Tved sogn 1743

| | |

Af sognepræst Isak Sidenius. 21. juli 1743. Kilde: Nyborg Amt 1743, s. 1135ff. Topografisk Samling. LAO.

Indberætning for Tvede Sogn i Sunds Herret Angaaende endeel af de Poster, som fra dend Höÿe Övrighed er omsent at besvares.

1. Her i Sognet Voxer meest Ruug og Haure, intet Bÿg, knap til egen Fornödenhed, slet intet til Salg og udförsel.

2. nogle faae Træe frugter findes her hvilke indvaanerne bruger til Most

3. Salt giöres her ikke.

4. Dÿrehauger og stutterier ere her ingen, eÿ heller Biehauger, langt mindre Mineralia eller nogen Ertz.

5. Her findes saa vidt sig veed i Hands Maÿts Vildbane nogle Harre, undertiden og en Flok Aggerhöns.

6. Bönderne legge meest vind paa Kiör og Plou Beester at have; hvilke meest Profiterer veed ieg ikke. Tenkelig Korn gier Melk og Smör.

7. udj Aaret 1741 er her döde 17 Personer, föde 13, Aar 1742 er her döde 5, Föde 15.

8. Her er ingen Bekke, Moradser, Kiære(?) eller andre Moeser af nogen Betÿdenhed.

9. Her findes ingen Curiositeter det mig eller nogen i Sognet er Vitterlig.

10. Her findes en Herregaard i Sognet som heeder og stædse har heedt Biörnemoese.

11. Antiqviteter veed ieg heller ikke at mælde om uden Örchel Slott, hvorpaa Biskoperne fordum skal have resideret og skal der findes i Svendborgs Archiv deres Breve dateret Örchel Slott. Brevene har ieg ikke seet in Originali, saasom vedkommende har Archivet under forvaring vel ikke vil have den umage at opsöge dem.

12. En Pige er her i Sognet, som heeder Nille, om det Naun er andre stæder Brugelig veed ieg ikke.

Tilstrækkelig efterretning om alle Poster kan ieg som en remmet og saa got som nÿelig ankommen Normand ikke give hvorfor underdanigst beder min u-videnhed maatte pardoneres.

Datum Tvede d. 21de Julÿ 1743