En levnedstegning af sognepræst Knud Hansen Trochmann (1659-1732)

| | |

Epitafium over sognepræst Knud Hansen Trochmann, SkårupEpitafium over sognepræst Knud Hansen Trochmann, SkårupAf H. Trochmann, Oddens præstegård, 30. juli 1758. Kilde: "Af Badens Papirer". Samlinger til gejstlighedens historie. LAO

Hr. Knud Hansen Trochmann var barneföd i Fÿen 1659 i Tanderup Præstegaard, hvor Hans Fader Hr: Hans Trochmann var Sogne=Præst, just da Svendsken hafde indtaget Landet, Hans Moder falt ham fra ved Döden, da Hand ickun var ½ Aar Gl:, og Hans Fader, da hand knap var eet Aar Gl:;

Hand blev opdraget i Nÿborrig gandske Venne=lös hos fremmede som eet andet fattigt Barn af hvad som Fienden hafde levnet Ham og hans enniste Sÿster, indtil hand blev saa stoer, at Hand skulle lære at kiende Gud, da hand blev sadt i Nÿborg publiqve Latinske Skoele, hvor hand saa lenge forblev, indtil hand blev Dimitteret fra Skoelen til Academiet under da værende Rector, H: Biscop Thestrup; Strax efter at hand blev kiendt dÿgtig til at indskrives iblandt Studenternes Tal, blev Hand antaget til Collega i Nÿborg Skoele, hvor hand, efter udstandene Examina ved Academiet, saa lenge forblev, indtil Hand blev kaldet til Præst for Schaarup Menighed af H: Frue Kirstine Kruse, da Ejer af Klingstrup Hoved=Gaard i Fÿen, da Annexet Tved blev Separeret og givet Hans Corrival, for hen Rector ved Æröes Latinske Skoele, Hr: Henrich Basmarch, men efter 36 Aars forlöb, da Hr: Basmarch döde, blev Tved igien lagt til Schaarup og givet Hr: Knud Trochman af H: Hr: Estatz= Raad Urne Lands Domer i Fÿen og Herre til Juulschou, Rönninge Söegaard, Bjørnemose og Faarevejle paa Langeland, og fick til Ægte Hans formands Daatter Ellen Peders Datter H: Hr: Peder Joensens, med hvilcken Hand avlede 7 Sönner og 4re Döttre, de 2de af Döttrene döde bort i deris Barndom, de andre tvende fick 2de Brödre til Ægte Daniel og Hans Kellinghuusen begge Self: Ejer af Titzelholt og Weistrupgaard, da den Ældste af dem tilforne hafde haft til Ægte Self=Ejeren til Titzelholt Henning H: Scheel; den Ældste af Sönnerne Hr: Peder Trochmann Succederede Faderen og levede ickun 10 Aar i den Station (?), efterloed sig ingen Börn uden alleene 1 Daatter, som döde i sin spæde Barndom.

dend anden Ældre Hr: Henning Trochmann blev kaldet til Præst for Odboe (Oddens?) Meenighed i Siæland 1734 af da værende Kircke=Patron Vel=Ædle Peter Kellinghusen, og lever der endnu, som fick först Hans Formands H: Hr: Anders Grönbergs Encke H: Kirstine Sophie Wegner til ægte 1735 og avlede med Hende 2 Sönner og 2 Döttre, hvor af begge Sönnerne og den ene Daatter döde i Barndommen, men den eeniste, som igien lever har til ægte Vel=Ærværdige og Höÿlærde Hr: Hans Thonebÿe (Thornebye) Sogne=Præst for Nÿekiöbingh og Rördigh (Nykøbing og Rørvig) Meenigheder; Og da Hans förste Hustrue faldt Ham ved döden fra efter 9 Aars Ægte=skab, fick Hand igien efter 2de Aars æncke=Mands sæde, Jomfrue Karen Jordhöÿ, een Præste=Daatter af Oppe og Ude Sundbÿe H: Hr: Lars Jordhöÿh.

Den 3die af disse Brödre Nicolaj Trochmann lever og endnu og er Raad=Mand i Slesvig; De andre Brödre döde i deris Manddom u=gifte, uden een ved Navn Christian, som endnu lever i Svendborg og maa opholdes af hans efterlevende Södskende, der kand og vil forsörge Ham og Hans;

De tvende forhen ommeldte Döttre, gifte med Kellinghusserne ere begge döde, Hr. Knud Hansen Trochmann levede da med sin Hustrue Ellen Peders Daatter, som döde 1730, 50 Aar, var Præst i alt 52 Aar, og endte sit Lif 1732, da Hand hafde opnaaet een alder af 75 Aar, som Hans Epitaphium opsat over Ham i Schaarup Kircke, endnu udviiser.

Oddens Præsteg: d: 31 Julÿ 1758 H. Trochmann

Note: Der er visse uoversstemmelser i oplysningerne på epitafiet og i H.Trochmanns manuskript.
F.eks. omkring Ellen Pedersdatter. Ifølge Trochmanns manus dør hun 1730, 50 år, ifølge epitafiet dør hun 1731, 70 år gl. Omkring Trochmann er der også uoverstemmelser mellem 1730/31 og 51/52 men det kan skyldes min manglende formåen til at tyde H. Trochmanns skrift
.