Skjoldemose skifteprotokol 1785-1812

| | | |
Skjoldemose skifteprotokol 1785-1812 Kronologisk afskrift af Karin Jørgensen
 • Anne Johanne Pedersd., Stågerup, pag. 3, 27.10.1785
 • Enkemanden husmand Jørgen Nielsen, Stågerup
 • Arvingerne er
 • en broder Lars Pedersen, på Rødkilde gods i Vester Skerninge
 • en broder Hans Pedersen, på Rødkilde gods i Vester Skerninge
 • en halvsøster Karen Pedersd.
 • gift 1. Rasmus Hansen Høg
 • en søn Hans Rasmussen, 31 år tjener i Ollerup
 • gift 2. Lars Rasmussen Høg
 • en datter Anne Marie Larsd., 20 år, som faderen er formynder for
 • en halvsøster Maren Pedersd., 26 år tjener i Svendborg, hendes bror Hans Rasmussen var værge.
 • Vurderingsmænd Hans Stephensen og Hans Mortensen, begge her af byen.
 • Rasmus Andersen Bisgaard, gårdmand, Vester Skerninge, pag. 5, 29.11.1785
 • Enken Anne Jørgensd. med lavværge Anders Christensen murmester, er af byen.
 • 1 søn Anders Rasmussen, 15 år
 • Værge for sønnen hans faders søsters mand Anders Graa her i byen.
 • Vurderingsmænd Jesper Rasmussen og Peder Andersen, V. Skerninge.
 • Carl Henrichsen skræder, inds., Stågerup, pag. 9, 27.03.1786 hos gdm. Hans Bøg .
 • Enken Bihne Madsd. med lavværge Peder Nielsen i Katterød
 • Arvinger er den afdødes børn i forrige ægteskab
 • Christen Larsen værende til huse på Skjoldemose gods i Vester Skerninge
 • Marie Elisabeth Carlsd. gift med Jørgen Jørgensen på Hvidkilde gods i Holmdrup
 • Vurderingsmænd Lars Marqvardsen og Hans Bøg, begge af Stågerup
 • Anne Rasmusd., Ollerup, pag. 11, 08.06.1786
 • Enkemanden husmand Hans Rasmussen i Ollerup og deres børn
 • Maren Hansd., 14 år
 • Bodil Kirstine Hansd., 10 år
 • Børnenes værge var deres fader, tilsynsværger morbroder Jørgen Nielsen urtemand, Stågerup
 • Vurderingsmænd Rasmus smed og Morten Rasmussen, Ollerup
 • Rasmus Rasmussen, gårdmand, Mynderup, pag. 16, 29.07.1786
 • Enken Kirsten Rasmusd. med lavværge Henrich Larsen, Mynderup
 • Anne Rsmusd. gift med gdm. Christen Hansen i Hundstrup
 • Johanne Rasmusd. gift med Marqvar Nielsen i Hundstrup
 • Rasmus Rasmussen, 31 år værende i gården
 • Mette Rasmusd., 25 år ugift tjener i Ulbølle
 • Mads Rasmussen, 23 år værende i gården
 • Niels Rasmussen, 19 år, er i gården
 • Jørgen Rasmussen, 17 år
 • Maren Rasmusd., 17 år
 • Deres broder Rasmus blev værge for de umyndige og tulsynsværge søsterens mand Christen Hansen.
 • Vurderingsmænd Ole Pedersen og Anders Rasmussen, begge Mynderup
 • Hans Pedersen Møller, husbeboer, Stenstrup, pag. 21, 24.07.1784
 • Enken Johanne Rasmusd. med lavværge Lars Nielsen i Trunderup
 • en søn Christen Hansen, 27 år, var rejst udenlands og opholdt sig vist i Holland
 • en datter Karen Hansd., vides ikke hvor er, siden sin ungdom har hun opholdt sig udenlands, og
 • for en 14 år siden var sidste gang hun var hjemme nogle få dage og rejste derefter til Holsten.
 • Johanne Hansd., skal være gift med en skomager i Husum
 • Rasmus Hansen, gift og værende til huse i Stågerup
 • Birthe Hansd, ugift og tjener på Rødkilde gods, broderen Rasmus Hansen blev værge for hende
 • Vurderingsmænd Hans Nielsen og Rasmus Christensen, Stenstrup
 • Skiftet blev udsat til 11.11.1786, hvor det blev genoptaget med Hans Nielsen og Niels Frandsen, Stenstrup
 • som vidner. Der havde været averteret efter de manglende arvinger, men da de endnu ikke havde meldt sig
 • blev skiftet afsluttet
 • Jesper Rasmussen, fæstegårdmand, Vester Skerninge., pag. 25, 14.07.1787
 • Enken Maren Rasmusd. med lavværge Hans Rasmussen fra Egebjerg
 • Mette Rasmusd. gift med gårdmand Jørgen Rasmussen i Ollerup
 • Anne Jespersd., 30 år, ugift, hjemme
 • Jørgen Jespersen, 22 år
 • Rasmus Jespersen, 17 år.
