Vor Frue sogn i Svendborg 1690

| |

Vor Frue kirke i SvendborgVor Frue kirke i SvendborgAf sognepræst Poul Jacobsen Langeland, Vor Frue kirke, Svendborg 1690. "Poul Langeland er født i Longelse præstegård på Langeland, kaldet til kapellan hos Lucas Madsen Friis 1687 i april og efterfulgte ham samme år. Han døde 18. december 1729 og var i embedet 42½ år".

Allerunderdanigst Specification Vor Frue Sogn i Suenborg angaaende, efter Hans Kl: Mayts: allernaadigst anordnet methode.

I. Pastores à tempore reformationis, saavit jeg af min sl. Formænds opskrift derpaa kand underrettis.

1. Mag: Hans Gaas, som blev kaldet til at vere dend förste Evangeliske Biscop i Trundhem.
2. Hr. Christen Skrok, som levede Anno 1537 og underskrev dend Latinske ordinantz.
3. Hr. Jörgen Skiold, som döde Anno 1547.
4. Hr. Rasmus, som levede Anno 1555
5. Hr. Hans Eskilsen, som döde Anno 1587
6. Hr. Jörgen Marcusön, som döde 1627
7. Hr. Peder Nielsen Skaaning, som blev kaldet Anno 1628 og döde Anno 1662.
8. Hr. Lucas Matzen Friis, som blev kaldet Anno 1662 og döde Anno 1687
9. Hr. Povel Jacobsen Langeland, som blev kaldet Anno 1687

II Decimantes.

1. Tiende af 50 parter Jord Ligendis hen for bÿen uden Möllergade port, og kaldis Ørkelsfang
2. Midsommers tiende af smaae quæg.

III Reditus Festivales

1. Offer paa de 3 store Hoÿtiders förste og anden dag, förste dagen for Sognepræstens, og anden dagen for Capellanens tieniste, der foruden Allehelgens dag sampt med Brudefolk, Börnedaab, og Qvinders Kirkegang, saaog Liigpenge. Ellers nÿdes og aarlig Ræste(?)penge af huer gaard 12 skilling, af huer bod 6 skilling, som udgives til Paaske og Michaelis.
2. St: Hans Rente =0
3. Jule Rente =0
4. Paaske Rente =0

IV. Ædificia

1. Præstegaarden, som hör Kirken til, er gammel og forfalden.
2. Ager og Eng dertil, intet uden en Kaalhauge Ligendis uden Bagergade port.
3. Præstegaardens Taxt i matriculen.
4. Præstegaardens Kiöb og værdi
5. Inventarium til Præstegaarden =0
6. Huse, som Præstegaarden tilhör =0
7. Annexgaard =0

V. Beneficia.

1. Mensalia =0
2. Kongetiende. Efterat Tued Sogn, som tilforne var Annex hertil, frakom, er Kl: Mayts: anpart af Skaarup Sogns Korntiende allernaadigst til Sognepræstens ophold perpetueret.
Stipendii= penge nÿdis aarligen 2 mark or Sognepræstens, og 2 mark or Capellanens Tieniste.
Jordskÿld, som hör til Capellaniet bekommis aarligen af
Magnus Trompeters Bolig = 5 mark 12 skilling
Michel Pottemagers = 5 mark 12 skilling
Ove Guldsmids = 1 mark 8 skilling
Rasmus Handskemagers = 2 mark
Rasmus Pedersens  = 1 mark
Hans Felbereders = 1 mark
Niels Ernstis = 4 mark

End nÿdis Marketspenge capellaniet tilhörende formedelst 2 gaarde, som er affbrudt paa Torvet aarligen = 3½ mark
Men af huis Jordskÿld Capellanen til Vor Frue aff nogle Huse og Hauger i St: Nicolai Sogn her i Bÿen, saavelsom og af St: Annæ Laug i forrige Tider bekom, nÿdis nu intet.

Legata =0

1. Affgift af  Sædegaarde =0
2. Fri Jldebrand og Olden = 0

VI. Gravamina

1. Pension til enken i Kaldet. Her er min Sl: Formands Enke, som effter Loven forsiunis af Öffrigheden med en liden ophold af de fattiges penge, og er eÿ heller min Hielp foruden.

