Bjerreby sogn 1690

| | |

Tåsinge Årbogen 1989 med tegning af Vårø præstegårdTåsinge Årbogen 1989 med tegning af Vårø præstegårdAf sognepræst Hans Fich i Bjerreby, død 1698.

Bierbÿe Sogn
Woore Præstegaard

I. Præster her til kaldet siden Reformationen er ieg V-Værdig dend Sivende i denne Orden

1. Hl: Hans Hendrichss döed 1552
2. Hl: Steffen Hanss
3. Hl: Rasmus Laurss
4. Hl: Jörgen Staffenss kaldet af Velb: Frue Helvig Hardenberg 1599
5. Hl: Hans Pederss
6. Hl: Anders Rasmuss
7. Hl: Hans Fich

II. Decimantes Hæle og HalfVe /dog over alt ere de ichun af ringe og slet Avling/ findis her i Sognet - 79 af hvilke Præsterne af gammel tid har nÿdt dend tredie dehl Korn Tiende. Og dend tredie Deel Qvægtiende, dog af Bier og Föl har Præsten hid indtil nÿdt Tienden allene.

III. Reditus Festivales. Præsten nÿder Offer paa de 3 stoere Höitider om Aaret Juel, Paasche og Pinse fest.
St. Hans Rente - Ingen
Juule Rente - Ingen
Paasche Rente 20 Eeg af hver Heelgaard og 10 af hver halfgaard og ellers intet.

IV Ædificia. Præstegaardens beskaffenhed er denne. Den blev V-lÿckelig afBrendt 1669 d. 3 Maj. Hans Maÿ. allernaadigste Bevilling paa hielp af Kircherne til dens Opbiugelse erlangede ieg, men fordi dend vaar Constitional kunde ieg neppelig bekomme saa meget af Stigt Schriveren paa de Tider Rasmus Anderss som ieg kunde stoppe Bekosteningerne med. Med stoer Besverlighed og Bekostning har ieg selv motte lade reise dend Biugning, som forrefindis og er begreben i fire Lengder. Der dend saaledis Vaar biugt Kiöbte ieg dend af de fattigis Directeurer for 100 Rix Daller, efterat ieg hafde forrented samme Capital i mange Aar, for andre Udgifters schÿld. Siden den tid har ieg bekosted meget paa dend, saasom det er kostbart paa Öerne eller smaalandene at biuge.

2. Grunden dertil er begreben i 3 Marker Dammar march, KidVenge March og i en indhegnet toft kaldet Præstetofft.

J Dammar march er et schifte kaldis Dammaragre der paa dend störste grund i dend March til Præstegaarden findis, og efter Landmaalingens forretning Numeredis til Udseed beregnit som fölger:

No. 67 derudi saais 18 schep. No. 28.29. derudi - 13 schep.
Np. 36 kaldes Dÿbelageren - 6 schep 2 fkr. No. 46. 47. - 1 Td. 1 Schep.
No. 65. - 6 schep 2 fkr. No. 79. 80. - derudi 5 schep.
No. 98. - 6 schep. 3 fkr. No. 109 derrudi - 3 schep. 3 fkr.
No. 123 2 schep.

I Hindemoese Kroeg fra det öster gierde at regne
No. 8.9. til 6 schep.
fra det Nörregierde ibid at regne
No. til 1 schep. No. II til 2 schep 2 fkr.
Paa Kirchetofft No. 1.2.3. til 2 Td. 3 schep.

Dend anden March KidVenge March

Gierde lÿche schiffte No. 1.2.3.4.5.6 - 2 Td. 7 schep.
De Överste ender af samme Ager ere udgröftede til en liden Kalfve hauge, staaer vnder Vandet om Vinteren naar de ellers kand for Væde saais falder i den - 1 Td. 7 schep.

Af 4 Agre ved bemelte halfve Hauge -- 6 schep 1 fkr. (?)

Kidager schifte Sönder for No 3. - til 7 schep 1 fkr.
No. 14. - til 6 schep 3 fkr. No. 28.29. - til 1 Td. 2 schep.

Koespield schifte öster fra No. 3 - til 2 schep. 1 fkr.

Et schifte over Kirchevejen sönder fra - No. 5.6.7.8 - 1 schep 3 fkr.
No. 15 ---- til 3 schep. No 18 - til 1 schep 1 fkr.

Paa Leertoften öster fra No. 7.8.9. - til 4 schep.

Duunkiers agre öster fra No. 9.10. - 1 Td.
Paa toftte agre öster fra No. 2.3. - 1 Td. 3 schep.
No. 47 - til 3 schep. No. 74 til 2 schep 2 fkr.

Paa Fladbierge schiftte Norden fra de "telle" (?)
No. 6 - til 3 schep. No. 15 - til 3 schep.

Det tredie Aars March er en indhegnet toftt kaldet Præstetoft
er beregned til Vudsæd - 6 Tdr 2 schep og ellers det Aar intet. (?)

3. Præstegaards Taxt i Matriculen er 7 Td 1 schep 1 alb. hartk.

4. Præstegaardens Kiöb er til forn ommeldt, ieg biugde den selv med stoer Bekostning og i saa maader kiöbte den dÿre, gav der foruden de fattiges Directeurer - 100 Rix dr. Capital, og formedelst Andre höittrengende Vdgifter forrentede samme Capital saa lenge at den til fuld nemblig - Renten oplöb Capitalen.

5. Inventarium - Intet

6. Til Præstegaarden er 3 Gadehuuse, dog det ene nu V-fested, de ere bÿgede paa Præstegaardens hauge grund med gandsche ingen tilleg Vden en liden plet Kaaljord og staar derfor for ingen Vis afgiftt videre end lidet Arbeid de vndertiden kand giöre.

7. Annexgaard - ingen.

V. Beneficia - ingen

VI. Gravamina dis flere (?). Jngen ildebrand paa Præstegaardens Grund enten Brende-Ved eller Törveschær i ringeste Maade. Olden - ingen, gierdsel - ingen.
Decimantes forstrechis meget og enddeel flere (?) Vdgaar och blir (?) Öde
Stoer mangel er her paa græsning och Höebond, som af Landmaalingens Formelding kand fornemmis

VII. Hospitia pauperum - ingen. Scholæ publica - ingen

VIII. Documenta publica Præstens indkomster vedkommende - ingen, med mindre der findis nogle i Stiftskisten.

Er saa ellers alting rigtig Bekiender

Worre - 5. Juli 1690  H. Fich

Kilde: Sunds herreds jordebog 1690. Fyns bispearkiv, indkomne breve fra Sunds herred. LAO