Sunds Herreds Tingbog fra 1630 Del 1

| | | |
For ca. 10 år siden transkripterede Arne Ottesen fra Ribe Sunds Herreds Tingbog fra 1630. Den originale transkription står på Landsarkivet i Odense.

Den ordrette transkription er næsten uforståelig for nutidsdanskere, og Arne Ottesen bad mig om at lave en oversættelse. Det gjorde jeg ved hjælp af bl.a. Kalkers Ordbog over det gamle danske sprog - men jo længere jeg kom jo mere usikker blev jeg på det jeg lavede. Der er sikkert mange ting jeg har mistolket også med hensyn til juraen i stoffet. Dette gjorde, at jeg aldrig fik gjort dette arbejde færdigt. Jeg mente og det gør jeg stadig, at min oversættelse ikke er korrekt nok til at stå på landsarkivet. Men på den anden side så rummer den en beskrivelse af, hvad der foregik på tingstedet, og der er også så meget navnestof, som måske kan bruges af nogle slægtsforskere.

Tingbøgerne er opdelt i nedenstående afsnit:
Sunds Herreds Tingbog 1
Sunds Herreds Tingbog 2
Sunds Herreds Tingbog 3

Denne Sunds herreds tingbog er
igennemtalt og fundet der udi --
blade, og er denne bog givet
formedelst papirene udi den anden
tingbog ikke kunne tilstrække.

Datum Svendborg den 19. juli 1630

Bertel Hansen
E. hånd


Onsdag den 21. juli 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen i Rødme, Niels Jørgensen i Slæbækgård, Frands Folmersen, skriver

VidnerRasmus Nielsen i Øster Skerninge, Niels Pedersen i Egeskov, Rasmus Rasmussen i Høje, Peder Mortensen samme sted, Niels Bonde i Egebjerg, Hans Pedersen samme sted, Mikkel Nielsen i Stenstrup, Jesper Mikkelsen i Skårup

Stævningsmænd for Peder smed i Øster Skerninge er Jens Andersen i Øster Skerninge og Anders Persen samme sted. De bekræftede med ed, at de med fulde 8 dages varsel havde indstævnet Mads Graa i Skerningeballe til tinget, for at stå til ansvar for 13 sletdaler, som han skylder Peder smed skyldig. 1)

Dom til fordel for Peder Andersen smed over Mads Graae, som er funden skyldig i at skulle betale 13 sletdaler inden femten dage fra dags dato, da Mads Graae ikke har tilbagevist anklagen. 2)

Stævningsmænd for Rasmus Jostesen, borger i Svendborg, er Hans Jensen i Ullemose og Niels Baldersen i Øster Skerninge. De bekræftede med ed, at de med fulde 8 dages varsel havde indkaldt Søren Nielsen i Øster Skerninge, Jens Jørgensen i
Kogtved og Jørgen Jensen i Skerningeballe, til i dag at svare på, om de ville købe det tilbudte. 3)

Tingsvidne til Rasmus Jostesen, borger i Svendborg, på, at han på tre efter hinanden følgende tingdage, og i dag den fjerde tingdag, har tilbudt Jørgen Jensen i Skerningeballe, Søren Nielsen i Skerningeballe og Jens Jørgensen i Kogtved, at de, hvis de ville, kunne købe den bolig i Skerningeballe, hvor Peder Eriksen boede, og at de i så fald mod penge og betaling, skulle få den frem for andre. 4)

Tingsvidne til Rasmus Jostesen, borger i Svendborg på, at Peder Andersen smed i Øster Skerninge, i dag om 8 dage lovede at ville betale nævnte Rasmus Jostesen for den bolig i Skerningeballe, som han i dag får skøde på, og ellers at holde
Rasmus Jostesen og hans arvinger skadesløse ved at betale 2 sh for hver 1 sh, som skyldes. 5)

Tingsvidne og skøde til Peder Andersen smed i Øster Skerninge fra Rasmus Jostesen, borger i Svendborg, på den ejerbolig i Skerningeballe, som Peder Ibsen boede i, med gård, gårdsplads og marker, som Rasmus Jostesen, hans hustru og deres arvinger sælger, skøder og afhænder til Peder Andersen smed i Øster Skerninge, hans hustru Maren og deres arvinger, og som han har fået fuld betaling for. Han takkede for betalingen og lovede, at ejendommen var fri for enhver mands påtale samt kongelige skatter, og hvis ejendommen blev frataget dem på grund af hans misligholdelse, ville han inden seks uger skadesløst skaffe dem en tilsvarende ejendom. 6)

Stævningsmænd for Jesper Mikkelsen i ... 7) ...9 ubeskrevne sider følger i protokollen.

Onsdag den 28. juli 1830

Dommer Mads Pedersen i Trunderup

Forseglere Jens Sørensen i Rødme, Niels Jørgensen i Slæbækgård og Frands Folmersen

Vidner Anders Hansen i Holmdrup, Peder Olufsen i Ollerup, Anders Ebbesen og Mads Jørgensen samme sted, Niels Jørgensen i Orte Mølle, Peder Hansen i Hemmedrup, Niels Pedersen Kåbeløs i Egeskov, Jens Sørensen i Bobjerg, Peder Findsen i Skårup

Tingsvidne til Hans Nielsen, som tjener i Kirkeby, på at hans fader Niels Jørgensen i Orte Mølle, havde gjort nævnte Hans ægte og ærlig i kuld og køn, og at han efter faderens død skulle arve 10 sletdaler. 8)

Landstingsrytterne Jørgen Rasmussen i Sørup og Hans Nielsen samme sted, berettede, at de havde haft ærinde til landstinget i lørdags. Der var gode nyheder. 9)

Stævningsmænd for Peder Findsen i Skårup er Anders Mortensen i Skårup og Jep Knudsen samme sted. De bekræftede med ed, at de i går for 4 uger siden havde stævnet Niels Pedersen i Skårupøre til tinget, for overfor retten at stå til ansvar og retsforfølgelse for det, som han med rette kan beskyldes for, og til at møde med skøde og adkomst, som han måtte have på det hus, han bor i. 10)

Tingsvidne til Niels Jørgensen i Orte Mølle på, at Peder Nielsen Bryde i Vester Skerninge på hans søsterbørn Kirsten Rasmusdatter og Anne Rasmusdatters vegne, gav afkald til Niels Jørgensen på den arv, som de kunne tilkomme efter deres afdøde fader Rasmus Pedersen. Niels Rasmussen i Sørup gav på sin hustru Maren Rasmusdatters vegne afkald på hendes fædrene arv. 11)

Stævningsmænd for Niels Pedersen Kåbeløs i Egeskov er Laurits Madsen i Egeskov og Christen Carstensen samme sted. De bekræftede med ed, at de i dag for 8 dage siden havde stævnet Peder Pedersen til tinge til i dag om 8 dage, 14 dage og 3 uger for at stå til ansvar overfor retten. Ligeledes var som vidner indkaldt Maren Hans Sørensens, i Kværndrup, Niels Rasmussen, Eskild Pedersen og Anne Eskilds og Peder Pedersen alle fra samme sted. 12)

Niels Jørgensen i Orte Mølle betroede Mads Jørgensen og Morten Hansen i Ollerup og Peder Madsen i Hemmedrup betroede Ernst Mortensen og Laurits Olufsen i Ollerup til i overværelse af Christen Tomassen på Nielstrup at mægle i striden, som er imellem dem. 13)

Peder Pedersen i Kværndrup svarede på den skriftlige beretning, som Niels Kåbeløs i dag på tinget fik påskrevet, og nægtede at have fået mel eller malt af Mikkel Hansen, som døde i Kværndrup, og han erklærede, at han hverken havde fået sko, støvler eller bøsse. Bøssen havde Mikkel Hansen købt af Hans Pedersen i Rødme, men da den ikke var betalt, fik Hans Pedersen bøssen tilbage. Endvidere benægtede han kendskab til noget spundet garn og en ny hjulrok. 14)

Tingsvidne til Niels Kåbeløs på, at Maren Hans's vidnede, at hun vidste, at Peder Pedersen i Kværndrup skyldte afdøde Mikkel Hansen i Kværndrup penge, men om de var betalt eller ej, det vidste hun ikke. Endvidere vidnede hun, at Apelone Mikkels havde fortalt hende, at Eskild spillemands kone tog nogle penge i Mikkel Hansens kiste. Herpå aflagde hun ed efter loven.
Eskild spillemand svarede på anklagen. Niels Rasmussen i Kværndrup vidnede, at han så Mikkel Hansens kiste komme til Peder Pedersens gård, men den var brudt op, da han kom derind. 15)