 • Jørgen Rasmussen Ollerup blev antaget som værge for de umyndige børn.
 • Vurderingsmænd selvejergårdmand Rasmus Andersen og gårdmand Christen Henriksen, begge V. Skerninge.
 • Hans Hvid, fæstegårdmand, Stågerup, pag. 30, 04.03.1788
 • Enken Anne Nielsd. med lavværge hendes stedfader Ole Pedersen i Mynderup
 • datteren Johanne Hansd. med nærmeste værge Lars Madsen af Stågerup.
 • Vurderingsmænd gdm. Niels Mortensen, Stågerup og og husmand Christen Erichsen sammested.
 • Da enken erklærede at være frugtsommelig blev skiftet udsat til den 15.4.1788, hvor det blev fortsat.
 • Enkens børn var
 • Johanne Hansd., 3 år
 • Hans Hansen, 4 uger.
 • Af gæld var til mandens broder Jens Hansen Hviid Rd. 20 Rd., skiftet blev herefter afsluttet.
 • Hans Madsen, fæstegårdmand, Stågerup, pag. 36, 18.03.1788
 • Enken Johanne Nielsd. med antagen lavværge Niels Mortensen af Stågerup
 • og mandens arvinger, som er:
 • hans moder Malene Hansd. gift med Jens Sørensen i Ollerup
 • en broder Laurs Madsen, gårdmand i Stågerup Laurs Madsen, gårdmand i Stågerup
 • en søster Apelone Madsd. gift med Rasmus smed i Ollerup
 • Margrethe Madsd. gift med Rasmus Hansen gårdmand i Øster Skerninge
 • en søster Margrethe Madsd. gift med husmand Niels Sørensen i Skovhuset i Stågerup
 • en søster Lucia Madsd. gift med Hans Mortensen i Ollerup med medtagen lavværge på sin syge mands
 • vegne, Rasmus smed i Ollerup
 • Vurderingsmænd Hans Stephansen og Rasmus Hansen Møller, begge Stågerup.
 • Malene Hansd. i Ollerup, pag. 38, 24.05.1788
 • Enkemanden indsidder Jens Sørensen i Ollerup.
 • Arvingerne var hendes børn fra forrige ægteskab
 • Lars Madsen, gårdmand i Stågerup
 • Apelone Madsd. gift med Rasmus Pedersen i Ollerup
 • Hans Madsen, død boede i Stågerup, har efterladt sig enken Anne Nielsd.
 • Margrethe Madsd. gift med Rasmus Hansen i Øster Skerninge
 • Elisabeth Madsd. gift med husmand Niels Sørensen i Skovhuset
 • Lucie Madsd. gift med gårdmand Hans Mortensen i Ollerup.
 • Vurderingsmænd Niels Johansen, gdm. Ollerup og Christen Ploug, ibid.
 • Marqvar Madsen, fæstegårdmand, Lunde, pag. 40, 25.05.1788
 • Enken Sara Knudsd. med lavværge Hans Jacobsen i Kværndrup
 • oo 1. Karen Hansd.
 • Hans Marqvardsen tjenende i Øster Skerninge Præstegård
 • Lars Marqvardsen boende i Stågerup
 • Peder Marqvardsen boende i København
 • Niels Marqvardsen tjenende i København
 • Anders Marqvardsen, husmand i Lunde
 • Maren Marqvardsen i Heede Mølle
 • Anne Marqvardsd. gift med Peder Ipsen på Løjtved Gods
 • Mette Marqvardsd. gift med Peder Hansen i Ringe under Boltinggårds Gods
 • oo 2 Sara Knudsd.:
 • Knud Marqvardsen tjener Lars Larsen
 • Rasmus Marqvardsen
 • Mads Marqvardsen.
 • Vitterlighedsvidner degnen sn. Christensen i Lunde og Peder Rasmussen Bøy samme sted.
 • Skiftet blev ikke afsluttet men fortsat den 25.6.1788, hvor enken var tilstede med lavværge Knud Jacobsen af
 • Kværndrup, men da der endnu ikke var hørt fra arvingerne i København, blev skiftet igen udskudt til
 • den 24.10 hvor der endelig var kommet svar fra København, skiftet blev herefter afsluttet.
 • Morten Hansen, fæstegårdmand, Ollerup, pag. 49, 23.10.1788
 • Enken Mette Marqvardsd. med lavværge Niels Mortensen af Stågerup.
 • Marqvar Mortensen, 11 år
 • Karen Mortensd.,
 • Værge for børnene blev deres fasters mand gdm. Poul Jensen af Ollerup
 • Vurderingsmænd Rasmus Pedersen og Morten Rasmussen, Ollerup.
