Sunds Herreds Tingbog fra 1630 Del 2

| |
For ca. 10 år siden transkripterede Arne Ottesen fra Ribe Sunds Herreds Tingbog fra 1630. Den originale transkription står på Landsarkivet i Odense.

Den ordrette transkription er næsten uforståelig for nutidsdanskere, og Arne Ottesen bad mig om at lave en oversættelse. Det gjorde jeg ved hjælp af bl.a. Kalkers Ordbog over det gamle danske sprog - men jo længere jeg kom jo mere usikker blev jeg på det jeg lavede. Der er sikkert mange ting jeg har mistolket også med hensyn til juraen i stoffet. Dette gjorde, at jeg aldrig fik gjort dette arbejde færdigt. Jeg mente og det gør jeg stadig, at min oversættelse ikke er korrekt nok til at stå på landsarkivet. Men på den anden side så rummer den en beskrivelse af, hvad der foregik på tingstedet, og der er også så meget navnestof, som måske kan bruges af nogle slægtsforskere.

Tingbøgerne er opdelt i nedenstående afsnit:
Sunds Herreds Tingbog 1
Sunds Herreds Tingbog 2
Sunds Herreds Tingbog 3

Endvidere udvalgte dommeren til Peder Nielsen på Hvidkilde, på hans husbonds vegne: Niels Wulff i Brydegård, Jørgen Nielsen i Sørup, Rasmus Jensen i Skovsbogård, Anders Stigsen i Kirkeby, til at syne alle hans husbondss skove på Fyn for hvor meget olden der findes. 140)

Stævningsmænd for Laurits Andersen i Ullemose er Oluf Hansen, Skerningeballe og Mads Andersen i Ullemose. De bekræftede de ved deres ed i dag for 8 dage siden at have indkaldt Mads Hansen, Skerningeballe, Per Olsen, Skerningeballe,
Anders Hansen, Skerninge, Hans Mortensen, Skerningballe, Hans Poulsen, Skerningeballe, Hans Pedersen, Skerninge, som vidner og til at stå til ansvar overfor retten, og Jens Jensen i Skerninge til at svare på anklage og modtage dom til i dag om 14 dage og i dag om 5 uger. 141)

Stævningsmænd for Niels Christensen, borger og bykæmner i Svendborg på borgmester, råd og byens vegne, er Anders Terkelsen og Niels Hansen, borgere i Svendborg. De bekræftede ved deres ed i går for 8 dage siden at have indkaldt
Hans Pedersen, smed i Tved, Hans Knudsen, Tved, Erik Eriksen, Tved, Christoffer Sørensen, Skovmøllen, Jesper Hansen, på Bjørnemose, Christen Rasmussen, samme sted, Søren Hellesen i Øverste Mølle, Jost Hansen, samme sted, Jep Rasmussen i Nederste Mølle, for at modtage dom og stå til ansvar overfor retten og bevise deres adkomst. 142)

Dom til Niels Christoffersen, Svendborg, på borgmester og råds vegne, i Svendborg, over ... (herefter 7-8 tomme linier) 143)

Morten Pedersen klagede over, at han sidste fredag, da han kørte fra Svendborg blev han undervejs forulempet og slået ned. Han fordrede 4 mænd fra tinget til at vurdere hans skader. Fra tinget udmeldtes:
Anders Hansen, Skerninge, Peder Mortensen, Høje, Hans Pedersen, samme sted, Christen Rasmussen,Bjørnemose, som kom til bage til tinget og oplyste, at han havde 3 slag på venstre øre, 1 blodigt slag i hovedet bagved samme øre, 1 blodigt slag på vensstre hånd, og 1 blåt slag på højre arm.
Morten Pedersens klage lød på, at han i vognen blev slået i jorden, og da han kom ned af vognen, blev han igen slået til jorden. Endvidere var var hans tørklæde med penge i samtidig forsvunden. Morten Pedersen gav Mads Pedersen i Rødskebølle, Peder Holsts søn og Ramus Jostesens svend den fulde skyld og lagde sag an mod dem, og han efterlyste en lovregel, som denne sag kan dømmes efter. 144)

Stævningsmænd for Hans Madsen, borger i Svendborg, på vegne velbårne Jørgen Mund og Niels Jørgensen i Svendborg, er Abraham Lauridsen og Hans Jørgensen Hamle i Vejstrup. De bekræftede med ed efter recessen, at de i går for 8 dage siden
havde indkaldt Per Madsen Højgård i Trunderup og forbudt ham at give eller levere noget landgilde, før der er foretaget fordeling (likvidering) mellem kgl. majestæts kreditorer, da afdøde Hans Urne også har været indført (haft pant) i Anne Billes gods. 145)

Stævningsmænd for Børge Pedersen, borger i Svendborg, er Rasmus Henriksen og Jens Sørensen i Svendborg. De bekræftede ved ed, at de i dag for 14 dage siden, til i dag havde indkaldt Rasmus Knudsen i Albjerg til at møde her ved tinget, og i dag 8 dage indkaldt Karen Olufsdatter i Dongshøjrup, Peder Nielsen, samme sted, og Knud Bendsen i Tved til at vidne. Og Jens Jørgensen, Heldager, Hans Hansen, samme sted, Rasmus Olsen, Anne Andersdatter og Kirsten Andersdatter samme sted med deres lavværger. Maren Mortens samme sted med hendes lavværge til svare på afgivet vidnesudsagn om adkomst og at modtage dom. Og Niels Jensen i Dongshøjrup til at svare på afgivet vidnesudsagn. 146)

Landstingsrytterne Hans Lauritsen i Kogtvedgård og Niels Christensen i Kogtved meddelte, at de havde haft bud til landstinget i onsdags. Der var gode tidender. 147)

Niels Jensen i Dongshøjrup spurgte Børge Pedersen i Svendborg, hvem der er medarving til den dyne og det gods, som han kræver Maren Mortens i Heldager for. Herpå svarede Børge Pedersen, at han ikke mener at være pligtig til at svare på dette spørgsmål, men da han er indkaldt til værneting, vil han svare. Han meddelte, at Rasmus Knudsen i Albjerg er medarving på hans kones vegne, Knud Bendsen i Tved, Karen Olufsdatter, Dongshøjrup, Hans Olsen og Peder Andersen i Oure er arvinger. 148)

Dommeren optog sagen mellem Børge Pedersen i Svendborg og Maren Mortens i Heldager til i dag 3 uger.149)

Mads Pedersen i Kværndrup spurgte Peder Mortensen i Høje,, om han ikke afleverer sit landgildesmør i tønder ligesom kongens fæstere (tjenere) i Trunderup og Kværndrup. Hertil svarede Peder Mortensen i Høje, at han har boet i sin gård i 16 (?26) år, og haft soldater i 8 år, og afleverede da ikke noget landgilde, og han kendte ikke noget til nogen tønde. Mads Peersen spurgte endvidere, om Peder Mortensen ikke havde leveret landgildesmør, da han blev fri for soldaterhold, og om han ikke selv tog det smør med sig hjem, som han levnede, når han leverede smør. Og Peder Mortensen svarede, at han ikke havde behov for at smide det på gaden. 150)

Dom over Mads Pedersen, Trunderup på den ene side og Peder Mortensen i Høje på den anden side, som gik ud på at Ernst Mortensen i Ollerup dømte Peder Mortensen til at genanskaffe en tønde til at levere smør i, når han får mulighed for det,
da han ikke nægter, at have taget tønde og tiloversblivende smør med tilbage, når han har leveret smør. 151)

Tingsvidne til Laurits Hansen i Svendborg på, at Jep Hansen i Egense stod frem på tinget og vidnede, at han havde solgt Laurits Hansen et hellinnet (rent hør, lærred) farvet skørt med 2 runde sorte snore på, som han fik for nogen gæld, og
han har fuld ret hertil, uden at andre kan gøre krav gældende. Og Jep Hansen berettede, at det er det selv samme skørt, som Laurits Hansen har overdraget den mand i Kolding, og som han er uenig med. Jep Hansen og Laurits Hansen hermed stod til vedermålsting, hvad hermed er noteret. 152)

Onsdag den 15. september 1630

Dommer: Mads Pedersen, Trunderup
Forseglere: Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård og F. Folmersen
Vidner: Peder Olufsen, Ollerup, Laurits Rasmussen, Hans Ibsen, Ollerup, Marcus Hansen, Ollerup, Laurits Andersen, Stågerup, Peder Mortensen, Kirkeby, Peder Jensen, Skerninge, Hans Pedersen, Skerninge, Søren Nielsen, Skerninge,
Dommeren udvalgte for Laurits Olsen i Ollerup følgende synsmænd til at syne og se de skove, som ligger under Nielstrup: Ernst Mortensen, Ollerup, Rasmus Hansen, Anders Ebbesen, Mads Jørgensen, Niels Mørck, alle Ollerup, 153)

Stævningsmænd for Hans Nielsen i Egense, på hans husbonds vegne, er Mads Persen i Skovsbo og Hans Lauritsen, samme sted. De bekræftede ved deres ed, i dag for 8 dage siden at have indkaldt unge Laurits Pederssen i Kogtved og Rasmus Jørgensen, samme sted, til dom og afhøring, samt Jep Hansen, Egense til vidne. 154)

Bekræftelse til Peder Madsen, på hans velbårne herskab Claus Daas vegne, på hvad nedennævnte synsmænd: Per Madsen, Oluf Andersen, Niels Ibsen, Jep Persen alle fra Kværndrup ... herefter ca. 6 tomme linier. 155)