Stævningsmænd for Hans Jespersen, foged på Odensegård, er Anders Steffensen og Rasmus Andersen, begge fra Rynkeby. De bekræftede med ed, at de i søndags for 14 dage siden havde indkaldt Hans Pedersen i Lunde, Mads Jensen, Jørgen Hansen og Laurits Nielsen i Vandmosehus til at møde i retten i dag og om 14 dage, for at stå til ansvar overfor retten og modtage dom. 16)

Hans Jespersen gav Frands Folmersen fuldmagt til at kræve mændene fra Lunde dømt til at betale, hvad de efter registeret var i restance med. 17)

Stævningsmænd for Bertel Hansen ridefoged, på Ernst Mortensen i Ollerups vegne, er Rasmus Madsen og Jep Jensen i Ollerup. De bekræftede med ed, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Hans Jørgensen, Jacob Pedersen, Rasmus Jacobsen og Jost Hansen, alle Ollerup, til at stå til ansvar for retten. 18)

Samme stævningsmænd bekræftede, at de på Ernst Mortensens vegne, samme dag havde at have indbudt Karen Mikkels, Mikkel Rasmussens hustru, med hendes lavværge, Appelone Jensd., Ollerup, Hans Mortensen, Bodil Mortensd., Kirsten Mortensd.,
Johanne Mortensd. og Maren Mortensd. til i retten at modtage et tilbud. Ernst Mortensen tilbød, at hvis han fik hovedstolen, tilbørlig rente og skyldpenge, ville han afstå ejendommen, når pengene blev betalt. 19)

Tingvidne til Knud Nielsen i Egense på, at Niels Hansen, borger i Svendborg, gjorde sin søn ægte i køn og kuld med hans andre ægtebørn, og han efter faderens død skulle arve en søsterlod. Niels Hansens sønner Henrik og Hans Nielsen fremstod på tinget og gav i alle måder deres samtykke til det nævnte. 20)

Samme stævningsmænd bekræftede, på Niels Mørck og Per Hansens vegne, også at have indkaldt Hans Knudsen, Iver Hansen, Mads Andersen og Christen Rasmussen i Stågerup til at svare under vidnesansvar. Og at Morten Hansen, Mads Hansen, Mads Jørgensen og Anders Ebbesen var indkaldt for at vidne. 21)

Endvidere bekræftede de, for Laurits Andersen i Ullemose fuldmægtig for Jørgen Lauritsen, foged på Urup, at have indkaldt Rasmus Hansen i Ladegård i Ollerup til at stå til ansvar og dom overfor retten. 22)

Samme stævningsmænd bekræftede også på Rasmus Hansen i Ollerups vegne at have indkaldt Kirsten Iversdatter i Ollerup med hendes lavværge. 23)

Tingsvidne til Niels Pedersen og Peder Hansen i Ollerup på, hvad Morten Hansen i Ollerup under ed bevidnede, at de i Ollerup i den første uge efter sidste pinse fik bekræftelse på, at det ikke gik rigtig til med deres græsgang i Kohaven, idet han selv, som fjerdemand, var taget derud for at finde ud af det. Han så Peder Mortensens karle Hans Knudsen og Jep Hansen med Peder Mortensens plage, heste og øg. Desuden var Niels Juuls karle Niels Andersen og Christen Rasmussen der med 4 plovstude og nogle øg og heste. Det var ca. 1 time over midnat. De bemægtigede sig sig kvæget og satte dem i folden, på nær 3 øg, som Hans Knudsen red bort med. Siden kom han tilbage, talte med dem og ville have det andet øg, som var indsat i folden. Mads Hansen, Mads Jørgensen og Anders Ebbesen, alle fra Ollerup, vidnede på samme måde med ed efter loven. Herpå svarede Hans Knudsen og benægtede under ed, at han at havde vidst noget om kvæget i Ollerup Kohave, før han kom ud og fandt det der. Jesper Hansen vidnede på samme måde, og sagde ydermere, at det var samme dag, som kvæget kom ud af folden. 24)

De samme sidstnævnte stævningsmænd bekræftede også, at de, på Niels Mørck og Peder Hansen i Ollerups vegne, havde indkaldt Hans Knudsen, Iver Hansen, Niels Andersen og Christen Rasmussen, alle Stågerup, til at stå til ansvar for retten og modtage dom. 25)

Stævningsmænd for Frands Hansen i Åby er Niels Jensen og Morten Hansen, begge Åby. De bekræftede til i dag om 6 uger at have indkaldt Peder Skriver på Langeland til selv at komme og stå til ansvar for retten og modtage dom. 26)

Sagen mellem Falck Giøe og Egense bymænd blev udsat til i dag 14 dage. 27)

Oluf Andersen Vinter i Kværndrup meddelte, at da hans herre ikke er i landet og hans foged opholdt sig langt herfra, så havde han givet fuldmagt til Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, til at forsvare ham indenfor lov og ret ved herredsting, landsting og andre steder, hvor der holdes rettergang, og Peder Nielsens udgifter i disse sager, vil Oluf Andersen holde ham skadesløs for. 28)

Dom i sagen mellem Jens Sørensen i Bobjerg og Niels Hansen i Trunderup. Dommeren dømte Niels Hansen til at udrede 10 skp. byg inden 3 gange 5 dage, ellers gøres der udlæg. 29)

Stævningsmænd for Jens Tygesen i Sørup er Rasmus Madsen og Tyge Jensen, begge i Sørup. De bekræftede, at de i går 8 dage havde indkaldt Jens Pedersen i Rødskebølle til at stå til ansvar overfor retten. Ligeledes Jørgen Nielsen i Sørup og Hans Pedersen i Rødskebølle til at stå til ansvar overfor retten. 30)

Peder Mortensen i Stågerup tilbød Ollerup bymænd foder, til første ting efter i dag. 31)

Dom i sagen mellem Frands Hansen i Åby og Peder Christensen på Langeland, at ... (blank side for resten) 32)

Niels Nielsen i Bobjerg, på hans kongelige majestæts og lensmandens vegne, forbød alle at sælge noget korn eller afgrøde fra kongens ejendom her i herredet, hvis de gjorde det, var det under højeste bødestraf. Endvidere klagede han over, at en del parts-gærder omkring kongens have ikke var gjort færdige. Hvis der forårsagedes nogen skade på grund af dette, ville de pågældende gærde-ejere blive holdt ansvarlige. 33)

Sagen mellem Peder Findsen i Skårup og Niels Pedersen i Skårupøre, udsættes til i dag 8 dage, men er stadig ved fuld magt. 34)

Dommeren afgjorde, at Hans Sørensen i Maegård var fri så længe. 35)

Niels Madsen i Kværndrup udbød i dag for første gang noget pantsat gods. Det var 1 gammel bryggekedel og 1 olmerdugsdyne, som afdøde Christoffer Hansen i Kværndrup havde pantsat til ham. Han udbød pantet og krævede sine penge: 24 sletdaler i hovedstol med rente i 5 år i henhold til loven. 36)

Onsdag den 4. august 1630

Dommer Mads Pedersen

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård

Vidner Mads Nielsen, Lunde, Pe(de)r Mortensen i Høje, Anders Hansen Falck, Sørup, Pe(de)r Hansen, Hemmedrup, Jens Sørensen, Bobjerg, Pe(de)r Pe(de)rsen, Kværndrup, Hans Hansen, Heldager, Jørgen Rasmussen, Kværndrup

Stævningsmænd for Børge Pedersen i Svendborg er Laurits Jensen og Jens Sørensen, begge fra Svendborg. De bekræftede, at have indkaldt Maren Mortens i Heldager til i dag om 8 dage til at stå til ansvar overfor retten. 37)

Stævningsmænd for Ejler Nielsen, foged på Hvidkilde på velbårne Henrik Gyldenstjernes vegne, er Mads Tygesen og Peder Hansen, begge i Sørup. De bekræftede efter loven, at have indkaldt til i dag om 8 dage Gabriel Jensen, som tjener Rasmus Hansen samme sted til erstatning for hærværk efter syn. Dommeren udnævnte følgende dannemænd: Hans Lauritsen i Kogtved, Laurits Olsen i Ollerup, Niels Madsen, Rasmus Hansen i Ladegård, Jens Henriksen, Anders Grå i Øster Skerninge, Rasmus Jensen Lercke, Jørgen Hansen i Nørregård, til at syne Peder Tomasens hus i Sørup, om det er så ødelagt, at der må dømmes for hærværk, og for det andet at syne noget skov, som er hugget, og som han mener er sket på hans herres grund Græsholm, og afgive på åstedet papirstreg om hugningen af skoven, og næste onsdag aflægge beretning herom. 38)

