Knudsen i Egeskov og Mads Rasmussen, samme sted. De bekræftede ved deres ed, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt hr. Mons Hansen, Kværndrup, Niels Pedersen, Kværndrup,
Rasmus Sørensen, Falde, Peder Pedersen, Kværndrup, Laurits Andersen, samme sted,
Laurits Hansen, Hans Knudsen, Jep Knudsen, Niels smed, Henrich Jensen, Jørgen skræder, Peder Jensen, Peder Madsen, Peder Mule, Hans Sørensen, Knud Rasmussen,
Jørgen Rasmussen, Niels Hansen, Peder Kåbeløs, Mads Carstensen, Rasmus Jensen,
Rasmus Laursen, Hans Knudsen, Jep Pedersen, til sandhed at vidne og tilstå. Og Oluf Vinter til at svare mod vidnesbyrd. 378

Tingsvidne til Tomas Henriksen, foged på Egeskov, på Mads Rasmussen degn i Kværndrups vegne, på at han havde indkaldt de følgende til i retten for sandhed at vidne og tilstå.
Så fremstod Mogens Hansen, sognepræst i Kværndrup sogn, og vidnede under ed med oprakte fingre, at for ham er det vitterligt sandt, at Oluf Vinter i Kværndrup godvilligt og frivilligt kom på Kværndrup kirkegård og afleverede det brev til
hr. Mogens Hansen, som Tomas Henriksen har givet Oluf Vinter angående Mads Hansens gods, som døde i Egeskov. Og Oluf Vinter samtykkede i, at Mads degn i Kværndrup skulle gemme brevet indtil han fik det brev, som han ifølge samme brev havde skrevet for Oluf Vinter.
Niels Pedersen Kværndrup vidnede, at han ikke havde hørt Oluf Vinter klage over, at et brev skulle være holdt tilbage for ham. Og han havde heller ikke hørt, at Mads degn på nogen måde skulle have taget noget brev eller andet fra ham. Han ved ikke andet end godt at sige om ham.
Peder Pedersen, Jørgen Hansen, Niels Ibsen, Niels Hansen, Peder Pedersen Kåbeløs, Mads Carstensen, Hans Knudsen, Jep Pedersen bevidnede, at Mads degn i Kværndrup i år læste et brev, som var kommet fra deres husbond. Så afkrævede Oluf Vinter ham et brev, som han havde overladt ham. Da svarede Mads degn, at han skulle få brevet, når han fik det andet brev igen, som han havde skrevet for Oluf Vinter. Og Oluf havde spurgt, om han ikke havde betalt ham for det brev, han havde skrevet for ham. Dertil svarede Mads degn ja. Han havde ikke hørt, at Oluf Vinter på stævnet havde klaget over, at der var taget et brev fra ham. Og han gaav ham et godt ry alle måder.
Peder Pedersen bevidnede hvad hr. Mogens Hansen havde sagt. Laurits Hansen, Hans Knudsen, Rasmus Jensen, Niels Madsen smed, Peder Stensen, Jep Knudsen, og Rasmus Knudsen vidnede, at han ikke kendte noget til sagen før nu. Peder Mule vidnede
det samme. De vidnede alle under ed med oprakte fingre efter recessen.
Dertil svarede Oluf Vinter, at han havde sagt til Mads degn i Kværndrup, at han skulle passe godt på brevet. Blev det borte, ville han kræve det af ham igen. Og det var ikke imod hans vilje, at Mads degn fik brevet. Senere benægtede Oluf Vinter dette, og sagde det var imod hans vilje, at Mads degn fik brevet. Men det sidste røg ved en fejltagelse ud af lommen på ham. 389)