 • Skiftet blev afsluttet 1.11.1788
 • Christen Erichsen, husfæster, Stågerup, pag. 53, 15.12.1788
 • Enken Karen Pedersd. med laværge Jens Ditlevsen, gdm. Stågerup og deres søn
 • Erich Christensen, 17 år med værge Laurs Madsen, Stågerup.
 • Vidner Søren Hansen og Niels Mortensen af Stågerup.
 • Niels Johansen, gårdfæster, Ollerup , pag. 54, 19.01.1789
 • Enken Anna Jespersd. med lavværge Hans Laursen af Egense
 • mandens arvinger, som er hans søskende
 • Morten Johansen, fuldbroder
 • Mads Johansen, fuldbroder
 • Johannes Johansen, halvbroder
 • Anne Cathrine Johansd. søster gift med Bondo Johansen i Trunderup
 • Johanne Cathrine Johansd. søster gift med gårdmand David Nielsen af Guldtved
 • Vurderingsmænd Rasmus Pedersen og Poul Jensen, begge Ollerup.
 • Marie Rasmusd., Hundtofte, pag. 56, 14.07.1789
 • Enkemanden gårdmand Anders Pedersen i Hundtofte
 • og konens i forrige ægteskab med gårdmand Niels Jørgensen avlede børn
 • Johanne Nielsd. med lavværge Knud Larusen, gårdmand i Egeskov
 • Inger Nielsd., som er død, men har været gift med husmand Jens Erichsen i Hundtofte, deres børn
 • Johanne Jensd.
 • Marie Jensd.
 • værge for dem var deres fader Jens Erichsen på Boltinggårds gods.
 • Karen Nielsd. gift med husmand Niels Laursen af Krarup
 • Maren Nielsd. gift med gårdmand Knud Laursen i Egeskov
 • Rasmus Nielsen, som tjener Knud Laursen i Egeskov
 • Niels Nielsen, tjener her i gården
 • Vurderingsmænd Anders Rasmussen gdm og Johan Knudsen hmd., begge Hundtofte.
 • Anne Jespersd.Ollerup, pag. 58, 26.04.1790
 • oo gårdmand Peder Knudsen i Ollerup
 • Arving var konens søn Peder Rasmussen, 14 år, hvis værge var Jens Ditlevsen, gårdmand i Stågerup
 • og tilsynsværge gårdmand Niels Mortensen, Stågerup.
 • Vurderingsmænd Morten Rasmussen og Poul Jensen, gårdmænd i Ollerup.
 • Hans Hansen Hviid, Stågerup, pag 63, 05.03.1788
 • Forening mellem Hans Hansen af Stågerup og hans afdøde søn Hans Hansen Hviids arvinger enken Anne Nielsd.
 • med lavværge Ole Pedersen af Mynderup, om det til ovennævnte af hans søn indrettede aftægtsværelse og aftægt ifølge aftale af 7.7.1784. Gamle Hans Hansen forlader sit værelse og tager ophold hos datteren Anne Hansd. som er gift med Rasmus Skræder i Ollerup, hvortil de ham lovede fødevarer skal leveres. Hans ko, kiste m.v. tager han med sig, og det skal datteren arve, hvis han lever over år og dag, men hvis han før afgår ved døden, skal det tilbageleveres til hans søns arvinger, som skal besørge hans begravelse, hvis han dør inden et år, ellers skal datteren sørge for det. Dateret 5.3.1788. Underskrevet af Rasmus Pedersen for sig og sin kone.
 • Ovennævnte gl. Hans Hansen Hviid, Stågerup, 01.08.1790, som var død, og da han havde boet hos datteren og svigersønnen i mere end 2 år, og de havde givet ham en hæderlig begravelse, fik de overdraget hans bo uden skifte, med godkendelse fra de øvrige arvinger.
 • Sign. Jens Henriksen: nu gift med Anne Nielsd. Laurs Madsen
 • Jens Hansen af Stågerup Jørgen Olsen, Øster Skerninge
 • Rasmus Pedersen
 • Vitterlighedsvidlner Niels Rasmussen og Rasmus Pedersen
 • Søren Hansen i Stågerup, inds, Stågerup, pag. 64, 12.11.1790, hos gårdmand Niels Christensen.
 • Vurderingsmænd Jens Ravn af Jernvedhuset og Anders Hansen af Stågerup.
 • oo Anne Jensd. med lavværge Jens Ditlevsen af Stågerup.
 • Den afdødes afvinger vidste de tilstedeværende ej vidste hvem og hvor de var, Niels Mortensen, gårdmand
 • var til stede på deres vegne.Niels Christensen erklærede, at hans svigerfader den afdøde Søren Hansen, for et år siden til mikkelsdag havde afgivet gården til ham, og at de siden havde været separeret med hver sin husholdning. Niels Christensen påsig sig svigerfaderens begravelse, og skiftet blev så udsat.