Stævningsmænd for Eiler Nielsen og Peder Nielsen, fogeder på Hvidkilde på deres husbønders velbårne Henrik Gyldenstjerne og Falck Giøes vegne, er Poul Pedersen og Knud Pedersen i Skovsbo. De bekræftede ved ed efter loven, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt alle Egense bymænd, nemlig Laurits Jostesen, Peder Rasmussen, Mads Bertelsen, Søren Hansen, Rasmus Lauritsen, Jens Henriksen , Rasmus Rasmussen til at stå til ansvar overfor retten, for det, som de med ret kan beskyldes for. S.... (fortsættelse mangler). 39)

Ligeledes bekræftede de, at de samme dag havde været i Kogtved og indkaldt Niels Christensen, der, til at stå til ansvar for retten. På samme måde har de indkaldt Hans Bertelsen i Egense. 40)

Stævningsmænd for Peder Pedersen i Kværndrup er Rasmus Hansen og Niels Hansen, begge Kværndrup. De bekræftede med deres ed efter loven for 14 dage siden til i dage at have indkaldt Hans Pedersen i Rødme som vidne. Per Jørgensen, Knud Lauritsen Buch og Maren Jørgens, alle fra Egeskov, til at afgive vidnesbyrd, og i dag for 8 dage siden, Niels Kåbeløs, samme sted, til at svare på vidnesbyrd. 41)

Tingsvidne til Peder Pedersen i Kværndrup på det, at han havde ladet Hans Pedersen i Rødme kalde for retten. Han (Hans Pedersen) bevidnede under ed med oprakte fingre, at han for nogen tid siden til afdøde Mikkel Hansen i Kværndrup, solgte (en bøsse) for 2 daler, men da de ikke var betalt, da han døde, da fik han sin bøsse tilbage i stedet for 2 daler. Han fortalte endvidere, at nævnte Mikkel Hansen, nogen tid før han døde, havde købt en gris af ham for 1 skæppe havre. 42)

Stævningsmænd for Ernst Mortensen i Ollerup på Bertel Hansens vegne, er Rasmus Madsen og Jeppe Ibsen, begge Ollerup. De bekræftede, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Rasmus Hansen i Ollerup, Ditlev Iversen, Marcus Rasmussen og Laurits Andersen i Ullemose til at stå til ansvar for retten. 43)

Bekendtgørelse fra Ernst Mortensen i Ollerup, om nogle heste, som var stjålet i Røjle i Vends herred, og som siden skulle være blevet solgt. Herpå svarede Marcus Rasmussen i Ollerup med sin højeste ed, på sin sjæl og salighed, at hverken han eller hans folk havde købt nogle af de efterlyste heste. Ditlev Iversen i Ollerup nægtede ligeledes, og det gjorde Rasmus Hansen også.
Laurits Andersen i Ullemose nægtede ligeledes, og nægtede også at have kendskab til nogle sølvskeer. De anklagede mænd krævede herefter at blive frikendt. Dette imødekom dommeren, indtil andet bliver bevist. 44)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, ønskede Hans Bertelsen dømt til at betale for et par okser, som han aflagde ed på, var hans husbonds tilgodehavende for gårdens indfæstning. Han krævede dom for, at Hans Bertelsen skulle skaffe hans husbond tilfredsstillende okser og dermed holde ham skadesløs. Hans Bertelsen lovede at betale inden i dag 8 dage, og dermed blev sagen afsluttet. 45)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, ønskede Niels Christensen i Kogtved dømt, fordi han ikke vil flytte ind i den gård i Skovsbo, hvor Oluf Andersen før boede. Niels Christensen fæstede gården den 14. juli, hvorfor han lovede at betale 50 sletdaler i specier til fæste. Han betalte straks 20 sletdaler, og de andre, som resterede, lovede han at betale til jul og den sidste rest 29. september, samt vedligeholde gård og bygninger. Niels Christensen svarede, at han ikke kunne benægte dette. Herefter spurgte Peder Nielsen retten, om nævnte
Niels Christensen ikke skulle flytte ind i gården og holde den og bygningerne vedlige, som alle andre bosiddende bønder er pligtige til at gøre, samt at betale indfæstningen til den aftalte tid, og på den måde holde sin husbond skadesløs. Og det krævede han dom for. Dertil svarede Niels Christensen, at
han ikke var flyttet ind på gården, men han havde været der, og arbejdet på den. Dertil sagde Peder Nielsen, at Niels Christensen havde flyttet nogle af sine ting til hans husbonds gård, og det havde han lov til. Men han har flyttet det bort igen, og det har han ikke fået tilladelse til. For det andet havde han bortlejet gårdens græsmark, hvad han vel ikke kunne nægte. Og Niels Christensen svarede, at det kunne han ikke. Så begæredes der dom. Efter det fremlagte, dømte dommeren Niels Christensen til at flytte ind i gården og betale, hvad han havde lovet. 46)

Stævningsmænd for Laurits Andersen i Ullemose er Rasmus Madsen og Jeppe Ibsen, begge fra Ollerup. De bekræftede, i dag for 8 dage siden at have indkaldt Peder Olsen i Ollerup til at modtage dom. Da Peder Olsen har fæstet Rasmus Madsens gårds jord, har han også pligt til at holde gårdens havegærder mod Nyborg Slots jorder. 47)

Tingsvidne til Hans Pedersen i Rødme på, at han krævede Jørgen Henriksen snedker dømt til at betale: til sig selv 10 mark, til hans broder Hans Andersen 2 mark, og til Hans Mathiasen, fri borger i Svendborg, 10 sletdaler 1 mark. 48)

Tingsvidne til Anders Falck i Sørup på, at Mads Falck dømtes til at være ham 22 mark skyldig, og som han lovede skadesløst at betale Anders Falck eller hans arvinger til førstkommende jul. 49)

Stævningsmænd for Hans Knudsen i Sørup er Knud Iversen og Tyge Jensen, begge fra Sørup. De bekræftede i går for 8 dage siden at have indkaldt Maren Berteles i Sørup med lavværge til at stå til ansvar og dom overfor retten for 2 mark, 2 par
sko og 8 alen linned. 50)

Maren Mortens i Heldager vidnede under sin højeste ed, at den dyne, hun har, er den selv samme dyne, som hun har fået fra Olufs hus i Heldager Blæsenborg. Hertil svarede Børge Pedersen, at det var løgn. Niels Jensen i Højrup fuldmægtig for Maren Mortens, svarede, at han mente Børge Pedersen selv kunne være en løgner, indtil han kunne bevise, at hun havde talt løgn. Og det stod således påstand mod påstand. 51)

Tingsvidne til Børge Pedersen, Svendborg, på de vidner, han fordret til at udtale sig i retten. Jens Jørgensen i Heldager vidnede under ed med oprakte fingre, at forrige vinter, da han fra Svendborg kom på besøg i Heldager, blev han bedt om at tage til det hus i Heldager, hvor afdøde Oluf boede. Der så han nogle dyner i et væk blive væltet ud af et hus og læsset på en vogn. Om de var gode eller dårlige, ved han ikke. Og den dyne, Børge Pedersen efterlyser, kender han ikke noget til. Kirsten Andersdatter i Heldager vidnede, at hun ikke kunne se andet, end at den dyne, som Maren Mortens viste Børge Pedersen, var hendes faders dyne. Anne Andersdatter vidnede, at hendes farbroder havde lovet hende den dyne, som Maren Mortens havde fået overdraget. Rasmus Olsen i Heldager vidnede, at begge piger mente, at de havde ret til den samme dyne. Hans Hansen i Heldager vidnede det samme som Anne Andersdatter. Hertil svarede Maren Mortens, at det drejer sig om den samme dyne, hvilket hun også har indrømmet, og hun har tilbudt at give den tilbage. Men dette er ikke sket. 52)

Børge Pedersen meddelte, at han i dag om seks uger ville føre flere vidner, nemlig Knud Bendsen i Tved, Rasmus Knudsen i Albjerg, Peder Kiær i Hørup og Karen Olufsdatter. 53)

Stævningsmænd for Hans Villumsen i Egeskov er Knud Knudsen og Laurits Jensen, begge Egeskov. De bekræftede ved deres ed efter loven, at de for tre uger siden havde indkaldt for retten til i dag, i dag 8 dage og i dag 14 dage Knud Lauritsen, Egeskov, og Rasmus Lauritsen Buck i Stenstrup til på Maren Baldersdatters vegne at stå til ansvar og dom overfor retten. 54)

Knud Lauritsen i Egeskov tilbød Hans Villumsen, at han i overværelse af dannemænd, ville udlevere Maren Baldersdatters ejendom i henhold til skiftebrevet, det være sig både gods og penge, og at han næstkommende mandag ville levere det i Rødme til Peder Buck i Rødme. 55)