Tingsvidne til Hans Nielsen i Egense, på hans husbonds vegne, på de vidnesbyrd han fik på tinge, nemlig Jens Sørensen i Hvide Mølle, som vidnede ved ed med oprakte fingre efter recessen, at han i går for 8 dage siden på Hvidkilde så, at Jep Hansen i Egense havde tiendekorn, blandkorn og havre, som var så slet og dårligt og ædt af kvæg, at det ikke kiunne antages til tiendekorn. Jens Hieriksen, Egense vidnede det samme, Rasmus Hansen, Egense ligeledes, begge ved ed med oprakte fingre efter recessen. Dertil svarede Jep Hansen i Egense, at han ville levere noget andet fejlfrit korn, som han har avlet. 156)

Stævningsmænd for Hans Poulsen i Tved er Jørgen Hansen og Jørgen Knudsen i Tved. De bekræftede med deres ed, i dag for 8 dage siden at have indkaldt: Laurits Olsen i Tved, Hans Hansen og Maren Jensdatter samme sted med hendes lavværge,
til at vidne og stå til ansvar overfor retten, og i dag for 14 dage siden til i dag at have indkaldt Rasmus - Kolding i Svendborg at svare på anklage. 157)

Stævningsmænd for Anders Grå i Øster Skerninge er Jep Hansen og Rasmus Persen i Egense. De bekræftede med deres ed, i går for 8 dage siden at have indkaldt Bertel Madsen i Egense tilat modtage dom og stå til ansvar overfor retten. 158)

Samme stævningsmænd bekræftede også, på vegne Erik Rasmussen i Egense, i går for 8 dage siden, til i dag at have indkaldt Bertel Madsen, Knud Bertelsen og Mads Bertelsen, alle i Egense til at modtage dom og stå til ansvar overfor retten for, hvad de med rette kan beskyldes for. 159)

(Her står stævningsmænd, men må nok være): Tingsvidne til Hans Poulsen i Tved på, at han havde indkaldt efterfølgende til at vidne sandt og tilstå. Laurits Olsen i Tved kom frem og vidnede med sin ed ved oprakte fingre, at i sommer havde hans husbond sendt ham ud for at rive sammen på Hans smeds mål ved Dondse Høje der løber ned mod

Hundmaes engen, men da var høet fra Hans smeds forslet fjernet ved den venstre ende, og var revet ind på det næste mål vest for sammen med noget græs i små hove. Hans Hansen og Maren Jensdatter, begge fra Tved vidnede det samme. Herpå svarede Rasmus - Kolding, at en del af det, som præsten brugte, det brugte han samtidig med urette. 160)

Stævningsmænd for Tomas Henriksen, foged på Egeskov, er Hans Nielsen og Peder Jensen i Kværndrup. De bekræftede, i dag for 8 dage siden at have indkaldt Oluf Andersen Vinter til at modtage dom. 161)

Stævningsmænd for Mads Pedersen, Trunderup er Peder Hansen og Morten Eriksen i Bobjerg. De bekræftede, i dag for 8 dage siden at have indkaldt Peder Mortensen i Høje til at stå til ansvar overfor retten. 162)

Rasmus Andersen Kolding i Svendborg, udpegede Peder Mikkelsen og Anders Nielsen i Svendborg, og Hans Poulsen i Tved udpegede Rasmus Jostesen og Jørgen Jensen i Svendborg til forligsmænd, og gav dem fuldmagt til at forlige sig om al den uenighed der er imellem dem, både om høet og om jorden, og hvad de kommer frem til, vil de finde sig i. De skal mødes førstkommende lørdag, og førstkommende mandag skal de på Svendborg byting meddele deres afgørelse. 163)

Stævningsmænd for Peder Nielsen foged på Hvidkilde, på Hans Nielsens vegne, er Mads Persen og Hans Lauritsen i Skovsbo. De bekræftede, i dag for 8 dage siden at have indkaldt Jens Jørgensen i Heldager til at modtage dom. Han blev beskyldt
for være nævnte Hans Nielsen 9 rdl. hovedstol skyldig for byg og malt, som han har fået hos ham, og som ikke er blevet betalt. Og eftersom Peder Nielsen tidligere har tiltalt ham herfor, og sagen da blev udsat, fordi Jens Jørgensen skulle betale Hans Nielsen den samme sum, men da dette ikke er sket, og han har heller ikke villet tale det mindste med ham herom. Og eftersom Jens Jørgensen her på tinge har anerkendt en del af den omtalte gæld og har indrømmet, at han har modtaget det men ikke har bevist, at han har betalt det. Han mener derfor
han bør dømmes til at betale nævnte gæld inden 15 dage, eller frigøre sig med en 12 mands ed. Hvis ikke skal der gøres udlæg og registrering i hans bohave og gods, hvor det end findes, og således holde Hans Nielsen skadesløs i alle måder. Han krævede dom herfor. Derpå svarede Jens Jørgensen og nægtede at være Hans Nielsen noget skyldig, men mente, at han burde bevise med brev og segl eller en levende mands ord på, at han har fået noget af ham. Peder Nielsen svarede på Hans Nielsens vegne og begærede at Jens Jørgensen, at han skulle bekræfte sin benægtelse med ord med oprakte fingre, ellers mente han, at det ikke havde noget på sig, men at det var gjort som et forsøg på at befri sig for sin gæld. Hvilket han ikke mener at retten kan anerkende, og at det fremgår af loven. Og han kræver nu som før dom afsagt. 164)

Dommeren udvalgte til Niels Nielsen i Bobjerg, på lensmandens vegne, følgende synsmænd til at syne olden i kongens skove: Peder Hansen, Langkild, Anders Olsen, Tved, Hans Lauritsen, Høje, Hans smed, Tved, Jens Christensen, Høje, Hans Rasmussen, Tved, Jens Sørensen, Bobjerg, Anders Jørgensen, Holmdrup
De skal møde i skovene på mandag og tirsdag i den kommende uge, og aflægge beretning herom førstkommende onsdag. 165)

Ernst Mortensen i Ollerup tiltalte på menige Ollerup bymænds vegne Øster Skerninge sognemænd for imod deres vedtægt at have sluppet kvæget løs i deres ævre (græsmark). Herpå svarede: Hans Raun i Skerninge, benægtede ved sin sjæl, at hans kvæg ikke var på den mark på den tid. Niels Nielsen, Skerninge svarede på samme måde. Christopher Hansen på Holm, at hans kvæg ikke kom i ævret, før tre dage efter det var opgivet Anders Eggertsen, samme sted, svarede det samme. Christoffer Hansen og Henrik Henriksen samme sted, svarede at hans kvæg ikke kom i ævred før det blev opgivet. Laurits Andersen, Ullemose afgav samme vidnesbyrd. Rasmus Nielsen, Skerninge, svarede, at hans kvæg ikke kom i ævret før lørdagen efter at 8 mænd havde slået i ævret.
Ernst Mortensen i Ollerup, på Ollerup bymænds vegne, trak anklagen mod mændene i Skerningeballe og Ullemose tilbage, da de ikke havde sluppet kvæg i ævret imod vedtægten. 166)

Laurits Andersen, Ullemose, og Rasmus Olsen, Skerninge, lovede på deres egne og deres naboers vegne, at de ville gøre broerne på Øster Skerninge sognegrund færdige til i dag om 14 dage. 167)

Rasmus Olsen, oldermand i Øster Skerninge, og Niels Nielsen samme sted, lovede at give Ollerup bymænd 3 sletdaler i bøde, fordi de havde sat kvæg i ævret imod deres vedtægt, og at betale bøden første søndag efter st. Michelis dag, og erklærede at så mange, som de har bylov sammen med, skal betale. 168)

Ernst Mortensen, Ollerup, begærede afhøring af Egensemændene, fordi de ikke havde gjort vejen på deres sognegrund færdig. Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, og Niels Hansen, foged på Lindskov, gik imod dette og mente, at deres husbonds bønder skulle være angivet ved navn, ellers var indkaldelsen ulovlig. Og dommeren erklærede denne indkaldelse ulovlig. 169)

Jørgen Pedersen, Rårud, gav Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, fuldmagt til at inddrive de penge, som hans afdøde sønner Peder og Mads Jørgensen havde til gode, og som han selv er arving til, og at gøre og lade som om han selv var til stede, og han afleverede et testamente, som i dag er læst og påskrevet på tinge. 170)

Tingsvidne til Ernst Mortensen, Ollerup, på at Peder Mortensen, Stågerup, stod frem i retten og bad Ernst Mortensen undskylde hans hustru for de ord, hun her på tinget i ophidsethed havde utalt, for hun kender ingen skeløjede. Og Ernst
Mortensen frafaldt tiltalen. 171)

Stævningsmænd for Mads Jensen, Øster Skerninge, er Jacob Andersen og Jørgen Jensen, Øster Skerninge. De bekræftede med deres ed, at de i dag for 14 dage siden havde indkaldt Jens Jensen i Øster Skerninge til at modtage et købstilbud med fuldmagt, og derpå give det tilbud, som han og hans fuldmægtig kan have. 172)

Tingvidne til Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på hvad Mads Jensen, Øster Skerninge, erklærede på tinge. Da Peder Nielsen tidligere har forstrakt ham med en sum penge til hjælp, og han ikke har rede penge at betale med, så meddelte nævnte Mads Jensen, at han har overdraget Peder Nielsen alt, hvad han med rette kunne arve og få af ejendele og løsøre efter hans afdøde broder Peder Jensen, som boede og døe i Øster Skerninge. Han gav ham hertil fuldmagt til at gøre, hvad han fandt for godt. 173)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, tilbød Jens Jensen, Øster Skerninge, at de skulle overlade til dannemænd at forlige i sagen mellem dem, om hvad arv hans broder Mads Jensen tilkommer efter hans afdøde broder Peder Jensen, således at den langvarrige trætte og pengegæld kan blive bilagt. Dette indgik Jens Jensen på, og han begærede at hans broder Mads Jensen skulle fremlægge det skøde og anden adkomst, han måtte have til nogen ejendele i den gård i Skerninge, som Jens Jensen bor på, da hans fader har solgt samme gård for en rum tid siden. 174)