2.Pension til andre. Efftersom Sognet er saa forringet, at det i disse Tider er umuligt for nogen ordineret person at subsistere ved dend indkomst, som allene bestaar i anden dags offer paa de 3 store Höÿtider, Stipendii=penge, og Markets=penge, sampt Jordskÿld som för er mælt, da forretter jeg saasom og min Sl: Formand for mig giort haver J begge tienisterne baade Sognepræstens og Capellanens, og nödis saa til for dend store besuærligheds skÿld, som de mange tienister mig paabÿrder aff Capellanietz indkomme, som dog ikke nær dertil kand strække, at holde en Studiotum med Kost og Lön, som mig undertiden med prædike=tienisten kand undsette.

3. Decimantium formindskelse. Her er huerken Annex eller Landsbÿe, som hör til denne menighed, som alleniste bestaar aff nogle faae og mestendelen forarmede folk her i Bÿen. En stor Del huse og gaarde er tid effter anden affbrudt, og endel af ingen bebois, og falder derfor ganske ringe offer, huad Liigpenge angaar, da er det fast hele aar omkring, at her i menigheden bliver nogen Ligprædiken begiert. For jorden allene at paakaste gives af somme ganske lidet, af somme intet, saa jeg vel kand vedstaae og beviise at her i Stiftet er intet saa ringe Kiöbstedkald, som dette.

4. Mangel paa höe og foder. Höbund er her ingen, uden den Höe mand aff tienden (?)

VII. Hospitia pauperum. Scholæ publicæ.
Helvig Hardenberg til ArreskovHelvig Hardenberg til ArreskovHer findes et Hospital i sognet for 6 fattige, huortil Frue Helvig Hardenberg til Arreskou, Eric Rosenkrantsis efterleverske Ao 1586 d 29 Septemb. har funderet 2000 Rdlrs capital, som nu staar hos Hans excellentz General Ammiral Leutenant Hr Niels Jul, som aarligen deraff betaler aff en fundatzen 100 Rdlr til rente. Desuden testamenterede Anne Hansdatter Sl. Jörgen (?)gensens (*) forrige Raadmands efterleverske paa hendes ÿderste til bemelte 6 fattige An. 1683 Capital 40 Sldr, som udsat paa rente. Nok forrenter Hans Hansen Ærreboe böger (?) her samesteds aarligen 100 Sldrs Capital, som Povl Christensen forrige Raadmand paa regnskab Hand Formÿnderskabet fra sig leverede skÿldig blev; iligemaade Johan Petersen Struch, som og blev skÿldig Vid (?) regning Capital 68 Sldr 1 Mark 9 Skilling. End haver bemelte 6 fattige udi Suenborigs Mark 5 parter jord, hvor aarlig gives leÿe 5 Sldr. Denne underretning (om) Hospitalet haver jeg faaet aff Jens Matzen Borgemester her i Bÿen, som og nu er detz Forstander. Scholæ publica er her ingen uden dend Latinske.

VIII Documenta publica

Findes ingen uden en copie under Suenborrigh Bÿes Zignet effter Sl. Höÿlofflig ihukommelse Kong Christian dend Tredies Brev og Benaadning paa Skaarupe Sogns Konge=Tiende.
Testor
Suenborg i Vor Frue Præstegaard d. 3 Julii An. 1690 Povel Jacobsen Langeland  

Rådmand Jørgen Jørgensen Bagger og hustru Margrethe HansdatterRådmand Jørgen Jørgensen Bagger og hustru Margrethe Hansdatter(*) Note. I Sankt Nicolai kirkes regnskaber: Anno 1680 d= 7 Maÿ Haffue Anna Hansdatter, Sahl: Jörgen Jörgensens fordum Raad och Handelsmand Vdj Schwenborg, Hans effter Latte Widewe, af Kiöbt En steen, som Laae Vnder Torned i Sanct Nicolaj Kirche, Her sammestedtz, och nu igen schall forflöttes, ... och Legges paa Hindes Sahl: Mandz Moder Margaretha Hansdatter, Sahl: Jörgen Jörgensens och Hr: Lauritz Hellewadtz deres Egtefelle, hiendes Begrauffuelse, som er i dend store Gang neden for Predichestolen, Huor fore hun gaff Sexten Slettedahler .......