Tingsvidne til Hans Villumsen i Egeskov på de vidner han havde fordret til at udtale sig i retten. Jørgen Rasmussen, Kværndrup vidnede ved sin ed med oprakte fingre, at han sidste Sct. Hansdag i Kværndrup kirke, mens han talte med Mads Thomas, Egeskov og Hans Villumsen, hørte Oluf Andersen Winter i Kværndrup sige, at de alle tre skulle få pisk, og at han sagde til Thomas, at han skulle komme fra sin gård. Niels Pedersen i Kværndrup vidnede, at han på samme tid i Kværndrup kirke hørte Oluf Winther sige, at de alle tre skulle få pisk. De vidnede alle ved deres ed med oprakte fingre efter loven. 56)

Dommeren udsatte sagen mellem Peder Findsen i Skårup og Niels Pedersen i Skårupøre til i dag om 14 dage. Han fik først overdraget brevene i dag. 57)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, betalte på Oluf Winter i Kværndrups vegne, til Jørgen Christensen i Egeskov 1 sletdaler for en ligkiste, som afdøde Mads Hansens hustru eller hans søster var blevet begravet i. Hermed er, til denne dag, alt klargjort mellem Oluf Winther og Jørgen Christensen i Egeskov. 58)

Dom til Hans Pedersen i Rødme, fuldmægtig for Hans Mortensen, tidligere borger i Svendborg, over Jørgen Henriksen Snedker. 59)

Onsdag den 11. august 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, Fr(ands Folmersen, skriver)

Vidner Hans Rasmussen, Tved, Peder Andersen, Øster Skerninge, Peder Olsen, Ollerup, Rasmus Rasmussen, Skerninge, Peder Mortensen, Høje, Rasmus Pedersen, Høje, Laurits Mikkelsen, Holmdrup, Rasmus Andersen, Lunde

Stævningsmænd for Anders Knudsen, Holmdrup, er Hans Christoffersen og Niels Andersen, begge Holmdrup. De bekræftede ved ed efter loven, i dag for 8 dage siden at have indkaldt Hans Poulsen smed, Hans Rasmussen, Hans Pedersen og Rasmus Esbørnsen, alle fra Tved, til at stå til ansvar overfor retten og modtage dom. 60)

Samme stævningsmænd, bekræftede på husbond Hans Poulsen i Tveds vegne, at de samme dag havde indkaldt Niels Nielsen i Tved til at stå til og ansvar og doms overfor retten Ligeledes på Hans smeds vegne, at have indkaldt Knud Bendsen i Tved til dom og anklage for at have pløjet et stykke jord på Holmdrup mark ved Holmdrup stente, samt høstet og kørt hjem derfra, og han krævede, at han beviste sin ret hertil. Hertil svarede Niels Nielsen, at efter hvad han ved, har han ikke pløjet nogen jord, eller slået nogen eng, eller kørt noget bort, andet end hvad Hans smed selv var værge for og har givet ham lov til. Dertil svarede Hans smed, at den alminding, som tilhører Tved på Holmdrup mark, har han lovet og givet .... 2 blanke sider. 61)

..... Peder Mortensen i Høje og Rasmus Knudsen i Kværndrup at stå til ansvar og dom overfor retten. Ernst Mortensen, Ollerup dømmer denne sag, og udsatte den til om 14 dage. 62)

Landstingsrytterne Marcus Jørgensen og Laurits Pedersen i Kogtved, meddelte at de havde haft bud til landstinget i lørdags. Der var gode tiender. 63)

Tingsvidne til Frands Hansen i Åby på, at Jørgen Hansen i Holmdrup gav ham fuldmagt til i sager indenfor lov og ret på herreds- og landsting, at udtale sig på hans vegne. Udgifter hertil, lovede Jørgen Hansen at holde ham skadesløs for. 64)

Stævningsmænd for Niels Nielsen i Bobjerg, på kongens og lensmandens vegne, er Peder Madsen og Steffen Pedersen, begge Høje. De bekræftede, i går for 8 dage siden at have indkaldt alle hans sognemænd, pebersvende, ungkarle og husmænd, Laurits Nielsen i Vandmosehus og Peder Hansen i Langkilde undtaget, til at stå til ansvar og dom overfor retten. Og førnævnte, hvis avl og sæd, som er sået på kongens .... 65)

Samme stævningsmænd bekræftede også, samme dag på Peder Rasmussen i Højes vegne, at have indkaldt Jens Sørensen i Bobjerg, som for imod loven og ret, at have tilegnet sig noget græs. Jens Sørensen skal have slået og hjemkørt græs fra et stykke ved nabodammen. Hertil svarede Jens Sørensen, at han ikke har fjernet noget, siden naboerne satte skel. 66)

Stævningsmænd for Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, Hans Bertelsen og Mads Madsen, begge Sørup, er Peder Bertelsen og Hans Marcussen fra Sørup. De bekræftede med ed, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Rasmus Hansen i Sørup til at stå til ansvar for retten og bevise sin ret. Samtidig har de indkaldt Jørgen Mortensen i Sørup til at stå til ansvar for retten for 20 $, som han mangler at betale af den sidst udskrevne madskat. 67)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, tiltalte og beskyldte Rasmus Hansen i Sørup for, at han for nogen tid siden var gået ind på Hvidkildebonden Mads Madsens gård i Sørup, og i dennes fraværelse havde fjernet 1 håndøkse. Dertil svarede Rasmus Hansen, at Anne Madses gav ham den omtalte økse i stedet for 17 mark kongeskat, som var i restance og stod åben og var ubetalt. 68)

Hertil svarede Peder Nielsen, at Rasmus Hansen ikke med egne ord kan sige sig fri for en sådan ulovlig handling, men må bevise sin ret hertil, da landsloven udtrykkelig siger, at man ikke må øve selvtægt. Endvidere mener han, at pengene er betalt. Han forlangte nu, at Rasmus Hansen overfor retten skulle fremføre sin nøjagtige ret til øksen, og ellers dømmes for en uretsmæssig handling. Og han krævede ham dømt. Herpå svarede Rasmus Hansen, og erklærede sig uskyldig, og at Mads Madsen endnu var i restance for 17 $ kongeskat, og at hans hustru overdrog ham øksen herfor. Hertil svarede Mads Madsen på sin hustrus vegne, at hun ikke kunne overdrage ham den omtalte økse, og at hun heller ikke ville stå inde for hans ret til den, og han overgav sagen til Peder Nielsen, som kunne forfølge den, så vidt det kunne ske under lov og ret, da han ikke selv havde råd til det. Og dommeren udsatte sagen i 14 dage. 69)

Tingsvidne til Hans Rasmussen i Tved, på indberetning fra Niels Mørck og Ernst Mortensen, begge Ollerup, Laurits Olsen i Brændeskov og Niels Jørgensen i Slæbækgård. Efter fuldmagt ved et tingsvidne, havde de forliget Hans Rasmussen i Tved og Jens Jørgensen i Heldager, i deres uenighed om en arv således, at Jens Jørgensen skal betale Hans Rasmussen 12 sletdaler. De 6 til Sct. Mikkelsdag og de andre 6 til Sct. Mortensdag. Laurits Olsen stillede sikkerhed herfor til Hans
Rasmussen. Også gæld, jordefærd og andet som blev krævet, skal Jens Jørgensen betale. Jens Jørgensen og Hans Rasmussen fremstod med hinanden og erklærede sig indforstået i dette. 70)

Stævningsmænd for Hans Madsen i Svendborg, fuldmægtig for Dirik Maioran, borger i Svendborg, er Rasmus Henriksen og Jens Sørensen i Svendborg. De bekræftede under ed, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt Rasmus Rasmusssen og hans hustru i Øster Skerninge, til at stå til ansvar og dom overfor retten. Hans Madsen beskyldte Rasmus Rasmussen for, at Iver Hansen i Fåborg sidste år på hans vegne havde ladet sin karl Rasmus hente en tredelt hammel. Rasmus Rasmussen benægtede ved sin sjæl, at han eller hans hustru kendte noget til den omtalte hammel. Rasmus Rasmussen indrømmede, at han havde lejet Iver Hansen i Fåborg. Men om han har leveret hamlen tilbage, ved han ikke. 71)

Tingsvidne for Hans smed og Hans Rasmussen i Tved, at de har lavet et venskabeligt mageskifte med hinanden, som går ud på,at Hans Rasmussen har givet Hans smed et stykke have, så hans ovn nu står på udenfor hans eget hus, og Hans smed havde til gengæld givet Hans Rasmussen et tilsvarende stykke af hans
grund syd fra. 72)