Tingsvidne til Peder Nielsen foged på følgende vidnesbyrd, som blev afgivet på tinge af Hans Poulsen i Skerningeballe.
Han var i fredags for 5 uger siden med Niels smed, Skovsbo ved Vornæs land, hvor Niels smed havde fundet sin ambolt i den store båd, som lå for anker. Den var han med til at føre ud sammen med tåsingefolk. Niels Laursen på Kærstrup kom også til båden. Da de kom op i båden, ville de tage ankeret op. Så sagde Niels smed til dem, at her har jeg fundet mine koster, og her vil jeg blive, til min husbond kommer. Og det var mod hans vilje, at de førte båden bort fra, hvor den lå for anker. Hans Mortensen, samme sted, vidnede det samme. 390)

Tingsvidne til Ernst Mortensen i Ollerup.
Rasmus Laursen, Stågerup, Marcus Christensen, Hans Andersen, Laurits Andersen, samme sted, Niels Bendsen, Ollerup, Hans Ibsen, Anders Ebbesen, Jørgen Hansen, samme sted.
De fortalte, at de havde pæleafmærket vejen fra Skerninge til Niels Laurdsens tofte. Det er den vej, hvor man om vinteren ikke kan komme frem uden fare for sit liv. 391)

De meddelte også, at de havde synet Hans Nielsens boglig i Skerningeballe. Den har mangler for 21 sletdaler. 392)

Tingsvidne til Niels Pedersen, på hvad Peder Nielsen ... 393)

Niels Nielsen i Tved rejste sag mod Knud Rasmussen i Heldager ... 394)

Tingsvidne og søgsmål til Niels Christoffersen, bykæmner Svendborg, for det, han ved 6 afhøringer var blevet tilkendt.
Hans Poulsen i Skovmøllen, Søren Hellesen i Øverste Ørkild Mølle, Jost Sørensen samme sted og Rasmus i Nederste Ørkild mølle blev dømt til at have forbud mod at afføre avl fra Ørkilds Fangs jorder så længe der er tingsvidne på, at det er ulovligt. 395)

Onsdag den 15. december 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, Frands Folmersen

Vidner Jørgen Hansen, Kværndrup, Peder Stensen, Rasmus Jensen, Peder Hansen, samme sted, Anders Hansen, Kirkeby, Peder Mortensen, samme sted, Laurits Hansen, Ollerup, Rasmus Sørensen, Falde.

Stævningsmænd for Knud Rasmussen i Heldager er Oluf Madsen i Heldager og Hans Jensen samme sted. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Hans Rasmussen, Tved. Hans Lauritsen, Niels Kjeldsen,
Tomas Dinesen, samme sted til dom og afhøring 396)

Tingsvidne og afkald tl Peder Hansen, Hemmedrup, på at Jørgen Michelsen i Sørup gav Peder Hansen fuld og fast, tryg og urykkelig afkald på al arv og løsøre, som han fik i lod og arv efter sin afdøde Moder Maren Pedersdatter, som boede og døde i Hemmedrup. 397)

Bekræftelse på at Ernst Mortensen i Ollerup for Ditlev Iversen i Ollerup var blevet enig med Peder Mortensen i Stågerup om at udsætte til første ting efter jul, mod at sagen står ved fuld magt. 398)

Stævningsmænd for Hans Hieriksen i Høje er Staffen Pedersen i Høje og Mads Jensen, samme sted. De bekræftede ved deres ed at de i går for 14 dage siden til i dag havde indkaldt Jens Christensen, Høje, Hans Lauridsen, Rasmus Pedersen midt i byen, Jens Mortensen, gamle Rasmus Pedersen ved Surhøjs led, Oluf Nielsen, samme sted til at vidne. Laurits Nielsen i Vandmosegård at svare imod vidnesbyrd. 399)

Dommeren optog sagen mellem velbyrdige Falck Giøe og borgmester Jørgen Hoch på bordmesttre og råd og bys vegne, angående den indkaldelse de er uenige om, til i dag om 14 dage, og sagen står ved fuld magt. 400)

Bekræftelse på det, som Jens Rasmussen i Tved på tinget meddelte, at han ikke havde fået noget af Anders Stigsens bo efter sin fader og moder. Herefter begærede Peder Nielsen foged på Hvidkilde et tingsvidne. 401)