 • Mette Marqvarsd., Ollerup, pag. 67, 20,12,1790
 • oo gårdmand Jeppe Hansen i Ollerup og
 • en søn Marqvar Mortensen, 13 år, fra 3. ægteskab med Morten Hansen, skifte 1.11.1788
 • en datter Anne Susanne Larsd., 20 år i første ægteskab med Lars Jacobsen, tj. Jørgen Rasmussen gdm. Ollerup skifte 4.10.1771
 • Karen Mortensd., 17 år, ifra 3. ægteskab med Morten Hansen
 • Værge for de 3 umyndige børn var gdm. Poul Jensen i Ollerup
 • Vurderingsmænd Rasmus Pedersen og Morten Rasmussen, gårdmænd i Ollerup.
 • Skiftet blev udsat til den 18.1.1791, registreret og udsat til 24.2.1791, hvor det blev afslutte.
 • Mette Kirstine Rasmusd., pige, Ollerup, pag. 76, 26.02.1791
 • Stedfaderen var Christen Ladegård i Ollerup. Hendes forældre var afd. Rasmus Pedersen, skifte 10.12.1779 og Johanne Rasmusdatter, skifte 21.08.1784, samt hendes afg. broder Mads Rasmussen.
 • Arvingerne var hendes søskende:
 • halvbroder Peder Rasmussen, 23 år, tjener i Kværndrup, værge Offer Madsen, Kværndrup
 • Rasmus Christensen, 10 år
 • Anne Marie Christensd., 7 år
 • de to sidstnævnte hjemme hos faderen Christen Ladegård. Tilsynsværge Jeppe Hansen, gdm.
 • Vidner Rasmus Pedersen gårdmand og Hans Rasmussen, husmand, begge Ollerup.
 • Skiftet blev udsat til den 09.04.1791, hvor det fortsattes og afsluttedes.
 • Søren Hansen, inds., Stågerup, pag. 80, fortsættelse af skiftet
 • oo Anne Jensd., lavværge Jens Ditlevsen.
 • Den afdødes arving skal være hans søstersøn Hans Pedersen, som skal være engageret i udenlandsk krigstjeneste, men man ved ikke hvor. Værge for den fraværende eller hans arvinger Niels Mortensen, Stågerup.
 • Der blev henvist til contract af 22.08.1789 mellem afdøde og Niels Christensen, hvorefter afdøde afstod gården
 • til sidstnævnte. Skiftet sluttet.
 • Rasmus Pedersen, ungkarl, urtemand på Skjoldemose, pag. 83, 21.07.1792
 • Arvingerne var:
 • helbroder Hans Pedersen, boende i Egeskov
 • søster Karen Pedersd. oo Mathias Hansen, i Løgumkloster
 • Mette Pedersd. oo Johan Ludvig Kasten, skomager i Fløstrup på Rørbech gods
 • deres søn Jeppe Jørgensen, husmand i Tommerup mødte på deres vegne
 • halvbroder Morten Pedersen, tjener som ladefoged på Tøystrup
 • halvbroder Niels Pedersen, opholdt sig i Lunde, er død og har efterladt sig
 • Hans Nielsen, 12 år
 • Niels Nielsen, 10 år
 • Mette Nielsd., 15 år
 • Deres moder enken Anne Hansd. var til stede med degnen hr. Christensen i Lunde
 • halvsøster Bodil Pedersd. oo gdm. Offer Jensen, Egeskov
 • halvsøster Anne Marie Pedersd. oo gdm. Niels Knudsen, Egeskov
 • Skiftet blev udsat og fortsat den 29.09.1792, hvor det blev afsluttet.
 • Poul Jensen, gårdmand, Ollerup, pag. 89, 12.01.1793
 • oo Johanne Hansdatter, lavværge Peder Knudsen, Ollerup
 • Anne Marie Poulsd., ½ år, værge Ditlev Nielsen, Stågerup
 • Vurderingsmænd Niels Mortensen og Anders Hansen, gdm. i Stågerup. Skiftet blev udsat og fortsat den 14.01.1793, udsat til 21.03.1793. Her mødte Anne Kirstine Rasmusd. med værge hendes broder gdm. Morten Rasmussen her af byen, og hentede arven efter hendes fader Rasmus Mortensen, iflg.skifte 08.03.1773.
 • Ligeledes mødte Marqvar Rasmussen og tilkendegav at han havde modtaget en kiste efter sin fader, men at den manglede beslag, hvad han ønskede erstattet, men da han havde modtaget kisten uden at gøre indsigelse ved modtagelsen, blev det afslået. Herefter blev skiftet sluttet.