Stævningsmænd for Jens Jensen, Skerninge, er Mads Hansen og Laurits Hansen, begge Ollerup. De bekræftede med deres ed, at de i dag til om tre uger havde indkaldt Mads Jensen, Skerninge, til at modtage dom ved tinget. 175)

Tingsvidne til Hans Ovesen, Lunde, på, at Jens Christensen, Høje fremstod og erklærede, at nævnte Hans Ovesen er så vanfør, at han ikke kan tjene sin føde, men er nødt til at tigge sit brød hos gode folk Niels Hansen, Høje, Hans Pedersen, Lunde og Mads Jensen, Lunde. 176)

Jens Jensen, Skerninge krævede sin Bror Mads Jensen for nogle penge, han har tilgode efter en optegnelse. Mads Jensen svarede herpå og benægtede med sin højeste ed, at han skulle skylde ham noget som helst. 177)

Rasmus Rasmussen, Øster Skerninge, tilbød forlig med Dederik Marioron, borger i Svendborg, og Hans Madsen, samme sted. Anklagen blev derfor trukket tilbage for den del, der indtil videre er i indkaldelsen. 178)

Erik Rasmussen, Egense, fik af dommeren udpeget Hans Nielsen og Jens Hieriksen, begge Egense, til at være til stede, når han får noget gods leveret fra Bertel Madsen, Egense. 179)

Peder Jensen tilbød forlig med Niels Juull i Stågerup. Herefter ca. 1/3 side ubeskrevet. 180)

Onsdag den 22. september 1630

Dommer: Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere: Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, F. Folmersen

Vidner: Anders Marqvardsen, Holmdrup, Laurits Andersen, Ullemose, Peder Hansen Findsen, Skårup, Bertel Madsen, Banketofte, Frands Hansen, Åby, Ernst Mortensen, Ollerup, Hans Pedersen, Øster Skerninge, Laurits Henriksen, Egense

Stævningsmænd for Laurits Andersen, Ullemose, er Oluf Hansen, Skerningeballe og Mads Andersen, Ullemose. De bekræftede med deres ed, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt Niels Villadsen, Ollerup og Jens Sørensen, Kogtved, til at afgive vidnesbyrd og stå til ansvar overfor retten. Og Jens Jensen, Øster Skerninge til at svare på vidnesudsagn. 181)

Tingsvidne til Peder Hansen Findsen, Skårup og til Niels Pedersen, Skårup, på at Peder Findsen erklærede, at da han havde fået dom over nævnte Niels Pedersen, for at han skulle forlade den bolig, han bor i. Men Peder Findsen har nu på
grund af godtfolks forbøn og Niels Pedersens alder, givet Niels Pedersen tilladelse til at nævnte Niels Pedersen, de efterfølgende 2 år fra St. Michelisdag at regne, må blive i nævnte bolig mod at betale den sædvanlige årlige afgift, og når de 2 år er gået, må Niels Pedersen forpligte sig til at
forlade huset uden nogen forhalingstrætte eller anmodning og uden nogen omkostninger for Peder Nielsen. Nævnte Niels Pedersen lovede, at hvad Peder Findsen havde tiltalt ham for at være ham skyldig, ville han give han et ungt tødt øg for. Og hermed er Peder Findsen betalt, hvad Niels Pedersen er ham skyldig til i dag. Niels Pedersen lovede at levere Peder Findsen øget i morgen. 182)

Stævningsmænd for Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på hans og Jørgen Pedersen, Råruds vegne er Niels Villadsen og Hans (eller Niels) Jensen, begge Ollerup. De bekræftede med deres ed, i mandags for 8 dage siden at indkaldt Poul Pedersen,
skræder i Trunderup hos Niels skræder samme sted. Ligeledes indkaldt ham hos Hans Knudsen i Kværndrup til i dag angående en idømt bøde, som han skal betale, fordi han ikke hindrede og anholdt Christoffer Jensen i Bobjerg, da han dræbte og slog Jørgen Pedersens søn i Rårud ihjel. 183)

Stævningsmænd for Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, er Peder Rasmussen i Strandhusene og Jørgen Mikkelsen, Egebjerg. De bekræftede med deres ed, at de i lørdags for 6 uger siden var på Fynbo Landsting og derfra indkaldte Poul Pedersen i Trunderup, som var i ledtog med Peder Jørgensens drabsmand i Rå-
rud, til at modtage dom for hvad han med rette kan beskyldes for, og angav ham for at have været i ledtog med Christoffer Jensen, Bobjerg, som stak Peder Jørgensen i Rårud ihjel, og at han da ikke handlede efter kongl. majestæts lov, dateret København Slot den 22. maj 1620, om at forhindre manddræber, eller forfor straffes med udlæg og vurdering. 184)

Stævningsmænd for Mads Pedersen, Trunderup, er Laurits Hansen og Knud Nielsen, begge Kværndrup. De bekræftede med deres ed, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt alle Guldtvedmænd, Trunderupmænd, Kværndrupmænd, husmænd og pebersvende
til at stå til ansvar overfor retten, og i særdeleshed Niels Hansen, Egeskov, som hører under Fjellebro. 185)

Peder Rasmussen, foged på Vejstrup, tog til genmæle mod den anklage Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, i dag for 14 dage siden rettede mod Rasmus Hansen, Sørup, angående hans tiendekorn, og derfor Peder Nielsen, står fast ved at Rasmus Hansen ikke har givet tiende, som han burde gøre, så tilbød han at
lade Rasmus Hansens kornlod vurdere efter recessen, for den dag kornet blev talt på Sørup mark, var Rasmus Hansen kaldt til sin husbond og kunne derfor ikke være til stede, og da der siden kom regn og rusk, var han på grund af vejret nødt til at køre kornet i hus, og han har siden været på Hvidkilde med det tiendekorn, som han skulle give i tiende det år, men han fik det ikke antaget. Han mener derfor, han skal frifindes for denne anklage, og velb. Falck bør tage imod tienden. Peder Nielsen svarede hertil, at der skal gives lovlig kald og varsel før noget kan indskrives i tingbogen og slettes derfra, og dette svar var ikke varslet af stævningsmænd. 186)

Laurits Andersen, Ullemose, ønskede at føre nogle vidner angående en hest, som han tidligere her på tinget har påberåbt sig. Herpå svarede Ernst Mortensen, Ollerup, at Jens Jensen,Øster Skerninge i dag for tre uger siden sigtede Laurits Andersen i Ullemose for at have taget en sort hest, og at Laurits Andersen ikke havde nægtet det, hvorfor han mener, Laurits Andersen må have lov til at vise sin uskyldighed efter loven ... ( 1/3 side tom). 187)

Og efter at Laurits Andersen havde henvist til den dag, Jens Jensen skal have anklaget ham, mener herredsfogeden, ikke at Laurits Hansen kunne nægtes at føre sit vidne. 188)

Tingsvidne til Laurits Andersen, Ullemose på, at han havde bedt efterfølgende vidner om at vidne og udtale sandheden om en hest. Mads Hansen, Skerningeballe stod da frem og vidnede med ed ved oprakte fingre efter recessen, at han nogen tid før sidste påske var på Ullemose. Samtidig var Hans Pedersen i Øsker Skerninge der og frasagde sig det værgemål, som han havde for Hans Mortensen, Skerningeballe, og som Niels Villadsen, Ollerup, igen påtog sig. Da kom Jens Jensen i Øster Skerninge også dertil, og han ønskede at købe en hest af
nævnte Hans Mortensen og Hans Wilmer. Nævnte Mads Hansen og Hans Mortensen solgte da hesten til Jens Jensen for 4 slet daler, men Jens Jensen havde ingen penge at betale for hesten med, og de ville ikke lade ham skylde for den. Jens Jensen bad da Laurits Andersen i Ullemose, om han ville kautionere for pengene. Laurits Andersen sagde, at skulle han lægge pengene ud anden påskedag, så ville han have hesten indtil den dag, og dersom Jens Jensen ikke betalte pengene til tiden, da skulle Laurits Andersen have hesten i stedet for pengene. De blev enige herom og der blev drukket lidkøb.
Anders Hansen Grå, Øster Skerninge vidnede på samme måde. Hans Poulsen, Skerningeballe vidnede som nævnte Mads Hansen havde vidnet. Også Peder Olsen, Skerningeballe vidnede som Mads Hansen havde vidnet. Niels Villadsen i Ollerup vidnede det samme. Jens Jørgensen i Kogtved samme. (som nu ???) Hans Mortensen (det må det være) vidnede at han krævede de halve penge 2 slet daler af Jens Jensen, som bad ham om at få dem fra Laurits Andersen, fordi det var efter påske, og han havde hesten. Niels Villadsen, Ollerup vidnede at nævnte Hans
Mortensen med hans samtykke fik 2 slet daler af Laurits Andersen for den nævnte hest. Alle vidnede ved ed med oprakte fingre efter recessen. Hertil svarede Jens Jensen, og benægtede med sin højeste ed, på sjæl og salighed, at han ikke havde givet Laurits Andersen lov til at tage hesten. 189)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, spurgte Jens Jensen, Øster Skerninge, om hans broder Peder Jensen ikke tidligere havde købt hesten og betalt den med 2 rdl. Og han ønskede at de 8 mænd med deres ed skulle bekræfte, at de hørte Jens Jensen
bekræfte dette på tinge. Laurits Andersen, Ullemose, Hans Pedersen, Skerninge,
Bertel Madsen, Egense, Laurits Henriksen, Egense, Ernst Mortensen, bekræftede, at de hørte Jens Jensen sige dette. 190)

Stævningsmænd for Hans Nielsen, Egense, på hans husbonds vegne og Peder Nielsen, foged på Hvidkilde på hans husbonds vegne, og Rasmus Hansen, Egense, på hans husbonds vegne, er Hans Mikkelsen, Skovsbo og Hans Mortensen, Egense. De bekræftede med deres ed, at de i dag for 8 dage siden ved Lindskov port havde indkaldt velb. Hans Kaas og hans børn: Jørgen Kaas, Niels Kaas, Erik Kaas og jomfru Sofie Kaas med deres lavværger til at svare på en klage og sammen med 8 udvalgte mænd den først-kommende mandag at at møde på åstedet ved Rasmus Rasmussen og Jep Rasmussen hustofte, og der finde ud af, om det er den rigtige tofte, deres gård ligger på, hvad der tidligere her på tinge har været en trætte om. Samtidig skal der foretages syn på Egense gade, og det skal oplyses, hvor der er ulovlige huse og gærder. Og til i dag om 14 dage at høre på afgørelsen, I lige måde indkaldes til at møde på samme tider og steder de menige mænd, som bor i Egense by samt de 4 mænd som bor i Banketoft. 191)

Dommeren udpegede for Hans Nielsen, Egense, Peder Nielsen, foged på Hvidkilde og Rasmus rasmussen, Egense, på deres husbønders vegne) følgende synsmænd:
Hans Lauritsen, Kogtvvedgård, Søren Lauritsen, Heldager, Niels Madsen, Peder Madsen, Heldager, og Hans Christensen, samme sted, Rasmus , samme sted,
Jens Tygesen, Sørup , Jørgen , Hans Juull, samme sted, Broder Bonde.
... herefter ca. 1/2 blank side.