Tingsvidne og afkald til Peder Nielsen, foged på Hvdkilde, på Anders Hansen i Kirkebys vegne, på at Jens Rasmussen i Tved gav nævnte Anders Hansen og hustru fuld og fast, tryg og urokkeligt afkald på ald arv og løsøre, som hans hustru Kirsten Pedersdatter kunne på i lod og arv efter hendes afdøde fader og moder, Peder Andersen og Anne Lauredsdatter, som boede og døde i Kirkeby. 402)

Tingsvidne til Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på Oluf Vinter i Kværndrups vegne, på at han i retten med velb. landsdommerens stevning havde indstævnet følgende til at vidne sandhed og bekende.
Så fremstod Kirsten Madsdatter i Kværndrup, vidnede ved ed med oprakte fingre efter recessen, at ca. 14 dage Alle Helgensdag som var en mandag, da gav Oluf Vinter Simon Kok 2 daler for noget hø, som stod i Trunderup ved Knud Olufsens stuehusgavl. Og nævnte Simon Kok, som nuu bor uden for Nørreport ved Odense, gav Oluf Vinter tilladelse til at føre høet hen, hvor han lystede.
Eskild Christensen i Kværndrup vidnede det samme.
Hertil fremstod Rasmus Sørensen på Falde og sagde til nævnte Eskild Christensen, at han skulle få skam på sine kæber, hvis han havde vidnet andet end sandheden.
Peder Nielsen i Bobjerg bevidnede, at nogle uger før Alle Helgensdag kom han ind til Oluf Vinter i Kværndrup. Så kom Simon Nielsen, som er født i Kværndrup, også derind og spurgte Oluf Vinter, om han ville byde på det, han talte om i går.
Dertil svarede Oluf Vinter, at han ville give ham 2 rdl. Men Simon sagde, at han ville have 9 mark. Så gav Oluf Andersen ham 2 rdl. for noget hø, og Simon Nielsen gav Oluf Vinter lov til at flytte og bortkøre høet. Men hvor høet var, det vidste Peder Nielsen ikke. Alle vidnede eden med oprakte fingre efter recessen.
Hertil svarede Rasmus Sørensen i Falde, at hvis Oluf Andersen Kværndrups vidner skal have nogen indflydelse på det hø, som Rasmus Sørensen tidligere har ført vidner på, og som Oluf Andersen skal have borttaget, så mente han, at hans vid-
ner burde have kald og varsel, hvis de førnævnte vidner på nogen måde skulle komme til at skade ham eller hans vidner.
Peder Nielsen påberåbte sig da at føre flere vidner i denne sag, det var Christoffer Jørgensen og Jep Knudsen i Odense.
Rasmus Sørensen spurgte derefter nævnte Peder Nielsen, om han havde endnu flere vidner at føre, så måtte han opgive deres navne nu.
Men Peder Nielsen svarede, at han for øjeblikket ikke havde flere vidner. 403)

Dom til Mads Nielsen i Øster Hæsinge på Laurits Pedersen i Wores vegne over Rasmus Sørensen i Falde. Dommeren dømte Rasmus Sørensen til i retten at stå til ansvar over for Laurits Pedersen, for det, som han imod dennes vilje har fået af dennes tilkommende arv. Og hans beskyldning står vedd magt. 404)

Tingsvidne til Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på at det vidnesudsagn han sidste onsdag havde bedt om fra Peder Madsen i Kværndrup, men som man, på grund af mørket og aftenen ikke havde kunnet nedskrive. Derfor fremstod nævnte Peder Nielsen nu og vidnede ved ed med oprakte fingre efter recessen, at sidst i byghøsten fik han (Peder Madsen) en skrivelse hos husbonds foged, og han bad degnen læse brevet for sig, og Oluf Vinter var også til stede. Da hørte han Oluf Vinter kræve Mads degn for et brev, men han huskede ikke hvad svar, denne gav. Det skete også i overværelse af Jep Pedersen i Kværndrup. 405)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, meddelte og tilkendegav, at dersom Mads degn i Kværndrup eller andre på hans vegne ville betale den kost og tæring, han har haft i sagen med brevet, som han er anklaget for, så ville han for sin hus-
bonds skyld afstå fra at føre sagen, altså hvis han inden søndag får sine udgifter dækket og Oluf Vinter skadesløst får sit brev tilbage. 406)