 • Anna Pedersd., Ollerup, pag. 99, 21.03.1793
 • oo husmand Hans Rasmussen
 • Karen Hansd., 10 år, tilsynsværge gdm. Rasmus Rasmussen, Ollerup.
 • Skiftet blev udsat til 18.04.1793, hvorefter det blev afsluttet.
 • Mads Rasmussen, ungkarl, Stågerup, pag. 103, 18.04.1793
 • Arvingerne var
 • helbroder Morten Rasmussen, gårdmand i Hundstrup
 • helsøster Johanne Rasmusd. er død, oo gdm. Christen Hansen, Ollerup
 • Rasmus Christensen, 12 år
 • Anne Marie Christensd., 9 år, deres fader mødte som værge.
 • halvbroder Niels Rasmussen, 24, tjener Morten Rasmussen, Hundstrup
 • halvsøster Mette Kirstine Rasmusd., 25, tjener også Morten Rasmussen
 • Anne Marie Rasmusd., 22 år, tjener Christen Hansen, Hundstrup
 • Skiftet blev udsat til der har været afholdt auktion., Pag. 111, 13.07.1793 blev det afsluttet.
 • Karen Hansd., Rødme, pag. 105, 28.05.1798
 • oo inds. Jens Nielsen, Rødme. Skiftet blev foretaget hos fæstegårdm. Lars Nielsen, hvor afdøde boede.
 • en søster Maren Hansd. oo Marchus Erichsen, hmd. i Rødme på Fjellebro gods, på hvis
 • vegne mødte som tilsynsværge Lars Erichsen, smed, Stågerup.
 • Skiftet blev udsat til 24.06.1793, hvor det blev afsluttet.
 • Anna Christensd. i hospitalet i V. Skerninge,, pag. 109, 25.06.1793
 • Boets overskyende midler gik til hospitalet i V. Skerninge RD 8-3-11.
 • Margrethe Hansdatter, V. Skerninge, pag. 113, 10.09.1793
 • oo Jørgen Jespersen, gårdmand
 • Anna Jørgensd., 2 3/4 år
 • Karen Jørgensd., 6 uger
 • Tilsynsværge gdm. Rasmus Jensen af Rødkilde gods. Skiftet udsat til 12.10.1793, hvor det blev afsluttet.
 • Kirsten Hansd., Stågerup, pag. 120, 26.11.1793
 • oo Peder Jensen, husmand
 • halvbroder Hans Hansen, opholdende sig i Ringe på Boltinggårds gods
 • en halvbroder Niels Hansen, boende i Tønder i Holsten
 • På arvingernes vegne var gdm. Ditlev Nielsen, Stågerup til stede.
 • Skiftet udsattes til 24.12.1793, igen til 10.2.1794, igen til 24.03.1794. Der var kommet brev fra Tøder
 • om at halvbroderen Niels Pedersen skulle være død i 1781 og havde efterladt sig en søn smedesvend
 • Hans Hansen, men denne skulle først dokumentere sin arveret. Skiftet udsat til 07.05.1795.
 • Smedesvenden Hans Hansen i Tønder havde ikke kunnet legimentere sig, og man mente heller ikke,
 • at han kunne være arving, da Niels Hansen ikke havde været i Tønder i så lang tid, at han kunne efter-
 • lade sig en arving på 25 år, og at Niels Hansen var på besøg for 8-9 år siden, og da havde han ikke været
 • gift, efter hvad han selv havde fortalt. Skiftet blev herefter afsluttet.
 • Anna Kirstine Frandsdatter, V. Skerninge, pag. 126, 04.09.1794
 • oo Mads Andersen, inds.
 • Frands Madsen
 • Anders Madsen, boende i Krags hus i Ubberød sogn
 • Giertrud Madsd. oo Peder Pedersen, gdm., Holstenshus gods i V. Skerninge
 • Anne Madsd., oo Jens Larsen, hmd. af Trolleborg gods, V. Skerninge
 • Maren Madsd., 20 år
 • Skiftet blev foretaget i fæstegårdmand Frands Madsens gård, hvor forældrene boede.
 • Skiftet blev udsat til 02.10.1794, hvor det blev afsluttet.
 • Jens Ditlevsen, gårdmand, Stågerup, pag. 133, 09.04.1795
 • oo Mette Rasmusdatter, lavværge gdm. Ditlev Nielsen, Stågerup
 • Peder Jensen, 26 år
 • Rasmus Jensen, 11 år
 • Ellen Jensdatter, 31 år, tjener i Odense
 • Anna Jensd., 23 år
 • Mette Sofie Jensd., 21 år, tjener på Schousgård
 • Maren Jensd., 14 år
 • Børnenes værge farbroderen Simon Ditlevsen, Stågerup. Skiftet udsat til 11.05.1795. Udsat
 • til 17.10.1795, hvor det blev afsluttet.
