Kapellanen ved Vor Frue kirke i Svendborg

| | |

Vor Frue kirke i SvendborgVor Frue kirke i SvendborgAf Anders Christensen "Medtiener til Vor Frue Kirche" 1667. Ifølge Liber copiarum 1565 blev "Hr. Anders Christensön, Otthiniensis, ordineret den 14. april 1660 i en alder af 36 år. Han ægtede forgængeren Oluf Henriksen Steens enke. En søn Christen Andersen var bosat i Vigerslev.

 

 

Capellanens Aarlig indkomst til Wor Frue Kirche udi Swenborg.

1. Offer paa Andendagen udi de Tre store Höÿtider.

2. Aff S. Annæ Laug til fastelaffn 3 Dlr.

3. Aff Kierchens Regenschab 1½ Mark

4. Marchis penge, formedelst to gaarde som er affbrot paa Torffuet 3½ Mark

5. Jordschÿld Aff S. Annæ Laug som effterfölger

Niels Jørgensön af sin Gaard 4 Mark
Peder Hoffmand udi Skaarup af sin gaard 1½ Mark
Hans Lauridtzön i møllergade 2 Mark
Anders Andersön 2 Mark
Hans Powelsön Smed 11 Mark 8 Skilling
Hans Gewert 1 Mark
Niels Rasmusönn 3 Mark
Aff Fru Karen Skaris Gaard 6 Skilling
Morten Lafoget aff en hauge 4 Skilling
Claus Skreder aff en Haffege Ved Frue Karens gaard 6 Skilling

Disse forne giffuer deris Jordschÿld til tuende Terminer paadsche och Mich.

Hans Vngemand 5 Skilling, Rasmus Kremer 4 Skilling, Lauridtz Remsnider 3 Skilling, Söffren Willumsön 3 Skilling.

Disse forne giffuer til Paadsche

Aff huilchen Jordschÿld intet nu bekomes uden 4 Dlr.

At dette er sandtferdigt, som forschreffuit staar bekrefter ieg Nederschreffne.

Swenborg S. Michelsdag 1667
Anders Christensön Medtiener Til Vor frue Kierche. Egen Haand.

 

Kilde: Sunds herreds jordebog 1668. Fyns bispearkiv, indkomne breve fra Sunds herred. (LAO)