Tingsvidne til Tomas Henriksen, foged på Egeskov, på at Peder Madsen i Kværndrup vidnede ved ed med oprakte fingre, at han ikke havde hørt Oluf Vinter i Kværndrup klage over, at Mads degn skulle have taget noget brev fra ham. 407)

Tingsvidne til Tomas Henriksen, foged på Egeskov, på en seddel, som Peder Nielsen, foged på Hvidkilde havde indleveret til retten, og som lyder således:
Eftersom Tomas Henriksen, foged på Egeskovgård, har stævnet mig til Sunds Herredsting, så appelerer jeg til min gejstlige øvrighed, om der at svare og vidne, når jeg lovligt bliver indkaldt. Kirkeby den 15. december 1630. Claus Juul. 408)

Tomas Henriksen, foged på Egeskov, besvarede Peder Nielsen, foged på Hvidkildes tilbud i sagen angående Mads degn i Kværndrup og et brev, at Mads degnhavde givet sin husbond sagen, og han er også god for at betale, hvad udgifter der
dermed er forbundet. Og han havde tillid til dem, som skulle føre sagen. Og udgifterne ville han betale, når han blev krævet for dem.
Tomas Henriksen, foged på Egeskov, tilbød i dag brevet, som Tomas Henriksen har givet Oluf Vinter, hvis Oluf Vinter eller nogen anden ville modtage det på hans vegne. Mads degn havde ligeledes tidligere tilbudt at udlevere brevet her på
tinge, og også i Lunde kirke, hvor han efter provstens første stevning, var indstevnet til. Men ingen var til stede, som ville modtage det.
Hertil svarede Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, at han på Oluf Vinters vegne gerne vil modtage brevet, hvis han får dækket de udgifter, han har brugt på sagen, for han ønsker ikke at føre yderligere trætte, hvis han nu får dækket sine udgifter. Hvis ikke, kunne han ikke modtage brevet. 409)

Stævningsmænd for Rasmus Pedersen i Høje er Rasmus Rasmussen i Høje og Peder Rasmussen samme sted. De bekræftede ved deres ed,at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Rasmus Esbørnsen i Tved til at modtage dom. 410)

Dommeren dømte Peder Andersen i Kværndrup til at tage imod flæsket fra Hans Nielsen og give han hans penge. 411)

Peder Andersen fandt .... A..... i Kværndrup for 3 mark penge hun er ham skyldig. 412)

Dom til Peder Rasmussen i Høje på frue Ellen Marsvins vegne over Rasmus Esbørnsen, Tved for hans landgilde. 413)

Onsdag den 22. december 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, Frands Folmersen

Vidner Hans Sørensen, Kværndrup, Peder Mule, Rasmus Knudsen, Jep Knudsen, samme sted, Hans Rasmussen, Tved, Knud Bendsen, Tved, Rasmus Christensen, Skovhuset
Peder Olsen, Ollerup

Ditlev Iversen i Ollerup og Karen Ivers samme sted ville svare på anklagen fra Ernst Mortensen, Ollerup, på ridefogedens vegne ved det første fulde ting efter jul. Og sagen står ved fuld magt. 414)

Dommeren anmeldte Christen Rasmussen i Skårup på hans husbonds vegne til det første ting efter jul, og sagen står ved fuld magt. 415)

Tingvidne og afkald til Bertel Madsen i Egense på at Erik Rasmussen i Egense på sin steddatter Appelone Jensdatters vegne gav Bertel Madsen fuldt afkald på al arv og løsøre, som nævnte Apellone Jensdatter kunne få i lod og arv efter hendes
afdøde fader Jens Bertelsen, med undtagelse af de 8 daler, som Mads Bertelsen skal have for at opføde Apelone Jensdatter til hendes gavn og bedste. 416)