De før nævnte stævningsmænd bekræftede også at have indkaldt Peder Nielsen, foged Hvidkilde, Jens Hiriksen, Peder Rasmussen, Egense, Søren Hansen, Mads Bertelsen, Rasmus Lauritsen, Laurits Jostesen, Per Hansen, Rasmus Rasmussen, alle fra Egense til ved afhøring at stå til ansvar for retten. 192)

Hans Nielsen, Egense, Peder Nielsen, og nævnte Rasmus Hansen, på deres husbønders vegne, klagede over de huse og gærder, som ulovligt findes på Egense gade. 193)

Stævningsmænd for Niels Hansen, Lindskov, på hans husbond velb. Hans Kaases vegne, er Mads Pedersen og Erik Rasmussen, begge Egense. De bekræftede med ed, i går for 8 dage siden at have indkaldt Jens i Egense, Rasmus Rasmussen, Jep Rasmussen,Per Hansen til afhøring og dom. 194)

Samme stævningsmænd bekræftede og at de samme dag havde indkaldt
Morten Jensen, Egense, Mads Bertelsen, Oluf Bonde, Per Rasmussen smed,
Hans Nielsen, Jørgen væver, Peder Rasmussen, Laurits Jostesen, Poul skomager, Søren Hansen, Per Jensen, Jep Hansen, Niels Jørgensen, Knud Bertelsen, Bertel Madsen, Anders Hansen, Rasmus Lauritsen, alle fra Egense, Søren møller, Skerninge, Jørgen Hansen, Skerningballe, Rasmus Nielsen samme sted, Niels smed, Skovsbo til afhøring og dom. 195)

Hans Nielsens stævningsmænd bekræftede også på Hans Nielsens husbonds vegne at have indkaldt Anders Rasmussen, Rødskebølle, Rasmus Hansen, store Hans Rasmussen, Sørup, Peder Tomasen, Mads Tygesen, Rasmus Mortensen, Jørgen Krogelund, alle fra Sørup til afhøring, og beskyldte dem for ikke at have brugt hans husbonds mølle, og mener de dermed handlet imod kongl. majestæts ordre og hans husbonds seddel, som er læst og forkyndet i Egense kirke, og han krævede dem indkaldt til første ting. 196)

Samme stævningsmænd bekræftede også på Jens Sørensen i Hvide Mølles vegne at have indkaldt Ejler Nielsen, foged på Hvidkilde, Rasmus Hansen i Mosegård, Sørup, Peder Christiansen Bruun, under velb.Henrik Gyldenstierne til i dag, for at bevidne, hvilke skældsord han har talt om, og Jens Sørensen og Rasmus Hansen i Sørup til i dag om 8 dage, om 14 dage og om 3 uger, til at vidne, modtage dom og stå til ansvar overfor retten. 197)

Dom i sagen mellem Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på den ene side og Poul Pedersen, Trunderup på den anden side. Dommeren dømte Poul Pedersen til at betale sine bøder inden tre gange fem dage eller eller få gjort udlæg, den aflagte ed gælder stadig. 198)

Stævningsmænd for Søren Hansen, Egense er Mads Pedersen og Hans Poulsen, begge fra Egense. De bekræftede med deres ed, at de i dag for 8 dage siden indkaldte Poul Nielsen og Rasmus Hansen begge i Egense til afhøring. 199)

Samme stævningsmænd bekræftede også at have indkaldt lille Hans Nielsen, Egense Søren Hansen, Rasmus Lauritsen, Laurits Henriksen, til dom og afhøring. 200)

Dom i sagen mellem Frands Hansen, Åby, fuldmægtig for Jørgen Hansen og Hans Hansen, begge Holmdrup, på den ene side og Anders Marqvardsen på den anden. Da nævnte Jørgen Hansen og Hans Hansen har den største og nærmeste part i gården, dømte dommeren dem til at give nævnte Anders Mortensen hans tilgodehavende i de samlede anparter i samme gård. 201)

Onsdag den 5. oktober

Dommer: Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere: Jens Sørensen, Rudme, Niels Jørgensen, Slæbækgård

Vidner: Niels Pedersen, Kværndrup, Rasmus Poulsen, Kværndrup, Hans Lauritsen, Høje, Jens Christensen, Høje, Mads Jensen, Lunde, Jep Persen, Lunde, Niels Ibsen, Kværndrup, Søren Rasmussen, Skerninge, Niels Mule, Egebjerg, Peder Andersen, Skerninge

Stævningsmænd for Mads Nielsen, Øster Skerninge, på vegne Laurits Pedersen, Vårø på Tåsinge, er Mads Rasmussen og Laurits Madsen, begge fra Egeskov. De bekræftede med deres ed ved oprakte fingre, at de i dag for 4 uger siden havde indkaldt Rasmus Sørensen i Falde fra hans trappesten til i dag til at modtage dom og bekræftelse af rettighed. 202)

Stævningsmænd for Jens Nielsen, Espe og Niels Esper. De bekræftede med deres ed, at de i dag for 14 dage siden til i dag at have indkaldt Niels Persen, Kværndrup. til dom, og at stå til ansvar overfor retten, for hvad han kan beskyldes for. 203)

Stævningsmænd for Peder Nielsen, foged på Hvidkilde på hans husbond velb. Falck Gøes vegne, er Niels Rasmussen og Hans Jensen, begge Rødskebølle. De bekræftede med deres ed, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt Jep Hedegård i Kirkeby Anders Hansen, Kirkeby, Morten Simonsen, Kirkeby, Knud Jørgensen, Jep Madsen, Kirkeby, Rasmus Gregersen, Kirkeby, til afhøring. De anklages for, at de ikke har holdt det løfte, de gav den 3. maj dette år, hvilket løfte i dag på tinge
blev læst og påskrevet. I dag krævedes dom og første afhøring. 204)

Samme stævningsmænd bekræftede også at de samme dag til i dag havde indkaldt Hans Bertelsen, Sørup, til at svare på en beskyldning. Endvidere bekræftedes at de havde med 14 dage, 3 uger og 4 ugers varsel indkaldt nævnte Hans Bertelsen til at afgive vidnesbyrd og stå til ansvar overfor retten, Ligeledes Jørgen Nielsen og Rasmus Nielsen, begge kirkeværger ved Sørup kirke, til førnævnte tid at møde og afgive vidneudsagn. 205)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, gav udsættelse af sagen mod Hans Bertelsen til næste onsdag mod at han inden den tid ville betale hans husbond. 206)

Stævningsmænd for Peder Olufsen, Trunderup er Rasmus Lauritsen og Niels Hansen, begge Trunderup. De bekræftede med deres ed, at de i går for 14 dage siden til i dag havde indkaldt Rasmus Knudsen Fynbo i Kværndrup til afhøring. 207)

Stævningsmænd for Niels Nielsen i Bobjerg på kong. majestæts og lensmandens vegne, er Hans Hieriksen, Høje og Morten Nielsen, Bobjerg. De bekræftede med deres ed til i dag at have indkaldt Per Persen, Kværndrup til dom. Rasmus Lauritsen, Egebjerg til dom, synsmændsafgørelse og udvisning til i dag, i dag 14 dagem 3 uger og 4 uger. 208)

Niels Nielsen, Bobjerg, på kong. majestæts og lensmandens vegne, anklagede Peder Persen i Kværndrup for imod ridefogedens vilje og tilladelse at have dyrket den jord, der hørte til afdøde Niels Pedersens gård i Kværndrup. Per Pedersen svarede, at når han fik fuldkommen skøde på gården, skulle han også nok betale for husbondhold. 209)

Dom til fordel for Niels Nielsen, Bobjerg, på kong. majestæt og lensmandens vegne, fordi Rasmus Lauritsen, Egebjerg, har forsømt sin gård og ikke givet sin landgilde til tiden, dømte dommeren ham fra sin gårds fæste. 210)

Stævningsmænd for Niels Hansen, foged på Lindskov på hans husbonds vegne, er Erik Rasmussen og Mads Pedersen, begge Egense. De bekræftede med deres ed, at de i går for 3 uger siden til i dag indkaldte Niels Nielsen i Vester Skerninge til
dom og hvad han kan beskyldes for. 211)

Stævningsmænd for Jørgen Nielsen, Slæbæk, er Anders Jørgensen og Knud Hansen, begge Slæbæk. De bekræftede med deres ed, at de i går for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Hans Knudsen, Sørup dom og til at stå til ansvar overfor retten for hvad han kan beskyldes for. 212)

Samme stævningsmænd bekræftede også på Mads Nielsen, Råruds vegne at have indkaldt Mikkel Rasmussen i Jernskov til afhøring. 213)