 • Margrethe Jespersdatter, Bremerhus, pag. 137, 02.05.1795
 • oo husmand Mads Jørgensen
 • Mette Marie Madsd., 1½ år
 • Tilsynsværge var barnets morfader gdm. Jesper Hansen på Hvidkilde gods i Øster Skerninge. Skiftet udsat til
 • 03.10.195, hvor det blev afsluttet.
 • Peder Andersen, fæstegårdmand, V. Skerninge, pag. 141. 31.08.1795
 • oo Elisabeth Madsdatter., lavværge Rasmus Andersen, V. Skerninge
 • Arving var den afdødes moder Anne Hansd., værge gdm. Niels Mortensen, Stågerup.
 • Skiftet blev udsat til 29.09.1795, hvor den afdødes moder lod sin arv stå i boet, mod at hun fik husværelse
 • og aftægt til sin død, hvorefter arven skulle tilfalde gårdens beboer. Skiftet blev herefter afsluttet.
 • Rasmus Adamsen, husfæster, Ollerup, pag. 06.11.1795
 • oo Maren Jensdatter, værge gdm. Rasmus Pedersen, Ollerup
 • Enken vidste ikke hvem arvingerne var, Morten Rasmussen blev tilsynsværge for dem, og skiftet blev udsat
 • til den 05.12.1795, hvor det oplystes at arvingerne var
 • en søsterdatter Anna Hansd. oo gdm. Christen Pedersen i Vester Skerninge
 • en brodersøn Rasmus Rasmussen, smed i Hundstrup
 • en brodersøn Søren Rasmussen, gårdmand i Hundstrup
 • en brodersøn Hans Rasmussen, smed i Ollerup
 • en brodersøn Peder Rasmussen, husmand på Egeskov
 • en søstersøn Niels Rasmussen, husmand i Vester Skerninge
 • husmand Jens Hansen i Øster Skerninge på sine børns vegne, de var søsterbørn af afdøde..
 • Der blev intet at arve, og skiftet blev afsluttet.
 • Anne Hansdatter, Høyrup Mølle, pag. 158, 14.12.1795
 • oo Knud Christensen, møller
 • Baltazar Friedrich, 8 år
 • Niels, 2 år
 • Anna Maria, 6 år
 • Tilsynsværge var børnenes morbroder Peder Hansen på Sandholt Mølle. Skiftet udsat til 02.01.1796,
 • hvor det blev afsluttet.
 • Lars Buk, husfæster, Vester Skerninge, pag. 163, 28.04.1796
 • oo Johanne Nielsdatter, lavværge gdm. Christen Henrichsen, Vester Skerninge
 • sønnen Jørgen Larsen, tjener i Egeskov
 • Skiftet blev udsat til 30.03.1796, hvor det blev afsluttet.
 • Kirstine Sophie Hansdatter, Stågerup, pag. 167, 14.06.1796
 • oo Peder Hansen, husmand
 • Hans Pedersen, 8 år
 • Ole Pedersen, 5 år
 • Niels Pedersen, ½ år
 • Nicoline Pedersd., 5 år
 • Johanne Pedersd., 2 år
 • Tilsynsværge børnenes morbroder Hans Peder Hansen på Hiulschou
 • Christen Pedersen, gdm., Vester Skerninge, pag. 170, 29.06.1798
 • oo Anne Hansdatter, lavværge gårdmand Jørgen Jespersen
 • hans arving var halvsøsteren Anne Marie Christensd. oo Rasmus Jørgensen, V. Skerninge
 • Ellen Jensdatter, Stågerup, pag. 172, 22.07.1798
 • oo Rasmus Pedersen, gårdmand
 • konens moder Mette Rasmusd. forrige gdm. Jens Ditlevsens enke i gården.
 • en broder Peder Jensen, 28 år, tjener på Schousgård
 • en broder Rasmus Jensen, værende i gården
 • en søster Anne Jensd., i gården
 • en søster Anne Sophie Jensd., tjener på Skjoldemose
 • Maren Jensd., tjener i Stågerup.
 • Som lavværge for Mette Rasmusd. mødte gdm. Ditlev Nielsen, Stågerup. For de umyndige mødte
 • deres farbroder Simon Ditlevsens vegne gdm. Lars Madsen, Stågerup. Skiftet blev udsat til23.08.1798,
 • hvor det blev afsluttet.
 • Hans Jørgensen, indsidder i Bremerhus, pag. 174, 28.07.1798
 • oo Mette Kirstine Jørgensdatter., lavværge Hans Stephensen, Stågerup
 • helsøster Anne Jørgensd. oo gdm. Rasmus Andersen, V. Åby.
