Svendborg Latinskole 1690

| | |

Svendborg LatinskoleSvendborg Latinskole Svendborg Latinskole (2)Svendborg Latinskole (2) Svendborg Latinskole (3)Svendborg Latinskole (3) Svendborg Latinskole (4)Svendborg Latinskole (4) Svendborg Latinskole (5)Svendborg Latinskole (5) Svendborg Latinskole (6)Svendborg Latinskole (6)

 

 

 

 

Svendborg Latinskole (7)Svendborg Latinskole (7) Svendborg Latinskole (8)Svendborg Latinskole (8) Svendborg Latinskole (9)Svendborg Latinskole (9) Svendborg Latinskole (10)Svendborg Latinskole (10) Svendborg Latinskole (11)Svendborg Latinskole (11) Svendborg Latinskole (12)Svendborg Latinskole (12)

 

 

 

 

Resens kort over Svendborg købstad 1670Resens kort over Svendborg købstad 1670Af rektor for Svendborg Latinskole Clemen Clausen 1690.

Rigtig Specification baade paa Lærernes og disciplernes Beneficus udj Svenborg Skole

Rectoris Jndkomst
Af en Bunde gaard i Veistrup, hvis herlighed fölger Tidselholdt, er mig tillagt landgildet, 1 örte Rug, 1 örte biug, 1 örte aur, 1 lam, 1 gaas, og 2 höns.

Jligemaade af en gaard i Næretorp, hvis herlighed tilhörer Torpgaard, skulde ieg nÿde landgildet, 2 örter biug, 1 otting Smör, og 15 skilling Rix.

Af forne Bönder haver Jeg aldrig noget aar kundet tilplukke mig over den tredie, eller og undertiden i det höyeste, den halve deel, fordj de ere saa arme og öme (?), at de taaler ikkun en lempelig medfart i disse besverlige tider. Dette at være mere sandferdig, end her berettis, bekreffter enhvers qviteringer, dennem aar effter andet rigtig meddeelte.

Af Lande og Bregninge Sogner paa Taarsing nÿder Jeg 10 tönder og 2 skp: Korn, hvilket skulde være biug, men er ikkun ringe blendkorn

Af Gudme Sogne 7, eller 7½ tönder blendkorn, som Jeg self maa sankke hos Bönderne, og med Vogne indhente, ikke med Ringere omkostning end Kornet self kand bedrage sig.

2.

For min opvartning i Nicolaj Kircke med sangen som en Degn, ofris mig af enhver Qvinde som holder kierkegang effter sin Barnefödsel 6, eller 10 skilling. Af hvert Par Brudefolk 10, eller allerhöyest, 14 skilling.
Midsommerstiende min anpart 1 mark
St: Thomæ dag och Kierkens blok 7½ mark
Stipendii = Penge 2 mark
Degne = penge hver Michelsdag og Paaske 2 Dlr 2 Mark

Af en gaard i Vor Frue Sogn, naar den beboes hver Michelsdag Jordskÿld 6 Mark.

For lig, som begravis, nÿder ieg ikke over 5 eller 6 mark et gandske aar, fordj det er kommen i den brug at enhver lader sine döde henbære uden nogen Prædikken og sang, og derfor vil ikke vide af nogen kendelse at sige til Skolens betiente.

Borgeskabet haver af alders tiid, til Scholemesterens underholdning aarligen givet 24 Sdlr men er i mange aar ikke bekommet rigtig, for Almuens fattigdoms skÿld.

Hörerens Lön

1. Af en Bundegaard i Bierrebÿ paa Taarsing, nÿder hand Landgildet, 1 örte biug.

Af Bierrebÿ Sogn sammesteds 16, eller 17 tönder Blendkorn, og 4 skpr aur: som hentis af ham self med stor omkostning.

Paaskerente af samme Sogn 5 mark
Midsommerstiende 4 Sldlr 2 mark
Af Ure (Oure) og Veistrup Sogner 2 Tönder og 6½ skpr biug, og 5 skpr aur.

2.

For hand forestaar sangen i Vor frue Kierke som en Degn, nÿder hand af hver Qvinde som gaar i Kierke effter sin Barselseng, 6 eller 10 skilling.
Af hvert par brudefolk 10 eller 14 skilling
Midsommers tiende 2 eller 3 mark
St: Thomæ dag af blokken 7½ mark
Stipendii Penge 2 mark
Degne= Penge Michelsdag og Paaske 9 eller 10 mark
Markets Penge 6 mark
Liig Penge et ganske aar 4 eller 5 mark.

Af Bÿen til hans ophold tilkomer ham aarlig 15 Sdlr. men bekommis eÿ Rigtig i disse besverlige tider.

Disciplernes beneficia

1. Sogner

Serup Sogn betiennis af en Discipel fra Skolen, som nÿder der af 9 Tönder biug, og 10 skpr aur med andre Accidentia.

Tved ogsaa af en Discipel, som nÿder der af 6½ Tönder biug, 6 skpr aur og Accidentia

2. Pensioner

Degnen i Skaarup penserer 4 Tönder biug
Degnen i Egense    -   -  5 Tönder biug
Degnen i Olderup   -   -  4 Tönder biug
Degnen i Lunde i Penge    1 rx Dlr.

3. Rente Penge af effterschr: Capitaler.

Kansler Johan Friis' gavebrev 1554Kansler Johan Friis' gavebrev 1554 Kansler Johan Friis' gavebrev 1554 (2)Kansler Johan Friis' gavebrev 1554 (2)  Kansler Johan Friis til HesselagergårdKansler Johan Friis til HesselagergårdDe Friser fra Heslagergaard hafde af gamel tiid funderet til fattige Skole börn i Svenborg aarligen 8 Rixdlr: hvilke formedelst Krigstiider og andre tilfelde i mange aar ikke haver været betaldte, förend for 3 aar siden, da den nu værende Borgemester Jens Madsen bragte det saa viit, at Renten endelig er oplöben til en Sum paa 213 rixd: 5 mark 2 skilling hvilke nu paa Visse steder (?) forrentis.

Welbr: Sl: Fru Mette Kruckou hafde og for mange aar siden foræret til Skole Börnene 50 Rixdlr: hvilke og i feide tider bleve forringede til en Capital paa 26 Rixdlr 4 mark og en liden Vaaning her i Bÿen liggende i Skattergade.

Jörgen Hansen Envoldsen haver og givet til Skole börnene for mange aar siden 15 Rixdlr: som af Vederheftige Folck aarlig forrentes.

Anno 1680 testamenteret Anne Hansdatter til Skolebörnene 20 Slettedaler, af hvilke de nÿder deris aarlig Rente.

(?) Der rigtighed og Regenskab var giort effter Sl: Hans Nielsens, de fattige Skolebörns forstanderis dödelig afgang, blef Encken skÿldig 48 Rixdlr: som hos got folck staar paa Rente.

For 5 aar siden testamenteret Knud Jensen Holmsted til Skolebörnene af en gaard i Kierteminde den halvdeel, den anden halvdeel til Vor Frue Kirke af hvilken de aarlig faar den halve Huusleie.

Ovenbemelte at være af den beskaffenhed, som det her omtegnet staar, testerer Jeg Egenhændig

Svenb: d. 12 April: 1690 Clement Clausen (*) Nr. 7 Rector Scholæ J Svenborg


(*)Mandtal 1687 Clemmen Clausen rector i Latine Scholle

 

BilagStørrelse
Skolevæsenets tilstand i Fyens Stifts købstæder 1806.pdf18.45 MB