Jørgen Nielsen, Slæbæk og Mads Nielsen, Rårud gav Niels Poulsen, Rårud fuldmagt til at føre deres sager ved herredsting og alle andre steder, ligesom de personlig var til stede. 214)

Hans Nielsen, Egense begærede, på sin husbonds vegne, tredie høring af Jep Hansen, Egense, fordi han ikke afgivet en part af hans forårskorntiende i rette tid, som han burde efter det tingsvidende som i dag blev læst og påskrevet på tinge. Hertil svarede Jep Hansen, Egense, at han havde kornet med til tinge, det er synet og set af Hans Persen, (?Peder Hansen) og Hans Persen, begge Egebjerg, Jens Tygesen og Hans Nielsen, begge Sørup. De berettede, at de så 4 kærver blandkorn og 6 kærver havre, og det var ulasteligt, idet kornet er fra i år, og Jep Hansen berettede, at det er det samme korn, som han har været ved Hvidkilde med og villet aflevere. 215)

Niels Hansen, Egense krævede anden høring af Rasmus Rasmussen og Jep Rasmussen begge Egense, fordi de ikke har afstået deres haver efter indholdet af herredsfogedens dom. Hertil svarede Rasmus Rasmussen på egne vegne og Hans Nielsen, Egense efter skriftlig fuldmagt på Jep Rasmussens vegne, at de i dag
på grundlag af dannemænds undersøgelse havde bevis for at Rasmus Rasmussens og Jep Rasmussens tofter er hustofter, ifølge den nævnte undersøgelse. Endvidere meddelte Hans Nielsen, at Peder Hansens tofte og have udlagt rigtig. På grundlag heraf bør de frikendes. Og hvis denne sag skal fortsættes, kræver deres husbønder lovligt stævning herfor. 216)

Tingsvidne til Niels Jørgensen, Slæbækgård, på hans husbonds vegne, fra følgende dannemænd, som er: Laurits Jensen, Rødme, Hans Persen, Egebjerg, Niels Mule, Egebjerg, Hans Brun, Egebjerg. De meddelte, at de havde været på alle landsdommerens skove her i Sunds Herred, og undersøgt hvad olden der er. De meddelte, at der er på Slæbæk skov 200 svin, Jep Hedegårds skov 100 svin, Niels Jørgensens skov i Slæbækgård 100 svins olden, Hans Persen, Egebjerg 12 svin. 217)

Dommeren optog sagen mellem Peder Nielsen, foged på Hvidkilde på hans ladefogeds vegne samme sted, på den ene og Jens Jørgensen, Heldager på den anden side, til næstkommende onsdag. 218)

Tingsvidne til Jens Sørensen, Hvide Mølle, på hvad Rasmus Hansen, Sørup, velb. Henrik Gyldenstjernes bonde, meddelte, at han ikke har set eller ved andet om nævnte Jens Sørensen end al ære og godt i alle måder. 219)

Dom i sagen mellem Niels Poulsen, Rårud, fuldmægtig for Jørgen Nielsen, Sørup, på den ene side og Hans Knudsen, Sørup på den anden side. Dommeren dømte ham til at betale 3 rdl. inden femten dage fra denne dags dato. 220)

Tingsvidne til Hans Nielsen i ?? på at hans fader Niels Hansen Brun i Egebjerg gjorde nævnte søn ægte, som han udenfor ægteskab har fået med Mette Andersdatter, til at være i køn og kuld med hans andre ægte børn. 221)

Tingsvidne til unge Laurits Pedersen, Kogtved, på at Mads Tygesen i Sørup meddelte, at han havde fuld ret til det græs, som han havde overladt ham i sommer, og at han fik et par hjul af ham for det. 222)

Jens Tygesen, Sørup enedes med Peder Galt, så der var ingen anklage. 223)

Tingsvidne til Laurits Olsen, Ollerup, på hans velb. husbond Ottos vegne, fra følgende synsmænd: Niels Mørck, Ollerup, Mads Jørgensen og Ernst Mortensen, Anders Ebbesen, Ollerup.
De meddelte, at da de af tinget var udnævnt som synsmænd, havde de været i nævnte Otto Høegs skove og undersøgt, hvad olden der i år er. Hemmedrup løkker ansat til 35 svins olden, Nielstrupgårds enemærke 212 svin, Skovmarken 45 svin,
Ortetorn med møllerens løkker 25 svin. Endvidere havde de været på velb. Otto Køegs bønders skovparter: Simon Hansen, Dongshøjrups skovpart 11 svins olden,
Ollerup Kohave, Marqvar Hansens stykke, 3 svin, Jens Andersen, 3 svin, Hans Alsing, 3 svin, Laurits Rasmussen, 3 svin, Niels Hansen, 3 svin, Morten Hansen, 3 svin, Mads Hansen, 3 svin, Mads Jørgensen, 6 svin, Jørgen Hansen, 4 svin,
Jens Jespersen, 6 svin, Peder Hoffmand, 5 svin, Anders Ebbesen, 5 svin, Hans Ibsen, 5 svin, i Skovmarken Jens Jespersen, 1 svin, Niels Hansen, 1 svin, Hans Alsing, 2 svin, Per Hoffmand, 1 svin, Anders Ebbesen, 2 svin, Hans Ibsen, 4 svin, Mads Jørgensen, 2 svin, Laurits Rasmussen, 1 svin, Morten Hansen, 1 svin, Mads Hansen, 2 svin, Jens Bentsen, 1 svin. Endvidere meddelte de, at de havde synet Niels Toftemands gård i Ollerup, Jens Hansens gård i Stågerup, Rasmus Nielsens og Jens Hansens gårde i Sørup. Der var ingen olden på deres skovparter, da det er egeskov.
Endvidere havde de, Niels Mørk undtaget, synet følgende mænds skovparter i Ollerup: begge Ollerup Kohaver: Peder Olsen, 5 svin, Rasmus Hansen, 5 svin,
Ditlev Iversen, til begge gårde 7 svins olden, Rasmus Jensen, 2 svins olden,
Ernst Mortensen, 5 svins olden, Niels Mørck, 5 svins olden. 224)

Onsdag den 13. oktober 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Sæbækgård, F. Folmersen

Vidner Rasmus Sørensen, Falde, Bertel Madsen, Egense, Laurits Olufsen, Ollerup, Niels Pedersen, Kværndrup, Niels Jørgensen, Egense, Anders Hansen, Kirkeby, Peder Hansen, Hundtofte, Christoffer Hansen, Holm, Rasmus Hansen, Sørup

Tingsvidne til Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på at Jens Jørgensen, Heldager, meddelte at have købt 6 skæpper byg af Hans Nielsen, ladefoged på Hvidkilde, og derpå betalt 3 mark. Og hvad han har fået varer for, vil han betale for. Dommeren spurgte Jens Jørgensen, om han havde bevis eller vidner på,
at han har betalt Hans Nielsen, og om han for retten tilkendegive at han indrømmer at have fået det nævnte korn af Hans Nielsen. Hertil svarede Jens Jørgensen, at han ikke havde bevis eller vidner at fremføre. 225)

Dom til fordel for Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på Hans Nielsen på Hvidkildes vegne. 1/3 side blank. 226)

Stævningsmænd for Rasmus Sørensen på Falde er Søren Sørensen og Hans Madsen, begge Kværndrup. De bekræftede med deres ed efter recessen, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt Morten Madsen i Trunderup. Maren Rasmus Hansens, Trunderup, med hendes lavværge. Og Rasmus Hansens børn, Jørgen Rasmussen, Hans Rasmussen, Dorrette Rasmusdatter med deres andre søskende og deres lavværge til næste onsdag for at høre på 8 synsmænds afsigelse, og næste tirsdag til besigtigelse at møde på åstederne, som er deres gårde. 227)

Dommeren udpegede til Rasmus Sørensen, på Jørgen Scheels vegne, Peder Knudsen, Trunderup, Niels Pedersen, Trunderup, Jens Hansen, Peder Jensen, Hans Pedersen, Jørgen Rasmussen, Knud Madsen og Peder Madsen alle fra Trunderup til at komme til Morten Madsens gård i Trunderup, og på velb. Frands Lykkes vegne, til den gård, hvor Rasmus Hansen boede. 228)

Stævningsmænd for Jep Mikkelsen, Hvide Mølle, er Laurits Madsen og Rasmus Nielsen, begge Skovsbo. De bekræftede med deres ed, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Rasmus Nielsen, Skerninge og Mikkel Rasmussen, Ollerup, til dom og til at stå til ansvar overfor retten. De anklagede Rasmus Nielsen for 5 rdl. for en hest, som han hgavde købt af Jep Mikkelsen, og Mikkel Rasmussen for 15 mark, som han havde kautioneret for afdøde Morten Hansen i Ollerup. 229)

Tingsvidne på at Jep Mikkelsen, Hvide Mølle betroede Hans Nielsen og Rasmus Rasmussen, begge Egense, og Rasmus Nielsen i Skerninge betroede Anders Grå og Hans Hansen Ravn, begge Skerninge til at have fuldmagt til at mægle og forlige den uenighed, der er imellem dem, og hvad de afgør, vil de rette sig efter. De skal mødes på Skerninge kirkegård førstkommende søndag efter middag. Næstkommende onsdag 230)

Tingsvidne til Niels Nielsen, Bobjerg, på lensmandens vegne, på hvad Peder Hansen, Langkilde, Hans smed og Hans Laursen, Høje, Hans Rasmussen, Høje, Jens Sørensen, Bobjerg, Anders Jørgensen, Holmdrup, Anders Olsen, Høje meddelte, da de var udpeget af tinget til at syne, hvor meget olden, der findes på kong. majestæts skove i Sunds Herred. De har synet Ørkilds Fangs skove ved Svendborg for 650 svins olden. Kongens part af Tved skov, som 12 mand har parter i. Hver mands part havde 16 svin. Kongens skov i Heldager Hestehave, 200 svin. 4 af kongens bønder i Heldager skove, havde hver 8 svin. Kongens 6 parter i Høje skov 200 svin.231)

Tingsvidne til Hans Hieriksen, Høje, på at Peder Hansen, Langkild, Rasmus Mortensen, Høje, Jens Sørensen, Bobjerg og Jens Christensen, Høje, fortalte, at han er så fattig, at han ikke har noget at betale kongeskat med. 232)

Dom tilfordel for Poul Lauritsen, Svindinge, på hans husbond Henning Valkendorfs vegne. Lunde mænd dømtes til at betale deres restancer inden tre gange fem dage, da der ellers vil blive gjort udlæg og vurdering, og at kravene og anklagerne efter gode mænds jordebog står ved magt. 233)
1/3 side blank.