 • På hendes vegne mødte Anders Hansen i Stågerup. Udsat til 28.07.1798, igen udsat til 03.11.1798,
 • hvor det blev afsluttet efter der havde været afholdt auktion.
 • Lars Rasmussen Høj, gårdmand, Stågerup, pag. 178, 02.05.1798
 • oo Anne Sophie Hansdatter, lavværge Lars Marcussen, Stågerup
 • Den afdødes efterladte børn:
 • Rasmus Larsen, 23 år, er hjemme hos moderen, værge farbror Jørgen Rsmussen, Stågerup
 • Anne Marie Larsd. oo Lars Michelsen, Øster Skerninge
 • Da enken sad i meget fattige omstændigheder fordrede arvingerne ikke noget efter deres fader, dog at
 • der til datteren blev udredt, hvad hun havde arvet efter sin moder iflg. skifte af 20.11.1777
 • Johanne Jensdatter, enke efter Jens Jensen, til huse hos Steffen smed, Ollerup, pag. 180, 24.11.1798
 • Arvinger var den afdødes børn:
 • Maren Jensdatter enke efter Peder Pedersen, Stågerup
 • Karen Jensdatter oo husmand Hans Jespersen, Stenstrup
 • Anne Jensdatter oo inds. Hans Christian i Schousbo
 • Johanne Jensdatter oo hmd. Christen Carlsen, Vester Skerninge
 • Rasmus Hansen, gårdmand, Øster Skerninge, pag. 181, 11.01.1799
 • oo Margrethe Madsdatter, lavværge gdm. Lars Madsen, Stågerup
 • Hans Rasmussen, 30 år, tjener i Svendborg
 • Mads Rsmussen, 27 år, tjener i V. Skerninge
 • Christen Rasmussen, 25 år, hjemme hos moderen
 • Jørgen Rasmussen, 320 år
 • Morten Rasmussen, 18 år
 • Karen Rasmusdatter, 16 år
 • Johanne Rasmusdatter, 14 år.
 • De umyndiges fødte værge var hmd. Christen Rasmussen, Ø. Skerninge
 • Anne Helvig Jørgensdatter, Vester Skerninge, pag. 184, 17.06.1799
 • oo Jens Hansen Bisgaard, gårdmand
 • enkens eneste søn Anders Rasmussen, er myndig og er i gården.
 • Maria Jensdatter, Hundtofte, pag. 185, 30.07.1799
 • oo gårdmand Anders Pedersen
 • helbroder Peder Jensen, husmand i Stågerup
 • helsøster Margrethe Jensd. oo hmd. Peder Pedersen, Ollerup
 • helbroder Poul Jensen, fhv. gdm. Ollerup er død, og har efterladt sig en datter
 • Anne Maria Poulsd., 6 år, hos stedfaderen Jens Nielsen, Ollerup
 • halvbroder Anders Poulsen, inds. i Krarup
 • halvsøster Anne Jensd. oo verthusmand Niels Andersen i København
 • halvsøster Karen Jensd., hjemme hos stedfaderen Rasmus smed i Ollerup
 • halvsøster Mette Jensd. oo Anders Jørgensen, hmd., Ollerup
 • Som tilsynsværge og på egne vegne var hmd. Poul Jensen, Stågerup til stede.
 • Skiftet blev udsat til 04.09.1799
 • Maren Marqvardsd., Vester Skerninge, pag. 193, 25.10.1799
 • oo Christen Henrichsen, gårdmand
 • Henrich Christensen, 13 år
 • Marqvar Christensen, 11 år
 • Hans Christensen, 5 år
 • Vitterlighedsvidner gdm. Rasmus Andersen og hmd. Simon Mortensen, begge V. Skerninge
 • Anders Rasmussen, gårdmand, Mynderup, pag. 197, 30.06.1800
 • oo Anna Poulsd., lavværge gdm. Rasmus Rasmussen, Mynderup
 • Rasmus Andersen, gdm. i Kiellerup under Boltinggård gods
 • Niels Andersen, skrædder, værende i Mynderup
 • Jørgen Andersen, hjemme hos moderen, fæster gården og giver moderen aftægt
 • Kirsten Andersd. oo gdm. Jørgen Andersen, Gundestrup
 • Anne Margrethe Rasmusdatter, Ollerup, pag. 199, 20.09.1800
 • enke efter husmand Peder Andersen
 • Maren Pedersd. oo inds. Niels Erichsen, Ollerup
 • Mette Pedersd. tjener på Langeland, værge bødker Hans Rasmussen, Ollerup
 • Niels Mortensen, fæstegårdmand, Stågerup, pag. 201, 15.09.1800
 • oo Maren Jensdatter, lavværge forpagter Rasmus Jensen, Kværndrup Præstegård
 • Dotlev Nielsen, gdm. Stågerup
 • Anne Marie Nielsd. oo gdm. Niels Pedersen, Gundestrup
 • Morten Nielsen, myndig, hjemme hos moderen
 • Karen Nielsd. oo gdm. Niels Knudsen i Egeskov
 • Else Nielsd. oo tømmermand Jens Marcussen i gården
 • Jens Nielsen, 22 år
 • Mads Nielsen, 19, begge sidstnævnte hjemme hos moderen.
