Tilstanden i Nyborg Amt 1743

| | | | | | | |
"Nyborg Amt 1743" - topografisk samling (LAO)

"Nyborg Amt 1743""Nyborg Amt 1743" Hvidkilde 1754Hvidkilde 1754På Landsarkivet i Odense findes i topografisk samling under titlen "Nyborg Amt 1743" - 3 bind afskrift foretaget af amtmanden over Nyborg og Tranekær, Theodor Adeler (1702-67) til Lykkesholm, af en række indberetninger han i 1743 havde modtaget fra sognepræster og godsejere i de 2 amter. Danske Kancelli havde i april 1743 udsendt en skrivelse til alle amtmænd og stiftamtmænd, med pålæg om "at lade forfatte over hvert amt en udførlig beskrivelse og efterretning" på baggrund af 33 vedlagte spørgsmål.

1. Amtets situation og almindelige beskaffenhed, det er: (1) Om det består af fast land alene eller af øer tillige. (2) Om landet er indskåret med fjorder, bugter og viger og på hvad steder. (3) Om igennemskåret af mange strømme, åer, søer og moradser. (4) Om det er jævnt eller bjerget. (5) Om der er megen skov og hvad slags. (6) Jordens beskaffenhed, om den er frugtbar eller ufrugtbar. (7) Om mere kornland end enge og moser. (8) Om der ligger jord udyrket og hvad slags gyldig årsag. (9) Om der er mange Heder, hvor, hvor store, til hvad nytte, og om de kan ej nøttes bedre. (10) Om nogen synderlig slags jord findes i amtet, hvor, og hvortil det bruges eller kan bruges. (11) Om der er sandflugt eller flyvesand; om den er gammel og allerede har gjort stor skade; om der er gjort nogen anstalt til at dæmpe den.

2. Hvad slags korn i amtet vokser, i hvad mængde, om mere end til egen fornødenhed og om deraf kan sælges og udføres.

3. Hvad slags træfrugter, om i overflødighed, til hvad fordel.

4. Om indvånerne gør salt til egen og andres fornødenhed; på hvad steder.

5. Om der er mange dyrehaver i amtet; hvor, og hvilke de største.

6. Item om stutterier; hvor og hvilke de vigtigste; til hvad fordel.

7. Item bihaver og andre sådanne indretninger og til hvad fordel de anvendes.

8. Hvad slags mineralia og naturalia, ædel og uædel, såsom "ertz", sten, marmor, perler, glas, stenkul både af jorden og havet; i hvad kvantitet og kvalitet og om nogen benytter sig deraf.

9. Hvad slags vildt, firføddet og fuglevildt, om i stor mængde og hvilket i største. det samme om insekter.

10. Hvad slags kreaturer, samme dyr som før, og hvorpå indvånerne mest lægge vind og har størst fordel af.

11. Havets produkter, hvori de består, hvilke de fornemste, om de ret benyttes, og hvori den største og vigtigste fangst består.

12. Om der er milepæle overalt eller hvor helst.

13. Hvorledes luften og vejrliget gemenlig er beskaffet; hvilket der er skadeligst for mennesker og frugter.

14. Hvad slags store sygdomme mest regerer i landet, om de ere farlige, smitsomme eller ikke. Så og hvad urter og andet landet giver fra sig, som kan være tjenlige imod sådanne sygdomme. Om nogle besynderlige urter og rare vækster findes, og om noget er bekendt om deres kraft og brug i medicin, farveri etc.

15. Indvånernes egenskaber, inklination og "ongefehrlige" tal. Hvert amts døde og fødte i nogle af de sidste år.

16. På alle skove, kongelige og particuliere, enhvers "ongefehrlige" størrelse, strækning, situation og sort.

17. På alle øer og holme, store og små, beboede og ubeboede ingen undtagen, med en kort beskrivelse om enhvers beliggende, form, storhed og beskaffenhed i anledning af den første post; så og hvor stærk de ere bebyggede og om der kunne leve flere, ifald enten en eller anden indretning skete eller at "Obstaculum" blev borttaget.

18. På alle fjorder, deres indløb, storhed og udbredelse på determinerte steder. Om der er fjorder, viger og havets indløb, således beskaffes, at de ved oversvømmelse skader landmanden eller og, at de ved et snævert indløb kunne dæmmes og afskilles fra havet, så der blev tørt land.

19. På alle strømme og åer, hvor enhver har sin oprindelse, kurs og udløb, og hvor mange mindre hver stor tager til sig, og på hvad sted. Om de er fiskerige, hvormeget og hvad slags fisk. Om de har været, ere, eller kunne blive navigable, og om det var til nogen provinsers kendelig fordel, ifald slige åer kunne besejles med både.

20. Item på alle søer, store og små. Om hvilke er fiskerige.

21. På alle helst mærkværdige kilder i amtet; af hvad natur de er, og hvorhelst de er beliggende.

22. Item på de største bække og moradser; om der er kær eller ellemoser eller moradser af det slags, som kunne ved gennemskårne vandrender udtørres og gøres til ager eller eng.

23. På alle især de mærkværdigste og største klipper, bjerge og dale med hvis remarqvable ved dem findes.

24. Hvad andre kuriositeter og mærkværdigheder i amtet findes og hvad besynderligt det har frem for de øvrige omliggende amter.

25. På alle havne, deres beliggenhed; hvilke er de største og tryggeste.

26. På alle tod-, losse- og ladesteder, med en forklaring om deres beliggenhed og distance fra den nærmeste købstad.

27. På alle kongelige slotte med en kort beskrivelse om deres størrelse og beskaffenhed. På hvad sted og hvor nær det et par de nærmeste købstæder er beliggende.

28. På alle herreder i amtet; item på alle tingsteder.

29. På alle rytterdistrikter, hvoraf de består, og hvilke stykker deraf nu er eller tilforne har været henhørende til amtet.

30. Fortegnelse på alle grevskaber, baronier, herre- og proprietærgårde, og hvilke af de sidste er stamhuse. Hvilke familier tilhørende. Hvad slags bygning der er på herregårdene, om gamle eller nye. Om man ved, af hvem den er bygget. Om slige steder og herregårde har haft andre navn tilforne. Hvad de da i fordum tid er kaldede, og når navnet er forandret.

31. Om nogen antikviteter findes i amtet og i hvad sogn, på hvad sted, etc. Om derom vides af nogen autor, ex gr. Olaus Wormius eller andre vore skribenter kunne have meldet. Om sligt er akkurat, eller hvad deri kunne være fejlet.

32. En fortegnelse på de rareste ord og talemåder i sproget derudi amtet og deres betydning i andet brugelig dansk, hvilken man heller ønsker vidtløftig end for kort.

33. Ligeledes en fortegnelse på nomina propria, nemlig mand- og kvindfolkenavne, som er ej andetsteds og overalt almindelige.

Læs mere: "Tilstanden i Nyborg Amt ved Aar 1743" af Kai C. Uldall. Svendborg Amt. Årsskrift for 1916.