Stævningsmænd for Ernst Mortensen, Ollerup, er Jep Ibsen og Rasmus Madsen, begge Ollerup. De bekræftede, at de i dag for 8 dage siden havvde indkaldt alle Øster Skerninge sognemænd, så mange som pløjer og sår sammen, på grund af en klage over en vej, som går vest ud af Skerninge langs med åen, at den ikke er så lovlig, som den skal være. Der skal udpeges 8 mænd til at syne vejen, for at erfare om vejen er i en sådan stand at man sommer og vinter uden fare kan benytte den. De skal førstkommende tirsdag møde på åstederne. 234)

Dommeren udpegede for Ernst Mortensen, følgende til at syne vejen:
Rasmus Lauritsen, Stågerup, Hans Ibsen, Ollerup, Marqvar Christoffersen, Anders Ebbesen, Hans Andersen, Jørgen Rasmussen, Laurits Andersen. 235)

De samme stævningsmænd bekræftede også på hr. Maltis vegne, at de samme dag havde indkaldt Jens Jensen, Skerninge til at få dom, og Rasmus Olsen, Skerninge til afhøring. 236)

Dom til fordel for Ernst Mortensen, Ollerup, på hr. Malti Jonasen, Skerninges vegne, over Jens Jensen, Skerninge, som dømtes til inden 3 gange fem dage at betale for 7 skp. byg samt 2 rdl. 237)

Peder Madsen, Albjerg efterlyste 7 stk. svin, som hvis nogen så dem, var mærkede: 1 svin med sort bælte og stævnet på venstre øre, de 6 unge mærket i højre øre og med et skår nederst på det venstre. 238)

De før nævnte stævningsmænd bekræftede også, at de samme dag havde indkaldt Peder Mortensen, Stågerup til afhøring om hans ret til noget korn, som han skal have taget fra kongens grundstykke i Øster Skerninge mark. 239)

Tingsvidne til Jens Lauritsen, som tjener Peder Hansen, Hemmedrup, på at Jens Jensen, som tjener i Ollerup, stod frem for tinge og erklærede sin søn Laurits Jensen ægte, en søn som han uden ægteskab har fået med Maren Lauritsdatter, et
barn som er født i Sørup. Barnet skal herefter regnes for ægte og ærlig i lov og tov og det skal efter hans død arve 6 sletdaler. Til gengæld erklærede Jens Lauritsen på sin søsters vegne, at nævnte Jens Jensen herefter er frit stillet, og kan gifte sig, hvor han har lyst til, da hans søster ikke mere har noget krav på ham. På samme måde tilbød Jens Jensen at nævnte Maren Lauritsdatter frit kunne indgå ægteskab. 240)

Stævningsmænd for Jørgen Rasmussen, Ollerup, er Niels Villadsen og Hans Nielsen, begge Ollerup. De bekræftede i dag for 8 dage siden at have indkaldt Peder Jacobsen til forhør. 241)

Stævningsmænd for Hans Ravn, Skerninge, er Hans Hansen og Laurits Andersen, Skerninge. De bekræftede, at de i dag for 8 dage siden har indkaldt Anders Rasmussen, Skerninge, Rasmus Nielsen, Koksgård, Skerninge, Rasmus Olufsen, Jørgen Nørregård til forhør. 242)

Rasmus Christen Nielsen, Christen Nielsen og Jep Nielsen på Skarø tilbød forlig med Jørgen Nørregård, der blev så ingen anklage og de blev fri for at møde i dag. 243)

Niels Jensen, Dongshøjrup på Maren Mortens vegne, betroede Hans Rasmussen og Anders Olsen, begge Tved, og Børge Pedersen, Svendborg betroede Anders Esbjørnsen i Tved og Søren Lauritsen i Heldager og gav dem fuldmagt til af forlige dem i uenigheden om arv og hvad de ellers er uenige om, de vil ac-
ceptere deres afgørelse, og skal mødes hos Frands Folmersen på tirsdag om 8 dage. 244)

Landstingsrytterne Rasmus Hansen og Søren Hansen, begge Egense meddelte, at de havde haft bud til landstinget. Der var godt nyt. 245)
4/5 af siden er tom

Onsdag den 20. oktober 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, F. Folmersen

Vidner Peder Hansen, Hundtofte, Søren Hansen, Egense, Laurits Henriksen, Egense,
Mads Bertelsen, Egense, Niels Jørgensen, Egense, Bertel Madsen, Egense, Rasmus Lauritsen, Egense, Mads Hansen, Ollerup, Niels Poulsen, Rårud, Rasmus Nielsen, Højrup, Niels Rasmussen, Højrup, Anders Grå, Skerninge, unge Per Rasmussen

Stævningsmænd for Rasmus Olsen, oldermand i Øster Skerninge, er Anders Persen og Niels Nielsen, begge Skerninge. De bekræftede med deres ed, at de i går for 8 dage siden har indkaldt Hans Jørgensen, Jens Jensen, Per Jensen, Søren Nielsen, Rasmus Nielsen, Anders Hansen Grå, Mads Rasmussen, Hans Pedersen, Rasmus Nielsen Kok, Henrik Hansen, Søren Rasmussen, Rasmus Ibsen, Hans Nielsen, Christen Nielsen, Anders Hansen, Mads Hansen, Claus Ibsen, Jens Madsen, Rasmus Rasmussen alle fra Skerninge til dom og til at stå til ansvar overfor retten. 246)

Samme stævningsmænd bekræftede, at de også samme dag til i dag, på Niels Nielsen, Skerninges vegne, havde indkaldt Anders Eggertsen på Holm, Hans Poulsen, Skerningbal., Hans Nielsen på Sandbjerget, Jørgen Knudsen, Niels Nielsen i Gråsgård, Peder skomager, Jørgen Hansen, Skerningballe, til dom og til at stå til ansvar overfor retten. 247)

Stævningsmænd for Mads Bertelsen, Egense, er Niels Nielsen og Anders Andersen, begge Egense. De bekræftede med deres ed, at de i går for 8 dage siden til i dag havde indkaldt unge Hans Nielsen i Egense til at svare som vidne. 248)

Stævningsmænd for Peder Nielsen,foged på Hvidkilde, er Morten Nielsen, Øster Skerninge og Peder Ibsen, Ullemose. De bekræftede med deres ed, at de i dag for 8 dage siden var i Øster Skerninge og havde indkaldt Jens Jensen med det skattebrev som han har fået hans afdøde broder, som boede og døde samme sted, til at vidne, blive afhørt og modtage dom. 249)

Tingsvidne til Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, som med velb. landsdommerens stævning de nedennævnte til retten for at vidne om, hvad den afdøde Peder Jensen, som boede og døde i Øster Skerninge, havde efterladt sig: Først Hans Hansen Ravn, Øster Skerninge. Da Peder Jensen i Øster Skerninge var død, var han i den sønden lade, og den var fuld af korn, som var beskattet. Om det var rug eller byg altsammen, lagde han ikke mærke til. Der var hø på høgulvet, og der var 2 køer, 1 kalv, 7 får og 4 heste. Der var bord, kister og andet behave, et skab, senge, sengeklæder og nogle svin, ialt 7 stk., hvad Jens Jensen selv havde indrømmet, og vogn og plov. Søren Nielsen, samme sted vidnede som Hans Ravn havde vidnet. Laurits Andersen, Ullemose, vidnede det samme. igeledes Henrik Hansen og Hans Pedersen. De vidnede alle deres ed med oprakte fingre efter recessen. Jens Jensen, Øster Skerninge bekræftede disse vidnesbyrd med undtagelse af kornet i laden. Der mente han ikke, der var så meget, som der blev vidnet, og han meddelte, at der blev sået 1 pund og 5 skæpper rug. 250)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, tilbød Jens Jensen, Øster Skerninge, forlig om arven, som der var uenighed om, både løsøre og ejendom. Det gik Jens Jensen ind på, og han betroede Ernst Mortensen og Niels Mørck, begge Ollerup, og Peder Nielsen betroede Hans Nielsen, Egense og Frands Hansen, Øster Åby til at mægle i al den uenighed der er imellem dem om de breve, Peder Nielsen har fået fra Jens Jensens broder Mads Jensen, hvor både skødebrevet og fuldmagtens indhold i dag blev læst og påskrevet på tinge. Mæglingsmændene skal mødes i Skerninge på mandag om 8 dage og give besked om afgørelsen i dag om 3 uger her på tinget. 251)

Tingsvidne til Rasmus Sørensen på Falde, på hvad følgende synsmænd meddelte på tinge: Peder Knudsen, Trunderup, Peder Madsen, Jens Hansen, Jørgen Rasmussen alle Kværndrup, Hans Pedersen, Hans Knudsen,Knud Madsen, alle Trunderup,
Niels Pedersen, Kværndrup som har Peder Pedersens jord i Kværndrup. De bekræftede og meddelte, at da de var blevet udpeget her på tinget, har de været i Trunderup i den gård Morten Madsen bor i, og fandt så mange fejl, at den ikke kan genopbygges for under 80 slette daler. Morten Madsen svarede hertil, at hvis
han kunne få tømmer til at bygge med, så ville han i de følgende bygge og forbedre, så meget, som han kunne få råd til. Han meddelte eendvidere, at han har boet i gården i 4 år, og han havde bedt om tømmer, da han fæstede gården. Men han har ikke fået mere tømmer end til 6 stolper og 4 fodstykker, og det var ved høsttid sidste år. 252)