 • Til disse arvinger er enken moder til de 3 yngste, mens hun er stedmoder for de 4 øvrige.
 • Værge for de 2 yngste husmand Mads Møller i Stågerup.Skiftet blev udsat og fortsat 17.10.1801,
 • hvor der blev henvist til skiftet efter de ældste børns moder 20.07.1774, og på forlangende af gdm.
 • Niels Knudsen, Kværndrup blev hele boet registreret, for derefter af blive udsat til 26.10.1801,
 • hvor Niels Knudsen igen begærede betænkningstid til den 09.11.1801, hvor skiftet blev afsluttet.
 • Knud Christensen, møller, Høurup Mølle, pag. 212, 18.01.1801
 • Christen Knudsen, 38 år, møller, har købt en mølle Lyngby kaldet, i Sjælland
 • Lars Christian Knudsen. 31 år, gift bor i Gislev
 • Peder Knudsen, 26 år
 • Jacob Knudsen, 24 år
 • Christopher Knudsen, 20 år
 • Baltzer Knudsen, 13 år
 • Værge for de to umyndige deres morbroder Lars Henrichsen, Stenstrup, og for den mindreårige
 • hans morbroder Lars Hansen, møller i Elleskov Mølle. Sønnen Peder Knudsen, som er fæster af
 • møllen, blev det pålagt at være ansvarlig for boet, hvis skifte blev udsat til 09.12.1801, hvor det blev sluttet.
 • Hans Christian Riibe, husbeboer, Stenstrup, pag. 220, 11.09.1804
 • oo Anne Kirstine Clausdatter, hendes lavværge broderen hr. curator Holm på Langholm
 • Christian Hansen, 20 år
 • Christiane Clausine Hansdatter, 17 år. Begge opholder sig i huset hos moderen.
 • Børnenes værge var smeden Claus Pedersen Schmidt af Krogenlunds huse, som er i ægteskab med den
 • afdødes søsterdatter.
 • Sara Knudsdatter, Lunde, pag. 226, 12.03.1807
 • enke efter Marqvar Madsen
 • Knud Marqvardsen, 47 år, gift og beboer en gård i Hesselager under Broholm gods
 • Rasmus Marqvardsen, 45 år gift og her i gården
 • Knud Marqvardsen, 41 år, gift og bebor en af ham ejet gård på Høje mark
 • Ditlev Nielsen, fæstegårdmand, Stågerup, pag. 227, 26.01.1810
 • oo Johanne Nielsdatter
 • Arvingerne er den afdødes halvsøskende:
 • Anne Marie Nielsd. oo gdm. Niels Pedersen, Gundestrup
 • Morten Nielsen, gdm., Øster Skerninge
 • Karen Nielsd. oo gdm. Niels Knudsen i Egeskov
 • Else Nielsd. oo selvejer Jens Marqvardsen, Stågerup
 • ungkarl Jens Nielsen, tjener gdm. Niels Jensen i Trunderup, 30 år
 • Mads Nielsen, 28 år, hos moderen Niels Mortensens enke i Stågerup
 • Skiftet blev fortsat den 27.01.1810, hvor boet blev registreret, udsat til 30.01.1810 og afsluttet.
 • Lars Nielsen, fæstegårdmand, Rødme, pag. 233, 17.05.1810
 • oo Karen Hansd., værge broderen selvejer Peder Hansen, Rødme
 • Niels Larsen, 28 år, er i gården
 • Maren Larsd., tjener på Schousgård
 • Karen Larsd., er i gården
 • Hans Larsen, 22 år, til huse i gården men p.t. ved regimentet i København
 • Johanne Nielsdatter, enke efter Lars Buk, Vester Skerninge, pag 238, 25.03.1812
 • Husbeboer var Jacob Andersen. Arvingerne blev angivet at være:
 • på mandens side:
 • Jens Andersen, Ulbølle
 • Peder Andersen, Ø. Skerninge
 • Rasmus Andersen, Ø. Skerninge
 • Rasmus Andersen, Fåborg
 • på konens side:
 • Hans Henningsen i Haagerup
 • Erik Nielsen i Haagerup
 • Peder Hansen Brydes børn i Ulbølle Strandhuse.
 • Ud over penge var der et testamente mellem begge de afdøde, og et par lagner som enken havde lovet
 • Peder Hansen Brydes datter Anne Cathrine samt en dyne.. Skiftet er ikke afsluttet, men der er ikke mere i protokollen.