Stævningsmænd for Frands Hansen i Åby på Jørgen Hansens vegne, er Hans Christoffersen og Niels Andersen, begge fra Holmdrup. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Anders Marcussen i Holmdrup til at stå til ansvar og dom for retten, samt at fremvise de husskøder og adkomster han måtte have på den bondegård, han bor i. Dommeren udsatte sagen mellem Frands Hansen i Åby og Anders Marcussen i Holmdrup til i dag om 14 dage. 73)

Dom til Peder Nielsen, foged på Hvidkilde på hans husbonds vegne, over Hans Bertelsen i Sørup. Dommeren dømte Hans Bertelsen til holde, hvad han havde lovet, eller straffes herfor. 74)

Dommeren kendte og dømte imellem Tomas Henriksen, foged på Egeskov, på den ene side og Oluf Winter i Kværndrup på den anden side. Oluf Winther dømtes til at bevise sin ret til at tiltale Tomas Henriksen, som han gjorde i henhold til ting vidnets indhold, eller at straffes derfor. Vidneudsagnet og beskyldningen er stadig gældende. 75)

Laurits Nielsen i Vandmosehus tilbød at levere til velbårne Henning Walckendorffs fuldmægtig Hans Jespersen 20 høns og penge for lam og gæs, for hvad han med rette skylder velbårne Henning Walkendorff. Men der var ingen til at tage imod. Hans Pedersen, Jørgen Hansen og Mads Jensen, alle i Lunde, tilbød ligeledes, at hvad de var skyldige, ville de gerne betale, og hvad kul angik, så ville de brænde og levere det, når de havde fået udvist skov. De blev herefter kendt fri for tiltale indtil i dag, som var det 3. ting. 76)

Onsdag den 18. august 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, F. Folmersen
Vidner Peder Lauritsen, Hørupgård, Peder Hansen Findsen, Skårup, Laurits Andersen, Ullemose, Laurits Nielsen, Vandmosehus, Hans Jensen, Skårup,
Jørgen Hansen, Lunde, Peder Hansen, Hemmedrup, Hans Pedersen, Lunde, Niels Jensen, Dongshøjrup, Peder Jørgensen, Rårud

Stævningsmænd for Mads Jensen i Øster Skerninge er Claus Hansen og Niels Mortensen, begge Skerninge. De bekræftede ved ed, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Jens Jensen i Skerninge til at stå til ansvar og dom overfor retten. 77)

Dom i sagen mellem Mads Jensen i Øster Skerninge og Jens Jensen samme sted. ... 78)

Ernst Mortensen i Ollerup fik på Rasmus Hansen i Ollerups vegne udsættelse til førstkommende onsdag, mod at sagen står ved magt. 79)

Dommeren udsatte sagen mellem Peder Findsen i Skårup og Niels Pedersen i Skårupøre til i dag om 14 dage. 80)

Velbårne Henning Walkendorffs tjener Hans Jespersen lovede førstkommende lørdag på Odensegård at tage imod landgilde fra Laurits Nielsen i Vandmosehus. 81)

Mads Jensen, Hans Pedersen og Jørgen Hansen, alle Lunde forpligtede sig til at lave aftale med Henning Walkendorff, om det, de skyldte ham, og gøre det inden første rigtige tingdag efter førstkommende St. Michelisdag. 82)

Niels Hansen Brun i Egebjerg, tilbød Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, at han kunne betale ham 4 skæpper rug inden i dag om måned for det svin, som han spærret inde for Rasmus Jespersen i Egebjerg. Og dermed skal sagen om det svin, han havde taget ind, være klarlagt. 83)

Dom i sagen mellem Ernst Mortensen i Ollerup på hans kongelige majestæt og lensmandens vegne, og de indkaldte vidner, som ved landstinget havde løjet i sagen om Morten Ullsemose. Dommeren dømte, at deres bopæl og ejendele skulle overdrages til kongen som værge for deres herskaber, og at kongelige majestæt lader dem straffe på deres fingre, når de pågribes. 84)

Niels Pedersen betroede Hans Villumsen, Egeskov og Rasmus Sørensen, Falle, mens Peder Pedersen, Kværndrup betroede Hans Pedersen, Rødme og Jørgen Hansen, Kværndrup til at mægle i al den tvist, der er imellem dem. Førstkommende søndag ville de mødes i Kværndrup, for efter prædiken at høre, hvad der blev bestemt, og det ville de så rette sig efter. 85)

Stævningsmænd for Tomas Henriksen, foged på Egeskov, er Hans Henriksen i Høje og Niels Nielsen i Rårud. De bekræftede, i dag for 8 dage siden at have indkaldt til afhøring og dom, samt kirkenævnets udnævnelse og afsættelse. 86)

Bekendtgørelse om at Tomas Henriksen, foged på Egeskov og Oluf Winter i Kværndrup har indgået forlig i tvisten imellem dem, på de betingelser, at Oluf Winter skal give 7 mark til de fattige, og derudover betale Tomas Henriksen hvad han har brugt på denne sag. Og næstkommende søndag at give de 7 mark til de fattige til Mogens Hansen i Kværndrup og hans medhjælpere. Og de breve, som er skrevet i denne sag, kendes for døde og magtesløse. 87)

Tingsvidne til Knud Mouritsen i Hillerslev på, at Niels Jensen, Dongshøjrup,
Peder Lauritsen, Rødme, Hans Lauritsen, Kogtvedgård, Peder Findsen, Skårup,
Hans Pedersen, Lunde, Jens Tygesen, Sørup, Rasmus Hansen, Ollerup, Rasmus Olsen, Øster Skerninge, på mange herredsmænds vegne antog nævnte Knud Mouritsen i
tjeneste, til at betjene dem med sit embede for betaling af 1/2 slet mark pr. gang, og skal derfor møde hver 14. dag på tinget, når årstiden kræver hans embede. 88)

Tingsvidne til Hans Villumsen i Egeskov på, at Rasmus Lauritsen Buck og Peder Lauritsen Buck i Rødme på tinget meddelte, at de sammen med Hans Villumsen har solgt så meget af Maren Baldersdatters ejendom, som hun har haft behov for til klæder og livets ophold. Maren Baldersdatter meddelte, at hun har modtaget alt andet af hendes fædrene og mødrene arvegods, og at hun hermed ikke mere havde noget krav på nævnte Hans Villumsen og hans arvinger, eller hendes nævnte farbrødre Rasmus Lauritsen og Peder Lauritsen og deres arvinger for hendes
fædrene og mødrene arv. 89)

Stævningsmænd for Hans Lauritsen i Kogtvedgård, på sin husbond velbårne Marcus Billes vegne, er Rasmus Olsen og Niels Baldsersen, begge Øster Skerninge. De bekræftede under ed, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt Jesper Madsen i Trunderup til at stå til ansvar og dom over for retten. Hans Lauritsen anklagede nævnte Jesper Højgård for at være sin husbonde 8 sletdaler og 2 mark skyldig for rostjeneste, og dommeren dømte ham til at betale inden tre gange fem dage. 90)

Stævningsmænd for Peder Pedersen Kåbeløs i Kværndrup er Hans Nielsen og Christoffer Knudsen, begge fra Kværndrup. De bekræftede ved ed, at de i mandags for 14 dage siden havde indkaldt Rasmus Nielsen, Agerup, Knud Nielsen, Vantinge, Rasmus møller samme sted og hans hustru, Helle Nielsd., Anne Anderses i Herringe med hendes lavværge og hendes søn Hans Andersen til at stå til ansvar og dom over for retten med efterfølgende dom for at give afkald. 91)

Tingsvidne på, at Knud Nielsen i Vantinge lovede at give Peder Kåbeløs skøde på den ejerdel, han har i den gård, som Peder Kåbeløs bor i, og Peder Kåbeløs lovede at give ham penge og betaling for samme ejendom. 92)

Tingsvidne til Rasmus Hansen i Ladegård på, at han krævede Kirsten Iversdatter for 14 mark kongeskat, som hun er i restance med. 93)

Jens Tygesen krævede Jens Pedersen i Rødskebølle dømt for for 4 sletdaler, som han skylder hans broder Hans Tygesen. Jens Pedersen bekendte at skylde Hans Tygesen 3 rdl., men medens Hans Tygesen tjente hos ham, drev han en hest i sænk for ham. Og de blev enige om, at Hans Tygesen for den skade, han voldte, skulle trækkes 2 rdl., og han var rede til at udbetale ham 1 rdl. 94)

Onsdag den 25. august 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, Frands Folmersen

Vidner Anders Ebbesen, Ollerup, Niels Hansen, Egebjerg, Rasmus Hansen, Øster Skerninge, Ernst Mortensen, Ollerup, Rasmus Hansen, Sørup, Anders Marcusen, Holmdrup, Anders Jørgennsen, Holmdrup, Morten Lauritsen, Sørup, Peder Mortensen, Høje