De samme synsmænd havde også været i den gård i Trunderup, som Rasmus Hansen døde fra. Der mangler 5 vindskeer, fodstykker under 12 vægge og 1 ås over loen. Manglerne på denne gård sættes til 75 slette daler. 253)

Tingsvidne for Hans Hansen smed i Trunderup på, at de før nævnte synsmænd meddelte at det smedehus i Trunderup, som han boede i, nu 14 dage før St. Michelis dag helt og aldeles nedbrændte sammen med korn og foder, og at han nu ikke har noget at betale kongeskat med. 254)

Dommeren Mads Pedersen, Trunderup, spurgte Rasmus Sørensen i Falde, om han ikke havde købt det korn, som var dyrket på den gård i Kværndrup, som Niels Pedersen døde fra, det år han var død. Hertil svarede Rasmus Sørensen, at så meget korn, som han har, det har han betalt. Dommeren ønskede at vide, hvem han havde købt kornet af. Hertil svarede Rasmus Sørensen, at Knud Nielsen, Vantinge, Rasmus Nielsen, Agerup og Niels Pedersen Kåbeløs solgte ham noget af gårdens korn, og han gav dem 16 slette daler for det. Her til svarede Niels Kåbeløs, at han ikke havde solgt noget af det korn til Rasmus Sørensen. 255)

Knud Jacobsen, foged på Løjtved, tiltalte i retten Niels Pedersen, Kværndrup på Peder Nielsens vegne, for at eftersom han tidligere her på tinge har bekræftet at have det korn, som fandtes på den gård han nu bor på, hvad Peder Nielsens
andel angår, så har Knud Jacobsen nu erfaret, at Niels Pedersen siden dommen blev afsagt, har ført vidner på at Peder Nielsen skulle have givet ham lov til at tærske kornet, så gælden kunne blive betalt, så melder det nævnte tingsvidne
ikke noget om, at Peder Nielsen har givet ham lov til at bruge kornet eller bruge det til at betale nogen gæld med, men kræver at få kornet og selv betale sin gæld. Endvidere mener jeg (Knud Jacobsen) at det samme vidne for det meste drejer sig om mundtlige beretninger, ikke dur overfor Peder Nielsens benægtelse, som han her på tinget har fremsat med højeste ed, og som let kan bevises. Han krævede herefter dom, efter at hans skriftlige beretning var læst og påskrevet på tinge. 256)

Stævningsmænd for Anders Marqvarsen i Holmdrup (der står Hemmedrup, men det må være en fejl, da Hemmedrup ligger i Ollerup, og i 259) nævnes han da også fra Holmdrup) er Hans Christoffersen og Laurits Rasmussen i Holmdrup. De bekræftede med deres ed, at de i går for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Laurits Mikkelsen, Jørgen Hansen og Hans Hansen, alle i Holmdrup til efter loven 4. gang at byde på den gård, som han og hans hustru Gertrud Ingvardsdatter han have i den bondegård i Holmdrup, som Anders Marqvardsen bor på. Her til svarede Frands Hansen i Øster Åby og for Jørgen Hansen og Hans Hansen, Holmdrup, bød han sølv for samme ejendom, for så vidt familie og jordejer synes det er rigtigt. 257)

Samme stævningsmænd bekræftede også, på Anders Jørgensen, Holmdrups vegne, at have indkaldt Christen Ibsen og Oluf Laursen Dam, begge Skårup til dom og afhøring. 258)

Anders Marqvardsen, Holmdrup betroede Hans Pedersen i Tved og Anders Jørgensen, Holmdrup og Jørgen Hansen, Holmdrup betroede Frands Hansen og Jørgen Knudsen, begge fra Åby, til at have fuldmagt til at mægle i sagen om den ejendom de er uenige om. De skal mødes hos Frands Folmersen førstkommende mandag, og aflægge beretning herom på næste onsdag. 259)

Niels Pedersen, Kværndrup betroede Rasmus Sørensen på Falde og Niels smed i Kværndrup, og Knud Jacobsen, foged på Løjtved, betroede Erik Hvid i Stenstrup og Hans Villumsen, og gav dem fuldmagt til at mægle i striden mellem dem om et kær, og hvad de finder frem til, vil de acceptere. De skal mødes i Egeskov hos Hans Villumsen den første tirsdag og give meddelse på tinget førstkommende onsdag. 260)

Stævningsmænd for Peder Hansen, Hundtofte, er Niels Jensen og Hans Jørgensen, begge i Ollerup. De bekræftede med deres ed, at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Niels Jul, Stågerup, Hans Laursen, Ollerup, Rasmus Madsen, Ollerup, Laurits Hansen, Ollerup, til at afgive forklaring på hvad de har set, og Rasmus Hansen, Ollerup til at svare på hvad han har set og for indkaldelse af sandemænd angående manddrabet den 16. september dette år på Mads Marqvardsen, som boede i Ollerup. 261)

Landstingsrytterne Jens Hieriksen og Rasmus Jensen, Egense berettede, at de havde haft bud til landstinget i lørdags. De meddelte, at der ikke bliver ting den førstkommende lørdag mem den følgende lørdag. 262)

Tingsvidne til Mads Bertelsen på, hvad han har vidne på, nemlig at Rasmus Laursen, Egense vidnede, at han havde været til syn med Mads Bertelsen og unge Hans Nielsen i Egense, og havde afsat skel på åstedet i Holmene. Men nu er Mads Bertelsens mål der forringet med 7 fods længde og skellet er fjernet. Søren Hansen, Egense vidnede det samme og det gjorde Laurits Henriksen også. Men ved hvilken side Mads Bertelsen skal have erstatning i fuldt mål, det ved han ikke. Alle vidnede med ed ved oprakte fingre efter recessen. Hertil svarede unge Hans Nielsen, at den jord og eng, han har brugt vedkender han sig indtil alle gamle rener bliver opfyldt. 263)

Stævningsmænd for Jørgen Hansen, Høje, er Per Hansen, Langkilde og Rasmus Jørgensen, Høje. De bekræftede med deres ed, at de i tirsdags for 14 dage siden ved Nyborg Slot havde indkaldt velb. fru Birgitte Jacob Ulfelds og ridefogeden til at vidne, og i går for 8 dage siden indkaldt Jens Mortensen, Høje, Jens Christensen, Høje, gamle Rasmus Persen, Høje, Rasmus Andersen, Lunde, til at vidne og blive afhørt. 264)

Samme stævningsmænd bekræftede også for Hans Hansen og Hans Lauritsen, begge Høje ... afbrudt. 265)

Stævningsmænd for Jørgen Jensen, Skerningeballe, er Oluf Hansen og Hans Mortensen, begge Skerningeballe. De bekræftede med deres ed, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Jens Jørgensen, Kogtved til dom og til at stå til ansvar overfor retten. 266)

Tingsvidne til Peder Rasmussen i Høje ved Surhøjs Led, på, at Karen Nielsdatter i Høje og hendes værge i Høje meddelte, at Peder Rasmussen havde godtgjort hende for hendes tiltale mod ham for at have besovet hende, hvilket ikke skal være ham til hindring eller skade i nogen måde. 267)

Tingsvidne til Jørgen Hansen i Høje på Johanne Pedersdatter i Højes vejne, på at Peder Rasmussen anerkendte hende som ægte og ærlig, at at hun, når han dør, skal arve 4 slet daler efter ham. 268)

Tingsvidne til Karen Nielsdatter i Høje på at Peder Rasmussen erkendte at skylde hende 4 slet daler af de 8 sletdaler, som dannemænd havde tilkendt hende, fordi han havde besovet hende, hvilke 4 slet daler han lovede at betale hende sadesløst den førstkommende fastelavns søndag. 269)

Rasmus Pedersen, Bobjerg tilbød forlig ... afbrudt. 270)

Peder Nielsen foged på Hvidkilde, begærede på sin husbonds vegne udpeget Niels i Brydegård, Rasmus Jensen, Skovsbogård, Anders Stigsen, Kirkeby, Jørgen Nielsen, Sørup og Ejler Nielsen begærede på sin husbonds vegne udpeget Hans Nielsen, Egense, Morten Rasmussen, Skovsbo, Rasmus Jensen, Egense, Jep Pedersen, Sørup til at komme på nogle jorder på Reffuelmarken, som deles af velb. Henrik Gyldenstjerne og Falck Giøe, og meddele deres afgørelse her på tinget. (resten af siden blank) 271)

Onsdag den 27. oktober 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, F. Folmersen

Vidner Niels Lauritsen, Skovsbo, Morten Hansen, Ollerup, Peder Hansen, Hemmedrup, Peder Mortensen, Stågerup, Hans Ravn, Skerninge, Rasmus Madsen, Tved, Mads Hansen, Skerninge, Hans Lauritsen, Høje, Peder Madsen, Heldager

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, fremlyste to hvide sosvin, som er indfanget i Hvidkilde Hestehave, og de er ikke brændemærket. De ene er dobbeltstævnet med et skår i stævningen på det højre øre og 1 mærke på samme øre. Det andet er stævnet
på det højre øre med 2 skår i stævningen. Findes der uhuld og uduld. 272)

Stævningsmænd for Rasmus Jørgensen, Gislev, er Hans Hansen og Jens Jørgensen i Gislev. De bekræftede med ed, at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Rasmus Madsen, Tved og unge Rasmus Pedersen, Høje til dom og afhøring. 273)