Tingsvidne til Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, fuldmægtig på Oluf Vinters vegne, på at han med velb. landsdommerens stevning, til i dag havde indstevnet efterfølgende til at vidne sandheden om nogle ord, som nævnte Oluf Vinter i Kværndrup, skulle have udtalt på Sunds Herredsting den 8 december, før der den dag blev indført noget i tingbogen. Det er imod Tomas Henriksens vidnesbyrd. 417)

Tomas Henriksen, foged på Egeskov, imødegik den stevning, som
Peder Nielsen, foged på Hvidkilde og fuldmægtig på Oluf Vin-
ter i Kværndrups vegne, i dag på tinget havde ladet læse og
påskrive. 418)

Bekræftelse på det, som Tomas Henriksen på Egeskov på Mads Rasmussen degn i Kværndrups vegne på den ene side, og Peder Nielsen, foged på Hvidkilde på Oluf Vinter i Kværndrups vegne på den anden side, i dag venligt og vel er blevet forligte om i sagen om brevet, hvorover de var uenige.
Og det på den måde, at Tomas Henriksen afleverer det nævnte brev til herredsfogeden, og at Oluf Vinter derefter tager imod det.
Derimod skal det brev, som Mads degn har afskrevet efter det nævnte brev, være dødt og magtesløst, og ikke komme Mads degn til hindring eller skade på nogen måde. På samme måde alle andre breve, som i har cirkuleret i denne sag skal kas-
seres, og ikke være nogle af parterne til hindring eller skade, enter det er nabobønder eller andre, der kunne komme på tale. 419)

Tingsvidne til Peder Hansen i Egebjerg, på at Niels Bonde i Egebjerg meddelte, at han med sandhed kan sige, at den gård i Egebjerg, som Rasmus Lauritsen boede på, siden nu sidst i høsten har stået tom, hvorfor der ikke kan betales konge-skat deraf. Hans Hansen, Rasmus Jespersen, Niels Pedersen sammested meddelte det samme. 420)

Tingsvidne til Jørgen Nielsen, Sørup på det, som Hans Nielsen i Egense vidnede og meddelte, at han med sandhed kan sige, at det hus i Sørup, som Jørgen Mikkelsen boede i, står tomt og har stået tomt siden påske. Erik Rasmussen, Jep Hansen samme sted meddelte det samme og også Søren Hansen. 421)

Stævningsmænd for Niels Hansen, foged på Lehnskov, er Erik Rasmussen i Egense og Morten Jensen samme sted. De bekræftede at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Jep Hansen, Egense til afhøring og dom. 422)

Stævningsmænd for Hans Rasmussen i Tved er Mads Lauritsen i Tved og Mads Hansen samme sted. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 8 dage til i dag havde indkaldt Knud Rasmussen, Heldager til afhøring og dom for 18 mark penge - 3 års leje af Tved Kirkelade, som afdøde Rasmus Christoffersen skyldte og 8 daler for sig selv. Og han krævede dom afsagt. 423)

Samme stævningsmænd bekræftede også at de i dag for 8 dage siden på Niels Nielsen i Tveds vegne havde indkaldt Knud Rasmussen i Heldager til afhøring for 3 mark, som afdøde Rasmus Christoffersen var ham skyldig for 3 læs halm og 10 sække havre og et vindue. 424)

Bekræftelse på at Niels Hansen, foged på Lehnskov, tilspurgte Jep Hansen i Egense, om han ikke havde lovet sin husbonde 24 daler eller et par okser som erstatning for et træ. Hertil svarede Jep Hansen, at det kunne han ikke nægte. 425)

Peder Olufsen i Ollerup krævede Michel Hansen, tjenede i Bærholm, for 4 1/2 mark kongeskat. 426)

-----------------
Denne Sunds Herreds tingbog er nummereret og talt efter, og der er deri 182 blade. Denne bog er lavet fordi der ikke var mere papir i den anden tingbog.

Svendborg den 19. juli 1630
Bertel Hansen
H. Hansen