Stævningsmænd for Børge Pedersen i Svendborg er Laurits Jensen og Jens Sørensen, begge Svendborg. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 14 dage siden havde indkaldt Rasmus Knudsen i Albjerg og hans hustru Maren Rasmusses som vidner, og at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Knud Bendsen i Tved, Peder Nielsen og Karen Olufsdatter med hendes lavværge, begge fra Dongshøjrup, som vidner, og Niels Jensen i Dongshøjrup og Maren Mortens i Heldager med hendes lavværge, til
at svare mod vidnesudsagn. 95)

Stævningsmænd for Jonas Madsen, borger i Svendborg og fuldmægtig for Diderich Meioran, borger i Svendborg, er Rasmus Henriksen og Jens Sørensen, begge fra Svendborg. De bekræftede ved deres ed, at de med 8 dages varsel havde indkaldt Peder smed , Henrik Hansen og Jacob Andersen, alle fra Skerninge til at stå til ansvar for retten, samt Rasmus Hansen i Skerninge til at svare mod vidnesudsagn. 96)

Stævningsmænd for Rasmus Hansen i Sørup er Claus Mortensen og Morten Lauritsen, begge fra Sørup. De bekræftede ved deres ed, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt Jørgen Nielsen i Sørup, Jens Pedersen og Anders Rasmussen i Rødskebølle til at vidne at de talte sandt, og Mads Falck i Sørup til at svare derimod. 96)

Stævningsmænd for Laurits Pedersen i Vårø på Tåsinge er Hans Nielsen og Eskild Christensen, begge fra Kværndrup. De bekræftede ved deres ed, at de med fulde 8 dages varsel havde indkaldt Rasmus Sørensen til at stå til ansvar og dom overfor retten for hvad han med rette kan beskyldes for. 97)

Stævningsmænd for Christen Jørgensen Orm, borger i Svendborg og fuldmægtig for Jørgen Hansen, Svendborg, er Peder Lauritsen og Jens Sørensen, begge Svendborg. De bekræftede ved deres ed, at i tirsdags for 14 dage siden havde indkaldt Maren Pedersdatter i Hemmedrup med hendes lavværge Jørgen Mikkelsen i Sørup til at være vidne, og samme dag havde de indkaldt Rasmus Ibsen i Svendborg til at svare på vidnesudsagn. 98)

Stævningsmænd for Laurits Hansen i Svendborg er Rasmus Henriksen og Jens Sørensen, begge Svendborg. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Jep Hansen i Egense til forsvare sin ret, vidne og stå til ansvar overfor retten. Og i dag for 14 dage siden har de indkaldt Maren Mortensen, som på det tidspunkt var hos Detleff Suur, de havde mundtlig talt med hende og indkaldt hende med hendes lavværge, hvis hun havde noget at sige dertil. 99)

Tingsvidne til Christen Jørgensen i Svendborg for Jørgen Hansen i Svendborg, for de vidner han havde indkaldt til at vidne og fortælle hvad de vidste. Først kom Maren Pedersdatter, som bor i Hemmedrup, hun vidnede ved ed efter loven, at da hun i sin tid for ca. 27 år siden boede i den går, som Mads Ibsen nu bebor, da havde hendes husbonde halvgærde mod Voldborg, Jørgen Mikkelsens have, og da løb bækken syd om samme gærde nede i hendes have, der hvor hun boede. Men piletræerne havde hendes husbonde ikke noget at gøre med, så vidt hun da vidste. 100)

Stævningsmænd for Mads Eggertsen i Heldager for sig og de menige Heldager bymænd, er Niels Madsen i Svendborg og Anders Rasmussen i Øster Skerninge. De bekræftede ved ed efter loven, at de havde .... resten af siden er blank.101)

Endvidere er stævningsmænd for Mads Gregersen i Heldager på Heldager bymænds vegne, Erik Madsen i Skovsbo og Peder Jørgensen i Strandhuse. De bekræftede ved deres ed, at de i manfor 14 dage siden havde været på ?Glorup? Glous med denne indkaldelse, som lyder på ... resten af siden er blank. 102)

Stævningsmand for Mads Gregersen i Heldager, oldermand for menige Heldagermænd, er Per Rasmussen i Egense. Han bekræftede ved sin ed, at han i går for 14 dage siden havde været på Hvedholm og indkaldt velbårne Jørgen Brahe ... resten af siden er blank. 103)

Stævningsmænd for Mads Gregersen, oldermand i Heldager på menige Heldager bymænds vegne, er Erik Madsen i Skovsbo og Peder Jørgensen i Strandhuse. De bekræftede ved deres ed efter loven, at de i går for 8 dage siden havde været i Tved og indkaldt Oluf Rasmussen, Peder Pedersen, Hans Lauritsen, Jørgen Hansen, Hans Poulsen Jørgen Hansen, Rasmus Madsen, Mads Jørgensen, Hans Rasmussen, kirkeværge, Hans Christoffersen, Hans Pedersen, kirkeværge, Anders Olufsen, Peder Christoffersen, Jens Rasmussen, Rasmus Esbensen, Anders Esbensen, Gregers Hansen, Erik Eriksen Knud Bendsen , Hans Jørgensen alle fra Tved og alle Tvedmænd, som har jord i marken, til i dag at møde for at udnævne 12 steningsmænd som på mandag og tirsdag skal møde på åstedet for at sætte skelpæle og -sten, og indhegne deres grund fra Tveds grund. Endvidere skal de i dag om 8 dage møde for tinget, med deres indberetning, og hvis de har noget at beklage sig over, så gøre det på deres egne eller kirkens vegne. Mads Gregersen begærede på egne og menige Heldager bymænds vegne, at herredsfogeden på rettens vegne udvalgte 12 lovkyndige stenningsmænd, som kunne sætte seklsten og -pæle på Heldager bys grund i skellet til Tveds grund, som udvises dem på åstedet. Og at de nu på mandag og tirsdag skal komme til åstedet og foretage nævnte stensætning. Ligesom de senere skal aflægge beretning her på tinget derom.
Her til svarede Hans Rasmussen, oldermand for menige Tved bymænd, at han ikke mener, at denne indkaldelse er lovlig, da Rasmus Nielsen , som er lodsejer af den går i Tved, hvor Hans Pedersen bor, ikke har fået varsel om indkaldelse. Det samme gør sig gældende for Anne Hansdatter, Hans Jørgensens datter, som også har del og pant i den samme gård, hun har heller ikke fået indkaldelse. Han krævede dommerens svar herpå.
Herpå svarede Mads Gregersen ved at spørge Hans Rasmussen oldermand,om de menige Tvedmænd var til stede, og om de ville spilde tiden med et nyt kald, før der kunne udnævnes steningsmænd. Mads Gregersen fortsatte, at han eller rettere de ikke ønskede at krænke Tved kirkes jord og grund, hvor den end findes. Men med hensyn til indkaldelsen, da mente han, den var lovlig nok, da han har ladet indkalde alle de, som bruger grunden på Tved mark, herunder den nævnte piges fader, som er hendes værge efter loven. Til og med var han ikke interesseret i, hvad grund, der ligger til Tved by, og han ønskede ikke sat skelsten og -pæle uden på Heldagers egen grund, som de har fuld rådighed over.
Dom til Mads Gregersen i Heldager på Heldager bymænds vegne over Tved bymænd, gående ud på at dommeren udvalgte følgende 12 steningsmænd til at komme til Heldager bys grund og der sætte skelsten og -pæle næstkommende mandag og tirsdag:
Niels Jørgensen, Slæbækgård, Laurits Andersen i Ullemose, Niels Mørck, Ollerup, Peder Hansen, Skerninge, Erik Mortensen, Ollerup, Søren Nielsen, Skerninge,
Rasmus Hansen, Ladegård, Erik Hvid, Stenstrup, Niels Juull, Stågerup, Anders Knudsen, Stenstrup, Jens Rasmussen, Stågerup, Hans Pedersen Egebjerg, samt næstkommende onsdag at komme med deres indberetning. 104)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, krævede dom over en del Egensemænd, fordi de ikke har efterkommet herredsfogedens dom og udlagt deres haver og løkker, som herredsfogeden dømte dem til.
Rasmus Rasmussen sømand svarede, at han havde udlagt Tronemosen, som herredsfogeden havde sagt, og den anden er hans husgrund, som hans gård står på.
Peder Rasmussen havde udlagt Koedorm om han skulle.
Laurits Jostesen havde udlagt sin Sodeskrog
Mads Bertelsen havde også udlagt sin tørvekrog.
Peder Hansen svarede, at hans have er hans hustoft. 105)