Stævningsmænd for Niels Christensen, Svendborg, bykæmner og borgmester og råds vegne, er Christen Ibsen og Abraham Lauridsen, Svendbborg. De bekræftede med deres ed efter recessen, at de i går for 8 dage siden til i dag havde indkaldt
Hans Poulsen smed, Tved, Erik Eriksen, Tved, Hans Knudsen, Tved, Jesper Mikkelsen Skårup og hans hustru Inger Sørensdatter, Hans Sørensen i Magård,
Christoffer Sørensen i Skovmøllen, Magdalene Sørens, i Skovmøllen, Jesper Hansen i Bjørnemose, Christen Rasmussen, Bjørnemose, Søren Hellesen i Øverste Mølle,
Jost Sørensen i Øverste Mølle, Jep Rasmussen i Nederste Ørkilds Mølle, til afhøring. 274)

Rasmus Jørgensen, Gislev anklagede Rasmus Pedersen, Høje for at skylde afdøde Mads Skarresen 4 slet daler, som han ikke har betalt. Hertil svarede Rasmus Pedersen, at han skyldte Mads Skarresen 14 mark for et svin fra det år før rytterne kom ind i landet. Manden havde det år taget imod oldengæld. 275)

Dommeren fastsatte første afhøring af dem, som imod forbud mod dyrkning har kørt korn og afgrøde fra Ørkild Fangs jorder, fordi der ikke blev afgivet nogen erklæring i dag. 276)

Anders Rasmussen, Skerninge betroede Per Andersen. Laurits Nielsen betroede Anders Grå samme sted. Ligeledes betroede Hans Ravn samme to mænd til at forlige dem i uenigheden om betalingen for den tønde øl, de havde lovet til nævnte Hans
Ravn fore. Og hvad de afgør, vil de acceptere. De skal mødes på Øster Skerninge kirkegård førstkommende søndag.277)

Hans ... Stævningsmænd for Niels Pedersen Kåbeløs, Egeskov, er Per Persen, Kværndrup og Steffen Persen, Høje. De bekræftede med ed at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Rasmus Persen, Høje, til afhøring og dom for, hvad han med rette kan beskyldes for. 278)

Ernst Mortensen, Ollerup, krævede på ridefogedens vegne tredie afhøring af Peder Mortensen, Stågerup, for noget havre, som han har avlet og hentet fra Anders Rasmussens jord i Øster Skerninge. Hertil svarede Anders Rasmussen, Skerninge
at han havde givet ham ret til at avle korn og at hente det samme på markerne. Og Ernst Mortensen, Peder Mortensen og Anders Rasmussen stod sammen til vedermålsting. 279)

Stævningsmænd for Mads Pedersen, Trunderup, på kong. majestæt, ridefogedens og hans egne vegne, er Hans Olsen og Hans Nielsen, Trunderup. De bekræftede med ed, at de i dag for 14 dage siden at have indkaldt alle Kværndrup sognemænd, Egeskovs undtaget, og Mads Hvid og Anders Pedersen, begge Guldtved, til afhøring og dom. 280)

Stævningsmænd for Peder Lassen, forrige ladefoged på Nielstrup, er Niels Hansen og Niels Jensen, begge Ollerup. De bekræftede med deres ed, at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Niels Villadsen, Ollerup,og Niels smed, Skovsbo til afhøring og dom.281)

Peder Lassen anklagede Niels Villadsen i Ollerup for at skylde ham 1 skæppe boghvedegryn, som han skylder ham for købet af noget havre, som Peter Lassen har solgt ham. Hertil svarede Niels Villadsen benægtende, han havde ikke lovet ham nogen gryn. 282)

Peder Lassen, forrige foged på Nielstrup, anklagede og tiltalte Niels Lauritsen smed i Skovsbo, som havde lovet og lejet ham et hus og beboelse i Svendborg, som Peder Lassen skulle have flyttet ind i sidste St.Michelis dag. Og for nogen tid siden kom der andre folk til huset og de bor nu deri. Peter Lassen krævede dom for at Niels smed var pligtig til at skaffe ham huset og boligen ryddet, og der
ud over holde ham skadesløs for den skade han derved har lidt og kommer til at lide, og han krævede dom herfor. Hertil svarede Niels Lauritsen og benægtende ikke, at han havde lejet Peder Lassen huset og boligen, hvad han havde sin fulde ret til, og han havde heller ikke lejet det til andre i år, og han mente derfor ikke, han skulle tiltales herfor. Og Peder Lassen mente, at Niels smed havde pligt til at stå til ansvar overfor ham og gøre huset ryddeligt. Dommeren dømte Niels smed til at rette sig efter Peder Lassen, fordi han ikke har holdt sit løfte. (1/3 blank side). 283)

Stævningsmænd for Laurits Olsen, Ollerup, på hans husbonds og Christen Tomasen, på Nielstrups vegne, er Niels Hansen og Niels Jensen, begge Ollerup. De bekræftede med deres ed, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt Peder Jacobsen smed i Ollerup, for at svare på en klage og at underskrive klagen,
om den smede-esse der er opsat i Ditlev Iversens hus er så lovlig, at den kan blive stående uden fare for naboerne for ild og ildebrand. 284)

Samme stævningsmænd bekræftede også i går for 8 dage siden til i dag, på Jep Poulsens vegne, at have indkaldt efterfølgende for hvad de skylder ham:
Jens Jespersen, Jørgen Rasmussen, Mads Jacobsen, Niels Lauritsen, Ane Hans Jostesens, Joes Andersen, Ernst Mortensen, alle fra Ollerup, Rasmus Lauritsen, Egebjerg til dom og afhøring. En del af nævnte mænd bad Jep Poulsen om at give frist til i dag 8 dage, mod at indkaldelsen står ved magt. 285)

Ernst Mortensen meddelte, at han har den kornsæd, som Jens Jensen har optjent, liggende hos sig. Jep Poulsen begærede nu for retten at den kunne blive liggende. Og dommeren tillod at Jens Jensens gods indtil videre kunne blive liggende.286)

Anders Hansen, Kirkeby bad om udsættelse til i dag om 14 dage hos Morten Simonsen, Jep Madsen og Rasmus Gregersen, alle fra Kirkeby, i sagen om gærderne, imod at indkaldelsen står ved magt. 287)

Hans Ravn i Skerninge bad om udsættelse til i dag om 14 dage hos Søren Rasmussen, Skerninge og Mads Bertelsen i Egense, på Jep Hansens vegne samme sted, i sagen med Niels Hansen på Lindskov, imod at anklagen står ved magt.
288)

Tingsvidne til Jep Mikkelsen i Svindinge Lamdrup, på at han krævede Mikkel Rasmussen, Ollerup, for 15 mark som han havde kautioneret til ham for Morten Hansen, som døde i Ollerup. Her til svarede Mikkel Rasmussen, og benægtede ved sin sjæl, at han skulle have garanteret Jep Mikkelsen nogle penge for Morten Hansen. 289)

Niels Poulsen, Rårud, gav Mikkel Rasmussen i Jernskov udsættelse til i dag om tre uger, imod at anklagen står ved magt. 290)

Tingsvidne til Anders Hansen smed i Lunde, som havde sin søn Mikkel Andersen med til tinge, hvor han ønskede at 4 mænd skulle syne og bekræfte, at han havde været under bartskærer behandling. Dommeren udpegede: Peder Hansen, Langkilde, Peder Rasmussen, Høje, Hans Lauritsen, Høje, Mads Nielsen, Lunde. De bekræftede, at nævnte Mikkel Andersen havde været under en stensniders hånd. Og han var ved at være lægt. 291)

Henrik Hansen fik udsættelse hos Hans Ravn på Rasmus Olsen, Skerninges vegne, til i dag om 8 dage. 292)

Landstingsrytterne Rasmus Hansen Hjort og Laurits Jostesen i Egense meddelte, at de havde haft bud til landstinget i lørdags. Der var intet nyt, men landsdommeren efterlyste 2 stude, som er brændet på begge horn med hans eget brændemærke. 293)

Onsdag den 3. november 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, Frands Folmersen

Vidner Peder Hansen, Hundtofte, Rasmus Mortensen, Høje, Frands Hansen, Åby,,
Anders Stigsen, Kirkeby, Jens Rasmussen, Tved, Hans Ravn, Skerninge, Niels Poulsen, Rårud, Mads Jensen, Lunde

Stævningsmænd for Hans Villumsen, Egeskov, er Niels Hansen og Laurits Jensen, Egeskov. De bekræftede med deres ed, at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Oluf Andersen Winter i Kværndrup, samt til i dag om 8 dage, og i dag om 14 dage til dom og afhøring, om hvad han kan anklages for. 294)

Dommeren gav unge Rasmus Persen, Høje, frist til i dag om 4 uger at bevise, at han har betalt Mads Skarresen i Gislev 1 svin på deres ...... 295)

Stævningsmænd for unge Rasmus Pedersen, Høje er Steffen Pedersen og Jørgen Simonsen, begge Høje. De bekræftede med deres ed, at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Per Persen i Kværndrup til afhøring. 296)

Stævningsmænd for unge Rasmus Persen, Høje, er Steffen Persen og Hans Hieriksen, begge Høje. De bekræftede at de i dag for 8 dage siden til i dag havde indkaldt Niels Kåbeløs i Egeskov til afhøring. 297)

Stævningsmænd for Jep Lauridsen i Hedegård er Hans Hieriksen og Steffen Persen i Høje. De bekræftede i dag for 8 dage siden til i dag at have indkaldt Søren Nielsen, Skerninge til afhøring. 298)

Hans Villumsen, Egeskov, krævede Oluf Vinter for 18 skæpper rug, som han har sået i den gård i Egeskov, som Mads Hansen døde fra, og at Oluf Vinter skal betale ham efter indholdet af en kontrakt, som i dag er læst og påskrevet på tinge. Da Oluf Vinter ikke har haft noget at sige imod dette krav, dømte dommeren ham til at betale inden 3 gange 5 dage. 299)