Stævningsmænd for Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på Hans Nielsen ladefoged på Hvidkildes vegne, er Erik Madsen i Skovsbo og Peder Jørgensen i Stågerup. De bekræftede ved deres ed, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt Jens Jørgensen i Heldager til at stå til regnskab for 6 (5?) sletedaler, han skylder ham i hovedstol, og som havde forpligtet sig til at betale efter befaling og derved holde ham skadesløs. Jens Sørensen svarede og fortalte under ed, at han ikke har fået mere end 6 skæpper byg af sin ladefoged, og dem har han betalt ham med 3 eller 3 1/2 mark. Hertil mente Peder Nielsen, at fordi Jens Jørgensen erkendte, at han havde fået 6 skæpper byg af sin ladefoged og ikke kunne bevise, at han har betalt derfor, burde han dømmes til at betale , og at lade den anden få rådighed over en del efter loven, eller blive dømt til at betale det hele eller der skal gøres udlæg. Han krævede dom herfor. Og sagen blev udsat til i dag 8 dage. 106)

Laurits Hansen, Skattergade, Svendborg, udpegede Hans Richertsen, borgmester og Jens Kremmer, begge Svendborg , og Hans Madsen (??Holm i Øster Skerninge) samme sted udpegede borgmester Jørgen Hock og Christoffer Pedersen, på Maren Mor-
tensdatter nuværende i Svendborg (på hendes vegne?) til at forhandle sig til enighed eller ved dom og efter lovens bogstav at afgøre al den uenighed som er imellem dem, både om strid de har, og om alt andet, de har fuldmagt hertil. Og hvad de forhandler sig frem til eller der bliver dømt, vil Laurits Hansen, Christoffer Pedersen og Hans Madsen på Maren Mortensdatters vegne acceptere uden nogen modsigelse, og de vil møde på den tid og sted som ovennævnte borgmestre bestemmer. Og så skal det hele foregå i overværelse af byfogeden og kæmneren. 107)

Niels Jensen i Dongshøjrup imødegik den indkaldelse Børge Pedersen i Svendborg i dag har bekræftet, til Niels Jensen og Maren Mortens i Heldager om at de skulle vidne, da han ikke mente denne indkaldelse var lovlig, da de vidner, som tidligere havde vidnet, ikke havde fået kald og varsel herom. 108)

Rasmus Sørensen på Falle ønskede retslig afgørelse for, at Laurits Pedersen i Vårø på Tåsinge ikke kan føre sin sag her ved tinget, da han ikke har været ved tinget og havde fået tilladelse til at indkalde hertil. Laurits Pedersen svarede herpå, at det ville han sende bud til herredsfogeden om. 109)

Peder Mortensen i Stågerup ønskede at få sine vidner afhørt, da sagen var udskudt i 14 dage. Laurits Hansen i Ollerup svarede hertil, at han ikke mente, Peder Mortensens vidnesbyrd kunne være lovligt, idet Larits Hansen ikke er blevet indkaldt eller har fået varsel herom, på trods af, at han har jord og ejendom i Kohaven i Ollerup. 110)

Peder Mortensen i Stågerup krævede 3. høring af Anders Ebbesen, Laurits Rasmussen, Niels Lauritsen, Mads Hansen, Niels Hansen, alle fra Ollerup angående det kvæg, som de har indtaget i Stågerups fold, og de krævede lige så meget for hvert dyr, som Ollerupmændene ville have for det af deres kvæg, som de indtager, det er 2 1/2 mark for 6 stykker kvæg. Anders Ebbesen svarede, at han havde talt med Stågerupmændene herom, men at der endnu ikke var noget afgjort. 111)

Bekræftelse til Rasmus Nielsen i Agerup og Knud Nielsen i Vantinge på at Peder Pedersen Kåbeløs her på tinget har lovet til fuld afgørelse at betale Rasmus møller i Vantinge og Anders Bald i Herringe 2 slette daler for 1 bistade på førstkommende Egeskov Marked. Endvidere lovede Peder Kåbeløs helt og fuldt, at overtage afdøde Niels Pedersens hustru Maren Nielses arvingers forpligtelser med hensyn til kongelige skatter, landgilde og andre udgifter, de kunne kræves for.
112)

Tingsvidne og afkald til Peder Pedersen Kåbeløs på, at Rasmus Nielsen i Agerup og Knud Nielsen i Vantinge på deres egne og deres arvingers vegne har givet fuldt afkald på al den arv og løsøre, som de havde ret til efter seres afdøde søster, afdøde Maren Nielsdatter, Niels Pedersens hustru, som boede og døde i Kværndrup. Endvidere fik han også ved fuldmagt afkald fra Rasmus møllers kone i Vantinge, Helle Nielsdatter, og fra Anne Nielsdatter, Anders Balds hustru i Herringe. 113)

Tingsvidne og skøde til Peder Pedersen Kåbeløs, på Rasmus Nielsen i Agerup og Knud Nielsen i Vantinge og deres arvingers egne parter, ligeledes deres søster Helle Nielsdatter, Rasmus møllers i Vantinge, og Anne Nielsdatter, Anders Balds hustru i Herringe, på deres parter. D.v.s. på alt det særeje, i den bondegård i Kværndrup, de har fået i arv efter deres søster afdøde Maren Nielsdatter, Niels Pedersens hustru. 114)

Dom til Niels Hansen, foged på Lehnsskov, på hans husbonds vegne, over Egense bymænd. 115)

Onsdag den 1. september 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård

Vidner Jørgen Hansen, Nørregaard , Peder Andersen, Øster Skerninge, Anders Hansen Grå, Øster Skerninge, Anders Ebbesen, Ollerup, Niels Lauritsen, Ollerup,
Niels Bonde, Egebjerg. Niels Mule, Egebjerg, Niels Pedersen, Egeskov

Stævningsmænd for Christen Thomasen, foged på Nielstrup, på velbårne Otte Høegs vegne, er Hans Lauritsen og Morten Rasmussen, begge Ollerup. De bekræftede ved ed efter loven, at de i går for 8 dage siden havde indkaldt Peder Simonsen i Ollerup til dom, og Marcus Hansen, Ollerup, til at stå til ansvar for retten.
Christen Thomasen beskyldte Marcus Hansen for at have høstet og bortkørt hvede fra et stykke jord, uden at have fået tilladelse hertil, og han krævede 1. afhøring af ham. 116)

Stævningsmænd for Niels Nielssen, Bobjerg er Hans Henriksen og Steffen Pedersen, begge Høje. De bekræftede på hans kongelige majestæt og lensmandens vegne, i går for 14 dage siden at have indkaldt alle kongens bønder i Egebjerg samt husmænd og pebersvende, navnlig Anders Hansen, pebersvend i Egebjerg, til at stå til ansvar og dom overfor retten. 117)

Hans Jørgensen og Niels Madsen, begge Kogtved, meddelte, at de i lørdags havde haft bud i Odense. Der blev ikke holdt landsting. 118)

Dommeren udvalgte for Niels Jørgensen på Skæbækgård på hans husbonds vegne følgende dannemænd Jens Sørensen, Rødme, Hans Pedersen (Egebjerg), Laurits Jensen, Rødme, Niels Mule, Egebjerg, (Frederik??) til at syne hans husbonds skove i Sunds herred. 119)

Dom til Christen Thomasen, foged på Nielstrup, på Otte Høegs vegne over Peder Simonsen i Ollerup. Dommeren dømte, at Peder Simonsens ejendom skulle overgå til hans husbond, og hans kongelige majestæt skulle henrette hans fingre. 120)

Søren Hansen i Egense meddelte, at den toft og have, han havde indhegnet, nu var lagt fri, og vil herefter være uindhegnet i henhold til dommen. Hans Nielsen i Egense bekræftede det samme for Jens Henriksen i Egense. Niels Hansen, foged på Lehnskov, bekræftede ligeså på Rasmus Lauritsen i Egenses vegne, og hermed havde de forsvaret sig overfor Peder Nielsen, foged på Hvidkilde. 121)

Stævningsmænd for Ernst Mortensen i Ollerup på hans kongelige majestæts vegne er Rasmus Madsen og Jep Ibsen, begge Ollerup. De bekræftede ved ed, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt alle Øster Skerninge mænd fra deres overgangsbræt og Laurits Andersen, Ullemose, Anders Eggertsen, Holm, Jørgen Hansen, Nørregaard, Christoffer Hansen, Holm, og alle Egense bymænd til at stå til ansvar og dom overfor retten, og i særdeleshed Jens Jensen i Øster Skerninge til at tage stilling til et tilbud. 122)

Samme stævningsmænd har samme dag for Mads Hansen, oldermand i Ollerup, indkaldt alle Egense og Øster Skerninge mænd til at stå til ansvar og dom overfor retten, og i særdeleshed Laurits Andersen, Ullemose, til at bevise sin ret til en hest, han har fået af Jens Jensen i Øster Skerninge. 123)

Samme stævningsmænd bekræftede også, for Ernst Mortensen, at have indkaldt Appelone, Peder Mortensens, i Stågerup til at stå til ansvar og dom overfor retten. 124)

Jens Jensen i Øster Skerninge beskyldte Laurits Andersen i Ullemose for, at han 14 dage efter sidste påske, skulle have taget en af hans heste fra hans stald, uden hans godkendelse. Laurits Andersen svarede, at så mange heste han end har, så er de alle hans egne, og han har ikke fået nogle af Jens Jensens heste. Og han henviste til vidner, som var til stede, da de blev enige om den omtalte hest: Mads Hansen, Skerningeballe, Hans Poulsen, Skerningeballe, Anders Grå i Skerninge, Hans Mortensen, Skerningballe, Hans Pedersen, Skerninge, Jens Mortensen, Ullemose som Peder skomager, Skerningeballe tjener Niels Villadsen i Ollerup. 125)

Mads Hansen, oldermand i Ollerup, beskyldte Øster Skerninge sognemænd for, at de, imod al lov og ret, havde ladet deres fæ og kvæg komme ind i deress korn. Hertil svarede Laurits Andersen ved sin højeste ed, at hans kvæg ikke havde gjort dem nogen skade, og han havde heller ikke ladet sit kvæg komme ind i deres korn. Jørgen Hansen i Nørregård (og) Anders Grå i Skerninge svarede at hans kvæg ikke havde skadet dem. Peder Andersen samme sted, gentog hvad Anders Grå havde sagt. Peder Andersen fortalte endvidere, at hans kvæg gik sammen med de andres, og det var kommet gennem vangeleddet. 126)

Mads Hansen, oldermand i Ollerup, krævede første (indkaldelse) til førnævnte Øster Skerninge mænd, som ikke havde afgivet deres forklaring, på hvorfor de havde ladet deres kvæg komme ind i kornet. Og dommeren indkaldte til tinget, alle dem, som endnu ikke havde afgivet forklaring. 127)

Ernst Mortensen i Ollerup tilbød på ridefogedens vegne Jens Jensen i Øster kerninge, at han kunne fæste den kirkejord, som hører til den gård, han bor i, og hvor Peder Jensen før boede. Jens Jensen svarede, at han ville fæste jorden, hvis ridefogeden gav sin tilladelse til det. 128)

Tingsvidne til Hans Poulsen i Tved på, at Niels Nielsen i Tved lovede at stille Hans Poulsen tilfreds med hensyn til tiltalen for at have taget eng og græs. 129)

Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, fremlagde på Oluf Vinter, Egeskovs vegne, en velbåren landsdommers indkaldelse af nogle vidner. Hans Villumsen, Egeskov svarede hertil, at Peder Nielsen ikke måtte forsvare en anden mands tjenere, da dette var imod loven. Der til svarede Peder Nielsen, at han vil ?? ikun svare den gode mands tjener i de sager, som er hans ?? husbond imod, men ??? var overtalt???l???? til at hjælpe, da den gode mand og hans fuldmægtig ikke er så tæt på, at de kan svare. Han mener derfor ikke, det kan være imod loven. og ønsker at hans vidner må komme til forhør og fremlægge i retten, hvad stævningen lyder på, om det Oluf Andersen vidnede, hvordan det er med den sag, så den endelig kunne afsluttes. Dertil svarede Hans Villumsen. at han ønskede mægling i sagen af 4 uvildige mænd. 130)

Mads Pedersen i Trunderup, herredsfogeden, spurgte Oluf Winther i Kværndrup, om han ikke på Egeskov havde oplyst, at noget af Mads Hansens efterladte gods er forsvundet for ham, og at det alligevel kræves fra ham, og om han ikke ville tilbyde sig under kirkens band, og oplyse hvad kan skulle have haft og dog ikke fik. Hertil svarede Oluf Winter, at han ikke har fået eller mistet noget af Mads Hansens gods, uden hvad de er enige om. Det vil han sige under kirkens band. 131)

Niels Lauritsen i Ollerup lovede inden næste onsdag at ville betale Ollerupmændene, hvad han skylder, for det kvæg, de havde optaget. 132)

Anders Ebbesen i Ollerup tilbød at indløse sit kvæg, der var indtaget i Stågerup, hvad retten ... 133)

Onsdag 8. september 1630

Dommer Mads Pedersen, Trunderup

Forseglere Jens Sørensen, Rødme, Niels Jørgensen, Slæbækgård, F. Folmersen

Vidner Niels Jensen, Dongshøjrup, Morten Pedersen, Hundtofte, Anders Hansen, Holmdrup, Peder Knudsen, Trunderup, Jens Hansen, Trunderup, Rasmus Ibsen, Skerninge, Jens Jørgensen, Kogtved, Anders Hansen, Kirkeby
NB: Da Jep Hansen i Egense gav tingsvidne til Laurits Hansen i Svendborg, var Anders Hansen i Holmdrupgård taget fra tinget.

Stævningsmænd for Peder Nielsen, foged på Hvidkilde, på hans egne og hans husbonds vegne er Rasmus Olsen i Kirkeby og Hans Jørgensen i Skovsbo. De bekræftede ved deres ed, at de i dag for 8 dage siden havde indkaldt Anders Hansen i Kirkeby til dom, Niels Pedersen i Dongshøjrup, Bodil Hans Madsens i Tved og hendes barn Sidsel Hansdatter med deres lavværger Morten Simonsen i Kirkeby og Hans Andersen i Slæbæk, til at stå til ansvar for retten. Endvidere Rasmus Hansen som bor hos Jørgen Nielsen i Sørup, Hans Nielsen Juull, Sørup, Hans Bertelsen, Sørup og store Hans Jørgensen, Sørup til at stå til ansvar
for retten og modtage dom. 134)

Peder Nielsen anklagede Anders Hansen i Kirkeby for at skylde ham 6 daler fogedpenge og 2 rdl. for 4 skæpper byg, som han havde skaffet ham fra Svendborg, og Peder Nielsen forlangte at Anders Hansen nu betalte ellers forlangte han dom over ham. Anders Hansen svarede og erkendte gælden, og han tilbød at ville give varer derfor, og at gøre dette inden tre gange 5 dage fra denne dags dato. 135)

Endvidere krævede Peder Nielsen af Niels Pedersen, Dongshøjrup, Bodil Hans Madsens, Tved og hendes datter Sidsel Hansdatter, Morten Simonsen, Kirkeby og af Hans Andersen i Slæbæk 10 sletdaler, 10 sletdaler som de skylder ham. Herudover krævede han Morten Simonsen for 1 sletdaler og 12 skilling, som han skylder til dækning af hans udgifter og kost i forbindelse med den drabssag, han efter tingvidnes indhold havde undersøgt for dem, og han krævede bekræftelse på, at de ville godkende og betale, hvad der resterer. Han krævede 1. høring. 136)

Peder Nielsen krævede dom over Hans Nielsen Juul, Rasmus Hansen som bor hos Jørgen Nielsen og Hans Bertelsen, alle Sørup fordi de havde kørt noget havre og byg ind efter en fortegnelse, som deres sognepræst havde lavet, og som er læst og påskrevet. Peder Nielsen mener at de skal bevise, at de har tilbudt hans husbond eller hans fuldmægtig at tælle det, inden de har kørt det ind, da der ikke er længere til den gode mands hus, end de kunne have sendt bud til ham, hans mark og grund støder jo op til deres mark. Han krævede dem dømt, fordi de havde kørt deres korn fra agrene uden at lade hans husbonde få det at vide, og han mente derfor, de hver især skal give tidede til den gode mand eller fuldmægtig, og inden 6 uger levere ved en tolvmands ed, holde ham skadesløs, og han krævede dom. Sagen udsattes til i dag 14 dage. 137)

Peder Nielsen krævede 1. varsel til førnævnte Rasmus Hansen for omkostninger, som Mads Falck og Peder Nielsen på hans vegne har, i forbindelse med sagen om uenighed og tiltale. 138)

Dommeren udmeldte til Eiler Nielsen, Hvidkilde på hans husbonds vegne
Hans Nielsen, Egense, Jep Pedersen, Sørup, Hans Christoffersen, Rødskebølle,
Laurits Pedersen, Kogtved, til at syne velbårne Henrik Gyldenstiernes skove på Fyn, for hvor meget olden, der findes deri. 139)